Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

RelC - Buddhisme

De vigtigste begreber, personer og retninger inden for Buddhismen.

QuestionAnswer
Hvad er en Buddha? En person der har gjort sig fortjent (god karma) til at blive genfødt som oplyst, dvs. personen vælger selv hvor, hvornår og af hvem han skal fødes. Han er således allerede Buddha da han blev født, men han skal erkende oplysningen før han kan nå Nirvana.
Hvornår levede den historiske Buddha? Omkring 560-480 f.Kr.
Hvad hed den historike Buddha? Siddhartha Gautama
Hvor levede den historiske Buddha? Indien
Hvad var den historiske Buddha iflg. legenden født som? Prins
Hvad var det den unge prins (den historiske Buddha) skulle opleve, for at han ville blive en Buddha, i stedet for en stor hersker? En olding, en syg og en munk (skønt der endnu ikke fandtes munke)
Hvad er askese? Selvplageri.
Hvad er Bernarstalen? Den første tale Gautama Buddha holdte for sine 'diciple' efter han havde opnået oplysningen.
Hvad indeholdte Bernarstalen? De fire ædle , der er en vigtig del af den buddhistiske lærer.
Hvad er "de fire ædle sandheder"? Sandheden om lidelsen, sandheden om lidelsens årsag, sandheden om ophør og sanheden om vejen til lidelsens ophør.
Hvad betyder "dukkha"? Lidelse: Smertelige ting i livet: Fødslen, alderdommen, døden, forening med ukært, adskillelsen fra kært.
Hvad er vejen til lidelsens ophør? Den 8-leddede middelvej - kun den gyldne middelvej fører til Nirvana.
Den 8-leddede middelvej er vejen til lidelsens ophør, men hvad går den ud på? Visdom: ret anskuelse, ret beslutning. Moral: ret tale, ret handlemåde, ret livsførelse. Meditativ udvikling: ret stræben, ret besindelse, ret koncentration.
Hvad betyder "dharma"? Læren.
Hvad indbefatter de tre (fire) juveler, som man kan søge tilflugt i? Buddha Dharma (læren) Sangha (munke- og nonne væsenet) Shanga (klostervæsenet) (Lama - sin lære)
Nævn de tre buddhistiske retninger (efter alder): Theravada, Mahayana og Vajrayana.
Hvad hedder Theravada-retningen også, og hvad går den ud på? "Det lille fartøj" (pga. det er den mindste retning). Har de ophøjede arhat-munke som forbillede - egen frelse.
Hvad hedder Mahayana-retningen også, og hvad går den ud på? "Det store fartøj" (pga. det er den største retning). Bygger på bodhisattva-idealet og buddhanatur. Mener at det at stræbe efter nirvana også er begær – man skal derimod lade sig bevidst genføde og hjælpe andre.
Hvad hedder Vajrayana-retningen også, og hvad går den ud på? "Diamant fartøjet" eller "Tordenkilde fartøjet" (pga. meget mystik, og at det er den hurtige vej til frelse). Findes hovedsagligt i Tibet, men det er også denne der findes i Vesten. Bodhisattva-idealet og buddhanatur + at man kan lærer det fra en lære.
Hvad er en "lama" og en "tulku"? Lærere i den Tibetanske buddhisme. Både lamaer og tulkuer er bevidste genfødte. Barnet udpeges som tulku ved spådomskunst og opdrages derefter til sin rolle.
Hvem er Daila Lama? En bevidst genfødt – reinkarnation af Avalokiteshvara. Lod sig første gang genføde i år 1392 – den 14. inkarnation i dag. Dalai Lama er tibetanernes religiøse (og politiske ) overhoved.
Hvem er Karmapa, og havd betyder det? Betyder “han som udfører buddha‐aktivitet”. Udstråling af Avalokiteshvara. Den første Karmapa,(1110 – 1193), var den første nogensinde, der bevidst lod sig genføde som den samme mester igen og igen. Idag den 17. Karmapa. Overhovede for "sorte hat skolen".
Hvad er Avalokiteshvara? Mest kendte bodhisattvaer,betragtes som medfølelsens Buddha og kaldes på dansk også for "Kærlige Øjne". Avalokiteshvara hjælper i de forskellige eksistensformer/verdener ved at give de respektive eksistenser det de mangler for at nå oplysningen.
Hvad betyder "atman"? Opfattelsen af et ’jeg’. Et menneskeligt jeg – det findes ikke, det skal man væk fra.
Hvad betyder "anatman"? Opfattelsen af at der findes et ’ikke-jeg’. Jeg'et er en illosion.
Hvad er en "Bodhisattva"? En person der har nået oplysningen, men som lader sig bevidst genføde (vælger slev forældre og sted og tid) for at hjælpe andre til at finde oplysningen.
Hvad betyder "brahman"? Et fælles ’jeg’ – erkendelse af at vi alle er en del af én stor bevidsthed.
Hvad betyder "samsara"? Livshjulet
Forklar kort hvad samsara består af (inde såvel som udenfor hjulet)(behøves ikke være i detaljer): Inderst: de tre sindsgifte. Folk der er på vej op eller påvej ned i verdnerne. De fem (seks) verdner. Årsagskæden. Mara omklamre hjulet. Udenfor hjulet: Nirvana, hvor Buddha står.
Hvad er de tre sindsgifte, og hvad gør de? De driver livshjulet, så man genfødes. Uvidenhed (gris), had (slange), begær (hane).
Hvorfor er den nogle der er på vej op, og nogle der er på vej ned i verdnerne? Det kommer an på hvor god karma man har - god karma så stiger man op, dårlig, så går man ned.
Hvilke 5 (6) verdner findes der? Gudernes Menneskenes De sultne ånders (Dæmonernes) Helvedet Dyrenes
Hvad er "karma"? Styres af ens tanker og handlinger – ret handling giver god karma, slet handling giver dårlig. 'Kontoen’ af karma bestemmer, hvad man genfødes som (og i hvilken verden). Gennem genfødsler skal der opbygges god karma, så man når oplysningen - og Nirvana.
Hvad går den årsagskæden (de 12 led af opståen i afhængighed)? En ting i kæden medfører den næste - man genfødes. For at nå nirvana ma kæden brydes. Det er lettest i menneskenesverden, da vi kender lidt til lidelse, men og så til glæde.
Forklar årsgaerne i årsagskæden: Uvidenhed-handler ud fra vaner-vi bliver bevidste-får en jeg-følelse (navn og form)-de seks sanser-berøring/kontakt-følelser -livstørst-vil blive i samsara (vedhæng)-der vil blive lavet børn (tilblivelse)-der fødes børn-de dør på et tidspunkt.
Definer Nirvana, der ligger uden for livshjulet: Ingenting,tomhed er form og form er tomhed,en befrielse fra laster, ingen karma. Udødelighed – man skal ikke genfødes igen (man kan lade sig genføde hvis man er en buddhisvatsa).
Hvad er Mara? Begærets fyrste. Man skal tæmme Mara (begæret) for at kunne nå Nirvana. Når begæret, dumheden og hadet ophøre så er det udøddelighed.
Hvad betyder "trsna"? Begær – i alle afskygninger.
Nævn de frem skandhaer: Den materielle/krop (de 4 elementer). Følelsen (fysikse og psykiske). Opfattelsen (Navngiver og genkender sanselige objekter) Kræfer, anlæg, drifter, vilje (mentale processer der styrer og former individet) Bevidstheden (overførers via karma)
Hvad går de fem skandhaer ud på? En betegnelse i buddhismen til at beskrive mennesket. Der findes intet personligt jeg, men et samspil mellem 5 skandhaer. De forklarer også hvorfor en person aldrig er den samme når han genfødes. Intet bringes videre fra liv til liv.
Hvor stor en del af verdens befolkning er buddhister? Ca. 6 %
Hvordan er buddhisters tidsopfattelse? Cirkulær tidsopfattelse – ingen start og ingen ende.
Hvad er buddhismens etik? Visdom og medliden (IKKE medlidenhed)
Created by: AEBT
Popular Religion sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards