Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

§15. Иран. Ауғанстан

QuestionAnswer
1914 жылы түрік әскерлері Иран, Әзірбайжан аудандарына басып кіріп, қандай қалаларды иеленді? Хой, Урмия, Тебриз
Нешінші жылы орыс әскерлері түріктерді Әзірбайжаннан қуып шықты? 1915 жылы
Иран экономикасының құлдырауы неге әкеліп соқтырды? Халық арасында жұқпалы аурулар тарады, аштық жайлады.
Көшек хан төңірегіне жиылған партизан жасақтары не деп аталады? Жыңғылдықтар (жыңғыл - орман)
Ақ гвардияшыл әскерлерді қуып келген Қызыл Армия бөлімдері қай жерге келіп жетеді? Иранның Энзел портына
Каспий теңізі флотилиясының бастығы кім? Фёдор Фёдорович Раскольников
Болшевиктер партиясы Кавказ бюросы орталық комитетінің төрағасы кім? Серго Орджоникидзе
Қашан Гилян Республикасы жарияланды? 1920 жылы 5 маусымда
Қашан Гилян Кеңес республикасы жарияланды? 1921 жылы 4 тамызда
Қашан Иран Германияға соғыс жариялады? 1943 жылы 9 қыркүйекте
1925 жылы қай әулет биліктен кетті? Каджар шах әулеті
Каджар шах әулетінен кейін билік басына кім келді? Полковник Реза хан Пехлеви
Реза шахтан кейін билік басына кім отырды? Мохаммед Реза Пехлеви
Аманулла хан үкімет басына қандай жағдайда келді? Ауғанстан халқының азаттық күресі ағылшын империалистерінің дұшпандық әрекетіне қарамастан пісіп-жетілу үстінде болды.
1929 жылы қазанда кімді Ауғанстанның патшасы деп жариялады? Нәдір ханды
Жергілікті әскер басшылары тікелей кімге бағындырылды? Әскери министрге
Ауғанстанда нешінші жылы құлдықты жою туралы заң қабылданды? 1921 жылы
Ауғанстанда 1923 жылы не қабылданды? Жаңа Конституция
Ескі тайпалық жасақтар таратылып, оның орнына не құрылды? Тұрақты армия бөлімдері
Қандай көмектің арқасында Ауғанстанда бірнеше жеңіл өнеркәсіп орындары салынды? КСРО елінің тікелей қаржы және техникалық көмегінің арқасында
Created by: Galaxyland13th