Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Antic Egipte

Història Antic Egipte

TermDefinition
Xaduf Màquina que servia per agafar aigua d'un riu, pou, diposit, canal. L'aigua servia per regar o per ús domestic i pels animals.
Dic Serveix per evitar la inundació de la terra propera a l'aigua.
Papir Tipus de paper compost per tires d'una planta, que feien servir els antics egipcis per a escriure.
Nemes Tocat de tela que utilitzaven els faraons en substitució de les pesades corones.
Narmer Primer faraó d'Egipte
Cleopatra Últim faraó d'Egipte
Faraó Era el rei i tenia el poder absolut. Era amo de totes les terres, símbol de la unitat del país i un déu per al seu poble.
Vasos canopis Es feien servir per guardar les vísceres del difunt que momificaven.
Llibre dels Morts Recull de normes de com s'havia de comportar el difunt davant del Tribunal d'Osiris.
Tribunal d'Osiris Jutjava la vida terrenal dels difunts per permetre l'entrada en el món dels morts.
Hipòstila Nom de la sala de columnes dels temples egipcis.
Jeroglífica Escriptura artística que decorava temples i tombes. També s'utilitzava sobre papir.
Gizeh Lloc on estan situades les piràmides més importants d'Egipte
Tutankamon La seva tomba va ser la descoberta arqueològica més important del segle XX
Visir Persona que governava el país a les ordres directes del faraó. Avui dia equivaldria al càrrec de primer ministre o de president del govern en un país amb monarquia.
Created by: jguitartv