Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove Ads
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Catalanisme

QuestionAnswer
Què és una nació? Es un grup de gent vinculada per certs trets característics com la llengua, cultura, tradicions, religió o origen ètnic. Tota nació té una història pròpia que ajuda o fa que hi hagi una cultura pròpia. Tots senten que hi formen part
Quines diferències hi ha entre nació i estat? Mentre un estat es el grup de població que viu en un mateix territori sota el mateix govern, autoritat i lleis; la nació es el grup de gent que se sent vinculada per certs trets característics com la llengua, cultura, tradició, religio o origen ètnic.
Què vol dir la independència d'un estat? Es quan una nació dins d'un estat se separa d'aquest i en forma un de nou.
Quins van ser els orígens del nacionalisme català? De quin moment històric estem parlant? A Catalunya, al segle XIX, dues idees principals van impulsar el nacionalisme català: el progrés, procedent del federalisme i la conservació de les tradicions (carlins).
Què és una autonomia? Es una zona de l'estat a la que el govern central cedeix certs privilegis legislatius limitats. Juntament amb el govern central aprova un estatut que garanteix aquests privilegis i altres questions d'interés per a la autonomia.
Què és el federalisme? Es una forma de govern en la que uns estats (federals) associats fan les seves pròpies lleis individualment però comparteixen una part de les seves llibertats i/o poders propis amb un govern central que els representa a tots conjunt (federació).
Què és república? El poble escull els seus representats democràticament i aquests es reuneixen a la assamblea (corts) on escullen al president i voten les lleis. El president és renovat cada un certs anys (normalment cada 4 anys) i pertany a un partit polític.
Què és una monarquia? Un monarca té el poder absolut sobre l'estat o només representa a un estat democràtic quant a relacions exteriors i esdevé cap de l'exèrcit (monarquia parlamentària). Un rei, com que representa a la totalitat del poble, no pot tenir ideologies.
Quins cercles actius catalanistes hi havia al segle XIX? N'hi havia tres: Els literats romàntics (inte·lectuals) que defensaven la cultura i la llengua catalana culta, els catòlics conservadors que anaven a favor dels carlins, i Almirall i altres federalistes republicans que volien el progrés.
Qui va ser Almirall? Valentí Almirall era un republicà, federalista i progressista que va crear el catalanisme polític com a tal, popular i federa d'esquerres i progre. Va crear "el Centre Català" (1882) iinspirà el Memorial de greuges (1885).
Quines van ser les obres de Almirall? Va crear "el Diari Català" (1879), primer escrit oficial íntegrament en català,Congressos Catalanistes (1880-1883), "Lo catalanisme" (1886), va crear el Centre Català (1882) i va participar en la redacció del Memorial de greuges (1885).
Què va ser la Renaixença? Què va significar per Catalunya? Moviment cultural a Catalunya als 1830s. Recuperar la literatura de la llengua catalana. (literats, intel·lectuals, poetes, historiadors, folks,..) + romanticisme europeu; (recuperar el folklore dels pobles). + important: Frederic Soler (Serafí Pitarra).
Qui era Frederic Soler? Per quin pseudònim se'l coneixia? Va ser un escriptor de la Renaixença que feia crítiques en to satíric de la situació política i social d'aquell moment. També feia obres teatrals de crítica social ("La botifarra de la llibertat" [Guerra d'Àfrica] i "L'esquella de la torratxa" [Caciquisme
Què són els Jocs Florals? Quan es van restaurar? Són certàmens literaris que esdevenen promotors o difusors d'una llengua. A Barcelona es celebràven a la primavera amb el lema <
Com va sorgir el catalanisme polític? Amb l'ajuda de la Renaixença (cultura), el federalisme (política), la figura dels carlistes (tradicional) i la conservació de la llengua catalana (malgrat la prohibició d'aquesta en el Decret de Nova Planta al 1714), el catalanisme va passar també a l'àmb
Què va ser el Centre Català? Quin any va formar-se? Va ser la primera organització política i cultural catalanista creada per Almirall, impulsador del catalanisme polític. Es va formar l'any 1882. Va fer el Memorial de Greuges.
Què era el Memorial de Greuges (1885)? Va ser un escrit fet pel "Centre Català" (principalment per Almirall) que reivindicava el dret civil català, el proteccionisme cultural i la política anticentralista. Aquest es va presentar al rei perquè tingués present la regió de Catalunya i la seva con
Què era la Lliga de Catalunya? Quan es va formar i quina va ser la seva primera acció? Una secció del Centre Català, els més conservadors, es va separar per formar aquest grup polític ja que creien que Almirall era massa progressista. Aquest grup va ser format per Angel Guimerà i Lluís Domènec i Muntaner al 1887. La Lliga de Catalunya va de
Quines diferències hi ha entre la Lliga de Catalunya i la Lliga Regionalista? La Lliga de Catalunya (1887) era un grup polític (no es presenta a les eleccions i té idees utòpiques) mentre que la Lliga Regionalista (1901) era un partit polític (el primer català).
Qui eren Guimerà i Domènec i Montaner? Van ser els fundadors del grup polític "La Lliga de Catalunya". Éren dramaturg i arquitecte respectivament. Angel Guimerà és conegut per les seves obres teatrals com "Terra Baixa" i també va ser nomenat "Mestre en Gai Saber" als Jocs Florals de Barcelona.
Quins eren els partits polítics de la segona part de la Restauració? En el sector dels catalanistes trobàvem, per part dels Conservadors: La Lliga (1901) (que després es va dividir en "Centre nacionalista Republicà" [1904] i "Acció Catalana" [1922]) i el partit carlí, i, per part d'Esquerres: el Partit republicà Català (19
Què era la Unió Catalanista? Quin any es forma? Va ser una federació d'entitats diverses i coordinadora de nuclis catalanistes comarcals que es va crear al 1891. Era la dreta nacionalista. Va fer les "Bases de Manresa" (1892) [Projecte d'estatut d'autonomia federalista], "Missatge al rei dels hel·lens"
Què eren les Bases de Manresa (1892)? Era una reunió d'intel·lectuals que proposaven el projecte d'estatut d'autonomia federal. Eren molt conservadors ja que només podien votar els caps de família i per oficis. Aquestes bases deien com s'hauria de dur la governació de Catalunya.
Quines diferències hi ha entre un grup polític i un partit polític? Un partit polític vol arribar al poder i presentar-se a les eleccions mentre que un grup polític només reivindiquen el què volen i les seves ideologies al Rei/Reina, no pretenen arribar el poder. Aquests són bastant utòpics i no tenen massa valor estratè
Qui va ser Prat de la Riba? Enric Prat de la Riba va ser un dels màxims representants del catalanisme dels inicis del segle XX. Era el líder incial de "La Lliga" (desprès va ser substituit per Cambó) i va ser dirigent de la Mancomunitat de Catalunya (1914) i de la Diputació (1907).
Què era " La Nacionalitat Catalana"? Va ser un escrit fet públic per Prat de la Riba al 1906 on es distingeix el concepte de nació (realitat natural lligada a la llengua, dret i cultura) i estat (organització política resultant d'una situació històrica determinada) en el cas català.
Quines van ser les causes de la fundació de la Solidaritat Catalana? Que era la llei de jurisdiccions? A causa de l'acudit burlesc cap als militars a la revista "Cu-Cut", es va aprovar la llei de jurisdiccions que estipulava que aquest tipus de delictes serien jutjats pels durs tribunals militais entre d'altres coses que es resumeixen en que el poder milit
Per què Solidaritat Catalana no va prosperar? Perquè la Solidaritat Catalana era una fusió de tots els partits catalanistes els quals tenien diferents idees i iedeologies. L'únic que compartien era l'oposició a la Llei de Jurisdiccions.
Què va passar al 1905? Es van fer les eleccions municipals on va guanyar la Lliga Regionalista
Què va passar al 1907? Es van fer les eleccions generals on, tot i que la presència del Partit Radical Republicà de Lerroux destaca en nombre de vots, guanya Solidaritat Catalana.
Quines són les diferents ideologies del nacionalisme? L'independentisme, la monarquia autonòmica federalista, el republicanisme federalista, els partits dinàstics i no dinàstics, la dreta i l'esquerra.
Què va fer la Unió Catalanista? La Unió Catalanista era la dreta nacionalista. Va fer les "Bases de Manresa" (1892), una reunió d'intelectuals per proposar un estatut d'autonomia federalista, va publicar "La tradició catalana" i el "Missatge al rei dels hel·lens" (1897), on s'expressava
Què era La Lliga Regionalista? Era un partit polític català creat al 1901. Era federalista i monàrquic. Estava liderat inicialment per Prat de la Riba i, a la seva mort, va passar a substituir-lo Cambó.
Qui va ser Francesc Cambó (1876-1947)? Va ser un polític que va substituir la presidència de Prat de la Riba de la Lliga Regionalista i va participar en la Solidaritat Catalana, activitat que li va permetre aconseguir un escó de diputat. Va fer pactes amb el govern de Madrid. Al 1917 va contri
Quines són les noves idees (ismes) que sorgirien després de la restauració? Socialisme (en detriment d'explotació), Feminisme (en detriment de masclisme), Nacionalisme (en detriment de raça), Positivisme (en detriment d'objetivitat) i Liberalisme (en detriment de raó). Tot un crit a la IGUALTAT.
Què va ser Solidaritat Catalana? Era un parrtit catalanista format per la coalició de tots els partits catalanistes no dinàstics al 1906. Aquest es va formar per fer front a la llei de jurisdiccions que es va aprobar al 1905. Va guanyar les eleccions legislatives del 1907.
Qui va ser Alejandro Lerroux? Va ser el líder del Partit Republicà Radical. Va anar evolucionant des d'una ideologia anarquista a una de més conservadora. El seu anticlaricalisme, idees i enusiasme el transmitia, mitjançant una molt bona oratòria i un llenguatge d'esquerres, a la pobl
Quants escons va guanyar la Solidaritat Catalana en les eleccions legislatives? Va guanyar 41 dels 44 escons del Congrés dels Diputats.
Quina reacció té l'acudit antimilitarista de la revista "Cu-cut"? 300 oficials de la Guarnició de Barcelona assalten "La Veu de Catalunya" i la seu del "Cu-cut" sense rebre cap càstig per part del govern sinò tot el contrari, s'accepta la seva queixa i se'ls hi otorga la llei de jurisdiccions.
Quina va ser l'obra educativa de la Mancomunitat? Creació d'escoles d'estiu, centres escolars i escoles industrials i de treball. A més a més també crea l'escola d'administració Local, de Biblioteques, d'Infermeres, d'Art Dramàtic i la Superior de Bells Oficis.
Quines són les conseqüències de la Setmana Tràgica (1909)? Els partits burgesos intenten millorar la llei d'administració local, es trenca la Solidaritat Catalana i la Lliga passa a formar part de la repressió.
Què és la llei d'administració local (1909)? Es una llei que prometia més independència a nivell de municipis però que es va a quedar en no res.
Quin era l'objectiu de la Mancomunitat? Fer una federació de les quatre diputacions provincials i fer de Catalunya un país modern i ple d'infraestructures.
Com es va aprovar la Mancomunitat? Primerament, aquest projecte va ser presentat a Canalejas per Prat de la Riba al 1912 i es va proposar al Congrés dels Diputats, on es van fer grans retallades. Al 1914, desprès de la mort de Canalejas, s'aprova tenint com a president a Prat de la Riba, d
Quines van ser les competències de la Mancomunitat? La Mancomunitat no tenia gaire poder i no comptava amb l'ajut econòmic i servicial del govern. Només s'intentava una actuació conjuta entre les diferents diputacions. Tot i així, el president Prat de la Riba (i més endavant, a la seva mort, Puig i Cadafal
Quines van ser les conseqüències de la crisi del 1917? Es van tancar les Corts Espanyoles tot i que, al Juliol del mateix any, l'Assemblea Parlamentària de Barcelona les tornen a demanar (sense aconseguir-ho) ja que és necessària una organització de l'estat i antendre les reivindicacions autonomistes.
Què va significar la Dictadura de Primo de Ribera (1923)? La antidemocràcia i l'anticatalanisme.
Què va ser prohibit en la dictadura de Primo de Ribera (1923)? L'exhibició de la senyera, les sardanes i l'ús públic de la llengua catalana.
Què va passar al 1924? Sala Argemí va ser nomenat president amb l'objectiu de desmantellar la Mancomunitat i al 1925 va ser suprimida.
Quan va ser suprimida la Mancomunitat? Al 1925
Qui era Alfons Sala Argemí? Era un fabricant terrassenc antiautonomista que donava suport al dictador Primo de Ribera, que va desmantellar la Mancomunitat de Catalunya i que va crear la Unió Monàrquica Nacional al 1919.
Created by: 561464091