Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

posterwoorden 5

posterwoorden 5 klas 1 GKH (alle woorden van poster 1 t/m 4)

woorduitleg
BASEREN OP uitgaan van
MEESPELEN belangrijk zijn bij iets
A.S. (aanstaande) komende, eerstvolgende
ZELFSTANDIG alleen, zonder hulp
OVERIGE andere, verdere
HET SYMBOOL het teken
VANWEGE om die reden
DE EIGENSCHAP iets wat duidelijk bij iets of iemand hoort
ALTERNATIEF andere, anders dan de gewone
ABSOLUUT helemaal, totaal
SAMENSTELLEN van verschillende stukken een geheel maken
VERSCHEIDENE verschillende
OVERTOLLIG te veel
VASTLEGGEN iets opschrijven om het te onthouden
OVERBODIG niet nodig
TOEVOEGEN erbij doen, erbij stoppen
GEREGELD vaak
DMV door (afkorting zonder puntjes), door middel van
BEPALEN beslissen, uitvinden
TRACHTEN proberen
VERANTWOORDELIJK ZIJN moeten zorgen dat iets goed gaat
DANKZIJ door
ENZ. (enzovoorts) en nog meer van die
HET SIGNAAL het teken
RECHTSTREEKS zonder omweg
ONTWERPEN iets bedenken en tekenen
AFHANGEN VAN alleen gebeuren als iets anders gebeurt
BESCHIKKEN OVER hebben, kunnen gebruiken
VIA langs, door
AANGENAAM fijn, prettig
OVERZICHTELIJK zo netjes en duidelijk dat je iets snel kunt vinden
BIEDEN geven
BEVAT erin zitten
OVEREENKOMST iets wat hetzelfde is
Z.S.M. zo snel als mogelijk (afkorting met puntjes)
SOCIAAL graag bij anderen zijn en rekening met ze houden
VERKLARING uitleg
AFHANKELIJK niet zonder iets of iemand kunnen
CONSTANT de hele tijd, altijd
CONCURRENTIE beter of sterker willen zijn dan een ander
Created by: vavdpas
Popular Dutch sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards