Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

posterwoorden 5

posterwoorden 5 klas 1 GKH (alle woorden van poster 1 t/m 4)

woorduitleg
BASEREN OP uitgaan van
MEESPELEN belangrijk zijn bij iets
A.S. (aanstaande) komende, eerstvolgende
ZELFSTANDIG alleen, zonder hulp
OVERIGE andere, verdere
HET SYMBOOL het teken
VANWEGE om die reden
DE EIGENSCHAP iets wat duidelijk bij iets of iemand hoort
ALTERNATIEF andere, anders dan de gewone
ABSOLUUT helemaal, totaal
SAMENSTELLEN van verschillende stukken een geheel maken
VERSCHEIDENE verschillende
OVERTOLLIG te veel
VASTLEGGEN iets opschrijven om het te onthouden
OVERBODIG niet nodig
TOEVOEGEN erbij doen, erbij stoppen
GEREGELD vaak
DMV door (afkorting zonder puntjes), door middel van
BEPALEN beslissen, uitvinden
TRACHTEN proberen
VERANTWOORDELIJK ZIJN moeten zorgen dat iets goed gaat
DANKZIJ door
ENZ. (enzovoorts) en nog meer van die
HET SIGNAAL het teken
RECHTSTREEKS zonder omweg
ONTWERPEN iets bedenken en tekenen
AFHANGEN VAN alleen gebeuren als iets anders gebeurt
BESCHIKKEN OVER hebben, kunnen gebruiken
VIA langs, door
AANGENAAM fijn, prettig
OVERZICHTELIJK zo netjes en duidelijk dat je iets snel kunt vinden
BIEDEN geven
BEVAT erin zitten
OVEREENKOMST iets wat hetzelfde is
Z.S.M. zo snel als mogelijk (afkorting met puntjes)
SOCIAAL graag bij anderen zijn en rekening met ze houden
VERKLARING uitleg
AFHANKELIJK niet zonder iets of iemand kunnen
CONSTANT de hele tijd, altijd
CONCURRENTIE beter of sterker willen zijn dan een ander
Created by: vavdpas