Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove ads
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Ac. benwd.& shck tr

Dutch -ErasmusMC - week 4.4.1- HC7 Acute benauwdheid en shock na trauma

QuestionAnswer
Oorzaak v obstructie v/d ademweg -tong bij verminderd bewustzijn; snurk -corpus alienum -braaksel -fract.fragmenten/bloed/losse tanden bij aangezichtsletsel -stomp neklestel -penetrerend nekletsel -larynx trauma -(posterieure sternoclaviculaire luxatie)
Klinische verschijnselen v luchtwegobstructie -kijk:geagiteerd/onrustig, gebruik hulpademhalingsspieren, cyanose -luister: stridor (inspiratoir)
Therapie bij geobstrueerde ademweg -chin lift/ jaw thrust -vingersweep/ uitzuigen -intubatie -tracheotomie
Oorzaken ademhalingsproblemen -hersenletsel -cervicaal myelym letsel -thoraxtrauma
Klinische verschijnselen v ademhalingsproblemen -kijk:uitwendig thoraxletsel/excoriaties,asymmetrie v ademhalingsexcursies, tachypneu -luister: verminderd of afwezig ademgeruis -voelen: subcutaan emfyseem,trachea in midline?
Hoe diagnostiseer je 'n spanningspneumothorax -trias: ernstige dysnpneu/tachypneu, hypotensie, verhoogde CVD -hypersonore percussie -afwezig ademgeruis -subcutaan emfyseem -midline shift v trachea (en niet-aangedane long en hart)
Therapie bij 'n spanningspneumothorax -thoracocentese met 'n naald of drain -thoraxdrain inbrengen
Beschrijf de procedure bij 'n thoracocentese -2e intercostaalruimte, mid-claviculair -punctie OVER de 3e rib heen
Beschrijf de procedure bij 'n thoraxdrain -5e interc. ruimte -ant. v/d mid-ax. lijn -dwarse incisie,3cm -stomp verder prepareren tot rib -stomp openen v pleuraholte over de rib heen -vinger in de thorax steken,om long niet te besch. -hierna stomp inbrengen v/d thoraxdrain -drain fixeren -verband
Wanneer is er 'n levensbedreigend B-probleem? Defect in de thoraxwand, groter dan diameter v glottis
Wat is 'n semi-occlusive dressing? verband dat tijdens 't inademen 't mogelijk maakt dat de long zich ontplooit/lucht ontsnapt, maar dat tijdens 't uitademen voorkomt dat er lucht in komt
Samenvat 'n Fladderthorax -stomp hoog-energetisch letsel -meerdere ribben zowel a/d voor-als achterkant gebroken -in combi met longcontusie->oxygenatie stoornissen -intubatie/beademing
Waar is er bij iedere traumapatient sprake v tot 't tegendeel bewezen is? Hypovolemische shock
Klinische verschijnselen v hypovolemische shock -bleke/klamme huid -koude acra -slecht gevulde pols/tachycardie -tensiedaling -onrust/verwardheid/bewustzijnsdaling
Wanneer ontstaat tachycardie bij hypovolemische shock ? Pas als 15-30% (750-1500ml) v/h circulerend volume verloren is gegaan
Wanneer daalt de RR? Pas als 30-40% (1500-2000ml) verloren is gegaan
Therapie bij hypovolemische shock -oorzaak opheffen -volume suppletie (2x perifeer infuus, botnaal/venesectie) -fluid challenge: 1,5-2liter 0,9% NaCl -3:1 rule (3 zakken zout en 1 zak bloed (packed cells) -monitor effect v volumesuppletie: urineproductie 0,5 ml/kg/uur
Waar is 'n harttamponade meestal 't gevolgd v? Penetrerend letsel
Wat zijn de klinische verschijnselen bij 'n harttamponade? -Trias v Beck: hoptensie, verhoogde CVD, zachte harttonen -3D's:decreased arteriale pressure, distended jugular veins, distant heart sounds
Wat is 't therapie bij 'n harttamponade ? -pericardiocentese -definitief: chirurgie
Wat zijn oorzaken v/e neurogene shock ? -myelumschade -verlies v sympaticus activiteit
Wat zijn de klinische verschijnselen bij 'n neurogene shock ? -hypotensie -zonder vasoconstrictie (droge, warme huid) -zonder tachycardie (bradycardie)
Created by: SavageMD