Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

EC_Begrippen_H1

Alle woorden van Praktische Economie H1

BegripUitleg
consumeren Goederen en diensten kopen om in je behoeften te voorzien.
inflatie Het minder waard worden van geld. Producten worden dan duurder.
inkomen Het geld dat je krijgt of verdient.
keurmerk Een logo dat laat zien of een product op een milieuvriendelijke manier geproduceerd is.
koopkracht De hoeveelheid goederen die je kunt kopen met je geld.
milieu De omgeving waarin wij leven.
reclame Een manier om de mening van mensen over een product te beïnvloeden.
recycling Het hergebruiken van producten.
schaarse goederen Goederen waar je geld voor moet betalen.
vergelijkend warenonderzoek Een tabel waarin je prijs en kwaliteit van producten kunt vergelijken.
zelfvoorziening Het zelf maken van goederen.
secundaire behoeften Heb je niet nodig om in leven te blijven. Ze maken je leven prettiger.
Consumentenbond Een consumentenorganisatie die consumenten helpt bij het maken van keuzes.
cirkeldiagram Een diagram waarmee je de verhouding tussen gegevens kunt zien.
staafdiagram Een grafiek met staafjes waarmee je snel gegevens kunt opzoeken.
Consumentengids Tijdschrift van de consumentenbond.
doelgroep Een groep consumenten waar de reclame zich op richt.
lijngrafiek Een grafiek waar de lijn een bepaalde ontwikkeling aangeeft.
milieuvriendelijke producten Producten die het milieu minder belasten.
primaire behoeften Eten, drinken en een dak boven je hoofd.
vrije goederen Goederen waar je niet voor hoeft te betalen.
Created by: vavdpas