Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove ads
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Acute benauwdheid

Dutch -ErasmusMC - 4.4.1 HC3

QuestionAnswer
Wat is duspnoe? - subjectief symptoom! - onaangename perceptie v/d ademhaling - door toename ademarbeid, niet toepasselijk voro de situatie
Dyspnoe <--> Tachypnoe tachypnoe is objectief, versnelde ademhaling
DD v Acute Dyspnoe -Longen -Thoraxwand/ pleura - Cardiovasculair - Hogere luchtwegen - Neuromusculair - CZS - Overig
DD v Acute Dyspnoe; longen -Astma -COPD -Bloeding -Malignitiet -Pneumonie -Interstitiele aandoening - Aspiratie -Atelectase -ARDS -Longcontusie
DD v Acute Dyspnoe; Thoraxwand/ pleura - Pneumothorax - Pleuravoch -Ribfracturen/ fladderthorax
DD v Acute Dyspnoe; cardiovasculair - longembolie - astma cardiale - pericardtamponade - coronair insufficientie - anemie
DD v Acute Dyspnoe; hogere luchtwegen - obstructie - oedeem -corpus alienum - secreet/ bloeding - abces - stembandverlamming - epiglottitis - trachea malacie/ tumor - compressie trachea - struma
DD v Acute Dyspnoe; neuromusculair - Guillain Barre - Dwarslaesie - Tetanus - Spierziekten - Elektrolytstoornissen
DD v Acute Dyspnoe; CZS - toxisch/ medicamenteus (o.a. sedativa) - CVA - Trauma
DD v Acute Dyspnoe; Overig - hyperventilatie - hyperthyreoidie - zwangerschap
Top 10 oorzaken v acute dyspnoe 1. pneumonie 2. exacerbatie astma/ COPD 3. hartfalen/ aritmieen (cave ischemie) 4. longembolie 5. pneumothorax 6. pleuravocht 7. thoracale pijn bij ribfracturen/ thoraxtrauma 8. atelactase 9. metabole acidose/ sepsis 10. anemie
Anamnese -voorgeschiedenis en medicatie -begin en verloop -karakter -inspanninsbeperking -intoxicaties -familie-anamnese -overige tracti
LO -pols, RR, SpO2 -ademhalingsfrequentie en patroon -beweeglijkheid thorax en abdomen -auscultatie en percussie -hart/ CVD -Abdomen -Extremiteiten
Aanvullend onderzoek -arteriele bloedgas analyse -overige lab -Rontgendiagnostie -ECG -Piekflow
Overig lab bu acute dyspnoe: -Hb -Elekrolyten -Nierfunctie -Glucose -Eventueel cardiale ezymen -D-dimeer (bij laag, kun je longembolie uitsluiten, bij positief niets bewezen) -Pro-BNP
Rontgendiagnostiek - X-thorax: shift v/h hart? - CT-thorax - Echo cor
Waar wijst 'n verlengd expirium op ? Obstrucite v kleine luchtwegen (astma, emfyseem)
Alarmsypmtomen v Astma - pols > 110/min - ademhalingsfrequentie > 25/ min --> laag CO2 --> respiratoire alkalose - "silent chest" bij zeer ernstige obstrucite met hyperinflatie v/d longen - stijgen pCO2
Beademingsindicaties v Astma - uitputting - bradycardie - hypotensie - niet in staat tot spreken
Alarmsymptomen voor COPD exacerbatie - minder alert - spreek geen volledige zinnen - temp >38.5 - Ademhalingsfreq >25/ min - Hartfreq. >110/ min - Hypercapnie - Saturatie <90% - PO2 <8.0 kPa
Behandeling acute exacerbatie COPD - O2 - herhaal bloedgas na 30 min - luchtwegverijders - glucocorticoiden -AB bij tekenen v bact. infectie
Let hypoxic drive uit normaal reageert je lichaam op CO2-receptoren.Nu reageert je lichaam op O2-prikkel en zijn de CO2-receptoren ongevoelig.
Indicaties voor invasieve mechanische ventilatie -adem-of hartstilstand -ademhalingsfrequentie >35/min -dreigende uitputting -pO2 <5.3kPa -pH <7.25 -verminderde mentale status -cardiovasculaire complicaties, sepsis, pneumonie -NIPPV falen
Alarmsymptomen bij 'n pneumothorax hypotensie en z.s.m. actie bij vermoeden v/e spanningspneumothorax
verdenking longembolie - tekenen v rechtsbelasting op 't ECG - hoog D-dimeer - volgens protocol CT-angio - Alarmsymptoom: hemodynamisch instabiliteit; strombolyse -Anders; laagmoleculair heparine en instellen op orale antistolling
Created by: SavageMD