Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

1MH - H1

1MH - H1. de tijd indelen

TermDefinition
ambacht beroep waarbij je producten maakt met de hand. Je hebt er speciale kennis en vaardigheden voor nodig
archeoloog iemand die sporen uit het verleden opgraaft en deze onderzoekt
cultuur de gewoonten en idee├źn van een groep, die ze aan hun kinderen doorgeven
farao koning van Egypte, de Egyptenaren geloofden dat hij een god was
historicus iemand die het verleden bestudeert en onderzoekt
historie periode uit de geschiedenis die begint als het schrift wordt uitgevonden
historische bron alles waardoor je iets te weten kunt komen over het verleden
irrigatielandbouw landbouw waarbij het water voor de akkers via kanaaltjes wordt aangevoerd.
jager-verzamelaar iemand die leeft van de jacht op dieren, van de visvangst en van het verzamelen van vruchten en noten
koninkrijk land met als staatshoofd een koning of koningin
landbouw akkerbouw en veeteelt samen
landbouwsamenleving samenleving waarin de meeste mensen boer zijn
landbouwrevolutie mensen gaan leven van de landbouw in plaats van jagen en verzamelen
nomaden mensen zonder vaste woonplaats
pre-agrarische samenleving samenleving waarin de meeste mensen jager-verzamelaar zijn
prehistorie periode in de geschiedenis voor de uitvinding van het schrift
staatshoofd koning of een president van het land
Created by: Dke