Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Feixismes

feixismes

TermDefinition
Reich És una paraula alemanya que vol dir imperi, és a dir, Imperi Alemany.
Joventuts hitlerianes Organització que proporcionava entrenament militar als joves alemanys i desenvolupava l'obediència a la ideologia nazi. La seva pertinença era obligatòria.
Matteotti Polític socialista italià assassinat l’any 1924 per ordre de Mussolini. El crim va produir la virada definitiva d'Itàlia cap a la dictadura feixista.
Govern de coalició Es forma quan el grup parlamentari no té diputats suficients per a formar un govern.
NSDAP El Partit Nacionalsocialista dels Treballadors Alemanys va ser fundat per Hitler el 1920. Va ser un partit extremista, racista i amb eslògans anticapitalistes.
Gestapo Policia secreta de l'Alemanya nazi. Tenia autoritat per investigar els casos de traïció, espionatge i sabotatge, a més dels casos d'atac al Partit i l'Estat.
SA(Secció d'Assalt) Organització paramilitar del Partit Nazi amb l'objectiu d'amenaçar i coaccionar els seus adversaris. El seu líder era Ernst Röhm.
Putsch de Munich Intent de cop d'Estat contra la República de Weimar per part del NSDAP el novembre de 1923.
Duce Nom per referir-se al líder feixista Benito Mussolini. Prové del llatí Dux, que vol dir General.
Dachau Va ser el primer camp de concentració nazi, a 13 km al nord-oest de Munich. Va funcionar des del 22 de març de 1933 fins al seu alliberament el 28 d'abril de 1945.
Lebensbraum Teoria segons la qual la població alemanya necessitaria un espai vital addicional pel seu creixement.
Gran Reich Nom que rebé el darrer imperi alemany entre 1934 i 1945, que s'identifica amb el nazisme.
Führer Nom alemany que significa dirigent, líder. És el títol donat pels nazis a Adolf Hitler.
Nit dels Vidres Trencats Acció organitzada per les SS contra la població jueva, en què es van incendiar unes 300 sinagogues, profanar cementiris i destruir indústries i comerços. Els nazis van detenir trenta mil persones i van assassinar-ne un centenar.
Rearmament Reconstitució de la força militar d’un estat que havia estat totalment o parcialment desfeta.
Goebbels Ministre de Propaganda. Va promoure la depuració dels ambients culturals i la màxima difusió dels mites nazis. Acorralat pels soviètics, es va suïcidar amb la seva esposa i va enverinar els seus sis fills.
Tractat de Versalles Acord de pau signat el 28 de juny de 1919 entre els països Aliats i Alemanya en el Palau de Versalles, que va posar fi oficialment a la Primera Guerra Mundial. El ressentiment que provocà, va facilitar el desencadenament de la Segona Guerra Mundial.
República de Weimar Règim polític que va tenir lloc a Alemanya després de la derrota de la IGM i que es va estendre entre els anys 1919 i 1933.
Camises negres Homes armats de la Itàlia feixista organitzats per Mussolini. Van utilitzar la violència contra els seus oponents polítics.
Reichstag Fa referència als diferents parlaments que es van succeir a Alemanya entre 1849 i final de la Segona Guerra Mundial.
Created by: jguitartv