Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove ads

Cella og kreft

Quiz yourself by thinking what should be in each of the black spaces below before clicking on it to display the answer.
        Help  

Question
Answer
o Ta opp næring, o Forbrenne næringsstoffer, o Skille ut avfallsstoffer, Formere seg,   Gjør cella for å kunne leve  
Hinne som kontrollerer hvilke stoffer som går inn og ut av cella   Cellemembran  
Gele som er inni hele cella   Cytoplasma  
Kanaler som frakter stoffer inne i cella   Endoplasmatisk nettverk  
Energiverket i cella. Næringsstoffer og oksygen blir til varme og energi.   Mitokondrie  
Styrer alt som skjer i cella.   Cellekjerna  
Arvestoff. Det som bestemmer hvordan vi blir   DNA  
Cella kopierer seg selv. Og det blir laget to nye celler   Celledeling  
Like celler som samarbeider   Vev  
Å trekke seg sammen er oppgaven til_______   Muskelvev  
Sende beskjeder til og fra hjernen er oppgaven til ________   Nervevev  
Å dekke kroppen og skille ut svette, spytt og slim er oppgaven til ___________   Epitelvev  
Å holde kroppen oppe, beskytte andre vev og binde sammen er oppgaven til __________   Binde og støttevev  
Eksempel på binde og støtte vev er _______   Bein og brusk  
En del av kroppen. Eks hjerte, lunge   Organ  
Flere organer som samarbeider. Eks sirkulasjonssystemet   Organsystem  
En ondartet svulst   Kreft  
En klump av celler. Pga cellene deler seg for raskt eller en feil på cellene.   Svults  
Ikke farlig   Godartet  
Farlig   Ondartet  
Ser annerledes ut enn normale celler   Kreftceller  
Tegn på sykdom   Symptom  
Å tisse   Vannlating /urinere  
Kreftcellene blir med blodet og lymfesystemet til nytt vev. Der kan kreftcellene feste seg og danne nye kreftsvulster.   Spredning  
o Cellegift, o Stråling o Operasjoner   Behandling av kreft  
En ting som øker sjansen for å få en sykdom   En risikofaktor  
o Arv, o Røyking, o Lite fysisk aktivitet, o Usunt kosthold, o Overdreven soling,   Risikofaktorer for kreft  
o Ikke røyke, o Spise sunt, o Sole oss fornuftig, o Være fysisk aktiv. Kan hjelpe til ________   Å forebygge kreft  
Kuler, Sår som ikke gror, Unormale blødninger. Kan være noen ___________   Symptomer på kreft  
Cellene slutter å dele seg og dør er virkningen av _____ og _________   Cellegift og stråling  


   


 
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how