Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove Ads
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

T10 - Ögon

Huvudkursen, ögonfrågor

QuestionAnswer
Vad är visus? Synskärpa. Ett mått på foveas funktion.
Vad är myopi? När ljusstrålar fr. långt håll bryts framför retina (närsynthet)
Vad kallas hyperopi på svenska? Långsynthet.
Vad är strabism? Skelögdhet.
Hur testar man tårproduktion kvantitativt resp kvalitativt? Kvantitativt: Schirmertest (filterpapperremsa > 10mm / 5mm), Kvalitativt: BUT (breakup-time, normalt > 10 s tid mellan blinkning och första torra fläcken.
Hur gör man för att upptäcka misstänkt hornhinneskada? Vitalfärga m. flourescin och belys m. blått ljus.
Hur högt är det normala ögontrycket? 10-22 mm Hg
Vilka är den största risken för synen vid exoftalmus? Att synnerven sträcks ut -> opticusatrofi
Vid vilka 2 huvudsakliga tillstånd ses ektropion? Nedre ögonlocket kan bli förslappat hos äldre och vändas ut. Även vid fascialispares.
Vilka är riskerna vid ektropion? Inflammation i ögonlockskanten/konjunktiva, tårflöde, torrhet kan ev ge sår på hornhinnan och keratit.
Vad kallas det när ögonlocken inte kan stängas? Logoftalmus.
Hur behandlas entropism? Smörjande salva (mot skav) & tejp som drar ner ögonlocket. I väntan på plastik.
Vad är Horners syndrom & nämn 3 saker som kan orsaka detta? Lätt ptos, mios & falsk enoftalmus (en sympaticusinnerverad muskel inedre ögonlocket gör att det ser ut så) Kan orsakas av t.ex thyroideasjd, karotisaneurysm & tumör som påverkar de sympatiska fibrerna.
Vad är trikiasis resp. pseudotrikiasis? Trikiasis: Cilier som växer in mot ögonbulben & orsakar erosioner som kan ge keratit. Pseudotrikiasis: sekundärt till t. ex entropion, blefarit eller hordeolum.
Vad är dacryoadenit resp. dacryocystit? Dacryoadenit: Tårkörtelsinflammation – beh med t.ex Fucithalmic. Dacryocystit: Tårsäcksinflammation – Odling, heracillin.
Hur behandlas herpes zoster oftalmicus? Analgetika + systemisk aciclovirbeh, ev AB-salva och om irit ges mydriatika och po-steroider.
Hur skiljer man hordeolum från chalazion? Hordeolum är en infektion som ger svullnad och ömhet medan chalazion är en kronisk inflammation och ger en långsamt växande, välavgränsad och icke-ömmande knuta.
Hur behandlas ett chalazion? Chloromycetinsalva x5, expektans 3-4 v, incicion sista alternativ. (ev kortisoninj.)
Vad är blefarit? Ögonlocksinflammation som ger svullna, variga ögonlockskanter.
Hur behandlas blefarit? Noggrann rengöring (våtvarma kompresser x 2), fucithalmicsalva som sen byts till inert? Salva för att hålla hålla ögonlocksranden mjuk. Ofta kronisk problematik.
Vad är orbital cellulit och vad ska man misstänka vid detta fynd? Inflammation av mjukvävnad runt ögat, misstänk trauma el. hos barn ethmoidit – inläggning & högdos AB!
Vad orsakar amblyopi? Undertryckande av synintryck från ena ögat t ex vid skelning för att inte se dubbelt.
Vilken är ändelsen vid skelning resp. latent skelning? Skelning=tropi, Latent skelning=fori.
Hur kan man enkelt upptäcka skelning? Enkel inspektion, ljusreflex i cornea, cover test (ena ögat täcks över och man ser en inställningsrörelse hos det andra)
Vad är keratoconus? Ärftlig hornhinnesjukdom som ger en förtunnad och konisk hornhinna. Debuterar i puberteten m. synnedsättning, leder till astigmatism.
Hur ser en konjunktival injektion ut? Ögat är rödsprängt perifert, talar för konjunktivit el. främmande kropp.
Hur ser en ciliär injektion ut? Pericorneal. Kärlvidgning runt limbus orsakad av irit el. hornhinnepåverkan (t ex erosion el. keratit)
Vad menas med stasinjektion? Ciliär injektion vid akut glaukom, blandinjektion vanligast.
Vilken ögonsjd är det som på svenska vanligen kallas ”ögonkatarr”? Akut konjunktivit.
Hur skiljer man en bakteriell från en viral konjunktivit? Bakteriell: gruskänsla, klistrighet, rodnad och svullnad. Debut unilat. => sekundärt bilat. Viral: glansighet + rodnad. Folliklar på insidan av ögonlocken. I samband med ÖLI. Ibland dimsyn.
Vad kallas den typiska knottrighet som ses vid ögonlockskonvertering vid allergisk konjunktivit? Papillhypertrofi.
Vad är keratit? Hornhinneinflammation.
Hur bör du handlägga en pat med misstänkt keratit på vc? Vid misstanke om irit/keratit, fluoroscensfärga INTE före inremittering till ögonklinik (kan ge störande ljusväg)
Vilka är symtomen vid keratit? Ofta ensidig sveda, tårflöde, ljuskänslighet och purulent sekret. Perikorneal injektion. Ibland lokalt grumlad hornhinna o kornealödem. Ibland ljusväg om det stått länge.
Vilken är skillnaden mellan irit och iridocyklit? Iridocyklit om strålkroppen är engagerad.
Vilka är symtomen vid akut irit? Ciliär injektion, ljuskänslighet (belysning andra öget ger smärta). Värk bakom ögat, ibland dimsyn.ensidigt tårflöde. Ofta lätt miotisk pupill (sfinkterspasm) ibland ojämn pga synechier. Ljusväg. ibland var i nedre främre kammaren (hypopyon).
Hur diffar man irit från keratit? Fluorosceinfärga. Infiltrat färgas ej precipitat.
Hur behandlar man irit? Utelslut infektion o behandla sedan med långverkande mydratika (atropin) för att förhindra synechier/ smärtlindra (löser spasm) samt steroiddroppar.
Vad är hyposfagma? Subkonjunktival blödning, som ett blåmärke på ögat. Ensidig hemorragisk ögonrodnad som resorberas på 1-2 v, vanligen spontant, men om efter trauma => remiss ögonläkare.
Vilka är symtomen vid akut glaukom (trångvinkelglaukom)? Trycksteringen ger smärta, illamående och snabbt tilltagande dimsyn (kornealödem => oregelbunden reflex). Ofta kraftig stasinjektion. Dilaterad och trög pupill.
Vad är ”mouches volantes”? ”Flugseende” med rörelse grumlingar vid glaskroppsavlossning.
Vad är näthinneavlossning? Är det hela näthinnan som lossnar? Den inre tjockare delen av näthinnan, nervskiktet lossnar från pigmentepitelet och vätska tränger in mellan lagren. Ffa hos närsynta o äldre, ofta i samband med glaskroppsavlossning.
Vilka symtom ses vid näthinne avlossning? Ofta ljusblixtar som första symtom. Växande mörk skugga, ”gardin” som dras mot periferin (dagar- veckor), ev prickseende. När maculaområdet lossnar förloras läsförmågan.
Vad är retinitis pigmentosa (RP)? Autosomalt recessiv degenerativ sjd med förlust av sinnescellerna. Flera former finns (en del samband med hörselnedsättning). Debuterar vanligen i tonåren.
Vilka är fynden och symtomen vid RP? Nattblindhet (nyktalopi), inskränkning av synfält och brukar ge blindhet i 50 åå. I status ses typiska benkorpuskelliknande pigmentansamlingar, smala kärl och blek pupill.
Vad är bitemporal hemianopsi och när kan den ses? Skygglappsseende. Uppfattas dock oftast som diffus synnedsättning. Lesion medialt i chiasma, vanligast hypofysadenom, men även kraniofarygeom o suprasellära meningeom.
Vad menas med afferent pupilldefekt? Pupillens kontraktion påverkad eller upphävd vid dirket belysning, men ua vid indirekt.
När ses amaurotisk pupillstelhet? Bl a vid total optikuslesion eller total amotio retinae.
Varför görs skiaskopi? För att ta reda på om barnet behöver glasögon o i så fall i vilken styrka.
Hur vet man att man har rätt glasstyrka vid skiaskopi? När man ser reflexen i ögonbotten när det går från med- till motrörelse vid ljusvridning (mörkt rum).
Vilken är visusgränsen för körkort? 0,5 (0,6 för enögda)
Vad kallas det när man har 2 olika refraktionstillstånd i de 2 ögonen? Anisometropi.
Vad är aniseikoni? Olika bildstorlekar från de olika ögonen.
Varför börjar man med + glas vid sfärisk refraktionering? Förhindra ackomodation.
Vid refraktionstest, hur vet man till slut vilket som är det rätta glaset? Starkaste + glaset eller det svagaste – glaset med vilket man läser den nedersta raden på 5 meter.
Vad gör det stenopeiska hålet? Skärmar av randstrålar, gör det lättare för närsynta/ myopa att se. Kompenserar delvis för astigmatism (och ev felrefraktionering samt olika mediegrumlingar).
Syns sclera normalt ovanför iris? Nej.
Vilken muskel används för att knipa ihop ögat och vad heter nerven som innerverar den? m. orbikularis oculi som innerveras av n. facialis.
Vilken muskel lyfter ögonlocken och vilken nerv innerverar denna? m. levator palpabrae = n. oculomotorius ( müllers muskel som innerveras av sympatikus).
Vad är fornix? Ögonlockets omslagsveck
Varför bör barn med ptos följas extra noga? Risk för amblyopi.
Vad är epicantusveck? Ögonveck vid näsrot som vid mb Down.
Vad är pseudostrabism? Ge ett exempel Pga av t ex bred näsrot ser det ut som att pat har en inåtskelning.
Vad menas med senil myos? Liten pupill på äldre dar, normalfynd.
Vad menas med reflektorisk pupillstelhet? Såväl direkt som indirekt ljusreaktion är påverkad, men närinställingsreaktionen är intakt.
Räkna upp 3 vanliga orsaker till okulomotoriuspares. Temporalisarterit; intracerebralt aneurysm, diabetes.
Vilka symtom ses vid opticusneurit? Centralt synfältsbortfall och ofta smärta vid ögonrörelser.
Vad är amaurosis fugax och hur handläggs det? Cirkulatoriskt ors övergåede synnedsättning på ett öga som ffa drabbar äldre. Störning i näthinnan, synnerv och synbanorna. 2- 10 min attacker ofta flera ggr/v. behandla GRUNDORSAKEN (TA, FF, HT, DM, karotisstenos etc). diffar: TIA, migrän och staspapill.
Vad ses oftalmoskopiskt vid retinalartärsocklusion? Gråvitt ödem m. cherryspot (centrala foveaområdet) vid centralartärocklusion. Dessutom smala artärer och amaurotisk pupillstelhet.
Vad ses vid oftalmoskopi vid retinalvensocklusion? Vidgade vener, strimformade blödningar, exsudat och papillödem.
Neovadkularisationer pga ischemi vid retinalvenstrombos kan ge upphov till komplikationer- vilka? Irisrubeos och sekundärglaukom.
Vad är temporalisarteri och vilket samband har det med ögonsjd? Inflammationssjd i blodkärl, muskler mm., som ffa drabbar äldre. Även. Hv, uppdrivna/ ömmande temporalisartärer och smärta i tuggmusklerna. Ofta engagemang av a. ophtalmica och retinalkärlen och kan dräför ge upphov till opticusinfarkt.
Vilken är behandlingen vid cornealerosion? Chloromycetin x 5 + ev ögonförband för att minska skavet. Inga kontusioner på 3 v.
Vad bör undersökas primärt vid bulbkontusion? Inkongruens i skelettet (ssk margo infraorbitalis)- frikost rtg. Känselbortfall? Dubbelseende? Synnedsättning? Inpektera främre kammaren /blödning/ ljusväg/ puillform). Oftalmoskopera efter bakre skador som t ex airbag. Blödning -> allvarligare skada.
Hur många extraokkulära muskler har varje öga? 6 st, 4 raka och 2 sneda
Vilka 3 nerver innerverar de extraokulära musklerna? n. oculomotorius, n. Abducens, n. Trochlearis
vad för enhet mäts ljusstyrka i? Dioptri = inverterade värdet på avståndet mellan lins och brännpukt (1 / fokalavstånd)
varför ökar risken för glaskroppsavlossning med åldern? För att den alltmer likvifieras med åldern.
Är det tappar eller stavar som ser färg? Tappar
Varför är avståndet till synprövningstavlan 5 m för vuxna men bara 3 m för barn? >3m gör att barn tappar intresset.
Hur bryter ett konvext glas ljusstrålar? Ihop. Positivt glas.
Vad kallas emmetropi på svenska? Rättsynthet.
Vad är ametropi? Brytningsfel, tex närsynthet (myopi)
Vilken typ av skelning hänger ihop med hypotropi? Inåtskelning.
Hur skiljer man en komplett från en inkoplett oculomotoriuspares? Vid den inkompletta har pat ptos och ögonmuskelpares, men vid den kompletta öven mydriasis (vid ljusstel pupill) pga m. sphinkter pupillae.
Vad är hordeolum externum? Retention (abcess) i talgkörtel.
Vad är hordeolum internum? Retention (abcess) i meiboms körtel, oftast pga tilltäppning.
Vad är chalazion? Resttillstånd efter hordeolum –kapsel innehållande graulationsvävnad. Beh med expektans, sen lokal steroidinj och i sista hand kir urskrapning.
Vad är xantelasma ett tecken på hos unga? Hyperkolesterolemi
Hur känner man igen ett basaliom? Vall+ krater med sårskorpa. Känns nästan broskarad vid palpation.
Vad beror senil arcus på? Lipoproteiner som ansamlats i corneas periferi. Ej hos <40 år.
När vid herpes zoster bör man ssk misstänka att tdet finns risk för irit /keratit? Om blåsor långt ner på nästippen.
Vad är plica semilunaris? Rest av den extra blinkhinna som en del djur har, medialt i ögat.
Hur anger man var i ögat t ex en främmande kropp är lokaliserad? Limbus + avstånd + klockslag.
Vad är episclera? Gränsen mellan sclera och konjunktiva
Hur är meiboms körtlar lokaliserade? Längsgående under ögonlocket.
Vad är ett pigueculum? Degenerativ förändring i konjunktivan. Lite upphöjd.
Vad menas m. pterygium? Konjuktivan växer in i cornea, kl 15 alt 21, dvs de delarna som är exponerade för väder och vind.
Har man bevarad syn vid konjunktivit? Ja, om synen är påverkad är åkomman något annat än konjunktivit.
Hur ter sig chlamydia konjunktivit och vad är viktigt att tänka på vid denna diagnos? Follikulär konjunktivit, alltid samtidig genital infektion och är anmälningspliktig.
Vilka är riskerna m. kortisonögondroppar vid allergisk konjunktivit? Katarakt/högt tryck, kan aktivera underliggande infektioner som t ex herpes.
Hur ser chemos ut? Vätska lyfter konjunktiva på ett sätt som påminner om en plastpåse.
Var sitter blodet exakt vid hyposfagma? Mellan sclera och konjunktiva.
Är en episclerit palpöm vid stängda ögon? Ja
Vad händer vid scleromalaci? Sclera försvinner och uvea tittar fram. Samband med RA.
Vilken är den vanligaste av alla ögonsjukdomar? Konjunktivit – bör kunna handläggas av allmänläkare.
Vad är viktigt vid provtagning vid misstanke om chlamydiakonjunktivit? Att få m. slemhinneceller.
Hur ter sig trachom? Follikulär konjunktivit m. pannusbildning. Papillär hypertrofi = röda, flata, kantiga vaskulariserade konjunktivala hypertrofier, som regel på konjunktiva palpabrae. Keratit och kornealsår ger synnedsättning. En av världens ledande blindhetsorsaker.
Hur behandlas Chlamydia i ögonen? Generella AB: Tetracyclin alt erytromycin. Om trachom även tetracyklin lokalt.
Vad är ophtalmica neonatorum? Purulent sekretion hos nyfödda.
Hur ter sig en neonatal chlamydiainfektion i ögonen? Debut: oftast ensidig, varig konjunktivit på 5-15:e levnadsdagen som obehandlad sprids även till andra ögat. Ögonlocken är uttalat ödematösa och rodnade, och den tarsala konjunktivan har glänsande körsbärsröd färg, sk pseudomembraner är typiska.
Hur yttrar sig en medfödd ögoninfektion av gonokocker? Debuterar under första levnadsveckan som en varig konjunktivit som kan utvecklas till en allvarlig keratit med blindhet som följd samt en disseminerad infektion.
Hur behandlas alla nyfödda m. koknjunktivit i väntan på etiologisk diagnos? Kloramfenikol ögonsalva (Chloromycetin) var 4:e timme
Hur behandlas barn m. gonokockögoninfektion? Pc-G iv + lokalbehandling kloramfenikol & koksaltsköljningar. Föräldrarna ska alltid behandlas.
Varför bör pat. m. epitelskada på cornea ej få m. sig lokalbeh. hem? Tetrakain är toxixkt för epitelet och fördröjer dess läkning samt kan göra att pat skadar sig/sekundär infektion utan att känna det.
Varför gör det mer ont i ett trasigt corneaepitel om morgonen? Pga minskad tårproduktion nattetid är skavet som störst då.
Varför är just pseudomonas keratit så fruktad? Resistent bakterie som snabbt kan ge perforation.
Varför behandlas bakteriella keratiter ffa med ögondroppar? Cornea har inga blodkärl, så det fungerar inte så bra med p.o behandling.
Vad är hypopyon? Vita blodkroppar (var) i främre kammaren.
Vad är marginalkeratit? Efter sensibilisering mot bakterietoxiner (stafylokocker) ses en immunologisk reaktion där scleras kärl möter cornea.
Hur ser en herpes simplex-keratit ut? Keratitis dendritica – grenformad lesion som behandlas med aciclovir lokalt.
Hur behandlas en herpes zoster-keratit? Aciklovir systemiskt och analgetika.
Vad är Marfans syndrom och vad kan den leda till i ögonen? Bindvävssjukdom m. bla hjärt och handmissbildningar men som även kan ge upphov till linsluxation.
Vilka är symtomen vid katarakt? Långsam progressiv synnedsättning, bländning, nedsatt färg- och kontrastseende (”allt är grått”)
Vilken ögonbiverkan kan klorokin ge upphov till? Makulopati (ej reversibelt)
Vilka ögonsymtom kan Pravidel (dopaminagonist/prolaktinhämmare) ge? Nedsatta synfält pga hypofysförstoring
Vad kan myambutol (kemoterapeutikum) ge för biverkningar i ögonen? Opticusneurit (ofta reversibel).
Hur påverkar antikolinergika ögat? Förlamar parasympatiska nervsystemet & ger alltså mydriasis & ciliarmuskelförlamning.
Vad är Rose-Bengal? Ögondroppsfärg som färgar Skadade celler i cornea & konjunktiva.
Vad är Fluress? Kombinationsprep lidokain och fluorescin.
Vilken sorts pupill ger adrenerga prep som tex fenylefrin? Stor pupill pga adrenerga substanser är symptiska transmittorer.
Vad är drusen? Gula, runda, djupt belägna förändringar. I periferin ofta omgivna av svag pigmentering. Avfallsprodukter fr. ett ”sjukt” retinalt pigmentepitel. Ligger under detta på Bruchs membran. Åldersförändr m viss ärftlighet. Ofta föreg till maculadegeneration.
Vad är fundus hypertonicus? Hypertensiv retinopati som graderas I-IV
Vad är definitionen av FH I-IV? I: Lindrig angiopati (utan korsningsfenomen), II: Uttalad angiopati, III: II + retinopati (blödningar + exsudat), IV: III + papillödem.
Hur ser angiopati i retina ut? Koppartrådsartärer (breddökad reflexstrimma), ökad slingrighet (förlängn av kärl), korsningsfenomen (stel artär döljer del av ven som ser ut att sluta spetsigt bit från artären), smala artärer (arterisk spasm), kaliberväxl artärer (lok omr med vasospasm).
Vad är bomullsexsudat? Lokala områden med ischemi.
Vad kännetecknar en retinopati? Blödningar (ffa strimblödningar), exsudat och även ödem i maculaområdet kan förekomma.
Hur ser papillödem ut? Utsuddade papillgränser, stasade slingriga vener, blödningar ffa på papillkanten.
Hur ser en proliferativ diabetesretinopati ut? Den karakteriseras av att extra retinal fibrovaskulär vävnad utvecklas.
Vilka är komplikationerna till en proliferativ diabetesretinopati? Glaskroppsblödning och näthinneavlossning med stor risk för synförlust.
Vad kännetecknar en preproliferativ diabetesretinopati? Stort antal blödningar, flertal mjuka exsudat, kaliberväxlande vener, intraretinala mikrovaskulära abnormiteter (IRMA)
Vad kännetecknar simplex-retinopati? Tidiga förändringar är mikroaneurysm och punktblödningar.
Hur behandlas retinopati? Fotokoagulation alt. glaskroppskirurgi vid blödningar i glaskroppen eller traktionsamotio.
Vilka olika former av fotokoagulation finns det vid diabetesretinopati? 1) Riktad behandling mot läckande mikroaneurysm som ger makulaödem. 2) Grid-beh m små effekter och låg intensitet hästskoformat i temporala delen av maculaområdet vid diffust ödem. 3) Panretinal fotokoagulation.
Vilka symtom och statusfynd ses vid retinalartärsocklusion? Akut debuterande synnedsättning – inom sekunder. Retina är vit i det akuta stadiet m trådsmala arterioli och körsbärsröd macula.
Terapi vid retinalartärsocklusion är förbehållet ögonläkare och dessutom bara meningsfull inom 2h – men vad kan man göra på distrikt så länge? Massera ögat, 15 s massage – 15 s vila. Häver vasospas och kan trycka undan embolier.
Vad bör man undersöka förutom ögonen vid retialarträsocklusion? Akut SR, palpera tinningarna och pulsar, auskultera hjärta och karotider, BT, Hb, TPK, u-glc.
Vilka symtom och statusfynd ser man vid en retinalvensocklusion? Relativt snabb synnedsättning – inom timmar. I status ses papillödem, retinalt ödem, exsudat, vida slingriga vener och flamformiga blödningar.
Vilka är symtomen vid senil maculadegeneration? Tidig påverkan av centrala seendet – i första hand formförändringar (raka linjer blir krokiga= metamorfopsi). Senare förlust av centrala seendet, som regel dock användbar ledsyn.
Vilka 2 typer av senil maculadegeneration finns det? 1) Torr, atrofisk typ. Initialt diskreta pigmentförskjutningar i macula, ofta i kombination m. drusen i bakre polen. Senare atrofi. 2) Exsudativ/hemmoragisk typ.
Vilken är terapin vid senil maculadegeneration? För den torra atrofiska typen finns ingen terapi. För den exsudativa kan ev fotokoagulation prövas.
Vilken är den vanligaste orsaken till retinaruptur? Glaskroppsavlossning.
Var är retina normalt endast adherent till glaskroppen? Ora serrata och papillen, men m. åren kan tunna adherenser uppstå ffa i ekvatorområdet.
Hur är förloppet vid retinaavlossning? Så gott osm alltid progressiv. Förr el senare total avlossning.
Vad ses i status vid retinaavlossning? Gulaktig fundusreflex motsvarande avlossningen. Böljande eleverad, ofta gråaktig retina m mörka kärl. Retinaruptur. Synfältsdefekt motsvarande avlossningen.
Hur handläggs glaskroppsavlossning och retinaavlossning? Färska symtom på glaskroppsavlossning -> ögonläkare inom 1-2 dygn, om retinaavlossning ”akut” remiss till ögonläkare inom 1 dygn för op/åtgärd.
När opereras en glaskroppsavlossning? Om amotio.
Hur behandlas en retinaruptur? Laserbehandling.
Vad är synchyis scintellans? Kolesterolkristaller – virvlar upp som snöstorm när ögat rör sig och gör det svårt att oftalmoskopera, men ger i regel ingen synpåverkan.
Vad är amblyopi? Synnedsättning utan synlig förändring i ögat som ej omedelbart kan glaskorrigeras utan beror på en störning av den normala synutvekclingen pga brist på synstimuli vid tex skelning anisometropi, ametropi.
Nämn en synåkomma som kan ge dubbelsidig amblyopi? Ametropi – brytningsfel på båda ögonen. Terapi: glas.
Vad kallas det när man har olika brytning på ögonen? Anisometropi.
Nämn ett namn för latent skelning? Heterofori.
Vad är astenopeiska besvär? Uppkommer när det blir för jobbigt att hålla ihop ögonen vid skelning. Suddig syn, dragningar i ögonen, ljusskygghet, HVV, tendens att hålla ett öga stängt.
Vad kallas ögonmusklerna små korrigerande inställningsrörelser för att hålla synaxlarna parallella? Motorisk fusion
Vad kallas latent skelning i höjdled? Hyper resp hypofori.
Hur skulle ett täckprov utfalla hos en pat m exofori? Det förtäckta ögat glider ut bakom förtäckningen och när denna tas bort ses en inställningsrörelse inåt.
Hur behandlas forier? Om exofori som ger besvär: konvergensträning, annars prismaglas el kirurgi. Endast forier som ger besvär ska behandlas.
Vad är Franklinglas och när används det? Glas m närtillägg som används vid ackomododativ esotropi orsakad av en för stark konvergensimpuls vid ackomodation.
Vad menas med occulär torticollis? Vissa typer av skelning är mindre uttalade i viss blickriktning och barnet får då en tendens att hålla huvudet så att skelningstendensen blir minst uttalad vid blick rakt fram.
Vad kollar man efter på BVC för att se om ett barn skelar? Ögonmotorik (pares), huvudställning (torticollis), symmetriska hornhinneffekter, täckprov, undersökning i genomfallande ljus.
Vad är PVL? Periventrikulär leukomalaci, syrebrist i fosterlivet leder till infarkt i synbanorna som ger en visuell perceptionsstörning.
Hur yttrar sig PVL? Barnet snubblar/ krockar med föremål trots bra syn. Ointresserad av bilder, ritning och pussel, men gillar att lyssna/ prata. Svårt att känna igen ansikten och att orientera sig.
När ska man misstänka kongenitalt glaukom? Assymetri i corneastorlek alt bilateralt stora cornea. Disighet i cornea. Assymetri i ögonstorlek alt bilat stora ögon.
Vilken är den vanligaste maligna ögontumören hos barn och hur är dess prognos? Retinoblastom. Obehandlad nästan alltid dödlig, men om upptäckt och beh i tid god prognos.
Hur behandlas retinoblastom? Ta bort ögat. Om bilat ta det sämre och strålbeh + cytostatika det andra.
Vad talar ytlig värk för i ett rött öga? Keratit.
Vad talar sekretion i ett rött öga för för diagnos? Konjunktivit eller keratokonjunktivit. ETT RÖTT ÖGA UTAN SEKRETION ÄR EN VARNINGSSIGNAL.
När ser man purulent sekret i ett rött öga? Bakteriell konjunktivit.
När ser man seröst sekret i ett rött öga? Viruskonjunktivit.
Vilken diagnos i det röda ögat är förknippat med ljusväg? Irit.
Vilka ”röda ögat- diagnoser” bör remitteras vidare till ögonläkare? Irit, akut glaukom, keratit.
Vad talar metamorfopsi för? Sjd engagemang i macula.
Vilken genes har vanligtvis en hastigt uppträdande skugga i synfältet? Vaskulär
Vad tyder en ca 15-20 min lång synnedsättning kombinerad med flimmerskotom på? Migrän – efterföljande hv ej obligat.
Vad är amaurosis fugax? Övergående synnedsättning- ett allvarligt symtom.
Ge några exempel på möjliga bakomliggande orsaker till amaurosis fugax? Carotisstenos, incipient retinal ventrombos, intrakraniell tryckstegring.
Vilket är det typiska symtomet vic synnedsättning orsakad av retrobulbär neurit? Retrobulbära rörelsesmärtor.
Vad kallas hyalina förtjockningar till följd av degenerativ förändring på Buchs membran? Drusen (Bruchs membran skiljer retina från choroidea)
Hur ser pupillen ut vid akut irit? Miotisk
Vad kallas bakre uveit med ett annat ord? Retinochoroidit.
Vilka är symtomen vid akut irit? Smärta på djupet, rodnad (ciliär injektion), fotofobi (ont när pupillen rör sig), irritation/ tårflöde ( obs, ej sekret), synnedsättning.
Vilka undersökningsfynd kan man finna vid akut irit? Ciliär injektion, mios (irritativ), ljusväg i främre kammaren, celler i FK, percipitat på endotelet på corneas baksida, hypopyon, irisatrofi, corneala förändringar som orsakar iriten, tryckförändringar, bakre synechier.
Hur är visus vid akut glaukom? Mkt nedsatt, dimsyn.
Vilka är symtomen vid bakre uveit? Gradvis tilltagande dimsyn, rörliga grumlingar i synfältet, skotom.
Hur diagnosticeras toxoplasmos? IgG i serum kan påvisas.
Vilken är den viktigaste komplikationen att känna till till uveit? Glaukom
Vilken sorts synfältsbortfall ”pie in the sky”? Homonym partiell övre kvadrantopsi. Lesion i meyers slinga.
Var någonstans sitter skadan vid ett synfältsbortfall iform av ett HOMONYMT skotom? Occipitalloben.
Vad beror beslöjningen av papillkanten vid staspapill på? Axonstas
Vilka 4 funktioner har tårskiktet? 1)åstadkomma optiskt slät yta, 2)minska friktion cornea/ ögonlock, 3)förhindra bakterietillväxt (mekaniskt / lysozym), 4)försörja cornea med näring
Vilka 3 lager består tårfilmen av? Lipidlager- förhindrar avdunstning (fr Meibom), Tårvätska, Mucinlager- innerst för att ”fästa” tårskiktet i hydrofob cornea.
Vad visar färgning med fluorescein? Defekter i epitelet- fastnar där epitelet är borta.
Vad menas med flisanamnes? Metall mot metall, t ex hammare mot mejsel.
Varför är anestesi en sista utväg för att få undersöka ett skadat öga? Tar bort informationen, t ex om ALL smärta försvinner när man tar bort en främmande kropp eller om det finns mer.
Vad är viktigt att tänka på vid medial ögonlocksskada? Om canalikeln är skadad måste den åtgärdas vid skadetillfället- svår att hitta igen sen.
Vad gör man om en rostring blir kvar när man tagit bort en främmande kropp i ögat? Den kan skrapas ur efter några dagar, men tänk på att förutom anestesiögondroppar bedöva med lite tetrakain på en tops.
Varför kanman få en päronformad pupill vid perforation av främre kammaren? Iris täcker för så att inte allt kammarvatten rinner ut.
Vad är bäst vid cornealerosion och varför? – Fucithalmic eller choromycetin? Chloromycetin pga mer salvig och smörjande.
Vilka komplikationer kan uppkomma vid icke- perforerande bulbkontusion? Kammarvätska kan tryckas ut och ge blödningar i främre kammarvinkeln & linsen kan tryckas loss eller retina tryckskadas.
Hur är behandlingen vid traumatisk hypaema? Vila & ev cyklokapron- ssk vid stor blödning eller hos barn som har svårt att ligga still.
Vilken är risken för cornea vid hyphaema? Att blödningen ska öka trycket & blod pressas ut i cornea som blir opaque/brun.
Vad menas med irisdialys & vilka problem får pat? Iris släpper från kammarvinkeln & pat får problem med bländning.
Varför behandlas subretinalblödning? För att förhindra näthinneavlossning.
Vilken är den allvarligaste risken vid perforerande glaskroppsskada? Ärr som skrumpnar kan dra i näthinnan & ge näthinneavlossning.
Varför är hyaluronsyra bättre än koksalt vid ögonkir? Gör att man kan gå in i ögat utan att det faller ihop – koksaltet rinner bara ut.
Varför får man inte lämna järn kvar i ögat? Det är toxiskt för fotoreceptorer.
Hur ska man hantera en ögonskada med organiska lösningsmedel? Då de oftast bara ger ytliga skador bör man rengöra, ge salva och lugna pat.
Varför är alkaliskador speciellt farliga? Då de är fettlösliga kan de gå rakt genom ögat på sekunder till minuter.
Vad är det viktigaste vid skadetillfället att göra när pat fått kemikalier i ögat? SPOLA ordentligt innan man åker till sjukhuset.
Varför är syraskador relativt självbegränsande? Alla syror koagulerar & fäller ut protein som bildar en barriär mot djupare skador.
Vilka 3 lkm vill du ge vid akut glaukom om inga kontraindikationer avseende lkm föreligger? Pilokapin ( drar ihop pupillen), blocadren, diamox (po).
Vilka är de viktigaste anamnestiska uppgifterna vid en undersökning av det röda ögat? Duration? Ev tidigare skov? Sekretion? Lätta symtom från andra ögat?
Varför bör patientens uppgift om synnedsättning vid det röda ögat verifieras? Ett ojämnt tårskikt vid en konjunktivit ger en subjektiv synnedsättning, men vid synprövning fås i stort sett normal syn. Verifierad synnesättning talar för inre engagemang eller keratit.
Vad talar klåda för vid det röda ögat? Allergisk konjunktivit.
När kan man se måttlig lokaliserad tryckömhet i ett rött öga? Episkleriter + lindriga skleriter
Vad talar dov värk & ljusskygghet för i ett rött öga? Irit
Vad kan kraftig svåruthärdlig värk i ett rött öga vara för något? Akut glaukom. Sklerit
Vilka är de möjliga etiologierna till neurogena ögonpareser? DM, HT, aneurysm, tumörer, trauma.
Bad gör Bielschowskys test ut på? Vid misstankt trochlearispares. Huvudet lutas åt den paretiska sidan, ögat eleveras & vertikal diplopi uppkommer
Vad innebär sinus cavernosus- syndromet? N oculomotoriuspares + pares av abducens & trochlearis + nedsatt corealsensibilitet.
Vaför upptäcker man oftast en nasal synfältsdefekt senare än en temporal? Man har överlappande synfält nasalt.
Vilken sorts synfältsdefekt ger en temporal papillskada? Nasalsynfältsdefekt. Bilden på retina är upp & ner.
Vilka är kriterierna för glaukomdiagnos? Ökat tryck, papillskada, synfältsdefekt
Vilka är förstahandspreparaten vid öppenvinkelglaukombeh? Betablockare alt prostaglandinanaloger.
Vilka biverkningar ger prostaglandinanalogbeh? Vilken är den principiella fördelen m beh? 1)ökad pigmentering, 2)längre ögonfransar. Doseras i en dos till kvällen – ger god compliance.
Kan betablockerare & prostaglandiner användas ihop? Ja, Om pat inte har astma eller andra riskfaktorer avseende ngt av preparaten.
Om pat ej sjunker tillfresställande i ögontryck vid prostaglandinbeh. – Vad är nästa steg? Karbanhydrashämmare.
Om pat med glaukoms ögontryck stiger trots 2 olika sorters ögondroppar – Vilket är nästa steg? Laserbehandling. Övre delen, sen nedre delen, - sen slutar det att ha effekt.
Vad är trabekulektomi? Att kirurgiskt öppna mellan FK och det subkonjunktivala rummet. Det går inte att öppna ut mot luften pga infektionsrisken. Man måste även klippa upp lite av iris så att den inte lägger sig i hålet – risk för blödningar.
Varför är akut trångvinkelglaukom vanligare hos äldre? Vilken pat grupp borde då alltså inte drabbas trots hög ålder? För att linsen blir tjockare med åren. Kararrakt- opererade pat med tunn plastlins borde alltså inte drabbas.
Vad är definitionen av glaukom? Ett tillstånd där förhöjt intraokulärt tryck skadar synnerven – vilket kan leda till blindhet.
Var bildas & utsöndras kammarvätskan? Kammarvätska bildas av processus ciliaris & utsöndras till den bakre kammaren.
Vad menas med det pupillära motståndet? Det tryck kammarvätskan måste överkomma för att ta sig från bakre kammaren, pga att iris ligger plant mot linsens anteriora sida.
Vilken är patogenesen bakom trångvinkelglaukom? Ökat pupillärt motstånd leder tillen tryckökning i BK som för iris att bukta ut anteriort likt ett segel & pressas mot trabekelverket.
Talar rodnad, irritation & hv för öppenvinkelglaukom? Nej, för trångvinkelglaukom.
Hur sänker betablockare trycket intraokulärt? Genom att sänka kammarvattenproduktionen.
Created by: sebbich