Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove Ads
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Anamnese

QuestionAnswer
Personalia Naam geslacht geboortedatum
Algemen gezondheid moeheid gewichtsverandering, hoeveel, in hoeveeltijd, hoe bemerkt koorts (hoe hoog, wanneeren hoe gemeten) jeuk reizen naar 't buitenland
Uitvragen hoofdklacht Plaats,lokalisatie, evt uitstraling Aard v/d klacht Ernst/intensiteit Factoren die de klacht beinvloeden Omstandigheden waarin de klacht optreedt Tijdsbeloop van de klacht: sinds hoe lang al wat was er toen aan de hand hoe in de loop van de tijd hoe door de dag heen eerder soortgelijke klachten gehad aanvallen? Frequentie, duur, etc Overige klachten eigen ideen/angsten/zorgen tav de klacht,uitvragen bij klacht behorende tractusof tracti
Tract.Resp Hoesten slijm ophoesten Astma/ piepende ademhaling pijn bij de ademhaling Kortademigheid
Tract dig. Eetlust slikklachten opboeren pyrosis misselijkheid,overgeven buikpijn defaecatiepatroon/ faeces (kleur,consistentie,slijm-en/of bloedbijmenging Icterus
Controle voor jezelf WAAROM, DEZE patient, op DIT moment,met DEZE klacht bij JOU komt?
Algemene gezondheid Moeiheid Gewichtsverandering (hoeveel, in hoeveeltijd, hoe bemerkt) Koorts (hoe hoog, wanneeren hoe gemeten) Jeuk Reizen naar buitenland
Genotmiddelen Hoeveelheid en duur gebruik Koffie, roken, alcohol,drugs
Geneesmiddelen Welke, sterkte en dosering Waarvoor Hoelang Door wie voorgeschreven Werkzaamheid en bijwerkingen Gebruik van zelfzorgmiddelen
Allergie Medicatie Jodium/pleister Voedingsmiddelen Hooikoorts, huisdieren, huisstofmijt Overige
Medische voorgeschiedenis Jaartallen!! Operaties TBC en TBC contacten In behandeling bij andere artrs/specialisten Ongevallen
Familieanamnese Gezondheidv 1egraads familieleden Familiaireaandoeningen, DM, HVZ,kanker, erfelijke aandoeningen
Sociale Omstandigheden Beroep/ huidige werkzaamheden Gezinsverband Hobby's
Tr. circulatorius POB Hartkloppingen Kortademigheid bij inspanning 's Nachts plassen Pijn in de benen bij 't lopen Dikke voeten
Tr. urogenitalis Frequentie Pijn bij mictie Aspect urine Bloed/slijm bijmenging Incontinentie Afscheiding (vaginaal/ penis) SOA (man) nadruppelen/ straal)
Vrouw Menstruatiecyclus Anticonceptie Zwangerschappen Bevallingen Abortussen Contactbloedingen
Endocrinologische tractus Polyurie Polydipsie Warmte/koude intolerantie Stemverandering Nierstenen Haaruitval
Hemorrhagische diathese nabloeden kiesextracties bloedneuzen nabloeden postoperatief
Tr. cerebrospinalis Hoofpijn, duizelighed, bewustzijnsverlies, epilepsie Oorsuizen,zintuigen (visus,gehoor,geur, smaak,tast Tintelingen Krachtsverlies Tremoren Coordinatie stoornis Cognitievefunctie (gehugen, orientatie in plaatsmtijd en persoon
Bewegingsapparaat Gewrichtsklachten stijfheid pijn traumata
Afsluitingv/h consult Korte samenvatting v hulpvraag en bevindingen Wat gebeurt er nu Tijdspad Wat wordt verwacht v/d patient Wat kan de patient van jou verwachten
Tractus circulatorius Angina Pectoris -palpitaties Dyspnoe d'effort -Benauwd gevoel -nycturie -Enkeloedeem duizeligheid claudicatio Varices VG: RR/vaatlijden HVZ familie
Nycturie hoe vaak? hoe lang al? hoeveel? Vaker dan vroeger?
Created by: SavageMD