Save
Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Cella og kreft

QuestionAnswer
o Ta opp næring, o Forbrenne næringsstoffer, o Skille ut avfallsstoffer, Formere seg, Gjør cella for å kunne leve
Hinne som kontrollerer hvilke stoffer som går inn og ut av cella Cellemembran
Gele som er inni hele cella Cytoplasma
Kanaler som frakter stoffer inne i cella Endoplasmatisk nettverk
Energiverket i cella. Næringsstoffer og oksygen blir til varme og energi. Mitokondrie
Styrer alt som skjer i cella. Cellekjerna
Arvestoff. Det som bestemmer hvordan vi blir DNA
Cella kopierer seg selv. Og det blir laget to nye celler Celledeling
Like celler som samarbeider Vev
Å trekke seg sammen er oppgaven til_______ Muskelvev
Sende beskjeder til og fra hjernen er oppgaven til ________ Nervevev
Å dekke kroppen og skille ut svette, spytt og slim er oppgaven til ___________ Epitelvev
Å holde kroppen oppe, beskytte andre vev og binde sammen er oppgaven til __________ Binde og støttevev
Eksempel på binde og støtte vev er _______ Bein og brusk
En del av kroppen. Eks hjerte, lunge Organ
Flere organer som samarbeider. Eks sirkulasjonssystemet Organsystem
En ondartet svulst Kreft
En klump av celler. Pga cellene deler seg for raskt eller en feil på cellene. Svults
Ikke farlig Godartet
Farlig Ondartet
Ser annerledes ut enn normale celler Kreftceller
Tegn på sykdom Symptom
Å tisse Vannlating /urinere
Kreftcellene blir med blodet og lymfesystemet til nytt vev. Der kan kreftcellene feste seg og danne nye kreftsvulster. Spredning
o Cellegift, o Stråling o Operasjoner Behandling av kreft
En ting som øker sjansen for å få en sykdom En risikofaktor
o Arv, o Røyking, o Lite fysisk aktivitet, o Usunt kosthold, o Overdreven soling, Risikofaktorer for kreft
o Ikke røyke, o Spise sunt, o Sole oss fornuftig, o Være fysisk aktiv. Kan hjelpe til ________ Å forebygge kreft
Kuler, Sår som ikke gror, Unormale blødninger. Kan være noen ___________ Symptomer på kreft
Cellene slutter å dele seg og dør er virkningen av _____ og _________ Cellegift og stråling
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards