Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Reviewer Filipino PE

QuestionAnswer
Ano ang Karagatan at Duplo? Isang uri ng tulang sagutan ng mga nagtutunggaling makata hindi sa paraang padula, kundi sa tagisan ng mga katwiran sa paraang patula.
Ang ____ ay isang pamanang pangkalinangan ng ating mga ninuno. Karagatan
Ito'y paglalaro sa paraang tula ng mga binata't dalaga na ang paksa ay pagliligawan. Karagatan
Ginaganap sa bakuran ng isang namatayan sa oras na sumapit ang ikasiyam na gabi matapos na mailibing ang yumao. Duplo
Ay mga salita o parirala na ipinapalit sa mga tuwirang salita na tumutukoy o naglalarawan sa isang bagay, tao o pangyayari. Eupemistikong Pahayag
Mga Elemento ng Tula Sukat, Tugma, Tono at Paksa
Ang matandang tula o ang makalumang tula ay ang mga akdang may taglay na ____ at ____. Sukat at Tugma
Ang bawat taludturan ng tula ay may takdang bilang ng ____. Pantig
Ang ____ ay ang bilang ng pantig ng tula. Sukat
Ito ay karaniwang ____, _____, _____ o ____. Ito ay karaniwang lalabingwaluhin, lalabinganimin, lalabindalawahin o wawaluhin.
Isang pampanitikang paraan ng pagpapahayag na ginagamitan ng mga salitang labas sa patitik o tahas na kahulugan upang magmunyi ang isang larawan o anino. Tayutay
Ginagamitan ng isang pamamaraang tuwas sa karaniwang anyo ng paglalahad upang makapagbunga ng isang tanging bisa. Tayutay
Mga Uri ng Tayutay 1. Pagtutulad o Simile 2. Pagwawangis o Metapora 3. Pagsasatao o Personipikasyon 4. Pagmamalabis o Eksahirasyon
Paraan ng paglalarawan at paghahambing ng dalawang magkaibang bagay. Pagtutulad o Simile
Karaniwang gumagamit ng mga salita't pariralang katulad ng, tulad ng, parang, gaya ng, kasing-, sing-, at ga-. Pagtutulad o Simile
Paghahambing ngunit hindi na ginagamitan ng mga pangatnig. Pagwawangis o Metapora
Paglalarawan sa mga bagay sa paligid gamit ang mga katangiang pantao lamang. Pagsasatao o Personipikasyon
Ito ay isang pagpapahayag na lampas sa mahinahong larawan ng katotohanan sa hangaring magbigay-riin sa katotohanan pinagmamalabisan. Pagmamalabis o Eksahirasyon
Ang katangian ng mga tula noong panahon ng Hapon ay maikli. Haiku
Kilala ito sa pagiging masining nito na pangkasangkapan ang talinhaga. Tanaga
Ang ____ ay binubuo ng 17 pantig at nahahati sa tatlong taludtod at may bilang na lima-pito-lima (5-7-5). Haiku
Isa sa mga katutubong tula sa Pilipinas na naglalaman ng pangaral at payak na pilosopiyang ginagamit ng matatanda sa pagpapagunita sa kabataan. Tanaga
Binubuo ng apat na taludtod at bawat taludtod ay may pitong pantig. Tanaga
Mga Pangungusap na Walang Paksa 1. Pangungusap na Eksistensyal 2. Pangungusap na Pahanga 3. Maikling Sambitla
Ito ay pinangungunahan ng "may" o "mayroon". Pangungusap na Eksistensyal
Nagpapahayag ng damdamin na paghanga. Pangungusap na Pahanga
May tig iisahin o dadalawahing pantig na nagpapahayag ng matinding damdamin. Maiikling Sambitla
Mga Hakbang sa Paggawa ng Pananaliksik sa Aklat 1. Pagpili ng Paksa 2. Pagpapahayag ng Layunin 3. Ang Paghahanda Ng Tentatibong Bibliyograpiya 4. Ang Paggawa ng Tentatibong Balangkas 5. Ang Pangangalap ng mga Datos
Nakasalalay sa matalinong pagpili ng paksa ang tagumpay ng isang mabuting pananaliksik na gagawin. Pagpili ng Paksa
Magkaroon ng isang paunang pahayag ng layunin ang papel o sulating pananaliksik. Ang Pagpapahayag ng Layunin
Dapat na suriing mabuti ang bawat salita upang matiyak ang kahulugan nito. Ang Pagpapahayag ng Layunin
Ang paghahanda ng pansamantalang bibliyograpiya ay simula ng paggamit ng aklatan. Ang Paghahanda Ng Tentatibong Bibliyograpiya
Ang ____ ay mahalagang gabay sa isang maayos na anyo ng isang pananaliksik o pag-aaral. Ang Paggawa ng Tentatibong Balangkas
Huwag kalimutan na maipasaabot sa mambabasa ang pinagkukunan ng mga kaalamang hindi galing sa mananaliksik. Ang Pangangalap ng mga Datos
Dapat matutuhan ng isang nagsasaliksik ang paggamit ng _____ sa silid aklatan. Kard Katalog
Tatlong Uri ng Kard Katalog 1. Kard ng Awtor 2. Kard ng Pamagat 3. Kard ng Paksa
Mababasa sa kard na ito ang buong pangalan ng sumulat ng aklat. Kard ng Awtor
Nakasulat sa kard na ito ang pamagat ng aklat. Kard ng Pamagat
Inaayos ito ng paalpabeto batay sa paksa. Kard ng Paksa
Sa unang linya ng kard, unang mababasa ang paksa na nakapaloob sa aklat. Kard ng Paksa
Created by: sleepyheadyuji
Popular Standardized Tests sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards