Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

bostda_Dutch

bostda_Dutch huge wordlist

TermDefinition
to match (bij elkaar) passen
so what? (en) wat dan nog?
down (naar) beneden
crowded (over)vol, druk
to belong (toe)behoren
to adjust (zich) aanpassen, regelen
aboard aan boord
on the other hand aan de andere kant
on one side aan de ene kant
across aan de overkant, tegenover
to seat o.s. at the table aan tafel gaan zitten
to recommend aanbevelen
to offer aanbieden
nice to meet you aangenaam, hoe maakt u het?
to dress aankleden
to arrive aankomen
to announce aankondigen
to encourage aanmoedigen
to adopt aannemen
to adapt aanpassen
to touch aanraken
to turn on (light) aansteken
to record aantekenen, registeren
attractive aantrekkelijk
to attract aantrekken
to compliment aanvullen
pretty aardig
to hesitate aarzelen
absolutely absoluut
absolutely not absoluut niet
to absorb absorberen, opnemen
absurd absurd
to accept accepteren, aannemen
behind achter
behind the scenes achter de schermen
backwards achteruit, terug
to chase achtervolgen
eighth achtste
active actief
to breathe ademen
to breathe ademen
to address adressen
to advertise adverteren
to figure afbeelden, weergeven
to abbreviate afkorten, verkorten
to distract afleiden
to finish afmaken
to abolish afschaffen
detestable afschuwelijk
obnoxious afschuwelijk
to subtract aftrekken
to defect afvallig worden, uitwijken
separate afzonderlijk, regelmatig
aggressive agressief
to agree akkoord gaan, instemmen
already al
already here al hier!
alone alleen
things are looking good alles ziet er goed uit
all alles, alle
If I were you als ik jou was
please alstublieft
here you are alstublieft
always altijd
always altijd
other ander, andere
otherwise anders, overigens
to cancel annuleren
to answer antwoorden
to reply antwoorden
apart apart
to appreciate appreciëren
April april
to labor arbeiden, werken
to argue argumenteren, tegenspreken
to argue argumenteren, tegenspreken
poor arm
to articulate articuleren, duidelijk spreken
artificial artificieel, kunstmatig
August augustus
automatic automatisch
to bathe baden
to fry bakken
to frighten bang maken
to fear bang zijn, vrezen
leafy bebladerd, bladerrijk
thanks for the compliment bedankt voor het compliment
to cover bedekken
covered bedekt
think twice bedenkt u zich wel
to spoil bederven
to operate bedienen
to serve bedienen
to mean bedoelen, betekenen
spoiled (food) bedorven
endangered bedreigd
to cheat bedriegen
to deceive bedriegen, misleiden
to sadden bedroeven
to accompany begeleiden
to start beginnen
do you see it? (understand) begrijp u het?
to comprehend begrijpen
to favor begunstigen, perfereren
except behalve
to manage beheren
to preserve behouden, bewaren
both beide
to influence beïnvloeden
elderly bejaard
known bekend
to charm bekoren
important belangrijk
to insult beledigen
to offend beledigen
to deter beletten
to ring bellen
to reward belonen
to promise beloven
please phone me belt u mij alstublieft op
call me tomorrow belt u mij morgen
stay out of it bemoei je er niet mee
mind your own business bemoei je met je eigen zaken
are you alone? ben je alleen?
are you ready? ben je klaar?
to emphasize benadrukken
below beneden, onder
to envy benijden
are you sure? bent u er zeker van?
are you done? bent u klaar?
to practice beoefenen
to judge beoordelen, oordelen
perishable beperkt houdbaar
do your homework bereidt u zich goed voor!
to achieve bereiken
to reach bereiken
to calculate berekenen
to compute berekenen
to notify berichten
famous beroemd
to agitate beroeren, bewegen
to rob beroven
ashamed beschaamd
to be ashamed beschaamd zijn
to damage beschadigen
protected beschermd
to protect beschermen
to describe beschrijven
to accuse beschuldigen, aanklagen
to realize beseffen
definite beslist, uitgesproken
to conclude besluiten
to decide besluiten, beslissen
to determine besluiten, vaststellen
infected besmet
to expedite bespoedigen, (snel) afhandelen
negotiable bespreekbaar
to discuss bespreken
to exist bestaan
dear friend beste vriend, lieve vriend
to order bestellen
pay in cash betaal contant
to pay betalen
better beter
reliable betrouwbaar
to please bevallen, plezier doen
to contain bevatten
to include bevatten, insluiten
to affirm bevestigen
to attach bevestigen
to moisten bevochtigen
to promote bevorderen
satisfactory bevredigend
to free bevrijden
frozen bevroren
to move (change position) bewegen
unconscious bewesteloos
cloudy bewolkt
to admire bewonderen
admirable bewonderenswaardig
to occupy bezetten
fervid bezield
busy bezig, druk
to own bezitten
to possess bezitten
to visit bezoeken
to economize bezuinigen
to object to bezwaar hebben tegen
on second thought bij nader inzien
almost bijna
to bite bijten
particular bijzonder
to bind binden
to tie binden, vastbinden
within binnen
inside binnen
in an hour binnen het uur
indoors binnen, binnenshuis
to penetrate binnendringen
to intrude binnendringen, zich opdringen
to enter binnengaan
bitter bitter
to bark blaffen
blue blauw
to blow blazen
pale bleek
joyful blij, vreugdevol
go beyond it blijft u daar niet bij stilstaan
to stay blijven
lasting blijvend, duurzaam
to remain bljiven
to bleed bloeden
to flower bloeien
blond blond
bare bloot, kaal, leeg
to expose blootstellen
to bluff bluffen
broke blut, platzak
angry boos
to get angry boos worden
to brush borstelen
to build bouwen
beside that bovendien
besides bovendien
furthermore bovendien, verder
to roast braden, roosteren
flammable brandbaar
to burn branden
broad breed, wijd
wide breed, wijd
breakable breekbaar
fragile breekbaar
to break breken
to bring brengen
brown bruin
suntanned bruin(verbrand)
to budget budgetteren, begroting bepalen
to bend buigen
outside buiten
outside buiten
out of breath buiten adem
remarkable buitengewoon
a free gift cadeau
to combine combineren, samenvoegen
comfortable comfortabel, behaaglijk
compact compact, samengepakt
competent competent
to compress comprimeren, samendrukken
to consign consigneren, (in consignatie) verzenden
to communicate contact hebben, kenbaar maken
to pay cash contant betalen
to cultivate cultiveren
over there daar (ginds)
I have no quarrel with that daar heb ik niets tegen
there he is daar is hij
that surprises me daar sta ik van te kijken
that makes my mouth water daar watertand ik van
a tourist trap daar worden de toeristen afgezet
there they are! daar zijn zij!
there daar, er
therefore, so daarom
day by day dag aan dag
to daydream dagdromen, mijmeren
daily dagelijks
thanks dank u wel
thank you very much dank u zeer
to thank danken, bedanken
to dance dansen
brave dapper
that dat
that happens dat gebeurt wel
that doesn't matter at all dat geeft helemaal niets
I don't think so dat geloof ik niet
that depends dat hangt ervan af
I noticed that dat heb ik gemerkt
only yourself to blame dat heb je aan jezelf te wijten
that doesn't make sense dat heeft geen zin
you're telling me dat hoef je mij niet te vertellen
don't tell me that dat hoeft u mij niet te vertellen
it's a smart idea dat is een goed idee
that's a new approach dat is een hele nieuwe aanpak
that's interesting dat is interessant
that's hard to arrange dat is moeilijk te arrangeren
that's not fair dat is niet eerlijk
that should be easy dat is niet moeilijk
I can't believe it dat is ongelooflijk
that's against the law dat is tegen de wet
that's mine dat is van mij
that is right dat is waar
that's right dat is waar
I can do it dat kan ik doen
I can't do it dat kan ik niet
neither can I dat kan ik ook niet
a recipe for disaster dat loopt zeker mis
it's driving me crazy dat maakt mij gek
you can't be serious dat meen je niet!
you're kidding dat meent u niet?
not only that dat niet alleen
I think so dat vind ik ook
that was the turning point dat was het keerpunt
it's an unwritten law dat wordt zwijgend aangenomen
that would be wonderful dat zou geweldig zijn
we'll see dat zullen wij nog wel eens zien
delivery de (af)levering, de bestelling
citizen de (staats)burger
necktie de (strop)das
arrival de aankomst
potato de aardappel
strawberries de aardbeien
earth de aarde
accountant, an de accountant
activity, an de activiteit
address, an de adres
lawyer, an attorney de advocaat
department de afdeling
disgust de afkeer, de weerzin
distance de afstand
absence, an de afwezigheid
agent de agent
alcohol de alcohol
ambition, an de ambitie
antique, an de antiquiteit, de stuk antiek
answer, an de antwoord
apple de appel
cider de appelwijn
eagle, an de arend
arm de arm
ash, an de as
ashtray de asbak
aspirin, an de aspirine, het aspirientje
automobile de auto
evening de avond
beard de baard
bathroom de badkamer
baggage de bagage
baker de bakker
bakery de bakkerij
brick de baksteen
ball de bal
tape recorder de bandrecorder
bank de bank
bench de bank
pastry shop de banketbakkers– winkel
intention de bedoeling
tax de belasting
duty–free shop de belastingvrije winkel
politeness de beleefheid
ground floor de benedenverdieping, de parterre
gasoline de benzine
mountain de berg
storage de bergruimte, de opslagsplaats
pavement de bestrating
credit card de betaalkaart
executive de bewindvoerder, de bewindvoerster
broom de bezem
sight, view de bezienswaardigheid, het uitzicht
visitor de bezoeker
library de bibiotheek
nickname de bijnaam
courtyard de binnenplaats
movie theater de bioscoop
page de bladzij, de bladzijde
shutter de blind
flower de bloem
turn (curve) de bocht
bottom de bodem, de grond
bookstore de boekhandel
farm de boerderij
beans de bonen
errand de boodschap
tree de boom
boat de boot
chest (body) de borst
butter de boter
letter de brief
breeze de bries
mailbox de brievenbus
eyeglasses de bril
brother de broer
bridge de brug
wedding de bruiloft
bus de bus
neighbor de buurman, de buurvrouw
ability de capaciteit
ceremony de ceremonie
driver de chauffeur
circle de cirkel
lemon de citroen
course de cursus
day de dag
lady de dame
date de datum
definition de definitie
blanket de deken
door de deur
to diagnose de diagnose vaststellen
zoo de dierentuin
timetable de diesntregeling
daughter de dochter
doctor de dokter
thunder de donder
death de dood
Customs de douane
shower de douche
drink de drank, het drankje
triangle de driekhok
drugstore de drogisterij
grapes de druiven
husband de echtgenoot, de man
dining room de eetkamer
century de eeuw
owner, an de eigenaar, de eigenaaresse
island, an de eiland
end, an de einde
element, an de element
elbow, an de elleboog
ankle, an de enkel
factory de fabriek
family de familie
holiday de feestdag
bicycle de fiets
film de film
blunder de flater, de blunder
bottle de fles
fountain de fontein
formality de formaliteit
mistake de fout, de vergissing
lobby de foyer
raspberrries de frambozen
garage de garage
wardrobe de garderobe
guest de gast
host de gastheer
hostess de gastvrouw
mind de geest
history de geschiedenis
companion de gezel, de gezellin, de kameraad
health de gezondheid
smile de glimlach
joke de grap, het grapje
border de grens
green peas de groene erwten
vegetable de groente
greeting de groet
the ground was frozen de grond was bevroren
magnitude de groote, de omvang
hall, corridor de hal, de vestibule, de gang
hand de hand
to shake hands de hand geven
trade (business) de handel
action de handeling, de actie
gloves de handschoenen
purse de handtas, de tas
hero, heroine de held, de heldin
helicopter de helikopter
incline de helling, de glooiing
inn, an de herberg, het hotelletje
barber de herenkapper, de kapper
autumn de herfst
brain de hersenen, de hersens
heat de hitte
hat de hoed
corner de hoek
quantity de hoeveelheid
what's the date today? de hoeveelste is het vandaag
dog de hond
appetite de honger
hope de hoop
housekeeper de huishoudster
living room de huiskamer, de woonkamer
hill de huivel
icicle, an de ijskegel
information de informatie, de inlichting
ink de inkt
interim, an de interim
jam de jam
overcoat de jas, de mantel
young lady de jonge dame
boy de jongen
dress de jurk
cheese de kaas
calendar de kalendar
turkey de kalkoen
room de kamer
chance de kans
opportunity, an de kans
side de kant
clerk de kantoorbeamte, de winkelbediende
hairdresser de kapper, de kapster
cashier de kassier
closet de kast
cat de kat
cathedral de kathedraal
throat de keel
waitress de kelnerin, de serveeerster
acquaintance, an de kennis
church de kerk
cherry de kers
chain de ketting
kitchen de keuken
choice de keuze
chicken de kip
customer de klant
tailor de kleermaker
clothes de kleren, de kleding
color de kleur
bell de klok
cow de koe
refrigerator de koelkast, de ijskast
coffee de koffie
cook de kok, de kokkin
merchandise de koopwaar
cup de kop, het kopje
buyer de koper
copy de kopie
stockings de kousen
newspaper de krant
criticism de kritiek
tavern de kroeg, de bar
grocer de kruidenier
intersection, an de kruising, de kruispunt
stool de kruk, het krukje
artist, an de kunstenaar, de kunstenares
cork de kurk
coast de kust
quality de kwaliteit
matter de kwestie
avenue, an de laan, de hoofdstraat
ladder de ladder
chest of drawers de ladenkast
lightbulb de lamp
lamp de lamp
map de landkaart, de kaart
trousers, pants de lange broek, de broek
pupil de leerling
length de lengte
spring de lente
spoon de lepel
teacher de leraar
the teacher was difficult de leraar (lerares) was veeleisend
lesson de les
armchair, an de leunstoel
lecture de lezing
love de liefde
elevator de lift
lemonade de limonade
lipstick de lippenstift
plumber de loodgiete
sky de lucht
air de lucht
match de lucifer
lunch de lunch, het middagmaal
stomach de maag
moon de maan
month de maand
eye de maat
man de man
basket de mand
manner de manier
market de markt
the market opens at sunrise de markt gaat bij zonopgang open
mattress de matras
milk de melk
crowd de menigte, de massa
people de mensen
subway de metro
high school de middelbare school
means de middelen
minute de minuut
fashion de mode
courage de moed
mother de moeder
difficulty de moeilijkheid
mouth de mond
engine, an de motor
coins de munten
musician de musicus
wall de muur
music de muziek
name de naam
night de nacht
afternoon, an de namiddag
cousin de neef, de nicht
nose de neus
emergency de noodsituatie, de nood
necessity de noodzakelijkheid
exercise de oefening
oyster, an de oester
eyes de ogen
instant, an de ogenblik
oil de olie
omelet de omelet
omission, an de omissie, de weglating
accident, an de ongeluk
uncle de oom
fireplace de open haard, de schouw
surgery de operatie
opinion poll, an de opinieonderzoek
opinion, an de opnine, de mening
morning de orgen
original, an de origineel
orchestra de orkest
parents de ouders
oven, an de oven
mind over matter de overwinning van de geest op de stof
win de overwinning, de zege
post de paal
slipper de pantoffel
paragraph de paragraaf
umbrella de paraplu
passenger de passagier
french fries de patates frites
intermission, an de pauze
pear de peer
pen de pen
pepper de peper
person de persoon
peach de perzik
pilot de piloot
picture de plaat, de prent
place de plaats
shelf de plank
board (wood) de plank
peasant de plattelander, het boertje
policeman de politieagent
doll de pop
wallet de portefeuille
mail de post
postage stamp de postzegel
cost de prijs
pajamas de pyama
questionnaire de questionnaire, de vragenlijst
radio de radio
edge de rand
reaction de reactie
rain de regen
raincoat de regenjas
voyage de reis
traveler's check de reischeque
tour leader de reisleider, de reisleidster
traveler de reiziger
bill (restaurant) de rekening
interest de rente
reservation de reservering
remainder de rest
direction de richting
row (line) de rij
rice de rijst
zipper de ritssluiting
river de rivier
rust de roest
skirt de rok
novel de roman
smoke de rook
cream de room
rose de roos
route de route
back de rug
rest (relaxation) de rust
summary de samenvatting
sandal de sandaal
sandwhich de sandwich, de boterham
sauce de saus
scissors de schaar
divorce de scheiding
shoe de schoen
school de school
classes begin at 9:00 de school begint op negen uur
sister–in–law de schoonzuster
apron, an de schort
dish de schotel
writer de schrijver
barn de schuur
secretary de secretaris, de secretaresse
cigarette de sigaret
orange de sinaasappel
scarf de sjall, het sjalltje
salad de sla
lettuce de sla
butcher shop de slagerij
key de sleutel
taste de smaak
snow de sneeuw
speed de snelheid
soup de soep
playing cards de speelkaarten
playground de speelplaats
mirror de spiegel
regret de spijt
spinach de spinazie
railroad de spoorwegen
town, city de stad
step de stap
steak de steak
alley, an de steeg, het steegje
stone de steen
mood de stemming
star de ster
stewardess de stewardness
chair de stoel
fasten your seatbelt de stoelriemen vastmaken
electrical outlet, an de stopcontact
storm de storm
street de straat
one–way street de straat met eenrichtingverkeer
student de student
sugar de suiker
symphony de symphonie
language de taal
cake de taart
tobacco de tabak
table de tafel
tooth de tand
dentist de tandarts
aunt de tante
taxi de taxi
toe de teen
telephone de telefoon
telephone booth de telefooncel
television de televisie, de t.v.
temperature de temperatuur
exhibition, an de tentoonstelling
refund de terugbetaling
teacher de thee
teapot de theepot
time de tijd
to time de tijd(sduur) vaststellen
era, an de tijdperk
toast de toast, de toost
tour de toer, de tour
spectator de toeschouwer
tomato de tomaat
staircase de trap
train de trein
sweater de trui, de sweater
garden de tuin
tunnel de tunnel
the twins are thirteen de tweelings zijn dertien jaar
exit de uitgang
university de universiteit
father de vader
vacation de vakantie
valley de vallei, het dal
security de veiligheid, de beveiliging
license de vergunning
sale de verkoop
seller de verkoper
temptation de verleiding
United States de Vernenigde Staten
variety de verscheidenheid
delay de vertraging, het oponthoud
finger de vinger
fish de vis
the fish are bitin de vissen happen toe
fisherman de visser
flag de vlag
fly de vlieg
floor de vloer
foot de voet
pedestrian de voetganger
bird de vogel
next day de volgende dag
advantage de voordeel
front de voorkant
preference de voorkeur
to prefer de voorkeur geven, prefereren
suburbs de voorsteden
fork de vork
question de vraag
truck de vrachtwagen
peace de vrede
row de vriend
friend de vriend
girlfriend de vriendin, het vriendinnetje
friendship de vriendschap
wife de vrouw
value de waarde
truth de waarheid
cheek de wang
toilet de WC, het toilet
scale (weighing) de weegschal
week de week
road de weg
way de weg, de manier
world de wereld
employer, an de werkgever, de werkgeefster
workman de werkman, de arbeider
employee de werknemer
science de wetenschap
wine de wijn
wind de wind
shop de winkel
shopkeeper de winkelier
winter de winter
the rate of exchange de wisselkoers
anger de woede
wool de wol
cloud de wolk
sausage de worst
the business is flourishing de zaak floreert
it was a cover up de zaak werd in de doofpot gestopt
pocket de zak
handkerchief de zakdoek
businessman de zakenman
sea de zee
soap de zeep
illness de ziekte
attic, an de zolder
summer de zomer
sun de zon
sunset de zonsondergang
son de zoon
infant, an de zuigeling, de jonge kind
sister de zuster
brother–in–law de zwager
to debate debatteren, bespreken
December december
to participate deelnemen
defensive defensief
to share delen
to demonstrate demonsteren
to think denken
think about it denkt u er nog eens over na
third derde
so much the better des te beter
destructive destructief, vernielzuchtig
these deze
this one dezze
near dichtbij
to be on duty dienst hebben
to enlist dienst neen, deelnemen
thick dik
big, large, fat dik
to fatten dik maken, vetmesten
dinner at 8:00 diner om acht uur; er wordt om acht uur gegeten
to dine dineren
Tuesday dinsdag
direct direct
to discipline disciplineren
distinctive distinctief, kenmerkend
to distribute distribueren, uitdelen
this dit
that is the truth dit is echt waar
various diverse
to kill doden
don't bother doe maar geen moeite / laat maar
to fake doen alsof, voorwenden
to do, make doen, maken
don't do it doet u dat niet
say hello for me doet u de groeten van mij
please mail this doet u dit alstublieft op de post
do it right doet u het goed
stupid dom
Thursday donderdag
dark donker
dark (color) donker
dead dood
through door
to go on doorgaan
soaked doorweekt
to baptize dopen
thirsty dorstig
portable draagbaar
to dial draaien, bellen
to carry dragen
to threaten dreigen, bedreigen
to float drijven
urgent dringen
to drink drinken
sad droevig
sorrowful droevig, bedroefd
to dry drogen
to dream dromen
dry droog
sultry (weather) drukkend, zwoel
clear (explicit) duidelijk
to feel dizzy duizelig zijn
to last duren
expensive duur
to push duwen, drukken
to force dwingen, forceren
so so niet al te best
unfair niet fair, oneerlijk
rare (meat) niet gaar, ongaar
not quite niet helemaal
not in the slightest niet in het minst
unable niet in staat
inconclusive niet overtuigend, onbeslist
not often niet vaak
of no great use niet van veel nut
to default niet verschijnen, in gebreke blijven
not so fast niet zo snel
nothing niets
you're welcome niets te danken
nonstandard niet–standard, niet volgens de norm
nevertheless niettemin, desondanks
though niettemin, hoewel
isn't it? nietwaar?
new nieuw
to need nodig hebben
to name noemen
one more nog een
a second chance nog een kans
one more! nog een!
another nog een, een ander
to come again nog eens komen
not yet nog niet
not yet nog niet
any more? nog wat?
fatal noodlottig
necessary noodzakeljik
never nooit
never again nooit meer
not in my lifetime nooit van mijn leven
normal normaal
to normalize normaliseren
you bet! nou en of! / wat dacht je!
well nou ja
November november
I've got it nu begrijp ik het
now I understand nu begrijp ik het
once in a while nu en dan
now nu, nou
useless nutteloos, onbruikbaar
useless repetition nutteloze herhaling
useful nuttig, bruikbaar, verdienstelijk
objective objectief
to obscure obscuur, onbegrijpelijk maken
October october
or of
if, whether of
official officieel
agreed OK, akkoord
for, in order to om
because omdat
to associate omgaan met
to go up omhoog gaan
to turn over omkeren, omdraaien
surrounded omringd
controversial omstreden
inept onbeholpen
impolite onbeleefd
unlimited onbeperkt
unpaid onbetaald
to disable onbruikbaar maken
uncomfortable oncomfortablel
in spite of ondanks
among onder
beneath onder
under onder
to face onder ogen zien, confronteren
to accommodate onderbrengen, herbergen
to go down ondergaan
underground ondergronds
to maintain onderhouden
entertaining onderhoudend
to undertake ondernemen, op zich nemen
upside down ondersteboven
meanwhile ondertussen
to teach onderwijzen, leren
to research onderzoek doen
naughty ondeugend
shallow ondiep
unclear onduidelijk
loose (unbound) ongebonden
impatient ongeduldig
leisurely ongehaast, rustig
to disobey ongehoorzaam zijn
it's null and void ongeldig; van nul en geen waarde
unbelievable ongelooflijk
rude ongemanierd, onhoffelijk
to worry ongerust zijn, zich zorgen maken
without any doubt ongetwijfeld
unusual ongewoon
unsound ongezond, onbetrouwbaar
false (wrong) onjuist, verkeerd
at once onmiddelijk
sharp onmiddelijk
unbeatable onovertrefbaar, onverslaanbaar
inefficiently onpraktisch
innocent onschuldig
to blossom ontbloeien
to discover ontdekken
discontented ontevreden
to meet ontmoeten
to disembark ontschepen, aan wal gaan
to dismiss ontslaan, afwijzen
to escape ontsnappen
to receive ontvangen
to acknowledge ontvangst bevestigen, erkennen
impressionable ontvankelijk, beïnvloedbaar
to dodge ontwijken, vermijden
informed ontwikkeld, op de hoogte
to develop ontwikkelen
unsafe onveilig
inexcusable onvergeeflijk
unavoidable onvermijdelijk
indifferent onverschillig
unwise onverstandig
unexpected onverwachts
poorly onvoldoende
incomplete onvolledig
careless onvoorzichtig
unkind onvriendelijk
unreal onwerkelijk
reluctant onwillig, met tegenzin
our computer is down onze computer ligt plat (is down)
our days were numbered onze dagen waren geteld
our hopes vanished onze hoop is vervlogen
our meeting is at 10:00 sharp onze vergadering begint precies om tien uur
uncertain onzeker
unsure onzeker
to harvest oogsten
ever ooit
also ook
on, upon op
to be up to date op de hoogte zijn
to mail op de post doen
on the edge of op de rand van
at the present time op dit ogenblik
by virtue of op grond van
to leave on a trip op reis gaan
to lock op slot doen
on time op tijd
he enlisted at nineteen op zijn negentiende gign hij in dienst
up op, omhoog
to telephne opbellen, telefoneren
to unearth (discover) opdelven
to claim opeisen, aanspraak maken op
public openbaar, algemeen
to open openen
relieved opgelucht
cheerful opgewekt
to glorify ophemelen
to fix opknappen, in orde brengen
to lift oplichten
to solve oplossen
to dissolve oplossen
to observe opmerken
observant opmerkzaam, zich houdend aan
to review opnieuw bekijken, herzien
to reset opnieuw zetten, terugstellen
to pick up oppakken, ophalen
sincere oprecht
to brag opscheppen
to get up opstaan
to stack opstapelen
to total optellen
optional optioneel, keuze
striking opvallend
educational opvoedend, formend
to heat opwarmen, verwarmen
to check opzoeken, nakijken
original origineel
to get old oud worden
aged oud, bejaard
older ouder
generally over het algemeen
over over, voorbij
everywhere overal
throughout overal, door en door
don’t exaggerate overdrijft u niet
to exaggerate overdrijven
to overdo overdrijven, teveel doen
to raise overeind zetten, verhogen
unforgettable overgetelijk
however overigens
after tomorrow overmorgen
to cross oversteken
to overflow overstromen
to exceed overtreffen
to persuade overtuien
to convince overtuigen
convincing overtuigend
to grab pakken, grijpen
to park parkeren
appropriate passend, geschikt
passive passief
to pause pauzeren
tough luck pech!
permanent permanent, blijvend
allow me permitteer me
to edit persklaar maken, redigeren
to hurt pijn doen
sore pijnlijk
painful pijnlijk
to plan plannen maken, plannen
plastic plastiek
to commit plegen
to have fun pleizier hebben, zich amuseren
suddenly plotseling
suddenly plotseling
to polish poetsen
positive positief
talk sense praat geen onzin
talkative praatgang
wonderful prachtig
magnificent prachtig
gorgeous prachtig, grandioos
practical practisch
to talk, speak praten, spreken
exactly precies
to present presenteren
pleasant prettig
agreeable prettig, aangenaam
private privé
trying to be funny? probeer je leuk te zijn?
to try proberen
to attempt proberen
to produce produceren
to taste proeven
to profit profiteren, van nut zijn
prompt prompt, onmiddelijk
sham pseudo–
to advise raadgeven
to consult raadplegen
to guess raden
to react reageren
realistic realistisch
recent recent, modern, laatst
straight recht
to rescue redden
reasonable redelijk, verstandig
adjustable regelbaar, verstelbaar
to arrange regelen
regular regelmatig, geregeld
to rain regenen
to govern regeren
to register registreren, inschrijven
travel first class reis eerste klas
to travel reizen
to account for rekenschap geven van
to brake remmen
portable rendabel
to mend repareren, herstellen
to reserve reserveren
to reserve reserveren
to direct richten, leiden
to dive rijden
rich rijk
wealthy rijk
plentiful rijkelijk, overdoedig
to ripen rijp worden
to mature rijp/volwassen worden
to risk riskeren, wagen
to call roepen
smoky rokerig
to roll rollen
round rond
about rond(om), ongeveer
around rond, rondom
to guide rondleiden
red rood
to broil roosteren, bakken
pink roze
to smell ruiken
spacious ruim
quite enough ruimschoots genoeg
rough ruw
coarse ruw, grof
boring saai
together samen
juicy sappig
shameful schandelijk
to separate scheiden
to divorce scheiden
dim schemerig, vaag
to donate schenken
to create scheppen
to shave scheren
sharp scherp
to tear scheuren
hurry up schiet op
to shine (sun) schijnen
clean schoon
to clean schoonmaken, reinigen
to shout schreeuwen
to scream schreeuwen
write to him schrijft u hem
to write schrijven
to scare schrikken, bang maken
guilty schuldig
sensational sensationeel
September september
sexy sexy
since the beginning of time sinds onheuglijke tijden
since sinds, aangezien
to ski skiën, skilopen
spread the alarm sla alarm
to beat slaan
to hit slaan
slim slank
to sleep slapen
sleepy slaperig
bad slecht
badly slecht, erg
to sharpen slijpen, verscherpen
to swallow slikken
to close sluiten
savory smakeljik
bland smakeloos, mild
narrow smal
rapidly snel, vlug
to speed up sneller gaan, versnellen
to cut snijden
gloomy somber
at times soms
sometimes soms
sometimes soms
at times soms
to save sparen
special speciaal
especially speciaal
playful speels
to play spelen
to spell spellen
to nail spijkeren
to regret spijt hebben
soon spoedig, gauw
sporting sportief
speechless sprakeloos
speak louder spreek u harder
to jump springen
to stand staan
get up staat u op
steady (stable) stabiel
standard standaard, normaal
steep steil
strong sterk
to die sterven
to support steunen, ondersteunen
silent stil
keep quiet stilte
to stop stoppen, ophouden
to disturb storen
to deposit (money) storten, deponeren
to punish straffen
to tighten strak trekken, spannen
tight strak, vast, nauw
cross it off streep het door; schrap dat
to caress strelen
to conflict strijdig zijn
to iron strijken
to pour stromen
to study studeren
to send sturen, zenden
to succeed succes hebben
successful succesvol
foolish swaas, dom
tough taai
tame tam, gedwee
to overcome te boven komen
for rent te huur
to indicate te kennen geven, aanduiden
in the middle of te midden van
tender teder
at the same time tegelijkertijd
to contradict tegenspreken
to draw tekenen
to number tellen
to count tellen
at the house of ten huize van, bij
thin, slight tenger
finally tenslotte
back terug
to go back teruggaan
to give back teruggeven
to give back teruggeven
to send back terugsturen, terugzenden
too much teveel
to satisfy tevredenstellen
at home thuis
in by midnight thuis bij middernacht
tenth tiende
temporary tijdelijk
during tijdens
anyway toch, in ieder geval
to admit toegeven
to give in toegeven
to cheer toejouchen
then toen
to apply toepassen
to allow toestaan
to permit toestaan
to entrust toevertrouwen
to confide toevertrouwen
to add toevoegen
to interpret token, als tolk optreden
up to, until tot
to compromise tot een schikking komen
see you tomorrow tot morgen
up until now tot nu toe
so far so good tot nu toe is alles nog goed gegaan
to accomplish tot stand brengen, bereiken
goodbye, love tot ziens, schat
toxic toxisch, vergiftig
to pull trekken
proud trots
faithful trouw
to marry trouwen
between tussen
by the way tussen twee haakjes
twelfth twaalfde
second tweede
doubtful twijfelachtig
to doubt twijfelen
on sale at 20% off twintig procent korting in de uitverkoop
twentieth twintigste
argumentative twistziek
to type typen
typical typisch
you're nice u ben aardig
you're crazy! u bent gek
you are impatient u bent ongeduldig
you're early u bent vroeg
you're always right u hebt altijd gelijk
you're in a bad mood u hebt een slechte bui
you're wrong u hebt ongelijk
you know him u kent ham
you're lying u liegt
you're too noisy u maakt teveel lawaii
you have to speak u moet praten
you speak too fast u praat te vlug
you surprise me u verbaast mij
you look tired u ziet er vermoeid ouit
to memorize uit het hoofd leren
to learn by heart uit het hoofd leren
to expand uitbreiden
to defy uitdagen, trotseren
to turn off uitdraaien
to express uitdrukken
extreme uiterst
to go out uitgaan
rested uitgerust
to spend uitgeven
to publish uitgeven
to issue uitgeven
to slip uitglijden
to undress uitkleden
to invite uitnodigen
to exert uitoefenen, inspannen
to unpack uitpakken
to rest uitrusten, rusten
to exclude uitsluiten
to pronounce uitspreken
perfect uitstekend
excellent uitstekend
outstanding uitstekend
to defer uitstellen
sold out uitverkocht
to invent uitvinden
to trade uitwisselen
to erase uitwissen
to broadcast uitzenden
unique uniek
uniform uniform, gelijk(vormig)
vague vaag
often vaak
to fall vallen
face to face van aangezicht tot aangezicht / van man tot man
many things van alles
in on the ground floor van het begin af aan meedoen
to go from bad to worse van kwaad tot erger vervallen
from now on van nu af aan
from our point of view van ons standpunt
in advance van te voren
back to the drawing board van voren af aan beginnen
tonight vanavond
tonight vanavond
today vandaag
today vandaag
to capture vangen
to catch vangen
stationary vast, stationair
to retain vasthouden, behouden
to fasten vastmaken
to stick (adhere) vastzitten
to fight vechten
much, many veel
to delight veel genoegen doen, blij maken
our love to all veel liefs voor allemaal
enjoy yourself veel pleizier
good luck! veel succes
to sweep vegen
to auction veilen
safe veilig
far from ver van
to detest verafschuwen
to change veranderen, wisselen
changeable veranderlijk, wisselvallig
responsible verantwoordelijk
amazing verbazend
to hide verbergen, verstoppen
to improve verbeteren
to correct verbeteren
to perplex verbijsteren
smoking prohibited verboden te roken
keep out verboden toegang
to defend verdedigen
to divide verdelen
to divide verdelen
to suspect verdenken
farther verder
beyond verder, voorbij
to deserve verdienen
to merit verdienen, waard zijn
to eclipse verduisteren, eclipseren
to disappear verdwijnen
to require vereisen, nodig zijn
to unify verenigen
to join verenigen
to adore vereren, gek zijn op
refreshing verfrissend
forget it vergeet het maar
to compare vergelijken
to forget vergeten
to forgive vergeven
to magnify vergroten
to harden verharden
to enhance verhogen
to increase verhogen, stijgen
starved verhongerd
wrong verkeerd
unfit (inappropriate) verkeerd
to misjudge verkeerd beoordelen
to declare verklaren, beweren
to explain verklaren, uitleggen
sold verkocht
to sell verkopen
to shorten verkorten
lavish verkwistend, overvloedig
deserted verlaten
past verleden, voorbij
shy verlegen
to protract verlengen
to light verlichten, aansteken
amorous verliefd
to lose verliezen
gone verloren, voorbij, weg
to avoid vermijden
to lessen verminderen, afnemen
to reduce verminderen, verlagen
to humiliate vernederen
to suppose veronderstellen
to condemn veroordelen
far from it verre van
delighted verrukt
fresh (food) vers
to appear verschijnen
to differ verschillen
different verschillend
terrible verschrikkelijk
to decorate versieren
well–worn versleten
to accelerate versnellen, bespoedigen
to waste verspillen, verkwisten
to understand verstaan, begrijpen
sensible verstandig
to astonish versteld doen/staan
to amplify versterken, luider maken
to translate vertalen
tell me vertelt u mij eens
to digest verteren
to leave (depart) vertrekken, weggaan
familiar vertrouwd
confidential vertrouwelijk
to manufacture vervaardigen
to falsify vervalsen
conceited verwaand
to neglect verwaarlozen
expected verwacht
to expect verwachten
to warm verwarmen, opwarmen
to mix up verwarren
to mistake verwarren met, zich vergissen
to welcome verwelkomen
to welcome verwelkomen
to remove verwijderen
to eliminate verwijderen
to blame verwijten
to reproach verwjiten
to ruin verwoesten, ruineren
to destroy verwoesten, vernielen
distorted verwrongen
to soften verzachten
to collect verzamelen
to insure verzekeren
to beg verzoeken, smeken
fictional verzonnen, gefingeerd
to weaken verzwakken
fourth vierde
to celebrate vieren
square vierkant
hostile vijandig
fifth vijfde
to find vinden
does she like her job? vindt zij haar baan prettig?
to fish vissen
level vlak
to flatter vleien
to fly vliegen
to flow vloeien, stromen
liquid vloiebaar
to flee vluchten
in a hurry vlug
quickly vlug
to feed voeden, voedsel geven aan
are you comfortable? voel je je op je gemak?
feel at home voelt u zich helemall thuis
full vol
to follow volgen
next year volgend jaar
she'll be 30 next year volgend jaar wordt ze dertig
accordingly volgens
according to volgens
according to him volgens hem
complete volledig
to complete voltooien
for voor
in front of voor
before voor
forever voor altijd, voor eeuwig
to fool voor de gek houden
to kid voor de gek houden
for the most part voor het merendeel
for the time being voor het ogenblik
to prepare voorbereiden
to pass by voorbijgaan
cheaper by the dozen voordeliger per dozijn
to prevent voorkómen, verhinderen
to submit voorleggen
makeshift voorlopig, geimproviseerd
mainly, mostly voornamelijk, vooral
available voorradig
prosperous voorspoedig, welvarend
to suggest voorstellen
superb voortreffelijk
forward voorwaarts
to pretend voorwenden, doen alsof
cautious voorzichtig
careful voorzichtig
to label voorzien van een etiket
to provide voorzien, verschaffen
to form vormen
to mold vormen, vorm geven
to fold vouwen
to ask vragen
to ask questions vragen stellen
peaceful vredig
odd (strange) vreemd
foreign vreemd, buitenlands
weird vreemd, raar
strange vreemd, raar
awful vreselijk
kind, gentle vriendeljik
Friday vrijdag
to clear vrijmaken, ontruimen
early vroeg
sooner or later vroeger of later
happy, gay vrolijk
feminine vrouwelijk
dirty vuil
filthy vuil, vies
to fill vullen
alert waakzaam, levendig
true waar
where waar
anywhere waar dan ook, overal
where are you going? waar gaat u naar toe?
what is he talking about? waar heeft hij het over?
where is the restaurant? waar is het restaurant?
where is he? waar is hij?
where is my suitcase? waar is mijn koffer?
worthy waard, waardig
why not? waarom niet?
why not ask them? waarom vraag je het niet aan hen?
why don't you say something? waarom zegt u niets?
why? waarom?
probably waarschijnelijk
I guess so waarschijnlijk wel
to alert waarschuwen
to caution waarschuwen
to warn waarschuwen
wait for me wacht op mij
to wait for wachten op
to awake wakker worden
sickening walgelijk
to walk wandelen
to despair wanhopen
desperate wanhopig
to falter wankelen, weifelen
when do you go there? wanneer gaat u daar naar toe?
when is closing time? wanneer is het sluitingstijd
whenever wanneer ook
when? wanneer?
to mistrust wantrouwen
suspicious wantrouwing, verdacht
what a robber! wat een gemene dief
what a nice surprise wat een leuke verrassing
what terrible weather wat een slecht weer
what a horror! wat een verschrikking
what a bore wat een zeurpiet
what's the problem? wat is de moeilijkheid?
what's going on? wat is er gaande?
what happened? wat is er gebeurd?
what's the latest news? wat is het laatste nieuws?
too bad wat jammer
what a shame! wat jammer!
as for me wat mij betreft
what do you think? wat vindt u ervan?
what does he say? wat zegt hij?
what do you say? wat zegt u?
what? (subject) wat?
to water water geven, begieten
to bet wedden
guess what? wee je wat?
again weer
again weer
don't be childish wees niet zo kinderachtig
he's bad medicine wees op je hoede voor hem
be patient weest geduldig
be careful weest voorzichtig
you know what I mean? weet je wat ik bedoel?
don't you know it? weet u dat niet?
to file, to catalog wegbergen, opslaan in een archief, catalogiseren
to shove wegduwen
to weigh wegen
because of wegens, ten gevolge van
to omit weglaten
to take away wegnemen
to refuse weigeren
which? welk, welke?
what color is your car? welke kleur heeft uw auto?
to be welcome welkom zijn
well–earned welverdiend
to desire wensen
really werkeljik
to work werken
unemployed werkloos
to know (have knowledge) weten
lawful wettig, rechtmatig
who knows? wie weet?
who? (subject) wie?
we love the weekends wij genieten van de weekeinden
we never slept a wink wij hebben geen oog dichtgedaan
we played a trick on them wij hebben hen een poets gebakken
we need it wij hebben het nodig
we've learned our lesson wij hebben ons leergeld betaald
it was beyond our means wij konden het ons niet veroorloven
we're on good terms wij kunnen goed met elkaar opschieten
we slipped up wij maakten een vergissing
we're making headway wij maken vorderingen
we got tied up in traffic wij raakten vast in het verkeer
we travel a lot wij reizen veel
we were amazed wij waren verbaasd
it was the old run–around wij werden weer aan het lijntje gehouden
we have an obligation wij zijn daartoe verplicht
we've been friends since birth wij zijn vanaf onze kinderjaren bevriend
we'd like a reservation wij zouden graag een reservering maken
wise wijs
show me the way wijst u mij de weg
to modify wijzigen
could you fix me a drink? wil je mij een drankje inschenken
wild wild
arbitrary willekeurig
to want willen, wensen
do you want it? wilt u het hebben?
do you want something? wilt u iets hebben?
can you speak slowly? wilt u langzaam spreken
give me a hand wilt u mij helpen
relax windt u zich niet op
to win winnen
to gain winnen, toenemen
to exchange wisselen
white wit
Wednesday woensdag
fierce woest, onstuimig
to injure wonden
cruel wreed
to rub wrijven
soft zacht
softly, quietly zacht
to do business zaken doen
Saturday zaterdag
she didn't have the heart ze had het hart / de moed niet
to sail zeilen, varen
certain (sure) zeker
sure zeker
by all means zeker; in ieder geval
seldom zelden
sixth zesde
to put zetten, leggen
to place zetten, plaatsen
seventh zevende
to come forward zich aanmelden
to subscribe zich abonneren
to wonder zich afvragen
to behave zich gedragen
to hurry up zich haasten
to hurry zich haasten, bespoedigen
to remember zich herinneren
to recall zich herinneren
to surrender zich overgeven
to be mistaken zich vergissen
to apologize zich verontschuldigen
to excuse zich verontschuldigen
to oppose zich verzeten tegen
to comply zich voegen, zich schikken
to imagine zich voorstellen, veronderstellen
sick ziek
to see zien
do you see him often? ziet u hem vaak?
do you see it? (see) ziet u het?
they missed the point zij begrepen niet waar het om ging
they bit the dust zij beten in het zand
they went sightseeing zij gingen de bezienswaardigheden bekijken
she had six puppies zij had zes jonge hondjes
they have eleven grandchildren zij hebben elf kleinkinderen
they are out of spare parts zij hebben geen reserveonderdelen meer
she picked up a bug zij heeft een virus opgelopen
she's been busy as a bee zij heeft het druk als een klein baasje
she is shopping zij is boodschappen aan het doen
she is my best friend zij is mijn beste vriendin
she's so smart zij is zo knap
she made him look stupid zij liet hem voor schut staan
they look alike zij lijken op elkaar
they are evenly matched zij passen goed bij elkaar
she's preparing for exams zij prepareerde zich voor haar examen
she is playing with fire zij speelt met vuur
they got lost zij verdwaalden
she's expecting soon zij verwacht binnenkort haar baby
they like each other zij vinden elkaar aardig
she gave him the cold shoulder zij wees hem van de hand
they fell in love zij werden verliefd op elkaar
she'll live to be a hundred zij wordt vast wel honderd
they are both nearsighted zij zijn beiden bijziende
they're camera bugs zij zijn fotoenthousiasten
they're in great shape zij zijn in goede conditie
he had a memory lapse zijn geheugen schoot hem tekort
bide one's time zijn tijd/gelengeheid afwachten
to sing zingen
to sink zinken
so zo
very nearly zo goed als
that's enough zo is het genoeg
that's life zo is het nu eenmaal!
that's all for the good zo is het 't beste
as soon as possible zo vlug mogelijk
like, such zoals
as soon as zodra
to look for zoeken naar
to search zoeken, speuren
sweet zoet
a little bit of everything zo'n beetje van alles
Sunday zondag
without zonder
to sin zondigen
sunny zonnig
to care for zorgen voor
so much, so many zoveel
so many things zoveel dingen
thrifty zuinig
such zulke, dergelijke
heavy zwaar
bad rush–hour traffic zwaar spitsuurverkeer
weak zwak
black zwart
to swim zwemmen
to swear zweren
musical musicaal
uncanny mysterieus, vreemd, eng
after na
to sew naaien
toward naar
to naar, tegen, aan
next naast
at the side of naast
to reflect nadenken
to refrain nalaten
wet nat
to wet nat maken, begieten
naturally natuurlijk
of course natuurlijk
of course natuurlijk
barely nauwelijks
accurate nauwkeurig
take home a souvenir neem een souvenir mee
please forgive me neem mij alsjeblieft niet kwalijk
ninth negende
to disregard negeren
to ignore negeren
to take nemen
nowhere nergens
nervous nerveus, zenuwachtig
neat net, netjes
tidy netjes
nobody niemand
she didn't get any sympathy niemand had medelijden met haar
so so niet al te best
unfair niet fair, oneerlijk
rare (meat) niet gaar, ongaar
not quite niet helemaal
not in the slightest niet in het minst
unable niet in staat
inconclusive niet overtuigend, onbeslist
not often niet vaak
of no great use niet van veel nut
to default niet verschijnen, in gebreke blijven
not so fast niet zo snel
nothing niets
you're welcome niets te danken
nonstandard niet–standard, niet volgens de norm
nevertheless niettemin, desondanks
though niettemin, hoewel
isn't it? nietwaar?
new nieuw
to need nodig hebben
to name noemen
one more nog een
a second chance nog een kans
one more! nog een!
another nog een, een ander
to come again nog eens komen
not yet nog niet
not yet nog niet
any more? nog wat?
fatal noodlottig
necessary noodzakeljik
never nooit
never again nooit meer
not in my lifetime nooit van mijn leven
normal normaal
to normalize normaliseren
you bet! nou en of! / wat dacht je!
well nou ja
November november
I've got it nu begrijp ik het
now I understand nu begrijp ik het
once in a while nu en dan
now nu, nou
useless nutteloos, onbruikbaar
useless repetition nutteloze herhaling
useful nuttig, bruikbaar, verdienstelijk
objective objectief
to obscure obscuur, onbegrijpelijk maken
October october
or of
if, whether of
official officieel
agreed OK, akkoord
for, in order to om
because omdat
to associate omgaan met
to go up omhoog gaan
to turn over omkeren, omdraaien
surrounded omringd
controversial omstreden
inept onbeholpen
impolite onbeleefd
unlimited onbeperkt
unpaid onbetaald
to disable onbruikbaar maken
uncomfortable oncomfortablel
in spite of ondanks
among onder
beneath onder
under onder
to face onder ogen zien, confronteren
to accommodate onderbrengen, herbergen
to go down ondergaan
underground ondergronds
to maintain onderhouden
entertaining onderhoudend
to undertake ondernemen, op zich nemen
upside down ondersteboven
meanwhile ondertussen
to teach onderwijzen, leren
to research onderzoek doen
naughty ondeugend
shallow ondiep
unclear onduidelijk
loose (unbound) ongebonden
impatient ongeduldig
leisurely ongehaast, rustig
to disobey ongehoorzaam zijn
it's null and void ongeldig; van nul en geen waarde
unbelievable ongelooflijk
rude ongemanierd, onhoffelijk
to worry ongerust zijn, zich zorgen maken
without any doubt ongetwijfeld
unusual ongewoon
unsound ongezond, onbetrouwbaar
false (wrong) onjuist, verkeerd
at once onmiddelijk
sharp onmiddelijk
unbeatable onovertrefbaar, onverslaanbaar
inefficiently onpraktisch
innocent onschuldig
to blossom ontbloeien
to discover ontdekken
discontented ontevreden
to meet ontmoeten
to disembark ontschepen, aan wal gaan
to dismiss ontslaan, afwijzen
to escape ontsnappen
to receive ontvangen
to acknowledge ontvangst bevestigen, erkennen
impressionable ontvankelijk, beïnvloedbaar
to dodge ontwijken, vermijden
informed ontwikkeld, op de hoogte
to develop ontwikkelen
unsafe onveilig
inexcusable onvergeeflijk
unavoidable onvermijdelijk
indifferent onverschillig
unwise onverstandig
unexpected onverwachts
poorly onvoldoende
incomplete onvolledig
careless onvoorzichtig
unkind onvriendelijk
unreal onwerkelijk
reluctant onwillig, met tegenzin
our computer is down onze computer ligt plat (is down)
our days were numbered onze dagen waren geteld
our hopes vanished onze hoop is vervlogen
our meeting is at 10:00 sharp onze vergadering begint precies om tien uur
uncertain onzeker
unsure onzeker
to harvest oogsten
ever ooit
also ook
on, upon op
to be up to date op de hoogte zijn
to mail op de post doen
on the edge of op de rand van
at the present time op dit ogenblik
by virtue of op grond van
to leave on a trip op reis gaan
to lock op slot doen
on time op tijd
he enlisted at nineteen op zijn negentiende gign hij in dienst
up op, omhoog
to telephne opbellen, telefoneren
to unearth (discover) opdelven
to claim opeisen, aanspraak maken op
public openbaar, algemeen
to open openen
relieved opgelucht
cheerful opgewekt
to glorify ophemelen
to fix opknappen, in orde brengen
to lift oplichten
to solve oplossen
to dissolve oplossen
to observe opmerken
observant opmerkzaam, zich houdend aan
to review opnieuw bekijken, herzien
to reset opnieuw zetten, terugstellen
to pick up oppakken, ophalen
sincere oprecht
to brag opscheppen
to get up opstaan
to stack opstapelen
to total optellen
optional optioneel, keuze
striking opvallend
educational opvoedend, formend
to heat opwarmen, verwarmen
to check opzoeken, nakijken
original origineel
to get old oud worden
aged oud, bejaard
older ouder
generally over het algemeen
over over, voorbij
everywhere overal
throughout overal, door en door
don’t exaggerate overdrijft u niet
to exaggerate overdrijven
to overdo overdrijven, teveel doen
to raise overeind zetten, verhogen
unforgettable overgetelijk
however overigens
after tomorrow overmorgen
to cross oversteken
to overflow overstromen
to exceed overtreffen
to persuade overtuien
to convince overtuigen
convincing overtuigend
to grab pakken, grijpen
to park parkeren
appropriate passend, geschikt
passive passief
to pause pauzeren
tough luck pech!
permanent permanent, blijvend
allow me permitteer me
to edit persklaar maken, redigeren
to hurt pijn doen
sore pijnlijk
painful pijnlijk
to plan plannen maken, plannen
plastic plastiek
to commit plegen
to have fun pleizier hebben, zich amuseren
suddenly plotseling
suddenly plotseling
to polish poetsen
positive positief
talk sense praat geen onzin
talkative praatgang
wonderful prachtig
magnificent prachtig
gorgeous prachtig, grandioos
practical practisch
to talk, speak praten, spreken
exactly precies
to present presenteren
pleasant prettig
agreeable prettig, aangenaam
private privé
trying to be funny? probeer je leuk te zijn?
to try proberen
to attempt proberen
to produce produceren
to taste proeven
to profit profiteren, van nut zijn
prompt prompt, onmiddelijk
sham pseudo–
to advise raadgeven
to consult raadplegen
to guess raden
to react reageren
realistic realistisch
recent recent, modern, laatst
straight recht
to rescue redden
reasonable redelijk, verstandig
adjustable regelbaar, verstelbaar
to arrange regelen
regular regelmatig, geregeld
to rain regenen
to govern regeren
to register registreren, inschrijven
travel first class reis eerste klas
to travel reizen
to account for rekenschap geven van
to brake remmen
portable rendabel
to mend repareren, herstellen
to reserve reserveren
to reserve reserveren
to direct richten, leiden
to dive rijden
rich rijk
wealthy rijk
plentiful rijkelijk, overdoedig
to ripen rijp worden
to mature rijp/volwassen worden
to risk riskeren, wagen
to call roepen
smoky rokerig
to roll rollen
round rond
about rond(om), ongeveer
around rond, rondom
to guide rondleiden
red rood
to broil roosteren, bakken
pink roze
to smell ruiken
spacious ruim
quite enough ruimschoots genoeg
rough ruw
coarse ruw, grof
boring saai
together samen
juicy sappig
shameful schandelijk
to separate scheiden
to divorce scheiden
dim schemerig, vaag
to donate schenken
to create scheppen
to shave scheren
sharp scherp
to tear scheuren
hurry up schiet op
to shine (sun) schijnen
clean schoon
to clean schoonmaken, reinigen
to shout schreeuwen
to scream schreeuwen
write to him schrijft u hem
to write schrijven
to scare schrikken, bang maken
guilty schuldig
sensational sensationeel
September september
sexy sexy
since the beginning of time sinds onheuglijke tijden
since sinds, aangezien
to ski skiën, skilopen
spread the alarm sla alarm
to beat slaan
to hit slaan
slim slank
to sleep slapen
sleepy slaperig
bad slecht
badly slecht, erg
to sharpen slijpen, verscherpen
to swallow slikken
to close sluiten
savory smakeljik
bland smakeloos, mild
narrow smal
rapidly snel, vlug
to speed up sneller gaan, versnellen
to cut snijden
gloomy somber
at times soms
sometimes soms
sometimes soms
at times soms
to save sparen
special speciaal
especially speciaal
playful speels
to play spelen
to spell spellen
to nail spijkeren
to regret spijt hebben
soon spoedig, gauw
sporting sportief
speechless sprakeloos
speak louder spreek u harder
to jump springen
to stand staan
get up staat u op
steady (stable) stabiel
standard standaard, normaal
steep steil
strong sterk
to die sterven
to support steunen, ondersteunen
silent stil
keep quiet stilte
to stop stoppen, ophouden
to disturb storen
to deposit (money) storten, deponeren
to punish straffen
to tighten strak trekken, spannen
tight strak, vast, nauw
cross it off streep het door; schrap dat
to caress strelen
to conflict strijdig zijn
to iron strijken
to pour stromen
to study studeren
to send sturen, zenden
to succeed succes hebben
successful succesvol
foolish swaas, dom
tough taai
tame tam, gedwee
to overcome te boven komen
for rent te huur
to indicate te kennen geven, aanduiden
in the middle of te midden van
tender teder
at the same time tegelijkertijd
to contradict tegenspreken
to draw tekenen
to number tellen
to count tellen
at the house of ten huize van, bij
thin, slight tenger
finally tenslotte
back terug
to go back teruggaan
to give back teruggeven
to give back teruggeven
to send back terugsturen, terugzenden
too much teveel
to satisfy tevredenstellen
at home thuis
in by midnight thuis bij middernacht
tenth tiende
temporary tijdelijk
during tijdens
anyway toch, in ieder geval
to admit toegeven
to give in toegeven
to cheer toejouchen
then toen
to apply toepassen
to allow toestaan
to permit toestaan
to entrust toevertrouwen
to confide toevertrouwen
to add toevoegen
to interpret token, als tolk optreden
up to, until tot
to compromise tot een schikking komen
see you tomorrow tot morgen
up until now tot nu toe
so far so good tot nu toe is alles nog goed gegaan
to accomplish tot stand brengen, bereiken
goodbye, love tot ziens, schat
toxic toxisch, vergiftig
to pull trekken
proud trots
faithful trouw
to marry trouwen
between tussen
by the way tussen twee haakjes
twelfth twaalfde
second tweede
doubtful twijfelachtig
to doubt twijfelen
on sale at 20% off twintig procent korting in de uitverkoop
twentieth twintigste
argumentative twistziek
to type typen
typical typisch
you're nice u ben aardig
you're crazy! u bent gek
you are impatient u bent ongeduldig
you're early u bent vroeg
you're always right u hebt altijd gelijk
you're in a bad mood u hebt een slechte bui
you're wrong u hebt ongelijk
you know him u kent ham
you're lying u liegt
you're too noisy u maakt teveel lawaii
you have to speak u moet praten
you speak too fast u praat te vlug
you surprise me u verbaast mij
you look tired u ziet er vermoeid ouit
to memorize uit het hoofd leren
to learn by heart uit het hoofd leren
to expand uitbreiden
to defy uitdagen, trotseren
to turn off uitdraaien
to express uitdrukken
extreme uiterst
to go out uitgaan
rested uitgerust
to spend uitgeven
to publish uitgeven
to issue uitgeven
to slip uitglijden
to undress uitkleden
to invite uitnodigen
to exert uitoefenen, inspannen
to unpack uitpakken
to rest uitrusten, rusten
to exclude uitsluiten
to pronounce uitspreken
perfect uitstekend
excellent uitstekend
outstanding uitstekend
to defer uitstellen
sold out uitverkocht
to invent uitvinden
to trade uitwisselen
to erase uitwissen
to broadcast uitzenden
unique uniek
uniform uniform, gelijk(vormig)
vague vaag
often vaak
to fall vallen
face to face van aangezicht tot aangezicht / van man tot man
many things van alles
in on the ground floor van het begin af aan meedoen
to go from bad to worse van kwaad tot erger vervallen
from now on van nu af aan
from our point of view van ons standpunt
in advance van te voren
back to the drawing board van voren af aan beginnen
tonight vanavond
tonight vanavond
today vandaag
today vandaag
to capture vangen
to catch vangen
stationary vast, stationair
to retain vasthouden, behouden
to fasten vastmaken
to stick (adhere) vastzitten
to fight vechten
much, many veel
to delight veel genoegen doen, blij maken
our love to all veel liefs voor allemaal
enjoy yourself veel pleizier
good luck! veel succes
to sweep vegen
to auction veilen
safe veilig
far from ver van
to detest verafschuwen
to change veranderen, wisselen
changeable veranderlijk, wisselvallig
responsible verantwoordelijk
amazing verbazend
to hide verbergen, verstoppen
to improve verbeteren
to correct verbeteren
to perplex verbijsteren
smoking prohibited verboden te roken
keep out verboden toegang
to defend verdedigen
to divide verdelen
to divide verdelen
to suspect verdenken
farther verder
beyond verder, voorbij
to deserve verdienen
to merit verdienen, waard zijn
to eclipse verduisteren, eclipseren
to disappear verdwijnen
to require vereisen, nodig zijn
to unify verenigen
to join verenigen
to adore vereren, gek zijn op
refreshing verfrissend
forget it vergeet het maar
to compare vergelijken
to forget vergeten
to forgive vergeven
to magnify vergroten
to harden verharden
to enhance verhogen
to increase verhogen, stijgen
starved verhongerd
wrong verkeerd
unfit (inappropriate) verkeerd
to misjudge verkeerd beoordelen
to declare verklaren, beweren
to explain verklaren, uitleggen
sold verkocht
to sell verkopen
to shorten verkorten
lavish verkwistend, overvloedig
deserted verlaten
past verleden, voorbij
shy verlegen
to protract verlengen
to light verlichten, aansteken
amorous verliefd
to lose verliezen
gone verloren, voorbij, weg
to avoid vermijden
to lessen verminderen, afnemen
to reduce verminderen, verlagen
to humiliate vernederen
to suppose veronderstellen
to condemn veroordelen
far from it verre van
delighted verrukt
fresh (food) vers
to appear verschijnen
to differ verschillen
different verschillend
terrible verschrikkelijk
to decorate versieren
well–worn versleten
to accelerate versnellen, bespoedigen
to waste verspillen, verkwisten
to understand verstaan, begrijpen
sensible verstandig
to astonish versteld doen/staan
to amplify versterken, luider maken
to translate vertalen
tell me vertelt u mij eens
to digest verteren
to leave (depart) vertrekken, weggaan
familiar vertrouwd
confidential vertrouwelijk
to manufacture vervaardigen
to falsify vervalsen
conceited verwaand
to neglect verwaarlozen
expected verwacht
to expect verwachten
to warm verwarmen, opwarmen
to mix up verwarren
to mistake verwarren met, zich vergissen
to welcome verwelkomen
to welcome verwelkomen
to remove verwijderen
to eliminate verwijderen
to blame verwijten
to reproach verwjiten
to ruin verwoesten, ruineren
to destroy verwoesten, vernielen
distorted verwrongen
to soften verzachten
to collect verzamelen
to insure verzekeren
to beg verzoeken, smeken
fictional verzonnen, gefingeerd
to weaken verzwakken
fourth vierde
to celebrate vieren
square vierkant
hostile vijandig
fifth vijfde
to find vinden
does she like her job? vindt zij haar baan prettig?
to fish vissen
level vlak
to flatter vleien
to fly vliegen
to flow vloeien, stromen
liquid vloiebaar
to flee vluchten
in a hurry vlug
quickly vlug
to feed voeden, voedsel geven aan
are you comfortable? voel je je op je gemak?
feel at home voelt u zich helemall thuis
full vol
to follow volgen
next year volgend jaar
she'll be 30 next year volgend jaar wordt ze dertig
accordingly volgens
according to volgens
according to him volgens hem
complete volledig
to complete voltooien
for voor
in front of voor
before voor
forever voor altijd, voor eeuwig
to fool voor de gek houden
to kid voor de gek houden
for the most part voor het merendeel
for the time being voor het ogenblik
to prepare voorbereiden
to pass by voorbijgaan
cheaper by the dozen voordeliger per dozijn
to prevent voorkómen, verhinderen
to submit voorleggen
makeshift voorlopig, geimproviseerd
mainly, mostly voornamelijk, vooral
available voorradig
prosperous voorspoedig, welvarend
to suggest voorstellen
superb voortreffelijk
forward voorwaarts
to pretend voorwenden, doen alsof
cautious voorzichtig
careful voorzichtig
to label voorzien van een etiket
to provide voorzien, verschaffen
to form vormen
to mold vormen, vorm geven
to fold vouwen
to ask vragen
to ask questions vragen stellen
peaceful vredig
odd (strange) vreemd
foreign vreemd, buitenlands
weird vreemd, raar
strange vreemd, raar
awful vreselijk
kind, gentle vriendeljik
Friday vrijdag
to clear vrijmaken, ontruimen
early vroeg
sooner or later vroeger of later
happy, gay vrolijk
feminine vrouwelijk
dirty vuil
filthy vuil, vies
to fill vullen
alert waakzaam, levendig
true waar
where waar
anywhere waar dan ook, overal
where are you going? waar gaat u naar toe?
what is he talking about? waar heeft hij het over?
where is the restaurant? waar is het restaurant?
where is he? waar is hij?
where is my suitcase? waar is mijn koffer?
worthy waard, waardig
why not? waarom niet?
why not ask them? waarom vraag je het niet aan hen?
why don't you say something? waarom zegt u niets?
why? waarom?
probably waarschijnelijk
I guess so waarschijnlijk wel
to alert waarschuwen
to caution waarschuwen
to warn waarschuwen
Created by: bostda
Popular Dutch sets

 

 



Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards