Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why

Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.

By signing up, I agree to StudyStack's Terms of Service and Privacy Policy.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove ads
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

EC_Begrippen_H2

Begrippen hoofdstuk 2 Praktische Economie

BegripUitleg
Aanbod de hoeveelheid mensen die een bepaald beroep kunnen uitvoeren
Acceptgirokaart een kaart waarmee je rekeningen van bedrijven kunt betalen
Aflossen geld terugbetalen als je geleend hebt
Begroting een lijstje met daarop de inkomsten en uitgaven die je in de toekomst denkt te hebben
Bezuinigen minder geld uitgeven
Bijstandsuitkering uitkering voor mensen die geen andere inkomsten of uitkering hebben
Chartaal geld munten en bankbiljetten
Chipknip een pas die je gebruikt als je kleine bedragen wilt betalen
Dagelijkse uitgaven huishoudelijke uitgaven voor bijvoorbeeld eten en drinken
Geld een algemeen geaccepteerd betaalmiddel voor goederen en diensten
Gemiddelde inkomsten per maand alle inkomsten per jaar delen door 12
Giraal geld geld dat op je bankrekening staat
Huur geld dat je ontvangt als je bijvoorbeeld een kamer verhuurt
Incidentele grote uitgaven uitgaven die je af en toe doet, bijvoorbeeld een nieuwe computer kopen
Inkomen in natura alles wat je krijgt in de vorm van goederen of diensten, i.p.v. (in plaats van) geld
Inkomensverschillen verschillen in loon door opleiding, ervaring en leeftijd
In natura ruilen zonder dat er geld gebruikt wordt
Kinderbijslag geld dat je van de overheid krijgt als extra inkomsten wanneer je kinderen hebt
Lenen is tijdelijk geld ontvangen dat je later weer moet terugbetalen
Loon geld dat je krijgt wanneer je een baan hebt
Modaal inkomen inkomen dat het meeste voorkomt
Minimumloon loon waarvan je net kunt rondkomen, minder mag een werkgever niet betalen
NIBUD Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting
Inkomsten met tegenprestatie ontvangsten waar je iets voor moet doen
Inkomsten zonder tegenprestatie ontvangsten waar je niets voor hoeft te doen
Pinpas met pincode hiermee kun je betalen in winkels en geld uit de geldautomaat halen
Rente geld dat je extra krijgt als je geld op een spaarrekening zet
Ruilhandel ruilen van goederen tegen goederen
Spaarmotieven redenen om te sparen
Sparen geld opzij leggen om er later iets van te kunnen kopen
Topinkomen een zeer hoog inkomen
Vaste lasten uitgaven die elke maand terugkomen
Vraag hoeveel werknemers een bedrijf nodig heeft
Winst geld dat een winkelier of fabrikant verdient als hij goederen verkoopt
Created by: vavdpas