Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

bostda_Dutch

bostda_Dutch Notes

TermDefinition
iedereen kan elkaar helpen everyone can help each other
aantekening maken taking notes
de eerst volledige zin the first complete sentence
volledige complete
nu corrigeert ze me now she corrects me
liedjes (de) songs
hoewel although
ongelukkig unhappy
verdrietig sad
gezouten salted
ik houd rekening met mijn collega's I take into account my colleagues
1 op 1 1 on 1
laten zien to show
hupsakee easy peasy
dat knopje indrukken pressing that button
duwen push
trekken pull
Er gebeurt niks nothing happens
dat wil jij niet weten do you not know
geheim (het) secret
verbaasd surprised
wat een verrassing What a surprise
schattig sweet
worden to be, become
op de hoogte zijn be aware
jaloers jealous
de kans the chance
oprichten to establish/found
op de markt on the market
deelnemen to participate
zo simpel is het it's that simple
ik denk dat het een goed idee is I think it is a good idea
bij haar familie with her family
ik ben niet weg I'm not leaving
ik zal hier regelmatig zijn I'll be here regularly
aandelen shares
houden to keep
verdienen to earn
blootgesteld worden to expose (someone or something)
opgewonden excited, agitated
de terugreis the return (trip)
ik ben aan het aftellen I'm counting down the days
programmeren to program (software, etc)
ze loopt in zichzelf te praten she is talking to himself
ruiken to smell
de enige the only
ik heb er niks van gehoord I have heard nothing
geloven to believe
mening opinion
zwaar heavy
ziek melden to report sick
het uitpraten talk it out/work it out
huilende meisjes crying girls
niet zo zielig not so pathetic
huil maar even uit just cry it out
conjugeren to conjugate
weet je nog do you remember
herinneren to remember
verzamelen gather
afmaken to finish, complete
muzikant (de) musician
Is deze monteur goed in zijn vak? Is this mechanic good at his job?
vermoedden to suspect
bezig busy
aangezien since
waardoor whereby
omringen to surround, circle
Je voortgang en je resultaten Your progress and your results
Afrekenen to settle, pay (off)
wat hoort bij elkaar what belongs together
lukken to work (something) out
groeien to grow
tegenwoordig today, now
groter worden to become bigger, larger
herhaal repeat
vooral especially
tijdschrift magazine
beker cup
U kunt uw insteken en de code intoetsen. You can plug it in and enter your code.
Nee,sorry. Hebt U Het Misschien gepast No, sorry. Do you maybe have exact amount?
Ik heb genoeg kleingeld I have enough small change
Spaart u ook zegeltjes? Also saves supermarket stamps?
bakje (het) tray
insteken to insert
gepast appropriate
reken ik vaak af met contant geld I count often with cash
bereikbaar attainable, accessible
bij voorbeeld for example
Hebt u het gepast ? Do you have the appropriate (amount)?
U kunt ook contant betalen You can also pay cash
U kunt uw pas insteken en uw code intoetsen You can insert your card and enter your code
Gaat uw gang Go ahead
verkeerde wrong
schenken to donate
in het algemeen generally
voor hen om me te begrijpen for them to understand me
hen them
hem him
hun their
uw your
je your
het leek it seemed
lijken to appear
mengen to mix
grappig funny
ze willen altijd hetzelfde they always want the same (routine)
dragen to wear or carry
aanhebben to wear
behalve except
wij zeggen altijd we always say
rijst rice
zetmeel starch
een dutje doen to nap
het verhaal the story
een gat in de heg a hole in the hedge
besluiten to decide
wat hebben we besloten? What have we decided?
besluiten to decide
herhalen to repeat
afdoen to settle, finish
meegenomen included
botsautootjes bumper cars
onderzoeker (de) researcher
vrijheid (de) freedom
lidwoord (het) article (het of de)
maakt niet uit never mind
gaat met sprongen vooruit! goes by leaps and bounds!
Ik mag om haar uit te reiken I may reach out to her
ontvangen to receive
controleren to check
Created by: bostda
Popular Dutch sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards