Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove ads
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Ruské revoluce

ruské revoluce 19/20 stol.

QuestionAnswer
stav ruska zaostalé, průmysl pouze ve 2 velkých městech (Moskva, Petrohrad?)
1861 zrušení nevolnictví
samoderžaví systém absolutní vlády cara
církev státní úřad ( SVATÝ SYNOD) - nevznikají nové církve
poslední ruský car, příbuzný mnoha králům, mírný, vše v rámci rodiny Mikuláš II.
1905 lednová revoluce (1.revoluce v Rusku)
lednová revoluce: co chtějí? svobodu slova, tisku a 8mi hodinovou směnu, dále ústavu, amnestii pro politické činitele, a rozdělení státu a církve (synod)
22.ledna 1905 dělnictvo před zimním palácem -> střelba -> stávky i námořníci (křižník Potěmkin)
1905 říjen Mikuláš II. dává manifest: zrušení samoderžaví, některá obč. práva, duma
duma celnárodní parlament, všeobecné volební právo ->vznik politických stran
rozdělení stran r.1903 BOLŠEVICI (čelo Lenin, většina), MENŠEVICI (čelo Plechanov, menšina), ESEŘI (venkov, podpora do budoucna), KADETI (liberal.vítezové revol.1905, obchodníci z velkých měst), OKTÁBRISTÉ (zastánci cara, nesouhlasí s 1905 manifest)
majetková reforma velkostatky šlechty, církevní mají dostat dělníci - liberálové a šlechta proti
Stolypin předseda vlády,zastavil demnostrace, řešení majetkové reformy
řešení problému majetkvé reformy Mužik může vystupovat z MYRy i se svým majetkem, který může prodávat atd. -> sociální mobilita -> dobrovolně jdou za novou půdou na Sibiř
vzdělání rozvoj ruské kultury a vědy : I.P.Pavlov, Mendělejev
zač.20.stol konec protižidovských zákonů
A.Izvolskij ministr zahraničí sbližování s FR na moderní ficiální úrovni
posun moci od dvora do parlamentu
mnich Rasputin léčil Mikuláše II., roste jeho moc
únorová revoluce -1917po krušné zimě hladovějící dělníci demonstrují v Petrohradu(90 000),obsazení klíčových budov: Justiční palác, Petropavlovská pevnost - car pošle na dělníky vojáky, kteří neposlechnou -> abdikuje, vyhlášena autonomie Finska, Estonska, Polska,dvojvládí
prozatimní vláda v čele kníže Lvov slíbí rychlé ukončení války (neukončí-vláda končí -demonstrace proti vládě)
sovět rada, DĚLNICKÉ: dělníci zakládají spolku a volí si 1zástupce do Sovět, ARMÁDNÍ:volí si velitele, Kerensky na ně nemůže (jsou přímo voleny), ovládají Petrohrad, ROLNICKÉ
Lenin zastánce revoluční změny,
L.Trockij chce permanentní revoluci, proticarský revolucinář, vybudoval Rudou amrádu,Stalin ho nakonec nechal zavraždit
na jaře krize ve vládě do čela se dostal: eser A.Kerensky (zednář)
červencová krize vlády demonstrace, vláda: kampaň proti bolševikům - zatykače za velezradu pro Lenina atd. Lenin odchází na hranice Finska
září 1917 pokus o vojenský puč nastolení vjenské diktatury generála Kornilova (dohoda s Kerenskym) -nezdařil se (bolševická agitace mezi vojáky)-vznikají rudé armády (posílení vlivu bolševiků)
říjnová revoluce (listopad 1917)) rudé gardy obsadí důležité body v Petrhradu, Lenin přichází, ujímá se vedení (z noci na noc), obsazení zimního paláce, signál - výstřel z Aurory,zatčeni ministři, Kerensky unikl ->vláda sovětů(čelo Lenin)
všeruský sjezd sovětů většina bolševici DEKRETY:1)o vládě 2)o míru:Brestlitevský mír-za každu cenu - územní ztráty-kdo je proti je zabitej 3)o půdě:všechna rozdělena rolníkům, oddlužena, všelidové vlastnictví 4) právu národů na sebeurčení:sepsal Stalin-svoboda Finsku 5)o tisku
Polsko získává zpět svůj stát 1920-21 Polsko (J.Pilsnaski)x Ruská válka (M.Tudačevskij)-zákrok na Visle
Created by: Narcistka