Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove Ads
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Blok 2.4.1.

Hartfalen

QuestionAnswer
Hartfalen structurele of functionele hartaandoening die verhindert dat het hart functioneert als pomp om de fysiologische circulatie te ondersteunen
Cardiale decompensatie, agv pathologische perfusie vasoconstrictie en Na2+ retentie (agv RAAS)
preload, def. veneuze return
afterload, def. outflow resistence, kracht/weerstand waartegen het ventrikel contraheert
myocard falen: effect bij intact hart ejectiefractie verminderd -> einddiastolisch volume verhoogt -> myocard fibrillen opgerekt -> myocard contractie hersteld. Wel depressie ventriculaire functie curve
myocard falen: effect bij milde myocard depressie ejectiefractie gereduceerd. Door sinus tachycardie CO (slagvolume x hartslag) hersteld. Ook toegenomen veneuze druk hersteld CO
myocard falen: effect bij ernstigere myocard depressie Grote verhoging: Veneuze druk ->opstapeling interstitiële en alveolaire vloeistof -> dyspneu, oedeem ->Verhoogde systemische veneuze druk -> hepatische vergroting, ascites en oedeem en/of sinustachicardy. In rust CO normaal.
myocard falen: effect bij heel ernstig hartfalen CO ook in rust verminderd, ondanks hoge veneuze druk. Perfusie periferie omlaag om vitale organen te kunnen voorzien
afterload gevormd door - pulmonaire en systemische weerstand - fysische karakteristieken van de vaatwand - volume bloed dat wordt geejecteerd
Afterload verhoogd-> CO verlaagd -> verhoging eind-diastalisch volume -> dilatatie vertrikel -->Probleem afterload verergert
wet van laPlace spanning myocard (T)= intraventriculaire druk (P) x radius ventriculaire kamer
inotropie (positief/negatief) Contractiliteit/contractiekracht Positief inotroop = hoge contractiekracht Negatief inotroop = lage contraciekracht
Positief inotrope mechanismen bij hartfalen Baroreceptoren (sinus caroticus, aortaboog) -> sympatisch zenuwstelsel -> positief inotroop = CO behouden MAAR Chronisch: -> myocyt apoptose -> verder verhogen neurohormonale (RAAS, ADH, ANP) activatie COMPENSEREN: down-regulatie beta receptoren
Negatief inotrope mechanismen bij hartfalen myocard depressie, bijvoorbeeld hypoxie
Mechanisme water en zout retentie bij hartfalen Stijging veneuze druk->H2O en Na retentie->ophoping interstitium Verminderde CO->minder perfusie nieren ->GFR verlaagd->vermindere urine ->RAAS->Na en H2O retentie->verdere stijging veneuze druk ~>aldosteron->reabsorptie Na->via osmose+ADH: H2O reten
Compensate Na retentie bij hartfalen ANP ADH (H20 retentie)
toxisch effect neurohumoraal en sympatische factoren bij hartfalen verhoogde ventriculaire vaatwand stress-> ventriculaire dilatatie en verslechtering effectiviteit contractiliteit verlengde activatie RAAS SZS -> direct toxisch effect op myocardcellen
Linkvertrikel / myocard remoddeling bij hartfalen progessieve veranderingen in ventriculaire grootte, vorm en functie
Linkvertrikel / myocard remoddeling bij hartfalen, oiv mechanische, neurohumorale en misschien genetische factoren in klinische condities als myocardinfarc, cardiomyopathie, hypertensie, klepaandoening etc.
Linkvertrikel / myocard remoddeling bij hartfalen, kenmerken Hypertrofie, verlies myocyten, verhoogde interstitiële fibrose
falen compensatie mechanismen bij ernstig hartfalen leidt tot myocyt apoptose, cytoskelet veranderingen en veranderde extracellulaire matrix synthese en remodelling. Gevoelig voor ischeamische schade, omdat hypertrofe hart meer O2 nodig heeft maar het myocardiale capillaire stelsel daar niet gelijk aan kan voldoen
Linker ventriculaire systolische dysfunctie (linker hartfalen), oorzaken Oorzaken: - Ischeamische hartziekte (vnl) - Systemche hypertensie, - Aorta- of mitralis aandoening - primaire aandoening van het myocard
Linker ventriculaire systolische dysfunctie (linker hartfalen),klinische kenmerken dyspneu hoesten orthopneu paroxysmale nocturale dyspneu cardiomegalie tachycardie derde harttoon (S3) crepetaties basis long prog ventrikeldil->papillairspieren naar lateraal->mitralis regurgitatie+systolische murmur Chronische dil.LA->atriumfibr
Rechter ventriculaire systolische dyfunctie (rechter hartfalen), oorzaken Secundair LHF(pulmonaire congestie,verhoogde pulmonaire druk) Intrinsieke aandoening longparenchym/vasculatuur Prim/sec pulm hypertensie Prim pulmonaal/tricuspidaalklepinsuf RV infarct Arrythmogene RV cardiomyopathie Congenitale hartaandoening
Rechter ventriculaire systolische dyfunctie (rechter hartfalen), klinische kenmerken Weinig ademhalingsproblemen Systemische en portale veneuze congestie Lever/Milt vergroot Perifeer oedeem Pleurale effusie Ascites Verslechtering->verlaagde weefselperfusie->cyanose en acidose
Systolisch hartfalen + oorzaken Progressieve verslechtering contractiele functie myocard. Oorzaken: - ischeamische hartaandoeningen - hypertensie Lage CO en lage drukken in arteriën
Diastolisch hartfalen symptomen+kenmerken HF behoud LVejectiefractie (>40-50%) en abnormale LV relaxatie waargenomen met echo - verhoogde stijfheid ventrikelwand - verlaagde compliantie ->>verminderde diastolische functie->verlaagde CO en (systemische) congestie
Diastolisch hartfalen, soort patient - oudere hypertensieve patiënten (vaak) - primaire cardiomyopathiëen - vaker vrouw met hypertensie of DM
Acuut hartfalen snelle start symptomen en kenmerken, secundair aan abnormale cardiale functie, wat voor verhoogd cardiac filling pressure zorgt. -> ernstige dyspneu en longoedeem - Slechte prognose - Symptomen in rust
Acuut en chronisch hartfalen, oorzaken -Ischeamische hartziekte->acuut coronair syndroom/complicatie/myocardinfarct -klepaand->regurgatie bij endocarditis/prosthetische klep trombose -Hypertensie+'flash' pulm oedeem -Nieraand->vloeistof overload+verminderde renale sec->pulm oedeem -Atriumf
Chronisch hartfalen In rust ok, geen cardiale reserve->problemen bij inspanning
Onderzoek hartfalen ECG:ischemie,hypertensie,aritmie Hartkath:diag.ischHF,revasc?,druk a.pulm/LV/LA Echo:grootte,sys/dias func,afw.motiliteit/klep,CM Bloed:BNP(uitsl) Röntgen:grootte/vocht Nucleair:EF,myocard isch/func Biopt:CM,afstoting? 24uECG:aritmie,defib? fietst
ANP -vrijgemaakt myocyten atria agv rekking -diurese,natriurese,vasodi,sup RAAS -Verhoogd bij HF -Correlatie:fuctie,prognose,hemodynamische toestand -Renale respons ANP lager agv:renale perfusie laag,receptor downreg,afbr peptide,renale symp.act+RAAS act
BNP -Vrijgemaakt in hartventrikels -diurese,natriurese,vasodil,sup RAAS -Grotere diagnostische en prognotische waarde dan ANP
Medicamenteuze behandeling HF 1.Diuretica:lis->thiazide->kaliumsparend 2.+ACE-remmer(diur.stop) 3.+B-blokkers:jonge pat 4.+Aldosteron anta(25mg spironolacton): hyperkaliëmie->verv.AT1-anta 5.+Digoxine(Ca2+)1e keus:ariumfib 6.isosorbidedinitraat+hydralazine(ACE intol/rest geen eff
Niet-medicamenteuze behandeling HF -Revascularisatie -Pacemaker:sinoatriale dynsfunctie,AV-block,verlengd PR-interval,li bindeltablok,ernstige mitralisregurgitatie -Biventriculaire pacemaker:HF+li.bundeltakblok,NYHA3,med.slecht -Transplantatie:ernstigHF,med.slecht,levensverwachting<6mnd
Cardiogene shock hart pompt te weinig/geen bloed rond: ->weefselbesch->uren/dagen:dood ->circulatoire shock:hart weinig bloed->beschadigd->arteriële BP laag->minder bloed naar hart->zwakker->verlaging BP -Gezond hart <45mmHg, myocardinfarct<80-90mmHg vicieuze cirkel
Cardiogene shock, behandeling -Digoxine(digitalis): hart versterken -bloed,plasma,BPverhogend med->vicieuze cirkel voorkomen -Bloedprop verwijderen + bypass <3uur -Katheterisatie + antitrombolytica(streptokinase,tissue-type plasmonogenactivator) <3uur
Longoedeem Tijdelijke hoge load zwak LV->pulmonaire congestie->capillairdruk strijgt:lekken longweefsel/alveoli->oxygenatie omlaag->hart+arteriolen zwakker->perifere vasodilatie->veneuze terugstroom omhoog->hart overload->meer ophoping enz.
Longoedeem, behandeling -Tourniquetten armen/benen:bloed in venen houden -snel werkend diureticum: furosamide (lis) -zuurstof: desaturatie,hartverslechtering en perifere vasodil tegengaan -cardiotonisch middel (digoxine) om hart te versterken (pat.kan binnen 20min-1u overlij
Endocarditis + oorzaak Infectie cardiovasculaire structuren agv: -Organismen in circulatie -afwijkend endotheel:organismen makkelijk hechten *Bacteriëmie *aorta/mitralisklep betrokken *strep(mutans,sanguis,oralis,milleri,viridans),staph(aureus,epidermidis),entero(faecalis)
Endocarditis, klinische presentatie -Petechiën -klepbeschadiging/souffle -embolie/sepsis onbekende oorsprong -Hematurie,glomerulonefritis,renaal infarct -Koorts+hartprotesen/i.v.drugs/ventrikelaritmie/geleidingsstoornis/tekenen congestief HF/pos bloedkweek/manifestaties huid&oog/abcesse
endocarditis, aanvullend onderzoek -Bloedkweek(!!),neg:serum,PCR -Bloedtelling:normochrome-cytaire anemie, polymorfonucleaire leukocytose,tromcytopenie-cytose -ureum/elek. -lever:serum alkaline fosfatase -urine:protein-,hematurie -ECG:MI,gel.st. -Xthorax:HF,longembolie,abces -CRP
Endocarditis, behandeling 4-6wk antibiotica -Kweek?:peni-,gentamicine -Staph?:vancomy-,gentamicine -Strep:penicill-,gentamicine -E.:ampicill-/amoxicill-,gentamicine -Staph:vancomyc-/flucloxacill-/benzylpeni->+genta <48u zelfde:versp.inf,reactie med?,nosocomiale inf,longembol
myocarditis acute ontsteking myocard *acute fase: har slap, focale haemorrhages *chronische fase: vergroot hart, hypertrofie
myocarditis, oorzaak -Idiopatisch -infectie: coxsackie + adenovirus meest voorkomend westen, Chages' (trypanosoma cruzi) wereldwijd -Toxisch -Medicamenteus(methyldopa,peniciline,sulphonamides,antituberculosa) -Straling (eerder pericarditis) -Auto-immuun
myocarditis, symptomen -vermoeidheid -palpitatisch -angina pectoris -dyspneu -fulminant hartfalen *soms symptoomloos
myocarditis, behandeling oorzaak behandelen/wegnemen. -Antibiotica -NSAIDs(niet acute fase) -ACE-remmers, diuretica (hartfalen) -Immunoglobulines (LVfunctie/overlevingskans verbeteren) -Immuunmodulatie(anti-viraal)
cardiomyopathie, soorten -Dilaterende CM->ventriculaire dil. -Hypertrofische(obstructieve)CM->myocardische hypertrofie(ventrikelseptum) -Restrictieve CM->verstoorde ventriculaire vulling -Aritmogene rechterventrikelmyopathie ->prominente deelname RV+vaak ventrikelaritmiën -Ov
Dilaterende cardiomyopathie (DCM) -Dilatatie -Verstoorde systolische functie(mbv ventrikelwand dikte) -afwezigheid abnormale vullingsstoornissen/vaatziekten
Dilaterende cardiomyopathie (DCM), oorzaken -Idiopathie (vnl) ->25%familiair->autosomaal dominant -sporadisch bij myocarditis, toxines,auto-immuunziekten,endocrien,neuromusculair
Dilaterende cardiomyopathie (DCM), symptomen -symptomen li/re hartfalen -syncope agv arritmiën -pulmonaire/systemische emboliën -soms dood bij eerste presentatie
Dilaterende cardiomyopathie (DCM), behandeling verlichten en vertragen -Diuretica + ACE-remmer/ATII receptorblkker -B-blokker tegen aritmie -Co-agulatietherapie: bij aritmiën of emboliën in het verleden -Vergevorderd->eerste keus:transplantatie Pacemaker/ICD?
Hypertrofische (obtructieve) cardiomyopathie (HCM) -hypertrofie(interventr septum) -dysorganisatie myocyten&fibrillen -Hypertrofie+syst anterior motion mitralis klep+snel ventr ejectie->blok ventr outflow *vnl familiair,autosomaal dominant(sacro. meer eiwitten,glycogeen opstapeling) *manifest>groeispu
Hypertrofische (onstructieve) cardiomyopathie (HCM), symptomen -Angina Pectoris -Dyspneu -(Pre-)Syncope -Hart-ritme stoornissen -Plotselinge hartdood(adolescenten,jong-volwassene) -Belemmerde outflow,systole lang normaal -Boezemfibrilleren bij verergering
Hypertrofische (onstructieve) cardiomyopathie (HCM), behandeling -Voorkomen plotselinge hartdood(!!!) -Hoog risico->implanteren fibrilators: als >2: *hypertrofie LV *genotype *familiaal *BP insp.abnr. *Tachycardie *terugkomende syncope -Laag risico:amiodaron(anti-arytmica) -AP+dyspneu->B-blokker, Ca-blokker(ve
Restrictieve cardiomyopathie -restrictieve ventrikel vulling->symptomen hartfalen -dilatatie atria en vorming trombi -geassocieerd met amyloidosis,sarcoidosis,loeffler's endocarditis,endomyocardiale fibrose -waarschijnlijk familiaire idiopathische vorm
Restrictieve cardiomyopathie, symptomen -Dyspneu -Vermoeidheid -Tekenen emboliën -hoge veneuze druk->splenomegalie,ascites,afhankelijk oedeem
Restrictieve cardiomyopathie, behandeling -Hartfalen en emboliën behandelen -Ernstig:transplantatie -icm Amyloidose:melphalan,prednisolon,levertransplantatie (als familiair)
Aritmogene rechterventrikel cardiomyopathie RV myocard->bindweefsel vet (75% ook LV) -->ventriculaire arytmiën, spontane hartdood -50% familiair -Recessieve vorm geassocieerd met Naxos aandoening
Aritmogene rechterventrikel cardiomyopathie, symptomen -meeste asymptomatisch -ernstige ventrikelritmestoornisen -syncope -plotselinge dood -soms rechter hartfalen (later stadia)
Aritmogene rechterventrikel cardiomyopathie, behandeling -B-blokkers (niet levensbedreigend) -amiodaron/sotalol(symptomatische ritmestoornissen) -ernstiger:ICD -bij hartfalen: transplantatie
Overige cardiomyopathiën -Anderson-Farby disease (AFD) -Left ventricular non-compaction -Ontstekingscardiomyopathe
Anderson-Farby disease (AFD) enzym defect -> glycolipiden hopen op in hartcellen *middelbare leeftijd *hypertrofie ventrikels *kort PR interval *ritmestoornissen
Left ventricular non-compaction -autosomaal-dominant -Slechte prognose -Atriumdilatatie, ventrikel krachtsverlies -Dyspneu -ritmestoornissen -plotselinge dood -hartfalen -tromboemnoliën Beh:B-blokker,ACE-remmer,aspirine,pacemaker/ICD
Ontstekings cardiomyopathie *chronische myocarditis + LV dysfunctie *agv chemotherapie
Pericarditis Ondersteking visceraal en perietaal blad + pericardvloeistof dar beschermt tegen deformatie,dislocatie en infectie-barrière
Pericarditis,oorzaken -Infectie -Post-myocard infarct *acute myocard infectie (vroeg) *Dressler's syndroom (laat) -maligniteit -uremisch -Myxoedeem -chylopericard -auto-immuun:colageen-vasculair,druginduced -post-bestraling/chirurgisch/trauma -familiaire/idiopathisc
Infectie die tot pericarditis leiden *viraal:coxsacki,echo,bof,herpes,HIV *Bact:staph,strep,mening,pneumo,borreliose,chlamudia,hemophylus influenza *tuberculose *schimmels:histoplasmose,coccidioidomycose,candida
Maligniteiten die tot pericarditis leiden -Primaire harttumoren (mesothelioma) -Metastasen:borst/longcarcinomen,lymfoom,leukemie,melanoom
Pericarditis, symptomen -Scherpe pijn borst(erger bij beweging,respiratie,liggen. Verlicht door voorover buigen) -Pericardial friction rub (klassiek): atriale systole, ventriculaire systole en diatole -koorts -leukocytose/lymfocytose -grote pericardiale effusie->dysnpeu
Pericarditis, behandeling -oorzaak behandelen -Bedrust + NSAIDs vaak voldoende, zo niet corticosteroïden >6-12mnd = chronisch NB|na myocard NSAID contra-geindiceerd ivm scheuren myocard
pericard effusie ophoping vocht in het hartzakje, meestal door acute pericarditis
Pericard tamponade ophoping vocht drukt op het hart en belemmert de werking
Pericard effusie en tamponde, symtomen reflecteren onderliggende pericarditis: -harttonen zacht&ver weg -apex toon verborgen -friction rub -Ewart's sign(zelden) -Friedrich's sign: -Kussmaul's sign -pulsus paradoxus -verlaagde CO
Ewart's sign zwakke percussie onder hoek li long door druk hart
Friedrich's sign v.jugularis druk hoog, scherpe stijging+plotselinge drop 'y'descent
Kussmaul's sign verhoging druk v. jugularis tijdens inspanning (te zien)
Pericard effussie en tamponade, behandeling Onderliggende oorzaak verhelpen (terugkomend->maligniteit *Effussie meestal vanzelf over +tamponade -> pericardiocentesis + drain
Constrictieve pericarditis dik,fibreus,gecalcificeerd pericard. -vaak symptoomloos zodra diastole niet meer lukt->constrictieve pericarditis -Vaak chronisch en dus gecompenseerd het lichaam (verschil met constrictieve myocarditis: dit kan behandeld worden)
Constrictieve pericarditis, oorzaken tuberculose hemopericardium bacteriele infectie cardiale reuma aanvallen
Constrictieve pericarditis, symptomen ventr vulling laag:kussmaul's,Friedrich's,pulsus paradoxus syst ven cong:ascites,afh oedeem,hepatomegalie,hoog JVP Pulm veneuze cong:dysp/orthopneu,hoest,PND lage CO->moe,hypot,refl.tachyc Snel ventr.vul:peric knock vroeg dias,lager Atriale dil:30%fi
Constrictieve pericarditis,behandeling complete restrictie pericard (zeer risicovol) bij tuberculose:med. hiertegen
Farmacokinetiek lichaam->farmacon
Farmakodynamiek farmacon->lichaam
welke factoren spelen een rol bij opname en de biologische beschikbaarheid van een geneesmiddel -Membraanpassage -Wateroplosbaarheid -Farmaceutische-technologische kwaliteit -Hepatisch first-pass effect:gemetaboliseerd -Ontlediging maagdarmkanaal:zure omgeving maag, enzymatische omzetting darm -Interacties: met farmaca,voedsel- of secreetcompon
Wat is de betekenis van 'biologische gelijkwaardigheid'? het absorptiepatroon mbt mate en snelheid komen zodanig overeen dat de werking gelijkwaardig zal zijn
Wat houdt 'gereguleerde afgifte' in en wat is het voordeel? werkzame stof gedurende enkele uren afgegeven, zinvol bij: -Korte T1/2 -goede relatie tussen plasmaspiegel en farmacologisch effect(minder fluctuaties=minder bijw.) -Opgeloste vorm actief opgenomen -Minder innemen=betere therapietrouw *overal opgenom
Toedieningswegen geneesmiddelen -Oraal -Dermaal -Parenteraal -Nasaal -Pulmonaal -Rectaal
Voor- en nadelen orale toediening geneesmiddelen Lokaal en systemisch effect. Eerste keus bij systemisch werkzame farmaca Voordelen|patiëntvriendelijk,makkelijk,traditioneel Nadelen|in slokdarm blijven steken,minder werking
Voor- en nadelen dermatologische toedieningsweg geneesmiddelen lokaal of systemisch effect dermatologisch: -voordelen:gebruiksgemak -nadelen:houdbaarheidsprobleem
Voor- en nadelen transdermale toedieningsweg geneesmiddelen Lokaal en systemisch effect -Voordelen:gemak,eenvoudig start/stop therapie,frist-pass effect lever en intestinaal,constante+vlakke bloedspiegel -Nadelen:alleen sterk werkzaam/lipofiel in aanmerking,huidirritatie,metabolisme in de huis optreden
Parenterale toedieningsroute Injectie/infusie -Niet in maag-darm opgenomen/afgebroken -toedieningssnelheid precies regelen -toediening elk moment stoppen -slikproblemen
Parenterale toedieningsroute, soorten Intraveneus:snelst.syst.effect,geringe therapeut.breedte Intramusc:abs niet altijd volledig/snel Subcutaan:onderhuids bindw(insuline)max2ml intracutaan:vaccinatie,diag.allergie.tot0,2ml Intraperitoneaal:dialyse,chemo Intrathecaal:omzeilen BH-barrière
Voor- en nadelen nasale toedieningsweg geneesmiddelen Voordelen:snelle opname en hoge biologische beschikbaarheid laagmoleculaire/lipofiele Nadelen:alleen potente farmaca kunnen worden gebruikt vanwege het beperkte absorptieoppervlak, het frequent optredende negatieve effect op de trilhaarbewegingsfrequenti
Voor- en nadelen pulmonale toedieningsroute geneesmiddelen Lokaal toedienen,systemisch effect laag -Voordelen:lokaal, makkelijk -Nadelen:geringe fractie bereikt de dieper gelegen delen van de longen
Voor- en nadelen rectale toedieningsroute geneesmiddelen lokaal of systemisch. -Voordelen: lastige patienten (kleine kinderen, slikproblemen,misselijk,braken,buiten kennis,gevaar verslaving orale med. -Nadelen:absorptie rectum gering,defecatie zorgt voor verwijdering
Verdelingsvolume, def fictie volume waarover hoeveelheid farmacon zou moeten verdelen om homogeen verdeeld te zijn bij een concentratie gelijk aan conc in bloed/plasma. Vd=toegediende dosis(iv)/plasmaconc(t=0)
Verdelingsvolume, beinvloedende factoren -Plasma beter dan bloed,ivm uitwisseling weefsels.Ongebondenfractie in plasma nog beter -in de tijd slecht doorbloedeweefselbereitk=Vd neemt toe -hoger leeftijd=andere Vd agv minder water,meer vet -Als fictieve Vd>lichaamsvol.->ophoping farmacon
Verdeling van het medicijn over het plasma bepaald door 1.mate lipofilie 2.mate hydrofiele verbinding 3.molecuulgrootte 4.verdeling of ery's en plasma en mate eiwitbinding -Doorbloedingssnelheid bep. verdelingspatroon
Eiwitbinding van een geneesmiddel rol in eliminatie farmacon, duur&sterkte effect -Zure+neutrale farmaca->albumine -basische->AAG(artitis,crohn,depressie verhoogd),lipoproteïnen -Endogene:specifieke transporteiwitten(lipo's)
Eiwitbindingen van een geneesmiddel wordt beinvloed door -Affiniteit voor plasma-eiwitten<bindingsplaatsen -Ongebonden fractie(fu) therapeutisch conc gebied vrijwel constant -Eiwitbindingverzadigd:meer vrij farmacon(dit of andere)->weefsel->sterker effect -Minder alb(lever/nefrotisch)->kinetiek/werking ander
