Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Mundo Thema 1

Alle begrippen van Thema 1

BegripUitleg
allochtoon Iemand die in het buitenland is geboren of van wie één of beide ouders in het buitenland zijn geboren.
autochtoon Iemand die in Nederland is geboren en van wie beide ouders ook in Nederland zijn geboren.
bronnen Mensen en dingen (teksten, kaarten, afbeeldingen) die je informatie geven
christelijke jaartelling Manier waarop in het Westen de jaartallen worden geteld. De geboorte van Christus is jaar 1.
coördinaten Letter en getal die verwijzen naar het vak op een kaart waarin een plaats ligt.
cultuur De manier van leven van een groep mensen.
eeuw Honderd jaar
eigen omgeving De plaatsen waar je iedere week minstens een keer komt.
evenaar De lijn die precies tussen de noordpool en de zuidpool over de aarde loopt en de aarde verdeelt in het noordelijk en zuidelijk halfrond
halfrond Helft van de aarde. Je kunt de aarde verdelen in een noordelijk en zuidelijk halfrond, of een westelijk en oostelijk halfrond.
identiteit Wie je bent.
ingericht landschap Landschap dat door de mensen is veranderd.
inrichtingselementen Vaste dingen in het landschap die door de mens zijn gemaakt.
inzoomen Iets van steeds dichterbij bekijken.
jongerencultuur Eigen manier van leven van een groep jongeren.
kunstmatige grens Grens die door mensen is bepaald.
legenda Uitleg van de kleuren en symbolen op een kaart.
nationaliteit Bij welk land je officieel hoort.
natuurlandschap Landschap waaraan de mensen niets hebben veranderd.
natuurlijke elementen Dingen in het landschap die niet door de mens, maar door de natuur zijn gemaakt.
natuurlijke grens Grens die is ontstaan door een natuurlijke hindernis, zoals een berg of rivier.
niet-Nederlanders Mensen die in Nederland wonen, maar niet de Nederlandse nationaliteit hebben.
norm Regel die hoort bij een waarde. Een norm geeft aan wat wel en niet mag.
overzichtskaart Kaart van een groot gebied en de plaatsen, bergen en waterwegen die in dat gebied liggen. In de titel van een overzichtskaart staat alleen de naam van het gebied.
schaal Getal dat aangeeft hoe sterk een gebied op een kaart is verkleind.
thematische kaart Kaart die over een bepaald onderwerp gaat.
tijdvak Periode uit de geschiedenis.
titel De naam van een kaart waarin staat wat er op de kaart te zien is.
uitzoomen Een steeds groter gebied bekijken.
waarde Wat iemand belangrijk vindt.
Created by: vavdpas
Popular Dutch sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards