Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Słówka

5 en 6

QuestionAnswer
de heerser władca
iets behalen zdobyć
jaagde...in wjechać w kogoś
wagenwijd bardzo szeroki
geleidelijk stopniowy
roerloos nieruchomy
de lende lędźwie
struikelen potknąć się
de roem sława
de overwinnaar zwycięzca
de verlisser przegrany
opgeven rzucić coś (palanie)
heidens pogański
inrichten urządzić
iets lanceren lansować coś
geld opbrengen przekazywać pieniądze
uitgegroeid tot wyrastać,wzrastać do
louter szczery
pretendeert utrzymywać,twierdzić
de pijler filar
visie wizja
de sporttak dyscyplina sportowa
bedreven zijn in iets być biegłym w czymś
aan bod komen mieć okazję, uzyskać swoją szansę
het draait om iets kręcić się wokół czegoś
dag in dag uit dzień w dzień
iets kan je gestolen worden mieć coś gdzieś
gemiddeld przeciętny,średni
iets verkennen rozpoznawać
roofbouw plegen op iets doprowadzić do wyczerpania, nadwyrężyć
zich op iets toespitsen ukierunkować się na coś
wijken ustępować
verslaafd aan drugs uzależniony od narkotyków
de zaligheid zbawienie
grondgebied obszar, terytorium
besturen zarzadzać
voorzitten przewodniczyć
benoemen nominować
politieke benoeming nominacja polityczna
in handen zijn van być w rękach
bekrachtigen zatwierdzać
de zitting posiedzenie
doorgaans zazwyczaj
de wedde pensja
schorsen odroczyć, odwołać
beeindigen skończyć,zakończyć
ontnemen odebrać
desnoods w razie potrzeby
iemand tot de orde roepen przywołać kogoś do porządku
de toeschouwer widz
herrie schoppen robić hałas,awantury
het procesverbaal mandat
verwijderen oddalić, wydalić
de oppositie opozycja
evenmin też nie
vrij spel hebben mieć wolną rękę
oefent toezicht uit sprawować kontrolę
behoren tot należeć do
iemand ter verantwoording roepen pociągać kogoś do konsekwencji
toelichten naświetlać, wyjaśnić
een wetsvoorstel indienen wnieść projekt ustawy
zich bezighouden met zajmować się czymś, być zajętym
de bevoegdheid upoważnienie
de grondwet konstytucja
de uitvoerende macht władza wykonawcza
de grondslag podstawa, fundament
iets invoeren coś wprowadzić
de garantie gwarancja
de standvastheid wytrwałość
de slijtage zużycie
de kloof szczelina, przepaść
domineren dominować
uithollen wydrążyć
efficientie celowy
overbelast zijn być przeciążonym
de modale burger przeciętny mieszkaniec
he inkomen przychód
de voorkeur pierwszeństwo
Created by: xmx