Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

дүниежүзі тарихы

Қытай,Монғолия

QuestionAnswer
Юань Шикай қашан қайтыс болды? 1916 жылы
1917 жылы Қытай үкіметі қай елге соғыс жариялады? Германияға
Қозғалысты кім бастады? Пекин университеті студенттерінің ереуілдері
көтеріліс қашан басталды? 1919 жылы 4 мамырда
Оңт.Қытай аймақтарындағы саями топтар Кантонға жиналғанда үкімет басшылығына кім шақырылды? Сунь Ятсен
Сунь Ятсен қашан президент болып сайланды? 1921ж
Кеңес үкіметімен саяси байланысты кім орнатты? Сунь Ятсен
"30 мамыр қозғалысы" не себептен басталды? себебі1925 жылы 30 тамызда Шанхайдағы жұмысшылар мен студенттер антиимпералистік ереуіліне ағылшын полицейлер оқ жаудырып,бірнеше адам өлтіріліді.
Кантон революциялық үкіметі өзін қашан Қытай Республикасы деп жариялады? 1925 жылы 1 маусымда
Қай жер Гоминьдан мен коммунистер біртұтас майданға біріккеннен кейін Қытай революциясының армия жасақталатын базасына айналды? Сунль Ятсен үкіметі орналасқан Гуандун провинциясы
Гоминьдан мен коммунистер арасында не себептен билік үшін талас болды себебі 1925жылдың наурыз айында Сунь Ятсен қайтыс болып,үкіметті басқаратын адам болмады
Революциялық қозғалысты кім тоқтатты? Чан Кайши
Қашан Орталық жұмысшы-шаруа үкіметі құрылды және оның төрағасы кім болды? 1931 жылы құрылды\Мао Цзэдун
Неге Қытай Коммунистік партиясы Гоминьданмен бірігуге әзір болды? Себебі 1937 жылы Жапония Қытайды толық басып алуға әрекет етті\Қытай тәуелсіздігіне қауіп төнді
Қытайға 250млндоллар мөлшерінде несие ашқан қай ел? КСРО