Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Mundo Thema 1

Alle begrippen van Thema 1

BegripUitleg
allochtoon Iemand die in het buitenland is geboren of van wie één of beide ouders in het buitenland zijn geboren.
autochtoon Iemand die in Nederland is geboren en van wie beide ouders ook in Nederland zijn geboren.
bronnen Mensen en dingen (teksten, kaarten, afbeeldingen) die je informatie geven
christelijke jaartelling Manier waarop in het Westen de jaartallen worden geteld. De geboorte van Christus is jaar 1.
coördinaten Letter en getal die verwijzen naar het vak op een kaart waarin een plaats ligt.
cultuur De manier van leven van een groep mensen.
eeuw Honderd jaar
eigen omgeving De plaatsen waar je iedere week minstens een keer komt.
evenaar De lijn die precies tussen de noordpool en de zuidpool over de aarde loopt en de aarde verdeelt in het noordelijk en zuidelijk halfrond
halfrond Helft van de aarde. Je kunt de aarde verdelen in een noordelijk en zuidelijk halfrond, of een westelijk en oostelijk halfrond.
identiteit Wie je bent.
ingericht landschap Landschap dat door de mensen is veranderd.
inrichtingselementen Vaste dingen in het landschap die door de mens zijn gemaakt.
inzoomen Iets van steeds dichterbij bekijken.
jongerencultuur Eigen manier van leven van een groep jongeren.
kunstmatige grens Grens die door mensen is bepaald.
legenda Uitleg van de kleuren en symbolen op een kaart.
nationaliteit Bij welk land je officieel hoort.
natuurlandschap Landschap waaraan de mensen niets hebben veranderd.
natuurlijke elementen Dingen in het landschap die niet door de mens, maar door de natuur zijn gemaakt.
natuurlijke grens Grens die is ontstaan door een natuurlijke hindernis, zoals een berg of rivier.
niet-Nederlanders Mensen die in Nederland wonen, maar niet de Nederlandse nationaliteit hebben.
norm Regel die hoort bij een waarde. Een norm geeft aan wat wel en niet mag.
overzichtskaart Kaart van een groot gebied en de plaatsen, bergen en waterwegen die in dat gebied liggen. In de titel van een overzichtskaart staat alleen de naam van het gebied.
schaal Getal dat aangeeft hoe sterk een gebied op een kaart is verkleind.
thematische kaart Kaart die over een bepaald onderwerp gaat.
tijdvak Periode uit de geschiedenis.
titel De naam van een kaart waarin staat wat er op de kaart te zien is.
uitzoomen Een steeds groter gebied bekijken.
waarde Wat iemand belangrijk vindt.
Created by: vavdpas