Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Tarih religion

СұрақЖауап
"Тасаттық" деген не? Көпшілік қауым аруақтарға бағыштап құрбандық шалатын,Жаратушыдан жаңбыр тілеп,ниет ететін діни рәсім
Жаңадан шоқынғандарға православие дінін жақсылап оқыту үшін оларды қай жаққа жіберіп отырды? Миссионерлік стандар
Ислам дініне қолдау көрсету саясатын кім ұсынды? Екатерина II
Ресей француздарға қарсы нешінші жылғы Отан соғысында жеңіп шықты? 1812
Қазақсатнның Ресеймен шектес аудандарында ашаршылық қай жылы күшейді? 1808
Қазақтардың православие дініне кіруі нешінші жылдарда едәуір көбірек байқалды? 1850-1860
Шоқынғандар қандай міндеттен босатылды? Рекруттық
Тұрақты орын деп нені атайды? Стан
Мұсылман дініндегі жоғары лауазымды тұлға? Мүфти
Революцияға дейінгі Ресейде солдатқа жаңадан алынған адам? Рекрут
Әр болыста қанша молда ұстауға рұқсат берілді? 1
Қай жылы Құнанбай Өскенбайұлының Семей облысындағы съезі өткізілді? 1869
Омбы өлкесінде неше қазақ болды? 25
Тобыл губерниясында қанша қазақ? 66
Қазақтардың христиан дінін шын ниеттерімен құрметтей қоюын күтуге болмайтынын туралы жазба жазған кім? Филарий
Created by: laurakuandyk