Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

china

9 класс китай

QuestionAnswer
1916 жылы Қытайда қандай оқиға болды Президент Юань Шикай қайтыс болды, провинциялардағы бүкіл билік губернатор-милитаристердің қолына тиеді.
Қытайдағы 1919 ж. 4 мамыр қозғалысына не себеп болды Дүниежүзілі халықтарының азаттық қозғалыстары, көршілес Ресейдегі революция,империалистік елдердің әд әділетсіздігі.
Қозғалыстың ұраны "Отандастар, көтеріліңдер!"
Жалпыұлттық сипатқа ие болған қозғалысқа кімдер қатысты Жұмысшылар, қолөнершілер, ардагерлер, өнеркәсіп буржуазиясының өкілдері, зиялы қауым мен қаланың кедей тұрғындары
Ең ірі марксшіл үйірмені кім ұйымдастырды. Пекин университетінде профессор Ли Дачжао
1921жыл шілде Шанхайда Қытай коммунистік партиясының бірінші съезі шақырылып, партияның жарғысы қабылданды.
1921 жыл сәуір Сунь Ятсенді Қытай Республикасының президенті деп жариялады
Қытайда әскери мектеп не үшін ж/е қайда ашылды Ревоюцияшыл Қытай армиясына офицер мамандар даярлау үшін. Вампу.
1925ж 1 маусым Кантон революциялық үкіметі өзін Қытай Республикасының ұлттық үкіметі деп жариялады
Created by: tahasoni