Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Słówka

5 en 6

QuestionAnswer
de heerser władca
iets behalen zdobyć
jaagde...in wjechać w kogoś
wagenwijd bardzo szeroki
geleidelijk stopniowy
roerloos nieruchomy
de lende lędźwie
struikelen potknąć się
de roem sława
de overwinnaar zwycięzca
de verlisser przegrany
opgeven rzucić coś (palanie)
heidens pogański
inrichten urządzić
iets lanceren lansować coś
geld opbrengen przekazywać pieniądze
uitgegroeid tot wyrastać,wzrastać do
louter szczery
pretendeert utrzymywać,twierdzić
de pijler filar
visie wizja
de sporttak dyscyplina sportowa
bedreven zijn in iets być biegłym w czymś
aan bod komen mieć okazję, uzyskać swoją szansę
het draait om iets kręcić się wokół czegoś
dag in dag uit dzień w dzień
iets kan je gestolen worden mieć coś gdzieś
gemiddeld przeciętny,średni
iets verkennen rozpoznawać
roofbouw plegen op iets doprowadzić do wyczerpania, nadwyrężyć
zich op iets toespitsen ukierunkować się na coś
wijken ustępować
verslaafd aan drugs uzależniony od narkotyków
de zaligheid zbawienie
grondgebied obszar, terytorium
besturen zarzadzać
voorzitten przewodniczyć
benoemen nominować
politieke benoeming nominacja polityczna
in handen zijn van być w rękach
bekrachtigen zatwierdzać
de zitting posiedzenie
doorgaans zazwyczaj
de wedde pensja
schorsen odroczyć, odwołać
beeindigen skończyć,zakończyć
ontnemen odebrać
desnoods w razie potrzeby
iemand tot de orde roepen przywołać kogoś do porządku
de toeschouwer widz
herrie schoppen robić hałas,awantury
het procesverbaal mandat
verwijderen oddalić, wydalić
de oppositie opozycja
evenmin też nie
vrij spel hebben mieć wolną rękę
oefent toezicht uit sprawować kontrolę
behoren tot należeć do
iemand ter verantwoording roepen pociągać kogoś do konsekwencji
toelichten naświetlać, wyjaśnić
een wetsvoorstel indienen wnieść projekt ustawy
zich bezighouden met zajmować się czymś, być zajętym
de bevoegdheid upoważnienie
de grondwet konstytucja
de uitvoerende macht władza wykonawcza
de grondslag podstawa, fundament
iets invoeren coś wprowadzić
de garantie gwarancja
de standvastheid wytrwałość
de slijtage zużycie
de kloof szczelina, przepaść
domineren dominować
uithollen wydrążyć
efficientie celowy
overbelast zijn być przeciążonym
de modale burger przeciętny mieszkaniec
he inkomen przychód
de voorkeur pierwszeństwo
Created by: xmx
Popular Dutch sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards