Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

EC_Begrippen_H1

Alle woorden van Praktische Economie H1

BegripUitleg
consumeren Goederen en diensten kopen om in je behoeften te voorzien.
inflatie Het minder waard worden van geld. Producten worden dan duurder.
inkomen Het geld dat je krijgt of verdient.
keurmerk Een logo dat laat zien of een product op een milieuvriendelijke manier geproduceerd is.
koopkracht De hoeveelheid goederen die je kunt kopen met je geld.
milieu De omgeving waarin wij leven.
reclame Een manier om de mening van mensen over een product te beïnvloeden.
recycling Het hergebruiken van producten.
schaarse goederen Goederen waar je geld voor moet betalen.
vergelijkend warenonderzoek Een tabel waarin je prijs en kwaliteit van producten kunt vergelijken.
zelfvoorziening Het zelf maken van goederen.
secundaire behoeften Heb je niet nodig om in leven te blijven. Ze maken je leven prettiger.
Consumentenbond Een consumentenorganisatie die consumenten helpt bij het maken van keuzes.
cirkeldiagram Een diagram waarmee je de verhouding tussen gegevens kunt zien.
staafdiagram Een grafiek met staafjes waarmee je snel gegevens kunt opzoeken.
Consumentengids Tijdschrift van de consumentenbond.
doelgroep Een groep consumenten waar de reclame zich op richt.
lijngrafiek Een grafiek waar de lijn een bepaalde ontwikkeling aangeeft.
milieuvriendelijke producten Producten die het milieu minder belasten.
primaire behoeften Eten, drinken en een dak boven je hoofd.
vrije goederen Goederen waar je niet voor hoeft te betalen.
Created by: vavdpas
Popular Dutch sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards