Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Beweging april 11

QuestionAnswer
1. Welke van onderstaande proeven is een wortelcompressieproef? a. Laségue b. Bragard c. Omgekeerde Laségue C. Omgekeerde Laségue
2. Wat maakt de behandeling van kinderen met ADHD suboptimaal? a. Het inadequaat innemen van medicatie b. De inconsequentie van de ouders c. Het gebrek aan voorlichting/scholing aan de docenten d. De wachttijden voor de kinderpsychiater c. Het gebrek aan voorlichting/scholing aan de docenten
3. Waar zijn de sensibele zenuwcellichamen gelegen? a. Ruggenmerg b. Hersenstam c. Ganglia d. Medulla spinalis c. Ganglia
4. Proef van Romberg bij een vestibulaire aandoening a. valneiging bij geopende ogen b. een valneiging bij gesloten ogen, steeds naar dezelfde zijde c. geen valneiging met ogen open, wel licht wankelen en vallen naar alle richtingen met gesloten b. een valneiging (wankelen) bij gesloten ogen, steeds naar dezelfde zijde
In welke categorie valt anhedonie? a. Cognitieve symtomen *b. Affectieve symptomen c. Somatische symptomen d. Conatieve symptomen b. Affectieve symptomen
Welke behoort tot de niet-traumatische knieproblemen? a. Patellaluxatie b. Distorsie c. Jumper's knee d. Collaterale bandletsel c. Jumper's knee
7. Een patiënt heeft een positieve gravity sign. Welke kniestructuur is aangedaan? a. De voorste kruisband b. De achterste kruisband c. De mediale collacterale band d. De laterale collacterale band b. achterste kruisband
8. De röntgenfoto van de knie moet in staande houding worden genomen. a. Juist b. Onjuist a. Juist
Dubbelzien, hand voor linker oog, wat zie je bij uitval abducens? a. Mevrouw A geeft aan dat het rechter beeld verdwijnt b. Mevrouw A geeft aan dat het linker beeld verdwijnt c. Mevrouw A geeft aan nog steeds dubbel te zien b. Linker beeld verdwijnt
Welke van de onderstaande takken behoort niet bij de n. trigeminus? a. Ramus opthalmicus b. Ramus maxillaris c. Ramus ethmoïdalis c. Ramus ethmoïdalis
Misselijkheid, braken, hoofdpijn, maagdarmklachten, uitkering stopt, binnenkort keuring, geen lichamelijke afwijkingen. Waarvan is hier waarschijnlijk sprake? a. Conversiestoornis b. Simulatiestoornis c. Nagebootste stoornis d. Hypochondrie b. Simulatiestoornis
Infarct in stroomgebied van a. cerebri media veroorzaakt uitval volgens welk patroon? a. Contralateraal, arm meer aangedaan dan been. b. Contralateraal, been meer dan arm. c. Ipsilateraal, arm meer dan been. d. Ipsilateraal, been meer dan arm. a. Contralateraal, arm meer aangedaan dan been.
Welke van de volgende cardiopulmonale symptomen past niet bij de diagnostische criteria voor een paniekaanval? a. Gevoel van ademnood of verstikking b. Pijn of onaangenaam gevoel op de borst c. Uitstraling naar schouder/kaak d. Hartkloppingen c. Uitstraling naar schouder/kaak
Loopstoornis, Romberg met open ogen ongestoord, met gesloten valneiging naar links, daarna naar voren. Waar zit de stoornis? a. Propiocepsis b. Cerebellair c. Vestibulair a. Propriocepsis
Bij een cervicobrachiaal syndroom verergert drukverhoging (hoesten, niezen, persen) altijd de klachten. a. Juist b. Onjuist b. Onjuist
Vragen naar suïcidegedachten verhoogt de kans op suïcidepogingen, omdat patiënten op ideeën worden gebracht. a. Juist b. Onjuist b. Onjuist
Wat past niet bij de diagnose ziekte van Parkinson: a. rigiditeit b. spasticiteit c. reactie op Levodopa d. houdingsinstabiliteit b. Spasticiteit
Wat past niet bij de diagnose artrose? a. Ochtendstijfheid langer dan een uur b. Leeftijd ouder dan 50 c. Beperkte functie van de gewrichten a. Ochtendstijfheid langer dan een uur
Jongen, 15, legt moeilijk contact met leeftijdsgenoten, sociaal houterig, taalontwikkeling normaal. Wat is hier de meest waarschijnlijke diagnose? a. Autisme b. ADHD c. Schizofrenie d. Syndroom van Asperger d. Syndroom van Asperger
De ziekte van Alzheimer kent verschillende symptomen, zoals afasie, apraxie en geheugenstoornissen. Welke symptomen zie je vooral bij de late variant van Alzheimer? a. Apraxie b. Geheugenstoornissen c. Afasie d. Agnosie b. Geheugenstoornissen
Welke medicamenteuze behandeling heeft doorgaans een goede uitkomst bij trigeminusneuralgie? a. Carbamazepine b. Amitriptyline c. Naproxen d. Citalopram a. Carbamazepine
Tussen wervel C6 en C7 ontspringt een zenuwwortel; dit is wortel C6. a. Juist b. Onjuist b. Onjuist
Er komt een man bij de psychiater. Hij toont terughoudend gedrag, vermijdt contact met anderen, komt moeilijk tot een besluit en heeft een minderwaardigheidsgevoel. Tot welke cluster behoort zijn persoonlijkheid? a. Cluster A b. Cluster B c. Cluster C c. Cluster C
Welke neurologische systemen zijn achtereenvolgens betrokken bij een bewuste beweging, bijvoorbeeld lopen? Frontale cortex, motorische cortex, basale kernen, cerebellum, motorneuronen, spieren.
Een waanstoornis wordt gekenmerkt door gedurende ten minste 1 maand aanwezige wanen. Dit zijn altijd niet-bizarre wanen. a. Juist b. Onjuist Juist
Onttrekking van welk middel kan een depressieve stoornis veroorzaken? a. Alcohol b. Nicotine c. Benzodiazepine d. Cocaïne b. Nicotine
Wat is een vroeg symptoom van retinaloslating? a. Pijn b. Lichtflitsen c. Centrale gezichtsvelduitval d. Nachtblindheid b. Lichtflitsen
Welke spier is aangedaan bij het verschijnsel ‘scapula alata’ (vleugelstand scapula)? a. M. romboïdeus b. M. trapezius c. M. serratus anterior d. M. latissimus dorsi c. M. serratus anterior
De pijnzin die getest wordt met een speldenprik is bij neuropathische pijnklachten vaak verminderd. a. Juist b. Onjuist a. Juist
Neuropathische pijn heeft een waarschuwingsfunctie. a. Juist b. Onjuist b. Onjuist
Welke test valt NIET onder de vitale sensibiliteit? a. Pijnzin b. Temperatuurzin c. Vibratiezin c. Vibratiezin
Bij vasculaire claudiatio worden de klachten vaak minder als de patiënt gaat zitten of de rug kromt. a. Juist b. Onjuist b. Onjuist
Welke wortel is waarschijnlijk aangedaan bij een positieve omgekeerde Laseque? a. L3/L4 b. L5/S1 a. L3/L4
Het onderscheid tussen trigeminusneuralgie en neuropathie is dat bij trigeminus neuropathie de pijn continu is, met verergeringen door aanraking. a. Juist b. Onjuist a. Juist
De sensibiliteit is bij trigeminusneuralgie gestoord. a. Juist b. Onjuist b. Onjuist
Wat is waar? a. Krachtsverlies myasthenie wisselend, reflexen verlaagd b. Krachtsverlies myasthenie wisselend, reflexen normaal. c. Krachtsverlies myopathie wisselend, reflexen verhoogd. d. Krachtsverlies myopathie wisselend, reflexen normaal. b. Wisselend krachtsverlies bij myasthenie, met vaak normale reflexen.
Met welke onderdelen van het zenuwstelsel heeft het cerebellum GEEN contact? a. Contralaterale cortex cerebri b. Ruggenmerg c. Vestibulaire systeem d. Ipsilaterale cortex cerebri d. Ipsilaterale cortex cerebri
Als iemand symptomen heeft in één kant van het lichaam die vanuit het cerebellum afkomstig zijn, dan ligt de oorzaak in: a. De ipsilaterale cerebellum helft b. De contralaterale cerebellum helft a. Ipsilateraal cerebellum
Welk symptomen passen bij de ziekte van Parkinson? a. Traagheid, rust tremor en rigiditeit b. Traagheid, intentietremor en rigiditeit c. Chorea, rust tremor en rigiditeit d. Chorea, intentietremor en spasticiteit a. Traagheid, russtremor, rigiditeit
Directe pupilreactie links afwijkend, indirecte pupilreactie rechts goed, directe pupilreactie rechts normaal, indirecte pupilreactie links afwijkend. Waar zit het probleem? a. Nervus II links b. Nervus II rechts c. Nervus III links d. Nervus III re c. Nervus III links
Bij syncope is er soms sprake van een tongbeet. a. Juist b. Onjuist b. Onjuist
Vrouwen plegen meer suïcide dan mannen. a. Juist b. Onjuist b. Onjuist
1.Een vrouw heeft pijnlijke tintelingen en een doof gevoel aan haar pink en ringvinger. Waar bevindt zich de meest distale laesie? A. nervus medianus B. nervus ulnaris C. wortel C6 D. wortel C8 d. Wortel C8
Vrouw, 53, vijf maanden bestaande pijnklachten van de schouder. Ondanks behandeling met analgetica volgens NHG-standaard blijft ze klachten houden. Wat is minst waarschijnlijk? A. Artrose B. Frozen shoulder C. Fractuur D. Tendinitis C. Fractuur
1.Wat is het meest voorkomende eerste neurologische symptoom bij multipele sclerose? A.Cerebellaire ataxie B.Uitval van het visuele systeem C.Sensibele uitval D.Uitval van de piramidebaan b. Uitval visueel systeem
1.Rinne links negatief, rechts positief,Weber lateraliseert naar links. A.Perceptief verlies aan het linkeroor B.Geleidingsverlies aan het linkeroor C.Perceptief verlies aan het rechteroor D.Geleidingsverlies aan het rechteroor b. geleidingsverlies linkeroor
1.Een 34 jarige vrouw met reumatoide artritis wordt behandeld met methotrexaat. Welke vitamine moet gesuppleerd worden? A.Foliumzuur B.Vit B12 C.Vit D D.Thiamine a. Foliumzuur
1.Een patient van 50 klaagt dat hij meerdere malen daags plotseling pijn rondom een oog heeft, gepaard gaande met misselijkheid. Wat is de meest waarschijnlijke diagnose? A.Multipele Sclerose B.Postherpetische neuralgie C.Trigeminus neuralgie C. Trigeminusneuralgie
1.Bij Wernicke-afasie is het taalbegrip redelijk intact. A.Onjuist B.Juist a. Onjuist
1.Afhankelijk van de eerste symptomen van de ziekte MS kan men een algemene prognose geven over haar verloop. Welke klacht geeft een relatief goede prognose bij MS? A.Mictiestoornissen B.Intentietremoren C.Visusstoornissen c. Visusstoornissen
Bij het post-dystrofisch Sudeck-syndroom. Wat is niet aangedaan? a. Bot b. Zenuwen c. Huid d. Gewrichten b. Zenuwen
Wat is een goede behandeling voor fibromyalgie? a. zwemmen in een bad met extra warm water b. massage door de fysiotherapeut c. bedrust a. Zwemmen in warm water
Waardoor wordt keratitis dendritica veroorzaakt? a. CMV b. EBV c. HSV c. HSV
Wat voor kristallen heb je bij pseudo-jicht? a. cholesterolkristallen b. uraatkristallen c. calciumpyrofosfaatdihydraatkristallen c. calciumpyrofosfaatdihydraat
De sokvormige uitval bij een polyneuropathie op basis van diabetes en verloopt: a. volgens een dermatoom b. volgens een perifere zenuw c. geen van beide c. Geen van beide
Van wat voor anemie is er sprake bij reumatoïde artritis? a. microcytaire anemie b. normocytaire anemie c. macrocytaire anemie a of b, neigend naar b
Iemand staat op het linkerbeen en heeft een positieve proef van Trendelenburg, wat gebeurt er? a. linkerbil zakt uit b. rechterbil zakt uit b. rechterbil zakt uit
Positieve Trendelenbrug welke spieren aangedaan? a. adductoren standbeen b. abductoren standbeen c. abductoren andere been b. Abductoren standbeen
Geleidingsverlies linkeroor a. weber lateraliseert naar links, rinne links positief b. weber lateraliseert naar links, rinne links negatief c. weber lateraliseert naar rechts, rinne links positief d. weber lateraliseert naar rechts, rinne links negati b. lateraliseert links, links negatief
Weber lateraliseert naar links, perceptiedoofheid of geleidingsdoofheid links / rechts? a. Geleidingsdoofheid links of perceptiedoofheid rechts b. Geleidingsdoofheid rechts of perceptiedoofheid links a. geleidingsdoofheid links of perceptiedoofheid rechts
Bij wordt de ziekte van Bechterew het meest gediagnosticeerd? a. vrouwen > 30 jaar b. mannen > 30 jaar c. vrouwen < 30 jaar d. mannen < 30 jaar d. mannen <30
Welke vorm van specifieke rugpijn wordt het meest gezien in de huisartsenpraktijk? a. HNP b. osteoporotische inzakkingsfractuur c. Metastase d. Lumbago a. HNP
De meestvoorkomende oorzaak van aspecifieke lage rugpijn is: a. Hernia nuclei pulposi b. Spondylitis ankylopoetica (m. Bechterew) c. Onbekende oorzaak c. Onbekend
Er wordt in de meeste gevallen een sensibiliteitsstoornis gevonden bij het carpale tunnelsyndroom. a. juist b. onjuist a. Juist
De weerstand is bij een spier in het gehele traject verhoogd. Wat vind je? a. Lodenpijp fenomeen, rigiditeit b. Lodenpijp spasticiteit c. Knipmesfenomeen spasticiteit d. Knipmes rigiditeit a. Rigiditeit
spasticiteit wijst op een aandoening van het? a. CMN b. PMN a. CMN
Een jonge man heeft sinds een week in aanvallen last van hoofdpijn, met hierbij tranende ogen, uitvloed uit de neus en zweten. Dit betreft: a. Migraine b. Clusterhoofdpijn c. Trigeminusneuralgie d. Spierspanningshoofdpijn b. Clusterhoofdpijn
Wat is geen symptoom van tardieve dyskinesie? a. acathisie b. torticollis c. kauwbewegingen maken d. overmatige bewegingen met tong en mond b. torticollis
Een patiënt heeft een acute manische episode, wat is het middel van eerste keus? a. Antidepressivum b. Antipsychotica c. Stemmingsstabilisator c. stemmingsstabilisator
Welke spier is vaak aangedaan bij rotator cuff letsel? a. M infraspinatus b. M. supraspinatus c. M. Teres minor d. M. subscapularis b. M. supraspinatus
De volgende spier behoort niet tot de rotatorcuff? a. supraspinatus b. teres major c. teres minor d. subscapularis b. M. teres major
Een schilder heeft pijn aan zijn rechter arm bij bewegen. Als hij zijn arm naar boven beweegt heeft hij het idee dat hij ergens door heen moet. Wat is er aan de hand? a. Impingement b. Frozen shoulder a. Impingement
Een schilder ervaart problemen bij bovenhandse werkzaamheden. Bij abductie heeft hij het gevoel dat hij ergens doorheen moet. De meest waarschijnlijke diagnose is: a. Frozen shoulder b. Painful arc syndroom c. Epicondilitis lateralis b. Painful arc
Een 65-jarige vrouw heeft al meer dan een half jaar last van een pijnlijke linker schouder. pijn in het actieve exorotatietraject. Dit traject is ook bij passief beperkt. Dit is typerend voor het painfull arc syndroom. a. Juist b. Onjuist b. Onjuist
Welke pees raakt beklemd bij impingement van de schouder? a. Pees van de m. supraspinatus b. Pees van de m. infraspinatus c. Pees van de m. biceps brachii a. pees van supraspinatus
Bij een painfull arc syndroom is het traject waarbij je pijn voelt van 0 tot 80 graden a. Juist b. Onjuist b. Onjuist
Welk van de volgende medicamenten valt onder de DMARD’s (Disease-modifying antirheumatic drugs)? a. Methotrexaat. b. Diclofenac c. Paracetamol d. Ibuprofen a. MTX
Bij RA starten met DMARD’s: a. Wanneer NSAID’s tekortschieten b. Zo vroeg mogelijk in het ziektebeloop c. Bij de eerste radiologische afwijkingen b. zo vroeg mogelijk
elke spier is NIET aangedaan bij een defect van de n. radialis? a. Abductor pollicis longus b. Adductor pollicis c. Extensor digitorum b. Adductor pollicis
Man heeft pijn bij lopen maar het fietsen gaat nog wel. Hier is sprake van: a. neurogene claudicatie b. vasculaire claudicatie c. kanaalstenose c. kanaalstenose
Pijnklachten in de benen die ontstaan bij het lopen wijst op het ontbreken daarvan bij fietsen op neurogene claudicatie? a. Juist b. Onjuist a. Juist
Welk ziektebeeld past bij een avulsie van het tuberositas tibiae a. Osgood Schlatter b. Jumpers Knee a. Osgood Schlatter
15-jarige keeper bij voetbal zwelling onder knie, pijnlijk patella pees aanhechting a. osgood schlatter b. tibia fractuur c. jumpers knee a. Osgood Schlatter
Bij een seizoensgebonden depressie past veel eten a. juist b. onjuist a. Juist
Waar maakt het acromion deel van uit? a. scapula b. humerus c. clavicula a. Scapula
Patiënt met verminderd gevoel in de middelvinger, welke zenuw kan hierbij zijn aangedaan? a. C6 b. C7 c. C8 b. C7
Na een cerviculair radiculair syndroom houdt de patiënte klachten van gevoelsverlies in de middelvinger. Van welke reflex verwacht je hier ook afwijkingen? a. Bicepspeesreflex b. Tricepspeesreflex c. Voetzoolreflex b. Tricepspeesreflex
Tussen C5 en C6 ontspringt de zenuwwortel C6. a. juist b. onjuist a. Juist
Knie met haemartros, hoe groot is nu de kans op ligamentair letsel? a. 30% b. 50% c. 60% d. 80% d. 80%
In hoeveel procent van de gevallen berust ADHD op erfelijke factoren? a. 20% b. 40% c. 60% d. 80% d. 80%
Bij een reactieve artritis wordt het volgende gevonden: a. wel bacteriën in de gewrichtsspleet. b. geen bacteriën in de gewrichtsspleet (steriel) c. kristallen b. Steriel
Patiënt met uitval van de n. facialis, kan ogen nog wel sluiten, waar zit het probleem? a. perifeer b. centraal b. centraal
Iemand van 29 heeft al jaren migraine, gebruikt daarvoor medicatie. Sinds 6 mnd toenemende ernst aanvallen en ook meer. Wat is er aan de hand? a. Medicatie afhankelijke hoofdpijn. b. Migraine c. Spanningshoofdpijn a. medicatieafhankelijk
Bij uveïtis intermedia vindt men ontstekingscellen in de gehele glasvochtkamer a. juist b. onjuist b. Onjuist (wel bij posterior)
Een patiënt heeft een rood en pijnlijk oog. Bij oogheelkundig onderzoek zie je neerslag van cellen in de voorste oogkamer. Dit betreft een: a. Uveïtis anterior b. Uveïtis medialis c. Uveïtis posterior a. Uveïtis anterior
Hypnagoge hallucinaties zijn een teken voor een psychiatrische stoornis. a. juist b. onjuist b. onjuist
Iemand met fibromyalgie, wat past daar niet bij? a. gezwollen gewrichten b. moeheid c. stijfheid a. gezwollen gewrichten
Een patient is duizelig bij bepaalde hoofdbewegingen. De duizelingen gaan snel weer voorbij. De Dix-Hallpike-kiepproef is positief. Wat is nu de aangewezen vervolgstap? a. Epley-manoeuvre b. Geruststellen c. verwijzen ivm Menière d. MRI a. Uitvoeren van de Epley-manoeuvre om otholieten te mobiliseren
CVA: parese contralaterale been, onhandigheid contralaterale arm: a. a. cerebri anterior b. a. cerebri media c. a. cerebri posterior d. a. Basilaris a. cerebri anterior
infarct van de a. cerebri media links. Wat is minst waarschijnlijk? a. Een hemiparese van de rechter arm b. Een hemiparese van het rechter been c. Een hemiparese van de rechter rompspieren d. Afhangen van de rechter mondhoek c. hemiparese rechter rompspieren
Verlamming aan de arm en onhandigheid aan het been wijst op een aandoening van a. a. Posterior b. a. Media c. a. Anterior b. a. media
Bij een afsluiten van de a. cerebri media is er vaker last van apraxie dan bewustzijnverlies? a. Juist b. Onjuist a. Juist
Wat is er afgesloten bij het 'locked-in'syndroom? a. a. cerebri anterior b. a. cerebri media c. a. cerebri posterior d. a. basilaris d. a. basilaris
1) reumatoide artritis, 2) Bechterew, 3) artrose, 4) artritis urica (oftewel jicht), 5) reactieve artritis. Welke komen meer voor bij mannen dan bij vrouwen? a. 1,2,3 b. 1,2,4 c. 2, 4 en 5 d. 2 en 4 e. 4 en 5 c. 2,4,5
Wat zie je bij een fractuur van de heup? a. verkort been bij exorotatie b. verkort been in endorotatie c. in mediale stand zonder lengteverschi a. verkort been bij exorotatie
Waarbij zie je noduli van Heberden (DIP) a. artrose b. artritis a. artrose
Welke uitspraak over artrose is waar: a. Bij artrose treedt meer ochtendstijfheid op dan bij reumatoide artritis b. Bij artrose kunnen noduli van Heberden gevonden worden c. Bij artrose is geen sprake van progressie b. bij artrose kunnen noduli van Heberden gevonden worden
Wat zijn noduli van heberden? a. Benige verdikkingen van de DIP gewrichten b. Verdikkingen PIP a. Benige verdikkingen van de DIP gewrichten. PIP noduli = Bouchard
DIP-gewricht aangedaan. Wat is er aan de hand? a. Artritis psoriatica b. RA c. Pseudojicht a. Artritis psoriatica
Wat is de behandeling van acute jicht? a. Colchicine +NSAID (of) b. Colchicine c. Allopurinol d. Methotrexaat a. Colchicine +NSAID (of)
Een obese man, 52 jaar, gezwollen, rode grote teen. Sinds vannacht is deze erg pijnlijk, beweging beperkt. Welke diagnose is op basis van deze gegevens het meest waarschijnlijk op dit moment? a. Jicht b. Reumatoïde artritis c. Syndroom van Reiter a. Jicht
Wat is geen uitlokkende factor jicht a. diuretica b. alcohol c. trauma d. corticosteroïden d. Corticosteroïden
Wordt een fobie uitgelokt door een specifieke traumatische gebeurtenis? a. juist b. onjuist b. onjuist
Angststoornissen gaan in meer dan 50% van zelf over. a. juist b. onjuist b. onjuist
Overmatig tobben is een kernsymptoom van een gegeneraliseerde angsstoornis. Dit is: a. Juist b. Onjuist a. Juist
De laterale collaterale band behoort tot het gewrichtskapsel. a. juist b. onjuist b. Onjuist
Door welke oogheelkundige afwijking ontstaat geen amblyopie bij kinderen? a. Ptosis b. Ectropion c. Cataract d. Scheelzien b. Ectropion
Waardoor ontstaat geen amblyopie? a. Leeftijdsgebonden maculadegeneratie b. Ptosis c. Strabismus d. Anisometrie a. Leeftijdsgebonden maculadegeneratie
Iemand met Parkinson gebruikt levodopa en ontwikkelt in het ziekenhuis een delier. Krijgt elke nacht van een andere arts een ander medicijn. Bij welke verwacht je de meeste motorische bijwerkingen? a. Haloperidol b. Clozapine a. Haldol
Wat is juist bij de behandeling bij een aanpassingsstoornis? a. Rust houden b. Behandeling meestal in de eerste lijn c. Gaat meestal vanzelf over d. De patiënt strategieën leren om met stressvolle situaties om te gaan d. De patiënt strategieën leren om met stressvolle situaties om te gaan
Jongen van 25 met rugklachten. Vooral last ’s nachts en ’s morgens, ook ochtendstijfheid. Wat is dit? a. Bechterew b. Artrose c. Houdingsafwijking d. Metastase A. M. Bechterew
Bij inflammatoire rug aandoening; wanneer zijn de klachten het meest aanwezig? a. ’s nachts b. ’s morgens c. einde van de dag d. startmomenten b. 's morgens (overgang nacht/ochtend)
Welke extra-articulaire aandoening komt voor bij bechterew? a. Acute iridocyclitis b. anaal fissuur of zoiets a. iridocyclitis
Wat komt (niet) voor bij Bechterew a. sacroillitis (onsteking s-i gewrichten, wel) b. iets met teen en vinger c. iets met de wervels d. iridocyclitis b. iets met teen en vinger
X-foto kan je dan het verschil zien tussen een tendonitis calcarea en impingement? a. Ja b. Nee a. Ja
Een myoop oog kan worden gecorrigeerd door: a. concave lens b. convexe lens a. Concaaf
Een myoop oog kan gecorrigeerd worden met … lens? a. positieve b. negatieve b. Negatief
Een gezichtvelduitval bij glaucoom manifesteert zich in de vorm van: a. centraal scotoom b. boogscotoom c. quadrantuitval d. metamorfopsie b. Boogscotoom
Wat is een mogelijke oorzaak van glaucoom? a. Corticosteroiden b. Diuretica a. Cortico's
Wat gebeurt er als het oog accommodeert? a. lens wordt platter b. lens wordt boller, vooral aan de voorkant c. spannen van de orbicularis oculi b. Lens wordt boller
a 2 keer een klassiek (typisch) psychoticum gegeven te hebben moet je overgaan op clozapine. a. juist b. onjuist b. Onjuist
Diabetische vrouw krijgt plotselinge visus daling van 1.0 naar 1/300. a. glasvochtbloeding b. intraretinale bloeding c. cataract d. macula oedeem a. glasvochtbloeding
Een patiënt vertoont bij lopen een verbreed gangspoor, schommelende gang en een wisselende paslengte. Hier is sprake van een: a. Extrapiramidale stoornis b. Cerebellaire stoornis b. Cerebellair
De smaak wordt verzorgd door de n. facialis en de n. hypoglossus.: a. juist b. onjuist b. Onjuist
De smaak op het puntje van de tong wordt verzorgd door: a. De n. facialis b. De n. hypoglossus a. n. facialis
Wanneer een patiënt bevestigend antwoordt op de vraag of hij beschikt over bijzondere gaven en/of krachten, wijst dit op: a. Hallucinatie b. Wanen c. Grootheidsidee b. wanen
Patiënt kan beide ogen goed dichtknijpen, maar hangende linker mondhoek. Waar zit het probleem? a. perifere neuronen van de n. facialis b. centrale neuronen rechter cortex c. centrale neuronen linker cortex d. perifere neuronen van de n. trigeminus b. centrale neuronen rechter cortex
De meniscus lateralis lijkt qua vorm een bijna gesloten ring, de meniscus medialis is daarentegen meer sikkelvorming. Als geheel is de meniscus medialis minder beweeglijk dan de meniscus lateralis. a. Juist b. Onjuist a. juist
Bij depressie is er vaak sprake van anhedonie. Dit is een: a. cognitief symptoom b. affectief symptoom c. somatisch symptoom d. conatief symptoom b. affectief
Welke gewrichten zijn bij reumatoide artritis vaker aangedaan? a. Proximale interfalangeale (PIP) gewrichten b. Distale interfalangeale (DIP) gewrichten a. PIP
Bij een patiënt met symmetrische artritis van de PIP en het MCP: reumatoïde artritis, nu is er sprake van een waarnemingsstoornis. Dit kan bij RA. a. Juist b. Onjuist a. Juist
Wat zijn de radiologische kenmerken van reumatoïde artritis: a. Gewrichtsspleetversmalling, erosie, peri-articulaire ontkalking b. Gewrichtsspleetversmalling, erosie, osteofyten c. Erosie, osteofyten, kalkafzetting in de ligamenten a. Gewrichtsspleetversmalling, erosie, peri-articulaire ontkalking
De symptomen van symmetrische gewrichtontsteking aan handen en voeten moeten voor het stellen van de diagnose reumatoide artritis enige tijd bestaan. Dit is: a. 3 weken b. 4 weken c. 5 weken d. 6 weken d. 6 weken
Wat is een heupabductor? a. m. gluteus medius b. m. gluteus maximus c. m. biceps femoris a. m. gluteus medius
Antisociale persoonlijkheid komt evenveel voor bij mannen als bij vrouwen? a. Juist b. Onjuist b. Onjuist (man > vrouw)
Wat wordt NIET gevonden bij artrose in de heup? a. crepitaties b. bewegingstoename c. stijfheid d. pijn b. bewegingstoename
Artrose in de heup geeft naast gewrichtsstijfheid, pijn en crepitaties: a. temperatuursverhoging b. bewegingstoename a. temperatuurstoename
Wat is geen radiologisch kenmerk van artrose? a. Ontkalking b. Osteofyten c. Versmalling gewrichtsspleet d. Subchondrale sclerose e. Subchondrale cysten a. ontkalking
Welke zenuw verloopt langs het fibulakopje en kan aangedaan zijn wanneer iemand met de benen over elkaar gaat zitten? a. n. peroneus b. n. ischiadiucs c. n. tibialis d. L5 a. n. peroneus
Hyperalgesie is: a. afwezige pijnzin b. kortdurende schietende pijn in het verloop van een zenuw c. versterkt pijngevoel bij slechts lichte pijnprikkel d. pijnlijk gevoel bij onschadelijke prikkel c. versterkte pijn bij lichte prikkel
Wat is de belangrijkste oorzaak van een verworven cerebellair syndroom op oudere leeftijd? a. Maligniteit b. Chronisch alcoholgebruik c. Ziekte van Lyme d. Neurosyfilis b. Chronisch alcoholgebruik
Welke spier wordt geïnnerveerd door de nervus trochlearis: a. m. obliquus inferior b. m. obliquus superior c. m. rectus externus d. m. rectus inferior b. m. obliquus superior
Wat betekent visus 3/5? a. Hij heeft een correctie van –3 D links en –5 D rechts nodig. b. Hij kan 3 van de 5 regels op de visuskaart lezen. c. Hij kan op 3 m afstand lezen wat een gemiddeld persoon op 5 m afstand kan lezen. c. op 3 m lezen wat normaal op 5 meter gelezen wordt
Welke van de volgende symptomen behoort niet tot de negatieve symptomen bij schizofrenie? a. Affectieve vervlakking b. Incoherentie c. Apathie d. Initiatiefverlies b. Incoherentie
welk van de volgende kenmerken worden niet gerekend tot de negatieve symptomen van schizofrenie? a. Concentratieproblemen b. affectieve vervlakking c. apathie d. spraakarmoede e. sociaal terugtrekgedrag a. Concentratieproblemen
De eerste verschijnselen van MS ontstaan in het merendeel van de gevallen tussen het 20e en 40e jaar. a. Juist b. Onjuist a. Juist
Wat past niet bij MS? a. Meerdere episodes met symptomen in de loop van de tijd b. Verschillende locaties in het zenuwstelsel zijn aangedaan. c. Ontstaan van eerste verschijnselen rond het 12e levensjaar. d. Aanvallen van draaiduizeligheid. c. Ontstaan voor 12e levensjaar
Een bloedig CVA komt vaker voor dan een onbloedig CVA? a. Juist b. Onjuist b. Onjuist (80% onbloedig)
2 domeinen ADHD: inattentie en hyperactiviteit/impulsiviteit. Tot de symptomen van inattentie behoort niet: a. Geen aandacht voor details b. Raakt vaak dingen kwijt c. Kan taken niet organiseren d. Praat aan een stuk door d. praat aan een stuk door
Met de Lachman test onderzoek je de: a. voorste kruisband b. achterste kruisband c. mediale collaterale band d. laterale collaterale band a. voorste kruisband
Een patiënt met neuroborreliose klaagt eerder over problemen met het geheugen dan over gevoelsverlies. a. juist b. onjuist b. onjuist
Iemand met neuroborreliose klaagt eerder over pijn dan over vergeetachtigheid? a. juist b. onjuist a. juist
Wat is het belangrijkste initiële gevaar van een bekkenfractuur? a. Beschadiging van omliggende structuren zoals blaas, darmen, voortplantingsorganen b. Bloeding c. Persisterende neurologische problematiek d. Seksuele functiestoornissen b. bloeding
Welke vorm van dementie overlapt klinisch en neuropathologisch enigszins met de ziekte van Parkinson? a. Ziekte van Alzheimer b. Frontotemporale dementie c. Dementie met Lewy bodies c. Lewy body dementie
Welk soort dementie wordt onder andere gekenmerkd door een fluctuerend verloop, het voorkomen van hallucinaties en tekenen van parkinsonisme? a. Ziekte van Alzheimer b. Lewy Body dementie c. Vasculaire dementie b. Lewy body dementie
PAtiËnt vertelt: Ik ben eh, ja….eh, lerares geweest op eh,……een middelschool, eh, nee, middelbare school. Ik gaf wikunde, eh wiskunde. Hoe wordt deze fatische stoornis genoemd? a. Broca-afasie b. Wernicke-afasie c. Amnestische afasie a. Broca-afasie
Vloeiend spreken, grammaticale fouten, onjuiste woorden gebruiken. Begrip gestoord: a. Wernicke b. Broca-afasie a. Wernicke (receptieve afasie)
Afasie van wernicke is? a. sensorisch b. motorisch a. Sensorisch
Na ingreep moeite met traplopen, Kracht m quadriceps re verminderd. a. gedeeltelijke laesie perifere n. ischiadicus b. totale laesie perifere n. ischiadicus c. gedeeltelijke beschadiging perifere n. femoralis d. totale laesie perifere n. femoralis c. gedeeltelijke laesie perifere n. femoralis
Stelling 1: een subduraal hematoom is een veneuze bloeding (meestal) Stelling 2: een epiduraal hematoom is een veneuze bloeding (meestal) a. allebei juist b. stelling 1 juist, stelling 2 onjuist c. stelling 1 onjuist, stelling 2 juist d. allebei onju b. 1 juist, 2 onjuist
Bij polyneuropathie is er sprake van motorische uitvalsverschijnselen. De parese is meer uitgesproken in de: a. extensoren b. flexoren c. in beide evenveel a. extensoren
De obsessief-compulsieve stoornis komt vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. a. Juist b. Onjuist b. onjuist (evenveel)
Bij het frontale syndroom kunnen verschillende symptomen voorkomen. Welke symptomen zijn dat? 1.Egocentrisme 2.Ontremming 3.Affectvervlakking 4.Agnosie a. Nummer 1,2 b. Nummer 1,2,3 c. Nummer 2,3,4 d. Allemaal b. 1,2,3
Wat is het grootste verschil in de ziekte van Alzheimer en vasculaire dementie? a. Leeftijd b. Ontstaan: acuut/sluipend c. Locatie van laesie b. acuut vs sluipend
Bij glaucoom is er altijd sprake van een verhoogde intra-oculaire druk. a. Juist b. Onjuist b. Onjuist
Welke oogafwijking zie je het meeste bij reumatoide artritis? a. Cataract b. Droge ogen c. Uveitis b. droge ogen
Welke zenuw ondervindt compressie bij het carpaletunnelsyndroom (CTS)? a. Nervus medianus b. Nervus ulnaris c. Nervus radialis a. nervus medianus
Bij een ernstig CTS zijn de vingerbuigers van de N.medianus nooit paretisch a. Juist b. Onjuist a. Juist
Wat is de voornaamste klacht van CTS? a. tintelingen b. gevoelsverlies a. tintelingen
Blaasretentie bij gebruik TCA wordt veroorzaakt door: a. anticholinerge werking van de TCA b. antihistaminerge werking van de TCA c. antinoradrenerge werking van de TCA d. serotenerge werking van de TCA a. anticholinerge werking
Een patiënt met een depressie wordt behandeld met paroxetine. Hierbij ervaart hij als bijwerking een erectiestoornis. Welk antidepressivum zou, gelet op de seksuele functie, een goed alternatief zijn? a. Fluoxetine b. Citalopram c. Imipramine c. Imipramine (TCA, rest SSRI)
Een gedissocieerde sensibiliteitsstoornis (pijnzin gestoord, bewegingszin intact) wordt veroorzaakt door: a. een axonale polyneuropathie b. een bloeding in het centrale ruggenmerg c. een infarct in de mediale pons b. bloeding centrale ruggenmerg
Wat is niet waar over antipsychotica? a. Remmen dopaminerge neurotransmissie b. Verminderen hallucinaties binnen een week c. moeten direct hoog gedoseerd worden d. bij +/- 70% van de patienten verdwijnen de psychotische verschijnselen binnen 10 weken c. moeten gelijk hoog gedoseerd worden
Antipsychotica kunnen veel bijwerkingen hebben. Welke van de onderstaande bijwerkingen komt zelden of niet voor bij het gebruik van antipsychotica? a. Adipositas b. Acute dystonie c. Leukopenie d. Priapisme. d. priapisme
Antipsychotica worden behalve bij schizofrenie ook gebruikt bij: a. Manie b. Een ticstoornis c. Obsessief-compulsieve stoornis d. Allen d. Allen
Wat noemt men ook wel de ‘zelfmoordhoofdpijn’? a. Migraine b. Trigeminusneuralgie c. Neuralgie van Horton (clusterhoofdpijn) d. Arteriitis temporalis c. clusterhoofdpijn
Hoeveel procent van de patienten met Diabetes Mellitus Type 1 of Type 2 krijgen gedurende hun leven te maken met polyneuropathie? a. 10% b. 30% c. 50% c. 50%
De ziekte van Pompe en de ziekte van McArdle zijn twee metabole myopathieen. Daarin is een defect in een enzym verantwoordelijk voor de stofwisseling van: a. koolhydraten b. eiwitten c. vetten a. koolhydraten
Het aquaduct van Silvius ligt tussen: a. de zijventrikels en de derde ventrikel b. de zijventrikels c. de derde en vierde ventrikel c. 3e en 4e ventrikel
Osteoporose kan zowel medicamenteus als niet medicamenteus worden behandeld. De eerste keus bij de medicamenteuze behandeling van osteoporose is: a. oestrogeensuppletie b. bisfosfonaten c. suppletie van vitamine D d. calcitonine b. bisfosfonaten
Welke as binnen de classificatie van de DSM-IV bevat psychosociale en omgevingsproblemen? a. As II b. As III c. As IV d. As V c. As IV
Binnen de DSM-IV worden drie hoofdgroepen van persoonlijkheidsstoornissen onderkent. Onder welke hoofdgroep valt de persoonlijkheidsstoornis: Borderline? a. Zonderling b. Dramatisch c. Angstig d. Afhankelijk b. Dramatisch
De diagnostische criteria voor schizofrenie bestaan uit meerdere onderdelen. Hoe lang moet de psychotische episode ten minste aanwezig zijn om deze diagnose te kunnen stellen? a. 1 Maand b. 3 Maanden c. 6 Maanden d. 9 Maanden c. 6 maanden
Een vrouw heeft last van een waan. Ze denk dat haar lichaam niet meer bestaat en dat ze overleden is. Ze heeft last van een: a. hypochondrische waan b. dysmorfe waan c. nihilistische waan c. nihilistische waan
Een nihilistische waan kan worden beschouwd als een negatief symptoom? a. juist b. onjuist b. onjuist (waan per definitie positief)
De linker a. vertebralis en de linker a. carotis ontspringen uit dezelfde aftakking van de aortaboog. a. Juist b. Onjuist b. Onjuist (rechts wel)
Patiënt ziet ongekruiste dubbelbeelden. De afstand tussen deze dubbelbeelden neemt toe tijdens het kijken naar rechts. Uitval van: a. n. VI rechts (n.abducens) b. n. III rechts (n.oculomotorius) c. n. VI links d. n. III links a. n VI rechts
Een patient heeft uitval van de nervus abducens (VI) links. Wanneer hij naar links kijkt, ziet hij dubbelbeelden. Deze zijn gekruist. a. Juist b. Onjuist b. Onjuist
Een patiënt reageert niet bij aanspreken. Bij het geven van een pijnprikkel strekt hij zijn arm en opent de ogen. Hij maakt alleen geluiden. Welke EMV-score past hierbij? a. 1-3-2 b. 2-3-3 c. 2-2-2 d. 1-2-3 c. 2-2-2
Wat maakt een septische artritis meer waarschijnlijk dan een jicht artritis? a. gebruik van corticosteroïden b. gebruik van diuretica c. consumptie van alcohol a. cortico's
Waar hoor het SIPS bij? a. Os ilium b. Os pubis c. Sacrum d. Geen van allen d. geen van allen (
Leidt beenlengte verschil tot structurele progressieve scoliose bij kinderen? a. Juist b. Onjuist b. Onjuist
Verdwijnt structurele scoliose door te gaan zitten? a. Juist b. Onjuist b. Onjuist
Epicondylitis medialis (golferselleboog) wordt veroorzaakt door: a. overbelasting door extensie in de pols b. overbelasting door flexie in de pols b. overbelasting door flexie pols
Bij epicondylitis lateralis (=tenniselleboog) is dorsoflexie van de pols tegen weerstand pijnlijk. a. Juist b. Onjuist a. Juist
Een tenniselleboog ontstaat door chronische overbelasing van de aanhechtingsspieren van de laterale condyl van de humerus. a. Juist b. Onjuist a. Juist
Welke pees loopt door de sulcus intertubercularis? a. caput longus biceps brachii b. caput brevis biceps c. triceps a. caput longus biceps brachii
Welke antipsychotica grijpt aan op 5-HT2(serotonine)? a. Klassieke antipsychotica b. Atypische antipsychotica c. Beide b. Atypisch
De m. sternocleidomastoïdeus rechts zorgt voor rotatie van het hoofd naar rechts? a. Juist b. Onjuist b. Onjuist
Wat kan worden gebruikt als profylaxe bij migraine? a. b-blokker en natriumvalproaat b. paracetamol a. b-blokker en natriumvalproaat
Vanaf hoeveel aanvallen per maand wordt migraine profylactisch behandeld? a. 1 keer b. 2 keer c. 5 keer b. 2 keer
Bij een man met lumbosacraal radiculair syndroom is de achillespees links verzwakt tov rechts. Welke wortel is waarschijnlijk aangedaan: a. L4 b. L5 c. S1 c. S1
De ziekte van alzheimer is een vorm van: a. Corticale dementie b. Subcorticale dementie c. Frontotemporale dementie a. Corticale dementie
Je vermoedt bij een patiënt de ziekte van Alzheimer. Bevestigend voor deze diagnose zijn stoornissen in het: a. Lange termijngeheugen b. Korte termijngeheugen b. Kortetermijn
Bij een jongetje van 6 jaar worden de volgende refractieafwijkingen gevonden: OD +5, OS-1. Welk oog is het meest gevoelig voor het ontstaan van amblyopie? a. OD b. OS c. Beide ogen in gelijke mate a. OD
Amblyopie kan ontstaan tot de leeftijd van: a. 3 maanden b. 1 jaar c. 3 jaar d. 6 jaar d. 6 jaar
Kindje met OD -1 OS +5. Welk oog heeft de grootste kans op amblyopie? a. OS b. OD a. OS
Wat is eerder aangedaan bij de ziekte multiple sclerose? a. Vitale sensibiliteit b. Gnostische sensibiliteit b. Gnostische sensibiliteit
Wat is het minst waarschijnlijk bij multiple sclerose? a. Extrapiramidale stoornis b. Mictiestoornis c. Paresthesieën d. Cerebellaire stoornis a. Extrapiramidaal
De meestvoorkomende vorm van glaucoom is: a. Primair openkamerhoekglaucoom b. Primair geslotenkamerhoekglaucoom c. Secundair glaucoom a. Primair open kamerhoekglaucoom
Wat komt het meeste voor? a. Primair open kamerhoekglaucoom > gesloten(nauw) kamerhoekglaucoom > congenitaal b. Gesloten > open > congenitaal c. Cong > gesloten > open a.Primair open kamerhoekglaucoom > gesloten(nauw) kamerhoekglaucoom > congenitaal
Wat is geen behandeling van open kamerhoek glaucoom? a. Vitrectomie b. Laserfiltratie c. Druppels a. Vitrectomie
Hoe behandel je een primair open kamerhoek glaucoom? a. laser b. iridectomie c. beta-blokker c. beta-blokker
Een vrouw is drie weken geleden verkracht. Zij is nu erg angstig, en ervaart depersonalisatie en dissociatieve symptomen. Dit wijst op: a. Acute stressstoornis b. Post-traumatische stressstoornis c. Aanpassingsstoornis a. Acute stresstoornis
De meestvoorkomende oorzaak van een subarachnoïdale bloeding is: a. Trauma b. Aneurysma c. Arterioveneuze malformatie d. Iets met venen a. Trauma
Metamorfopsie (wazig zicht/vervormd beeld) is typisch voor: a. Maculadegeneratie b. Glaucoom c. Cataract a. Maculadegeneratie
Bij welke aandoening is dubbelzijdigheid het MINST waarschijnlijk? a. Glaucoom b. Cataract c. Diabetische retinopathie d. Ablatio retinae d. Ablatio
Een patiënt met een sociale fobie durft niet in het openbaar vervoer. a. Juist b. Onjuist b. Onjuist
Een patiënt met een sociale fobie moet als onderdeel van zijn behandeling een optreden geven op een podium. De behandelaar besluit het hiervoor eenmalig propanolol 30 mg te geven. a. Dit is een juiste beslissing b. Dit is een onjuiste beslissing a. Juist
Bij een paniekstoornis is de combinatie van ‘pillen en praten’ (gespreks- en farmaceutische therapie) de enige werkzame behandeling. a. Juist b. Onjuist b. Onjuist
Bij een matig ernstige depressie zijn ‘pillen en praten’ (gespreks- en farmaceutische therapie) als monotherapie even werkzaam. a. Juist b. Onjuist a. Juist
Bij welke neurologische aandoening wordt gebruik gemaakt van B-blokkers? a. Migraine b. Epilepsie c. Parkinson d. Alle andere antwoorden. a. Migraine
Bij de tendovaginitis van Quervain is de aangedane structuur: a. De distale humerus b. De pezen van de m. abductor pollicis longus en extensor pollicis ibrevis b.
Een stoornis in de sensibiliteit kan soms gedissocieerd optreden. Dit is meest waarschijnlijk zo bij: a. Halfzijdig ruggenmergletsel b. Iets anders a.
Syndroom v Wallenberg. Wat hoort er niet bij? a. Vermindering functie farynx en larynx b. Ipsilateraal syndroom van Horner c. Contralaterale pijn- en gevoelsverlies in het gelaat d. Contralaterale pijn- en gevoelsverlies in romp en extremiteiten c. contralaterale pijn- en gevoelsverlies gelaat
Bij het syndroom van Wallenberg bestaat geen pijn en temperatuursverlies aan de contralaterale zijde van het gelaat. a. Juist b. Onjuist a. Juist
Beenlengteverschil onderzoekt men het beste in liggende positie mbv een meetlint a. Juist b. Onjuist b. Onjuist (beste met rontgen incl meetlint of ct)
Fasciculaties zijn een uiting van: a. Degeneratie van motorunits b. Renervatie van motorunits c. Achterstrengproblematiek a. Degeneraties motorunits
Fasciculatie potentialen zijn een teken van denervatie van motorunits. a. Juist b. Onjuist a. Juist
Patient met RAPD links wordt getest. Bij schijnen in het rechteroog treedt het volgende verschijnsel op: a. Rechterpupil is nauw, linkerpupil is wijd b. Rechterpupil is nauw, linkerpupil is nauw c. Rechterpupil is wijd, linkerpupil is nauw b. rechts en links nauw
Bij een patient met een afferent pupil defect is er doorgaans sprake van een anisocorie a. Juist b. Onjuist b. Onjuist
Welke van onderstaande persoonlijkheidsstoornissen behoort tot cluster C van de DSM-classificatie? a. Paranoïde persoonlijkheidsstoornis b. Antisociale persoonlijkheidsstoornis c. Borderline persoonlijkheidsstoornis d. OCD d. Obsessief compulsieve persoonlijkheidsstoornis
Iemand met cognitieve en perceptieve eigenaardigheden, welke persoonlijkheidsstoornis? a. Schizoide b. Schizotypisch c. Paranoide b. Schizotypisch
Bij een ernstig carpaal tunnel syndroom treedt atrofie op van de flexoren van de vingers. a. Ja, altijd b. Ja, soms c. Nee, nooit c. Nee, nooit
Hypokinesie treedt op bij acathesie. a. Juist b. Onjuist b. Onjuist (acathesie is psychische en motorische onrust)
Bij een triviaal trauma kan de volgende bloeding optreden: a. Epidurale bloeding b. Subdurale bloeding c. Subarachnoidale bloeding d. Hemorragische b. Subduraal
Een patiënt heeft bij verspringen zijn knie geblesseerd. Het betrof een rotatietrauma. flexiebeperking van 30 graden, en pijn aan de mediale zijde van de knie. Dit betreft een jumpers knee. a. Juist b. Onjuist b. Onjuist
Mutisme betekent: a. het niet kunnen of willen spreken b. zelfbeschadiging a. niet kunnen of willen spreken
Een vrouw met hoofdpijn op de kruin, acuut ontstaan, niet eerder gehad. Geen uitval. a. Geruststellen en naar huis sturen (ligt wel aan hevigheid, leeftijd vrouw) b. Beeldvormend onderzoek van de schedel + inhoud doen c. Starten met migrainemedicatie a. Geruststellen
Met welke test kan een letsel van de m. infraspinatus aangetoond worden? a. Abductie tegen weerstand b. Endorotatie tegen weerstand c. Exorotatie tegen weerstand d. Adductie tegen weerstand c. exorotatie
Met welke test wordt de functie van de n. trigeminus onderzocht? a. Bijten op een spatel b. Met de tong in de wang drukken c. Uitsteken van de tong d. Dichtknijpen van de ogen a. Bijten op een spatel
De relapsing-remitting vorm van multiple sclerose komt meer voor bij vrouwen dan bij mannen. a. Juist b. Onjuist a. Juist
Verdikking van de ooglens bij cataract leidt tot: a. Myopie (bijziendheid) b. Hypermetropie (verziendheid) c. Astigmatisme a. Myopie
Bij het syndroom van Horner gaat de pupil: a. Verwijden b. Vernauwen b. Vernauwen
Horner = ptosis + a. miosis b. myadrasis a. miosis
Bij een patiënt die is opgenomen wegens een depressie, is de medicatie van eerste voorkeur een TCA. a. Juist b. Onjuist a. juist
Welk symptoom behoort niet tot de trias bij hydrocephalie? a. Misselijkheid en braken b. Loopstoornis c. Mictiedrang en incontinentie d. Cognitieve achteruitgang a. Misselijkheid en braken
at is de meest waarschijnlijke diagnose bij cognitieve achteruitgang, die gepaard gaat met loopproblemen en incontinentie? a. Hydrocephalie b. Ziekte van alzheimer c. Frontotemporale dementie a. hydrocefalie
Cognitieve achteruitganag + mictiestoornissen + lopen alsof je voeten aan de vloer kleven a. hydrocefalie b. CVA c. Parkinson a. Hydrocefalie
Het percentage vrouwen dat ooit in haar leven een depressie meemaakt ligt het dichtst bij: a. 5% b. 25% b. 25%
Bij het ontstaan van PTSS spelen zowel omgevings- als erfelijke factoren een rol. a. Juist b. Onjuist a. Juist
Schizofrenie is een ziekte die weinig voorkomt. In een huisartsenpraktijk van 2500 patiënten zal statistisch gezien minder dan 1 patiënt met schizofrenie voorkomen. a. Juist b. Onjuist b. Onjuist
Bij glaucoom verbetert het zicht bij gebruik van de stenopeïsche opening. a. Juist b. Onjuist b. Onjuist
Hoeveel mm is de opening bij een stenopeische opening? a. 1mm b. 3mm c. 5mm a. 1mm
Een patient presenteert zich met: een positieve proef van laseque en uitstralende pijn aan de achterzijde van het linkerbeen tot in de grote teen. Welke proef doe je nog meer? a. De gekruisde laseque b. Omgekeerde laseque c. Niks a. gekruisde
Een mini mental state examniation is een betrouwbaar instrument om een delier van een dementie te onderschijden a. Juist b. Onjuist b. Onjuist
Een patient heeft na een ernstig ongeval een predikershand. Welke zenuw is hier aangedaan? a. n. medianus b. n. ulnaris c. n. radialis a. n medianus
Pt loopt mank, bij lopen pijn laterale kant van de linker heup. Bij LO beperkte endorotaties van de li heup t.o.v. rechts. linkerbeen slecht belastbaar. Hoe heet dit verschijnsel? a. Gang van trendelenburg b. Dronkemansgang a. gang van trendelenburg
Een man heeft parkinson en krijgt hiervoor levodopa, hij krijgt in het ziekenhuis een delier, wat is het middel van eerste keuze? a. Clozapine b. Haloperidol a. Clozapine
Alfa-blokkerende medicamenten hebben als belangrijk risico infectie a. Juist b. Onjuist a. Juist
Het kapsel, de ligamenten en het labrum zijn geen actieve stabilatoren van de schouder a. Juist b. Onjuist a. Juist
Cataract kan ontstaan door het langdurig gebruik van welk van de volgende medicamenten? a. Corticosteroiden b. Omeprazol/paracetamol a. Corticosteroïden
De globale prevalentie van reumatoide artitis ligt het dichts bij? a. 1 % b. 5% c. 0,05% a. 1 % (5 op 1000)
Tot de leeftijd van 2 vind men soms fysiologische standsafwijkingen van het been, welke standsafwijking is dat? a. Varusstand b. Valgusstand a. Varus
Welke anatomische structuur bevind zich op het ponsniveau? a. Nucleus abducens b. L5 a. Nucleus abducens
Een man van 40 met een monoartitis van zijn rechter grote teen, heeft hypertensie en wordt behandeld met diuretica, hij rookt en drinkt en verzorgt zichzelf slecht. De meest waarschijnlijke diagnose is hier? a. Jicht b. Reumatoïde artritis a. Jicht
Een patient met een specifieke fobie vind zijn angst voor bepaalde dingen of situaties onredelijk of overdreven. a. Juist b. Onjuist a. Juist
SSRI zijn effectief in de behandeling van een specifieke fobie a. Juist. b. Onjuist b. Onjuist
Hoeveel dioptrieen moet een emmetroop oog accomoderen om op een afstand van 20 centimeter van het oog te kunnen lezen? a. 5 dioptrieen b. 50 dioptrieen a. 5
Lithium wordt via de lever uit het lichaam verwijderd a. Juist b. Onjuist b. Onjuist
Een man is gedurende 2 weken depressief en ontwikkelt daarna hallucinaties, de meest voor de hand liggende diagnose is: a. Psychotische depressie b. Schizoaffectieve stoornis a. Psychotische depressie
Tot de extra-articulaire manifestaties van reumatiode artritis behoren in de longen: a. Pleuritis b. Pleurale effusie. c. Noduli d. Alle drie de bovenstaande antwoorden d. alle 3
Wat is geen extra-articulaire manifestaties RA a. noduli van Heberden b. vasculitis c. scleritis d. pleuritis a. noduli van heberden
Risicofactoren voor een carpaal tunnelsyndroom zijn: a. Polyneuropathie b. hypothyreoïdie c. Alle bovengenoemde factoren c. alle bovengenoemde factoren
Bij het ontstaan van een hersendode inklemming valt de hersenfunctie vaak in craniaal caudale richting uit. verlies volgt een voorkeursvolgorde, volgens deze volgorde wordt de corneareflex later negatief dan de pupilreflex. a. Juist b. Onjuist a. Juist
Patient met hevige hoofdpijn met focus op het achterhoofd, misselijkheid en braken. Snel ontstaan, voorgeschiedenis blanco. nooit eerder gehad geen neurlogische afwijkingen. Wat nu? a. Beeldvorming van de hersenen b. Geruststellen c. NSAID voorschrijve a. Beeldvorming
De last tot in bewaring stelling, dus de verplichting van een BOPZ instelling om een patient gedwongen op te nemen kan alleen gegeven worden door: a. De burgemeester of diens vervanger. b. Familielid a. burgemeester
Acute dystonie kan actief worden behandeld door de toedienen van een benzodiazepine. Dit is: a. Juist b. Onjuist a. Juist
Wat krijg je bij de overgang van droge naar natte maculadegeneratie? a. neovascularisaties papil b. neovascularisaties choroidea c. aneurysmata d. drusen b. neovascularisaties choroidea
Wat zie je bij droge maculadegeneratie? a. drusen b. zachte exsudaten c. papilexcavatie d. aneurysmata a. drusen
Welk van de volgende verschijnselen is geen kenmerk van post traumatische stress. a. Hallucinaties b. Verhoogde prikkelbaarheid c. Overmatige waakzaamheid a. Hallucinaties
Een schoonmaakster heeft bij uitwringen pijn in de elleboog. Wat is het minst waarschijnlijk? a. Bursitis olecranon b. Epicondilitis c. m. quervain d. ulnaris neuropathie c. m quervain
Vrouw heeft veel schoon gemaakt wat kan ze niet hebben? a. epicondylitis b. m quervain c. n. ulnaris neuropathie c. ulnaris neuropathie
functie van de m quadriceps a. Extensie (knie) b. Rotatie (knie) c. anteflexie (heup) en extensie (knie) c anteflexie en extensie
Bij uitval van de n. Oculomotorius, wat gebeurt er? a. Ptosis b. miosis (vernauwing pupil) c. Standsafwijking (naar buiten en iets naar beneden) c. standsafwijking
Bij een traumapatiënt op de CSO met een neuropathie van de n. peroneus vind je een voetzoolreflex van Babinski: a. Juist b. Onjuist b. Onjuist
Bij peroneus- en ruggenmergletsel is er nooit een VZR volgens Babinski a. Juist b. onjuist b. Onjuist
De voetzoolreflex toont een grote teen in extensie a. VZR volgens Babinski b. normale VZR a. VZR babinski
Babinski meerdere routes voor nodig. Als n. peroneus is aangedaan dan geen volledige reflex volgens Babinski? a. juist b. onjuist a. juist
Wat is geen risicofactor bij congenitale heupdysplasie? a. familieanamnese b. stuitligging c. klompvoet d. niet mannelijk c. klompvoet
Hoe behandel je amblyopie? a. bril b. occlusie amblyope oog (ook vaak eerste keus samen met bril) c. verkorten m. rectus lateralis d. verkorten m. rectus medialis a. bril
Jongetje <8 met visus afwijkingen en strabismus OD+3, OS +1,5, wat te doen? a. afplakken OS b. operatie om ogen recht te zetten c. afplakken OS + bril d. afplakken en bril
De patella luxeert meestal naar: a. Mediaal b. Lateraal b. lateraal
De ontwenningsverschijnselen van cocaïne zijn niet: a. Angst b. Achterdocht c. Vermoeidheid d. Dysforie b. Achterdocht
De discus intervertebralis bestaat uit de nucleus pulposis en en annulus fibrosis: a. Juist b. Onjuist a. Juist
Bij een delier is in de meeste gevallen haloperidol het medicijn van eerste keus: a. Juist b. Onjuist a. Juist
Welke oogafwijking gaat niet samen met Diabetes Mellitus? a. Retinopathie b. Uveïtis c. Oogspierparese d. Cataract b. Uveïtis
Wat is voornamelijk aangedaan bij een schouderartrose? (capsulair patroon) a. Endorotatie b. Exorotatie c. Abductie d. Adductie b. Exorotatie
Wat is de therapie bij septische artritis: a. Corticosteroïden intra-articulair b. Corticosteroïden intraveneus of oraal c. Antibiotica intra-articulair d. Antibiotica intraveneus of oraal d. ab iv or oraal
Een jumpers’ knee leidt tot bewegingsbeperking? a. Juist b. Onjuist b. Onjuist
Depressieve wanen, welke niet? a. Armoedewaan b. Zondewaan c. Betrekkingswaan d. Hypochondrische waan c. betrekkingswaan
Man gelooft dat in het journal specifieke boodschappen voor hem zitten. Wat is hier aan de hand? a. betrekkingswaan b. grootheidswaan c. gedachte uitzending oid a. betrekkingswaan
SSRI’s geïndiceerd boven TCA’s bij: a. Psychose b. Paniekstoornis c. Dysmorfie d. Glaucoom d. glaucoom
Coxartrose geeft rotatiebeperking bij aanvang ziekte? a. Juist b. Onjuist a. Juist
Geen houdingstremor sluit ziekte van Parkinson uit: a. Juist b. Onjuist b. Onjuist
Risicofactoren voor een carpaal tunnelsyndroom zijn: a. Acromegalie b. Hypothyreoïdie c. Zwangerschap d. Alle bovengenoemde factoren d. allen
Bij ca 70% van de narcolepsiepatiënten komt tonusverlies voor bij plotselinge emoties als schrikken of lachen. Hoe noemt men dit verschijnsel? a. cataplexie b. catatonie c. catalepsie a. cataplexie
Pt na CVA, geen klachten. Moeite met aankleden, richt aandacht alleen op dingen rechts van hem. Waar in het brein heeft het CVA plaatsgevonden? a. rechts frontaal b. links frontaal c. links pariëtaal d. rechts pariëtaal d. rechts pariëtaal
Man op CSO. Bij inspectie ziet u een onverzorgde man die ruikt naar alcohol. Bij LO gangataxie en een ophtalmoplegie. a. syndroom van Korsakov b. Wernicke's encephalopathie c. ziekte van Alzheimer d. delirium tremens b. Wernicke encephalopathie
De corneareflex is gestoord bij een defect van welke zenuw? a. Nervus trochlearis (n. IV) b. Nervus facialis (n. VII) c. Nervus abducens (n. VI) b. n. facialis
Een verkeerde interpretatie van een waarneming van een sensorische prikkel is een: a. hallucinatie b. illusie c. preoccupatie b. illusie
Vrouw is op de SEH met een ischemisch CVA. De zuster vraagt of je een ECG wilt maken? a. Ja, want kans op ritmestoornis b. Ja, want kans op vasculair lijden c. Nee a. ja, mogelijk ritmestoornis
Iemand met neurologische uitval linker lichaamshelft door iets in hersenen, wat doen? a. geen medicatie, doorsturen b. aspirine, afwachten c. aspirine, doorsturen a. doorsturen
De uiting van persoonlijkheidsstoornissen is afwijkend van wat normaal wordt bevonden in de cultuur. Dit lijkt op: a. Aandacht en concentratie b. Impulsbeheersing c. Werkgeheugen d. Intellect b. impuls
Welk slaappatroon bij winterdepressie? a. hypersomnie b. niet in kunnen slapen c. niet door kunnen slapen d. geen van bovenstaanden a. hypersomnie
Man, angst voor blozen. vermijdt steeds meer sociale activiteiten. Dit is een specifieke sociale fobie. a. Juist b. Onjuist b. onjuist
Een paniekaanval treedt niet tijdens de slaap op. a. Juist b. Onjuist b. Onjuist
Bij 2 epileptische aanvallen in het laatste half jaar, hoe lang mag iemand niet auto rijden? a. 3 maanden b. 6 maanden c. 1 jaar d. 5 jaar c. 1 jaar
Kahler + meta T6 met myelum compressie en neurologische uitval? a. chemo + debulking (chirurgisch verwijdering van een deel van een kwaadaardig tumor) b. radio + debulking c. radio + chemo + debulking d. radiotherapie d. RT
Man met bewezen coxartrose kan niet meer ver wandelen en wordt ’s nachts wakker van de pijn. Wat te doen? a. Stok b. NSAID c. Plastiek b. NSAID
N. Ischiadicus; welke spier innerveert hij niet? a. Adductor magnus b. Semitendinosus c. biceps femoris d. gluteus maximus d. gluteus maximus
Innervatie van de deltoideus a. n. Axillaris b. n. subscapularis a. n. axxilaris
Man, jong, botsing met boom, zelf 112 gebeld. Nu EMV score van 1-4-1. Wat is het meest waarschijnlijk a. epiduraal hematoom b. subduraal hematoom c. arachonoïdaal hematoom d. contusio a. epiduraal ; zelf bellen kan duiden op aanwezigheid van “vrije interval”
Diabetes kan uitval n. III veroorzaken. a. Juist b. Onjuist a. Juist
Halux rigidus. Wat is dit? a. pijnlijke vermindering van de beweeglijkheid in MTP b. pijnloze vergroeiing a. pijnlijke vermindering beweeglijkheid MTP
Reumatoide artritis kan ook de rug aan doen. Waar dan? a. cervicaal b. thoracaal c. lumbaal a. cervicaal (mn C1-C2)
Wat is geen seronegatieve artritis? a. Sjögren b. Behcet syndroom c. Reiter’s syndroom d. Enteropatische artritis e Artitis psoriatica f. Spondylitis ankylopoetica a. Sjögren
Bij inversieletsel zijn de mediale banden vaker aangedaan dan de laterale banden. a. juist b. onjuist b. onjuist
Bril recept van -1 leesadditie van +2.75 a. myoop + presbyoop b. hypermetroop c. myoop d. presbyoop a. myoop + presbyoop
Man zat bij de computer en ziet ineens blokjes en wazig, krijgt dan tintelingen in zijn arm en gezicht. Zijn vader is overleden aan een beroerte. `Wat is waarschijnlijk? a. TIA vestibulo gebied b. migraine met aura c. partiële complexe epilepsie b. migraine met aura
Pt wordt wakker met uitval van extensoren van de hand en vinger spreiders. Er is geen sensibele uitval, wat is hier aan de hand? a. cervicale hernia (pijn vooral in nek en arm) b. mononeuropathie (hierbij wel sensibele uitval) c. motorische unit stroke c. motorische unit stroke
Bij mediale collaterale bandproblemen; wat is waar? a. test van Mcmurray b. Valgusstress 30˚ c. instabiliteit b. Valgusstress 30˚
Herseninfarct secundaire profylaxe bij normale RR en cholesterol? a. aspirine + dipyridamol b. perindopril c. aspirine + statine a. aspirine + dipyridamol
Depressie na doorgemaakt MI, wat voor medicatie moet hier voorgeschreven worden? a. TCA b. SSRI c. MAO-remmer b. SSRI
Wat is er bij Parkinson aan de hand? a. presynaptisch dopamine b. postsynaptische receptoren c. allebei a. presynaptisch dopamine
Bij de ziekte van Parkinson is sprake van een combinatie van een presynaptisch tekort en een stoornis in de postsynaptische dopaminereceptoren? a. juist b. onjuist b. onjuist
Waarvoor is geen behandeling? a. atrofische macula degeneratie b. neovasculaire macula degeneratie a. atrofische maculadegeneratie
Welke uveitis bij Bechterew? a. anterior b. interior c. posterior a. anterior
Pijn mediale gewrichtsspleet na sprong. Kan niet meer strekken (en buigen?). Houdt been in 30 graden flexie. a. jumpers knee b. Mediale meniscus laesie c. voorste kruisband d. mediale collaterale band + heamarthros b. mediale meniscuslaesie
Medicatie eerste keus bij angststoornissen. a. SSRI ) b. TCA c. Benzodiazepine d. MAO a. SSRI
Specifieke fobie behandelen met benzodiazepine. a. Juist b. Onjuist b. Onjuist
CMC1-gewricht gezwollen en pijnlijk. Waar denkt u aan? a. Artrose b. RA c. Jicht a. ARtrose
CMC1-gewricht gezwollen en pijnlijk. Waar denkt u aan? a. Artrose b. RA c. Jicht a. Artrose
Vrouw Janssen heeft een bipolaire stoornis lithium is niet afdoende om depressieve perioden te voorkomen: a. TCA of SSRI toevoegen b. Lithium ophogen c. Carbemazepine toevoegen a. TCA of SSRI toevoegen
erschuiving van wervels t.o.v. elkaar heet spondylolyse? a. Juist b. Onjuist b. Onjuist (namelijk spondylolithesis)
Wat geef je niet bij een manie? a. Antidepressiva b. Lithium c. Antipsychotica d. Anti-epileptica a. anti-depressiva
Bijwerkingen SSRI's: a. hoofdpijn b. misselijk c. sedatie d. allemaal d. allemaal
Een cerebrale metastasen is soms de eerste uiting van een tumor, voordat de primaire tumor gevonden is. Dit komt voor in meer dan 50%. a. Juist b. Onjuist b. Onjuist
Normotensieve hydrocefalie geeft mictiestoornissen/loopstoornissen/cognitieve stoornissen. Deze lijken vooral op subcorticale dementie. a. Juist b. Onjuist a. Juist
Welke meniscus is het vaakst aangedaan: a. mediale meniscus b. laterale meniscus c. beiden a. mediale meniscus
Op welke leeftijd ontstaat presbyopie? a. 20 b. 40 c. 60 d. 80 b. 40
HNP met KPR verlaagd li, waar zit de HNP? a. L3-L4 li b. L3-L4 re c. L4-L5 li d. L4-L5 re a. L3-L4 li
De klassieke verschijnselen van tentoriele inklemming worden veroorzaakt door compressie van: a. pons b. tectum c. diencephalon d. cerebellum c. diencephalon
Een ptosis bij het syndroom van Horner wordt veroorzaakt door zwakte van de: a. levator palpebrae b. orbicularis oculi c. tarsalis superior c. tarsalis superior
Waardoor wordt een rood oog het meest waarschijnlijk veroorzaakt? a. uveitis anterior b. uveitis intermedia c. uveitis posterior a. uveitis anterior
Wat te doen bij uveïtis (anterior)? a. cortico’s + pupilvernauwing b. cortico’s + pupilverwijders b. verwijders
Wat is geen symptoom van uveïtis anterior? a. Lichtflitsen b. Rood oog c. lichte visusdaling d. fotofobie e. pijn a. flitsen
bipolaire patiënt laat registreren in een manische periode behandeld te willen worden, ook als ze zich op dat moment verzet. Dit betreft een: a. wilsverklaring b. NRNI verklaring c. Zelfbindingsverklaring c. zelfbindingsverklaring
Op jongere leeftijd een luxatie, meestal kans op? a. chronisch instabiel gewricht b. artrose in het gewricht a. chronisch instabiel
Trochanter major voelen het liefst in zijligging? a. Juist b. Onjuist a. Juist
AC luxatie: acromion hoger / lager dan laterale deel van de clavicula? a. Hoger b. Lager b. Lager
Wat zorgt voor mydriasis (verwijde pupil)? a. atropine b. pilocarpine a. atropine
Wat zorgt voor miosis (nauwe pupil)? a. Pilocarpine b. atropine a. Pilocarpine
Onderzoek naar suicide hoort standaard bij psychiatrisch onderzoek a. Juist b. Onjuist a. Juist
Bij 60% van de populatie persoonlijkheidsstoornissen? a. Juist b. Onjuist b. Nee, bij 10-15%
PTSS: ondersteuning van de psychotherapie door? a. MDR b. SSRI b SSRI
Bij PTSS heeft de behandeling met EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) therapie de voorkeur boven SSRI a. Juist b. Onjuist a. Juist
Reumafactor tegen fc van IgM? a. Juist b. Onjuist b. Onjuist (IgG)
Een positief reumafactor is bewijzend voor reumatoide artritis a. Juist b. Onjuist b. Onjuist
Haren uit hoofd trekken van de spanning? a. drangstoornis b. dwangstoornis a. drangstoornis
Neuropathische pijn, welk medicijn? a. amitryptiline b. fluoxetine a. amitryptiline
Met welke kaart test je niet de visus? a. snellenkaart b. E-haken c. landoltse ringen d. Ruitjespatroon van Amsler d. Ruitjespatroon van Amsler
Met welke kaart beoordeel je niet de visus? a. Ishihara-kaart b. E haken kaart c. Snellen letterkaart d. Landolt-C-kaart a.Ishihahara
Wat is waar? a. Test van Donders test metamorfopsie. b. Amslergrid test perifeer zien. c. Snellenkaart test gezichtsscherpte. c. Snellenkaart
Maculadegeneratie test je mbv a. Amsler-kaart b. Snellen-kaart c. Oogspiegelen a. Amsler
Op welke afstand moet de patiënt van de snellenkaart staan om de visus te testen? a. 5 meter b. 6 meter c. 4 meter b. 6 meter
Wat valt bij een hersendode patiënt het eerste uit? a. ademhaling b. corneareflex b. corneareflex
Wat valt eerder uit bij inklemming van craniaal naar caudaal? a. de pupilreflex b. de ademhaling a. pupilreflex
Wat is de EMV-score van iemand die slaapt? a. 4-6-5 b. 3-6-5 c. 2-5-3 c. 2-5-3
Vanaf welke EMV-score spreekt men van een coma? a. EMV 2-2-2 of lager b. EMV 1-5-2 of lager c. EMV van 1-5-1 of lager b. EMV 1-5-2 of lager
Vrouw van 21 jaar heeft in enkele dagen een snel veranderde visus. Wat is de meest waarschijnlijke oorzaak? a. neuritis retrobulbaris b. glaucoom c. cataract a. neuritis retrobulbaris
Wat is de visus bij iemand die slechts bij 1m afstand vingers kan tellen? a. 1/60 b. 1/300 1/60
a. mediale meniscus b. laterale meniscus c. collaterale banden a. mediale meniscus
Wanneer het pianotoetsfenomeen aanwezig is, is er altijd sprake van een schouderluxatie a. Juist b. Onjuist b. Onjuist
Wanen bij een waanstoornis zijn per definitie niet bizar. a. juist b. Onjuist a. juist
Opioidonthoudingssyndroom is vooral afhankelijk van de halfwaardetijd van het middel. a. juist b. Onjuist a. juist
Bij mensen van 90 is maculadegeneratie de meest voorkomende oorzaak van slechter zien. a. juist b. onjuis a. juist
Man van 31 moet ’s nachts plassen, vrouw hoort knal, vindt man in badkamer met hoofdletsel van wc bril. a. syncope b. epilepsie c. orthostatische hypotensie a. syncope
Wat is een contra-indicatie voor paroxetine gebruik? a. Recent myocard infarct b. Urine retentie c. Moclobemide gebruik c. Moclobemide
Longtop tumor + horner, welk neuron? a. 1e b. 2e c. 3e b 2e
Waar is processus coracoideus onderdeel van? a. humerus b. scapula c. clavicula b. scapula
Iemand uitstralende pijn been en grote teen, er is sprake van radiculair syndroom welke therapie? a. 2 wk bedrust b. Zoveel mogelijk mobiel c. Direct naar neurochirurg b. mobiel
iemand met CVA, wat bewezen nuttig? a. start asprine, doorgeven voor 14 dagen. b. Eenmalig recombinant tissue-plasminogen activator (rt-PA) therapie iv c. Opname stroke unit d. Alle drie D. alle 3
Wat past bij schizofrenie? a. aandachtsstoornis b. concentratiestoornis c. Alle c. Alle
HNP L4-L5, welke zenuwwortel aangedaan? a. L4 b. L5 c. S1 b. L5
Fasciculaties + spierzwakte benen a. MS b. ALS c. Myastenia gravis + ALS b. ALS
Iemand met CVA met hangende mondhoek links, pupil links iets.. waar zit laesie? a. linker hemisfeer b. medulla oblongata links c. brughoek links d. mesencephalon links d. mesencephalon links
Vrouw 39, twee dagen ziek op bed, koorts 39, draaiduizeling links, oorpijn links, wordt verward, arts komt erbij, wat te doen? a. direct naar CSO b. delirium c. antibioticum a. CSO
Iemand zal eerder zelfmedicatie toepassen met alcohol bij sociale fobie of bij agorafobie. a. Juist b. Onjuist a. Juist
Beelden uit linker nasale retina projecteren in rechter hemisfeer. a. juist b. onjuist a. juist (nasaal contralateraal, temporaal ipsilateraal)
Cellen betrokken bij ontstekingsproces. Wat bij RA? a. trombocytose b. trombopenie c. leukocytose a. trombocytose
Wie eerst presbyoop en moet leesbril eerst? a. man, 40, geen refractieafwijkingen b. man, 40, +3 c. man, 40, -3 b. man, 40, hypermetroop
Hoort agranulocytose bij het maligne neuroleptica syndroom? a. Ja b. Nee b. nee
Wat krijg je bij een lensluxatie en als de zonulavezels over 180 graden door zijn? a. Astigmatisme b. Myopie c. Hypermetropie b. myopie
Een vrouw met pijn en krachtsverlies aan hand en pols, moeite met fijne motoriek, last bij racket vasthouden bij tennissen. Dit is een tenniselleboog. a. Juist b. Onjuist b. onjuist
een positieve HLA-B27 is bewijzend voor Bechterew. a. juist b. onjuist b. onjuist
Man met kale plek op zijn hoofd, gaat daardoor niet meer naar sociale gelegenheden, verjaardagen, recepties etc want denkt dat iedereen steeds naar zijn kale hoofd kijkt. Overweegt haarimplantatie. Dit is een sociale fobie. a. Juist b. Onjuist b. Onjuist
Man, kan zijn hand en pols niet meer flecteren. De n. radialis is aangedaan. a. Juist b. Onjuist b. Onjuist (n. medianus)
Man, wordt wakker met verminderde kracht in rechter hand, geen sensorische uitval, normale reflexen. Wat kan er aan de hand zijn? a. Cervicaal radiculair syndroom b. Mononeuropathie c. Single motorneuron c. single motor neuron stroke
Macula degeneratie kan niet behandeld worden a. juist b. Onjuist b. Onjuist
Voor welke vorm van leeftijdsgebonden macula degeneratie is geen behandeling? a. atrofische leeftijdsgebonden macula degeneratie b. neovasculaire leeftijdsgebonden macula degeneratie a. atrofische
Vrouw, aanval van duizeligheid met daarbij misselijkheid en braken. Heeft dit al een paar maal eerder gehad. Wat is de meest waarschijnlijke oorzaak? a. Meniere b. BPPD c. Neuritis vestibularis a. Meniere
Vrouw van 82, korte periode weggeraakt zonder dat er symptomen aan vooraf zijn gegaan. Wat is de meest waarschijnlijke oorzaak? a. Vasovagale collaps b. TIA c. Cardiaal probleem c. Cardiaal
Bij RA schrijf je een NSAID voor om de degeneratie in de gewrichten te beperken. a. Juist b. Onjuist b. Onjuist
Wat is het eerste symptoom bij diabetische retinopathie a. Aneurysmata (micro) b. Neovascularisatie c. Ischemie d. Glasvochtbloeding a. aneurysmata
Bij capsulaire beweging in de schouder is welke beweging het meest beperkt? a. Endorotatie b. Exorotatie c. Horizontale Extensie d. Abductie b. Exo
Wanneer zijn de klachten bij een hersentumor het meest aanwezig? a. Gedurende de hele dag b. Vooral ’s nachts en ’s ochtends c. Vooral ’s avonds b. 's nachts en 's ochtends
Op een verwijskaart staat S-2 C-2 as 85. Wat voor afwijking heeft deze patient? a. Myoop en astigmatisme b. Hypermetroop en astigmatisme c. Myoop a. myoop en astigmatisme
Wat is meer aangedaan bij frontotemporaal CVA? a. Mond b. Oogspieren c. Beide a. Mond
Wat is het percentage patiënten dat overlijdt aan het neuroleptisch syndroom? a. 5% b. 20% c. 30% b. 20%
Wat is geen behandeling van het neuroleptisch syndroom? a. Het warm houden van de patiënt b. Het behandelen van infecties c. Het controleren van de vochtbalans en evt. corrigeren a. warm houden
Een bekende bijwerking van isoniazide is dat het bijdraagt aan een? a. depressie b. delier c. stemmingsverhoging c. stemmingsverhoging
Het gebruik van NSAIDs kunnen bijdragen aan het ontstaan van een depressie? a. juist b. onjuist a. juist
Pt met boulimia nervosa slikt hongeronderdrukkend middel. Hij kan: a. een delier krijgen b. een stemmingsverhoging krijgen c. psychotische symptomen vertonen c. psychotische symptomen vertonen
Els heeft DM vanochtend heeft zij teveel insuline gespoten als gevolg hiervan heeft zij nu een hypoglycemie. Het hebben van een hypoglycemie kan gepaard gaan met? a. angst b. depressieve symptomen a. angst
Wat is geen melancholisch symptoom bij een depressieve stoornis? a. slaapstoornis b. verlies van libido c. subjectief slechter geheugen c. slechter geheugen
Kenmerken aan een bipolaire stoornis is? a. er sprake is van een deppressie b. er sprake is van een deppressie met wanen c. er sprake is van zowel een depressie als een manie c. depressie en manie
Wat wordt verstaan onder een schizoaffectieve stoornis? a. de patient heeft zowel depressieve kenmerken als schizofrene kenmerken b. de patient heeft zowel manische kenmerken als schizofrene kenmerken c. zowel a als b zijn juist. c. a en b
Narcolepsie is een voorbeeld van? a. insomnia b. hypersomnia c sleep-wake schema stoornis d parasomnia b. hypersomnia
Het hebben van doodsangsten tijdens je slaap is een voorbeeld van? a. insomnia b. hypersomnia c. parasomnia c. parasomnia
Pt is angstig bij denken aan boodschappen doen omdat ze dan een praatje moet maken. durft/wil niet zonder dochter gaan. sprake van: a. agorafobie b. gegeneraliseerde angststoornis c. sociale fobie c. sociale fobie
Waarom mogen patienten die MAO-remmers krijgen bepaalde producten niet eten? a. indien zij deze producten wel eten is er risico op leverschade b. indien zij deze producten wel eten is er een risico op een hersenbloeding b. risico bloeding
Pt is vijf jaar geleden vrijwillig behandeld bij psychiater. Vorige week heeft zij haar dossier ingekeken en nu wil zij dat het dossier vernietigd wordt. a. de psychiater moet het dossier vernietigen b. de psychiater moet het dossier intact houden a. vernietigen
Mentorschap wordt ingesteld door de…? a. kantonrechter b. rechter a. kantonrechter
Pt drinkt een krat per week, wordt agressief van alcohol, laatst gevochten met beste vriend, nu uit bed gevallen en been gebroken. Hij heeft de volgende dag een kater en een zeer been. Josh is een? a. probleemdrinker b. alcoholist a. probleemdrinker
Erick 22 jaar gebruik een farmacon. Nu krijgt hij last van een onduidelijke spraak, onsamenhangendheid, sufheid en een nystagmus. Welk middel gebruikt hij? a. opoid b. anxiolytica c. stimulantia b. anxiolytica
Elske 14 jaar heeft coeliakie. Doordat zij coeliakie heeft, heeft zij een grotere kans om later osteoporose te ontwikkelen. a. juist b. onjuist a. juist
Het aantal SD dat de botmineraaldicheid van een patiënt boven/onder de dichtheid van een jongvolwassene zit, is het? a. Z-score b. T-score b. T-score
Rond welke leeftijd wordt de maximale piekbotmassa bereikt? a. 20 jaar b. 15 jaar c. 30 jaar c. 30 jaar
Mevrouw den Bossen is eerst behandeld met een bisfosfonaat. Ze had hiervan veel bijwerkingen en wil een ander medicament. U besluit strontiumranelaat voor te schrijven. a. dit is een goede keuze b. dit is een slechte keuze b. slechte keus
Heleen loopt de vierdaagse ze krijgt een zere voet. Er blijkt sprake te zijn van een stress fractuur. Welk bot is waarschijnlijk aangedaan? a. os naviculare b. os metatarsale b. metatarsale
Waneer spreekt men van een excentrische contractie? a. Indien de origo en insertie niet ten opzichte van elkaar verplaatsen b. Indien origo en insertie van de spier naar elkaar toe bewegen c. Indien origo en insertie van elkaar af bewegen c. origo en insertie bewegen van elkaar af
Indien er benige uitwassen aan anulus fibrosis en het lig. Longitudinale anterius ontstaan spreekt men van? a. spondylarthrose b. spondylose b. spondylose
Wat is de functie van het talocalcaneonaviulare gewricht? a. pronatie, supinatie b. flexie, extensie a. pronatie, supinatie
Eefke is spastisch ze ontwikkeld hierdoor een afwijking aan haar voet ontwikkeld. Welke afwijking is dat? a. Holvoet b. platvoet c. spitsvoet c. spitsvoet
Welk gewricht wordt bij artrose meestal niet aangedaan? a. PIP b. DIP c. MCP c. MCP
Wat is ametropie? a. parallelle stralen worden niet in de focus van het netvlies geprojecteerd. b. de optische breking in de afzonderlijk vlakken is verschillend a.
Wat is mydriasis? a. pupilvernauwing b. pupilverwijding b. pupilverwijding
Laesie N. III leidt tot? a. Myosis b. Mydriasis b. mydriasis
Een voorbeeld van secundair glaucoom is glaucoom dat is ontstaan door een rubella infectie? a. juist b. onjuist b. onjuist
Boven welke waarde is de oogdruk verhoogd? a. 15 mmHg b. 21 mmHg b. 21mmhg
Meneer de Vries heeft gezichtsveld uitval deze uitval heeft enkel betrekking tot het onderste temporale kwadrantanopsie. Waar is de laesie gelokaliseerd? a. tractus opticus b. radiatio optica c. occipitale kwab b. radiatio optica
De buitenste vettige laag van de traanfilm wordt geproduceerd door? a. conjuntivale globetcellen b. traanklier c. glandulae van meibom c. meibom
Hoe werkt het gif curare? a. curare remt de werking van acetylcholine b. curare remt de werking van noradreline c. curare remt de werking van achetylcholinesterase a. remt acetylcholine
Het orthosympathisch zenuwstelsel gebruikt? a. achethylcholine b. noradreline c. beide c. beide
Welk hormoon wordt door de hypofyseachterkwab geproduceerd? a. ADH b. ACTH c. TSH a. ADH
Een enkele presynaptische terminal ontlaad enkele malen snel achter elkaar. Dit zorgt ervoor dat er sneller een postsynaptisch signaal ontstaat. Dit effect heet? a. spatiële summatie b. temporele summatie b. temporeel
Welke pathway zorg voor de geleiding van snelle pijn? a. tractus paleospinothalamicus b. tractus neospinothalamicus b. neospinothalamicus
Meneer Felderhof heeft last van een prikkelend pijngevoel wanneer zijn trui over zijn arm glijdt. Dit is een voorbeeld van? a. Allodynie b. hyperalgesie c. hyperpathie a. Allodynie
Letsel aan de n. radialis veroorzaakt atrofie van? a. binnenkant onderarm b. buitenkant onderarm b. buitenkant onderarm
meneer van Arts kan moeilijk uit zijn stoel omhoog komen. Ook heeft hij moeite om te beginnen met lopen. Men spreekt van? a. akinesie b. bradykinesie a. akinesie
Beschadiging van de n. medianus veroorzaakt een sensibele stoornis waar? a. pink, ulnaire helft van ringvinger b. binnenkant duim tot helft ringvinger + nagels van 1e – 4e vinger c. onderarm, strekzijde duim, wijsvinger middelvinger, helft rinvinger. b.
Indien er bij een patiënt sprake is van hypertonie en deze patiënt loopt met schuifelende pasjes dan is er sprake van? a. cerebrellair syndroom b. extrapyramidaal syndroom b. extrapiramidaal
een asymmetrisch beeld is een ondersteunende criteria voor de ziekte van parkinson a. juist b. onjuist a. juist
Wat is het verschil tussen neuritis retrobulbaris en neuritis optica? a. bij neuritis retrobulbaris is wel papiloedeem en bij neuritis optica niet b. bij neuritis retrobulbaris geen papildoedeem en bij neuritis optica is wel sprake van papiloedeem b.
Bij een laesie in de visuele cortex is de pupilreflex? a. niet gestoord b. wel gestoord a. niet
Klaas wordt heel erg misselijk en duizelig als zijn hoofd plotseling van stand wordt veranderd. Dit past meer bij? a. de ziekte van meniere b. BPPD b. BPPD
Meneer van der Hoek kan een voorwerp niet herkenen op de tast. Dit heet? a. astereognosie b. afasie c. apraxie a. astereognosie
Hoe bereikt de liquor vanuit de zijventrikels het derde ventrikels? a. via foramen interventriculair (=Monroe) b. via het aquaduct c. via formani van luschka a. Monroe
Pt is gevallen op hoofd, 5 min weg, antegrade amnesie a. trauma capitis b. contusio cerebri c. commotio cerebri c. commotio cerebri
Deja-vu waar valt dit onder in de psychiatrie? a. Geheugen b. Bewustzijn c. Denken d. Waarnemingsstoornis a. Geheugen
Gedwongen opname wie verzorgt dit? a. Burgemeester of diens vervanger b. Elke arts c. Niet-behandelend psychiater d. Behandelend psychiater a. burgemeester
Iemand heeft ernstig schietende pijn in de kaak, verergerd bij kauwen. Wat voor medicatie geef je? a. Carbamazepine b. Natriumvalproaat a. Carbamazepine
Gevoel op watten te lopen, sensibiliteit tot enkel is weg, beiderzijds APR afwezig. Wat ligt meest vaak aan deze aandoening ten grondslag? a. Diabetes Mellitus b. Vitaminen a. DM
Vrouw met hoofdpijn, sinds 2 dagen visusverlies. Oorzaak? a. Arteriitis temporalis b. Subduraal hematoom c. Epiduraal hematoom a. Arteriitis
Kan epilepsie zich uitten in alleen bewustzijnsdaling? a. Ja b. Nee a. Ja
Areflexie is altijd een uiting van een laesie van een perifere zenuw. a. Juist b. Onjuist a. Onjuist
Kan je bij klassieke antidepressiva droge ogen hebben? a. Ja b. Nee a. Ja
Welk onderzoek moet je doen bij verdenking TIA? a. ECG b. Doppler halsvenen c. CT hersenen d. Alle bovenstaande d. alle bovenstaande
Is opname op stroke unit om dood te voorkomen en om langdurige hulpbehoevendheid te voorkomen? a. Ja b. Nee a. Ja
Laseren bij Diabetes Mellitus wat laser je? a. Hele retina, zonder de macula b. Alleen de macula c. Alleen de neovascularisaties a. Hele retina, niet de macula
Welke zenuwen liggen in sinus carvernosus? a. N opticus b. N II c. N II, IV, V, VI d. N III ,IV, V, VI d. II. IV. V. VI
Wat heb je bij centraal myelumsyndroom? a. Mictieklachten (sacral sparing) b. Gedissocieerde sensibiliteitsstoornis c. Geen van beide d. Beide c. Geen van beide
Man parese beide benen, minder gevoel tot aan de enkel, Laseque positief, week ervoor diarree gehad. a. MRI Lumbaal b. CT Lumbaal c. Liquor d. Liquor met EMG d. liquor en EMG
Knie aangedaan, rood zwelling acuut. Wat staat hoogste in DD? a. Artritis Urica (jicht) b. RA c. Reactieve artritis a. jicht
Pijnlijke knie, kan niet lopen, tot 20 beperkte extensie. Wat is oorzaak? a. Meniscus b. Collaterale band c. Kruisband a. meniscus
Bij welke aandoening komt geen papiloedeem a. Intracraniele druk verhoging b. Glaucoom c. Neuritis opica d. Artritis temporalis b. Glaucoom
Iemand moet zichzelf af en toe knijpen om zeker te weten of hij er nog wel is, past dit bij derealisatie? a. Nee b. Ja a. Nee, eerder bij depersonalisatie
Iemand met Boulimia, geef je SSRI’s? a. Ja b. Nee Ja: kan bij een subgroep werkt het, het effect is slechts van korte duur en de kans op terugval is groot
Welke symptomen passen bij anorexia? a. Veel bewegen b. Hypokaliemie c. Amenorroe d Hypersomnia c. Amenorroe
Hoeveel patiënten moet je behandelen met carotisdesobstructie om 1 CVA te voorkomen? a. 1 b. 5 c. 10 d. 100 b. 5 bij pt > 75 jaar
Achillespeesruptuur; wat is waar? a. Vaker bij jonge gezonde sporters b. Conservatief beleid c. Injectie met corticosteroiden d. Thompsom test is bewijzend, d. Thompson test is bewijzend (knijpt in kuit, nu geen plantair flexie voet)
Als de linker lichaamhelft uitval vertoont en er tevens een hemniaopsie is aan de dezelfde kant zit het probleem in de capsula interna? a. Juist b. Onjuist a. juist
welk onderzoek moet men doen om de diagnose MS te stellen a. MRI hersenen b. CT hersenen c. Liqourpunctie d. Autoantistoffen a. MRI cerebrum
Iemand met epilepsie en bij neurologisch onderzoek afwijkingen, aanvullend onderzoek doen? a. juist b. onjuist a. juist
Welke vitamine moet je prikken bij iemand die polyneuropathie heeft na alcoholmisbruik? a. vit B1 b. vit B12 c. Vit B6 a. B1 (thiamine)
pt 25 jaar, 3 maal schokken in de armen, waarna hij buiten bewustzijn is geweest en urine heeft laten lopen en een tongbeet heeft gehad, wat is hier aan de hand? a. gegeneraliseerde epilepsie aanval b. partiële complexe epilepsie aanval c. geen van bei a. gegeneraliseerde epilepsie aanval
iemand zelfmoordpoging gedaan, nu in coma. Moet er op grond van BOPZ meegnenomen naar het ziekenhuis? a. juist b. onjuist b. onjuist (WGBO)
mensen die steeds hypermetroper worden, wordt de as van het oog steeds kleiner? a. Juist b. Onjuist b. Onjuist
De aangezichtsmotoriek is minder aangedaan bij uitval van het centrale motorische neuron, dan bij uitval n facialis? a. juist b. onjuist a. juist
Welk symptoom past niet bij cataract? a. lichtflitsen b. wazig zien c. (in donker tegen licht in kijken…) -> schittering a. flitsen
s er sprake van het Pianotoetsfenomeen bij schouderluxatie? a. juist b. onjuist b. onjuist (wel bij AC luxatie)
wat is waar over een schouderluxatie? a. 95% van de gevallen luxeert naar voren b. er is altijd een operatie voor nodig om het te herstellen a. 95% naar voren
Atypisch antipsychotica geven minder extrapiramidale bijwerkingen dan de klassieke antipsychotica. a. Juist b. Onjuist a. juist
Een jongeman/vrouw van 27 (?) heeft gisteren last gehad van ernstige hoofdpijn met uitval aan linker lichaamshelft en gelaat, daarbij misselijkheid en braken. Vandaag is hij klachten vrij. a. Migraine met aura b. Bloeding rechter hemisfeer c. Epilepsie a. migraine met aura
Bij MS is de kniepeesreflex? a. verhoogd b. verlaagd a. verhoogd
Kleurenblindheid erft op welke manier over? a. x-chromosomaal b. autosomaal dominant c. autosomaal recessief a. x-chromosomaal
Een ernstige CTS. Is de flexor digitorum (medianus) ook aangedaan? a. Nee nooit b. Ja soms c. Ja altijd a. nee, nooit
Een "niet-pluis" verschijnsel bij hoofdpijn is onder andere: a. ontstaan in de late avond, b. ontstaan voor het 40e levensjaar c. provocatie door drukverhoging c. provocatie door drukverhoging
Bij een vegetatieve status is de maximale EMV-score 4-4-2. a. Juist b. Onjuist a. Juist
Als 2 weken na het staken of verminderen van overmatig alcoholgebruik een delier ontstaat, is er sprake van een alcoholonthoudingsdelirium. a. Juist b. Onjuist b. Onjuist
Een van de criteria voor ADHD is dat enkele van de symptomen die beperkingen veroorzaken aanwezig waren voor het zevende levensjaar. a. Juist b. Onjuist a. Juist
In het merendeel van de gevallen ontstaat de ziekte van Creutzfeldt-Jacob door het eten van besmet koeienvlees (BSE). a. Juist b. Onjuist b. Onjuist
Op een FLAIR MRI is wit: a. vocht b. bot a. vocht
Afasie wordt in 95% van de gevallen veroorzaakt door een laesie in de linkerhemisfeer a. juist b. onjuist a. juist
Pt na CVA, praat telegramstijl, moeizaam, is gefrustreerd, begrip goed. Sprake van: a. Afasie van Wernicke b. Afasie van Broca c. Amnetische afasie d. Gemengde afasie b. Afasie van Broca
Welk kenmerk past niet bij een frontaal syndroom? a. Gestoorde cognitieve functie b. Incontinentie voor urine c. Versterkte snoutreflex d. Interesseverlies a. gestoorde cognitieve functie
Welke factor wordt niet geassocieerd met een minder gunstig beloop van schizofrenie? a. Een plotseling begin van de aandoening b. Begin op jonge leeftijd c. Afwezigheid van depressieve symptomen a. plotseling begin
Wat is de meest voorkomende symptoom bij onttrekking van benzodiazepinen? a. Concentratiestoornissen b. Verwardheid c. Angstgevoelens d. Vermoeidheid c. ANGST
Een arterioveneuze malformatie kan epilepsie veroorzaken a. Juist b. Onjuist a. Juist
Primaire gegeneraliseerde tonisch-klonische epilepsie komt vooral voor na het 25e levensjaar. a. Juist b. Onjuist b. Onjuist
Welk symptoom komt niet voor bij absences? a. Wazige blik b. Myoklonieën van de armen c. Verandering van de kleur van het gezicht d. Door de knieën zakken b. Myoklonieën van de armen
Een cerebrale veneuze sinustrombose komt vooral voor bij vrouwen. a. Juist b. Onjuist a. Juist
Het syndroom van Brown-Séquard ontstaat bij halfzijdige ruggenmergsbeschadiging. Onder de laesie zijn verschillende systemen aangedaan, zowel ipsilateraal als contralateraal. Het vitale systeem is aan contralaterale zijde aangedaan. a. Juist b. Onjuist a. Juist
Restless legs syndrome wordt gerekend tot de extrapiramidale stoornissen. a. Juist b. Onjuist a. Juist
Op basis van één uitgebreid consult kan men met zekerheid vaststellen of er bij een patiënt gesproken mag worden van een persoonlijkheidsstoornis. a. Juist b. Onjuist b. Onjuist
Na een patellaluxatie is radiologisch onderzoek altijd noodzakelijk. a. Juist b. Onjuist a. Juist
Type 1 herpes simplex is een belangrijke veroorzaker van oogziekten. Het virus blijft na primaire infectie latent aanwezig in het ganglion van: a. n. III (oculomotorius) b. n. V (trigeminus) c. n. VI (abducens) d. n. VII (facialis) b. trigeminus
Een 32-jarige man met een volledig blanco voorgeschiedenis maakt een episode van neuritis retrobulbaris door. De kans dat deze man nu gedurende zijn leven MS krijgt is ongeveer 50%. a. Juist b. Onjuist a. Juist
Welk van onderstaande symptomen bij rugklachten wijst het meest op een HNP als je onderscheid wilt maken tussen HNP en lumbago? a. Acuut ontstaan b. Pijn in de onderrug c. Uitstraling voorbij de knie d. Familiair voorkomen van rugklachten c. uitstraling voorbij de knie
Een soldaat in Afghanistan heeft gruwelijke dingen meegemaakt. Wanneer spreek je van een post traumatische stress stoornis? a. Bij klachten langer dan 1 week b. Bij klachten langer dan 1 maand c. Bij klachten langer dan 6 maanden b. klachten langer dan een maand
Welk ligament is het meest aangedaan bij een enkelbandruptuur? a. Ligamentum calcaneofibulare b. Ligamentum talofibulare anterius c. Ligamentum talofibulare posterius b. talofibulare anterius
Parkinsonisme wordt NIET veroorzaakt door: a. Neuroleptica b. Calciumkanaalblokkers c. Anti-depressiva c. Anti-depressiva
Wat is de meest voorkomende oorzaak van hersenmetastase? a. Longcarcinoom b. Melanoom c. Mammacarcinoom a. Longcarcinoom
De sensibiliteit in de grote teen kan gestoord zijn bij uitval ter hoogte van: a. L4 b. L5 c. S1 b. L5
De proef van Romberg is bij een patiënt met open ogen ongestoord en met gesloten ogen gestoord. Welk systeem is aangedaan? a. Vitale sensibiliteit b. Gnostische sensibiliteit c. Cerebellum b. Gnostische sensibiliteit
Een vrouw van 30 jaar wordt wakker met een hangende mondhoek rechts. De diagnose is uitval van de n. facialis ten gevolge van een viraal infect. Het gevoel in het aangezicht rechts is veranderd. a. Juist b. Onjuist a. Juist
Welke uitspraak over meralgia paresthetica is NIET waar? a. Mannen zijn 3x zo vaak aangedaan als vrouwen b. De compressie kan worden veroorzaakt door snelle gewichtsverandering c. Bij twee derde van de patiënten treedt na 1 à 2 maanden herstel op c. 2/3 van de patiënten heeft herstel na 1 a 2 maand
Een patiënt heeft een radiculopathie ter hoogte van L2. Welke reflex zal bij deze patiënt afwijkend zijn? a. Er is geen afwijkende reflex b. Kniepeesreflex c. Achillespeesreflex d. Voetzoolreflex b. KPR
Bij verdenking op een subarachnoïdale bloeding dient met spoed een CT-scan gemaakt te worden. a. Juist b. Onjuist a. Juist
Bij perifere uitval van zenuwwortel L5:
 a. is de kniepeesreflex aangedaan
 b. is de achillespeesreflex aangedaan
 c. zijn zowel de achillespeesreflex als de kniepeesreflex aangedaan
 d. zijn de reflexen normaal d. Reflexen normaal
Wat is de maximale waarde die iemand kan behalen op de EMV-score? a. E=4, M=6, V=5 b. E=4, M=5, V=6 c. E=5, M=5, V=5 d. E=5, M=6, V=4 a. 4-6-5
Bij de behandeling van psychotische stoornissen zijn de negatieve symptomen vaak makkelijker te beïnvloeden/te behandelen dan de positieve symptomen. a. Juist b. Onjuist b. Onjuist
Welke factor draagt niet bij aan het fractuurrisico bij patienten met osteoporose? a. Geslacht b. Roken c. Hypothyreoidie d. Positieve familieanamnese c. hypothyreoidie
De N. vagus heeft zowel een motorische als sensorische functie. a. Juist b. Onjuist a. juist
16-jarige jongen krijgt trap tegen rechterknie: voet beweegt naar buiten, knie naar binnen. Er is een hevige pijn en zwelling van de rechterknie. a. Voorste kruisband ruptuur b. Achterste kruisband ruptuur c. Meniscusletsel a. ACL-ruptuur
Bij welke van de onderstaande groepen is het gebruik van de Ottawa ankle rules niet gevalideerd? a. Kinderen (onder 18 jaar) b. Zwangere vrouwen c. Patiënten die niet goed beoordeelbaar zijn d. 65 plussers d. 65-plussers
Welke zenuw kan in de knel raken bij een fractuur van het fibulakopje? a. N.peroneus b. N. tibialis c. N. fibularis communis a. peroneus
Welke spier zorgt voor het scheelkijken? a. M. rectus medialis b. M. obliquus superior c. M. rectus palpabrae superioris b. obliquus superior
Bij meer synovium in een gewricht is er meer sprake van startpijn. a. Juist b. Onjuist a. juist
Een meisje van 14 jaar presenteert zich bij de huisarts met rugklachen. De huisarts constateert dat er sprake is van een beenlengte verschil. Hoeveel beenlengte verschil is nog acceptabel? a. 2 cm b. 1,5 cm c. 2,5 cm d. 3 cm a. 2 cm
Bij vasculair parkinsonisme zijn de klachten het meest uitgesproken in; a. distale extremiteiten b. proximale extremiteiten c. onderste lichaamshelft d. bovenste lichaamshelft c. onderste lichaamshelft
Wat behoort niet tot de DMARD’s? a. Corticosteroïden b. Conventionele DMARD’s c. NSAID’s d. Biologicals c. NSAID’s
Een patient reageert niet bij aanspreken. Bij het geven van een pijnprikkel strekt hij zijn arm en opent de ogen. hij maakt alleen geluiden. Welke EMV-score past hierbij? 2-2-2
Created by: lievileve
Popular Medical sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards