Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

USSR

Соғыс жылдарында КСРО қаншаға жуық адамынан айырылды? 25 миллионға жуық
Тува Республикасы КСРО құрамына қашан қабылданды? 1944 жылдың қазан айында
Карточка жүйесі қашан жойылды? 1947 жылдың желтоқсан айында
1953 жылы 5 наурызда не болды? Сталиннің қайтыс болуы
КОКП-ның ХХ съезі қашан болды? 1956 жылдың ақпан айында
КОКП-ның ХХ съезі қандай міндеттерді алға қойды? Өнеркәсіп өнімін өндіруді арттыру; ауыл шаруашылығын одан әрі дамыту,өнеркәсіп салаларында 7 сағ-тық жұмыс мерзімін енгізу; зейнетақы реформасын асыру; тұрғын үйлер салу қарқынын күшейту;
Кеңес одағындағы ғылыми-техникалық революция өнеркәсіптің қай саласында кеңінен дамыды? әскери өнеркәсіп саласында
Бүкіл дүниежүзін сілкіндірген жаңалық? 1961 жылғы 12 сәуірде кеңес азаматы Ю.А.Гагариннің ғарышқа тұңғыш рет ұшуы
Тың жер игеру нәтижесінде, Қазақстан мемлекетке қандай мөлшерде астық өткізді? 1 млрд пұт
1964 жылы 14 қазанда партия пленумы Н.С.Хрущевті қызметтен босатады? Елдегі ұжымдық басқарудың принциптерін бұзғаны және Қытаймен арадағы қатынасты ушықтырғаны үшін
Н.С.Хрущевтен кейін КОКП ОК-нің Бас хатшысы болып кім сайланды? Л.И.БРЕЖНЕВ
Кімнің басқару кезінде КСРО-ның әскери қуаты АқШ-пен теңелді? Л.И.Брежневтің басқару кезінде
Л.И.Брежнев қашан қайтыс болды және оның орнына кім келді? 1982 жылы 10 қаорашада, басшылыққа Ю.В.Андропов келді
1985 жылы наурызда К.Черненконың қазасынан кейін КОКП ОК-нің Бас хатшысы болып кім сайланды? М.С.ГОРБОЧЕВ
Горбочев кезінде, Кеңес қоғамында көптеген реформалар басталды№.Бұл қалай аталды? қайта құру
Горбачев КСРО-ның Президенттік қызметінен және Жоғарғы әскери басшылықтан кететіндігін қашан жариялады? 1991 жылы 25 желтоқсанда
Ресей,Украина,Белоруссия басшылары қашан Беловеж келісіміне қол қойып,КСРО-ның тартылғанын,Тәуелсіз Мемлекеттер Одағы құрылғанын мәлімдеді? 1991 жылы 8 желтоқсанда
Белерусь,Қазақстан,Ресей және Қырғыстан елдерінің басшылары Мәскеуде қарапайым халықтың мүддесін көздейтін Қарапайым он қадам мәлімдемесіне қашан қол қойды? 1998 жылы 28 сәуірде
2008 жылдың басында ТМД елдеріндегі тұрғындардың саны нешеге дейін жетті? 279,9 млн-ға жетті
2000 жылдың соңында Б.Ельцин өз еркімен қызметтен бас тартты.Оның орнына кім келді? В.В.ПУТИН
2008 жылы Ресей президенті болып кім сайланды? Д.Медведев
Д.Медведев Ресей Федерациясының сыртқы саясаты жөніндегі тұжырымдамасына қашан қол қойды? 2008 жылдың 16 шілдесінде
Created by: Makhambet