Biotransformatiereacties,fases Excretiewegen:renaal,biliair,alveolair FaseI ox,reductie,hydrolyse->bioinactivatie/bioacitvatie FaseII lichaamseigenstoffen aan polaire groep gekoppeld->hydrofiel conjugaat->urine/gal->uitsch. *hoeft niet vooraf gegaan door fase I *vrijwel altijd inac
Hoe kunnen geneesmiddelen de metabole klaring van andere geneesmiddelen beinvloeden -Tegelijk F toedienen dat de afbraak andere F remt -Adaptatie zorgt voor meer synthese microsomale enzymen=snellere afbraak->effect minder/toxiciteit meer
Voorbeelden invloed F op metabole klaring andere F -Remmen afbraak:cilastatine + B-lactamantibioticum imipenem -Sint-jans kruid plasmaconcentratie ander F verminderen: ciclosporine(orgaanafstoting),hiv-proteaseremmers(virusresistentie),ethinylestradiol(onregelmatige bloedingen bij vrouwen)
Welke processen bepalen de netto renale secretie en wat is het effect op excrete F? -GFR:20% plasmaflow gefiltreerd -Passieve terugdiffusie:99%water gereabsorbeerd, via osmose ook lipofiele farmaca gereabsorbeerd -Tubulaire secretie:sommige F actief gesercerneerd -Actieve reabsorptie:endogene F *Tub.sec+act.reab. verzadigbaar&competi
Waar moet je bij nierinsufficientie rekening mee houden wb de dosering van geneesmiddelen? -Urine-pH invloed op terugdif. Nierinsuf: urine zuur->F ongedissocieerd->meer terugdif -klaring lager/meer tubulaire secretie(agv uremie)=sommige F langer in lichaam -Eiwitbinding omlaag -Metabole afwijking->reactie orgaan anders -NSAID=nierinsuf erge
Waar moet je bij leverinsufficientie rekening mee houden wb de dosering van geneesmiddelen? Acute hepatitis:levercel↓ Levercir:levercel↓,port BP↑,shunt v.portae->syst.circ. Chol.leverz:galuitsch↓ Aant cytochroomP450:ox.↓ Alb↓,Bili↑(bindt alb) a-1-zure glyco anders->verdeling eiwitgeb.F(B-blokker) Inv dyn/kin organen Port BP↑+ascites=abs o
Halfwaardetijd + waarvan afhankelijk? de tijd die nodig is om de plasmaconcentratie op enig gemeten moment tot de helft te doen dalen. -Groter verdelingsvolume of lage klaring->langer halfwaardetijd -Dosis heeft geen invloed Vuistregel: 4 x T1/2 = lichaam vrij van farmacon
Area Under the Curve (AUC) + afhankelijk van maat hoeveelheid farmacon waar lichaam aan is blootgesteld. AUC=F*D/Cl (biologische beschikbaarheid*dosis/klaring Afhankelijk van: -Biologische beschikbaarheid -Dosis -Mate klaring door lichaam
Waarom zijn oude en zieke patienten een risicogroep voor geneesmiddelen Leeftijd, verandering: -fysiologische functies -renaal geklaarde F leeftijdsafh. dosering -Capaciteit ever/enzympatroon -Verdelingsvolume(Water↓,vet↑) -Plasma alb↓ Ziekte: andere fysiologische functies
Eerste-orde kinetiek de farmacologische processen verlopen onafhankelijk van de dosis, maar zijn afhankelijk van de heersende concentratie van het farmacon (Zelfde fractie geelimineerd
Nulde-orde kinetiek =niet-lineaire=verzadigingskinetiek eliminatie farmacon verloopt met constante snelheid, per tijdseenheid constante hoeveelheid geelimineerd, onafhankelijk van de heersende concentratie *Hierbij geen T1/2,let op dosering! Plasmaconc >proportioneel toe
Created by: nathasja