Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Geneeskunde M1

QuestionAnswer
Hoe is het calcium bij een vitamine D deficiëntie? a. verhoogd b. normaal c. verlaagd c. verlaagd Vitamine D faciliteert opname van calcium en fosfaat in de darm. Dus bij vitamine D deficiëntie is er minder opname van calcium, dus verlaagd. (maar wordt nog enigszins op peil gehouden door bijschildklieren)
Een ulcus cruris venosum bevindt zich: a. mediaal b. lateraal c. op de voetrug a. mediaal Meestal mediaal (a.g.v. chronische veneuze insufficiëntie CVI); een ulcus cruris arteriosum bevindt zich meestal lateraal.
Viagra mag voorgeschreven worden bij diabetes mellitus. Juist Viagra (=sildenafil) vergroot effecten van nitraatoxide op gladde spiercellen en vergroot bloedstroom in penis. 60% van diabetespatiënten heeft hier nut van.
Wat is de streefbloeddruk voor een patiënt met DM? a. systolisch <135mmHg b. <130/80mmHg c. systolisch <140mmHg b. <130/80mmHg Streefwaarden voor risicomanagement bij DM: BP <130/80 is ideaal; BP <140/85 is redelijk maar niet ideaal (Clinical Medicine)
Waar zit coeliakie? a. proximale duodenum b. coecum c. distale duodenum d. jejunum d. jejunum Bij coeliakie is er een ontsteking van de mucosa van het jejunum wat verbeterd met glutenvrij dieet
Bij een ulcus duodeni moet er een biopt genomen worden. Onjuist In een ulcus duodeni komt een carcinoom niet voor en mag er uitgegaan worden van een H. pylori infectie
Dermatomycosen manifesteren zich slechts bij uitzondering in de dermis. Juist Dermatomycosen = zichtbare huidafwijkingen door schimmels of gisten (dermatofyten), meestal in epidermis, nagels of haren.
De nierfunctie van een patiënt die digoxine gebruikt verbetert. Wat gebeurt er met de werking van de digoxine? a. wordt sterker b. wordt minder b. wordt minder Er is verminderde eliminatie bij verminderde nierfunctie, dus dan blijft het langer in het lichaam en dus meer werking. Bij verbetering van nierfunctie wordt het medicijn sneller geëlimineerd, dus verminderde werking bij gelijke dosering
Bij hyperexcretie van ACTH kan hyperpigmentatie ontstaan. Juist Hyperpigmentatie wordt bijv. gezien bij syndroom van Cushing (verhoogde ACTH excretie door hypofyse) en ziekte van Addison (verminderde bijnierhormonen)
Wat veroorzaakt de diarree bij colitis ulcerosa? a. verminderde absorptie b. verminderde vertering c. geen van beiden a. verminderde absorptie Mechanismen die bij CU kunnen leiden tot diarree: verminderde resorptie (osmotische diarree), verhoogde secretie (secretoire diarree) en veranderde motiliteit (vertraagd/versneld; motorische diarree)
Waar wordt ijzer voornamelijk opgenomen? a. duodenum b. jejunum c. ileum a. duodenum Ijzer wordt geabsorbeerd door alle delen van de dunne darm, maar absorptie vindt voornamelijk plaats in het duodenum
Wat is het gevolg van een maagverwijdering? a. vit b12 tekort b. levercirrose c. lactoseintolerantie a. vit b12 tekort Maagsecreet bevat intrinsic factor, wat bindt met vit b12 in de maag zodat dit opgenomen kan worden in het terminale ileum. In afwezigheid van intrisic factor wordt maar 1/50 van vit B12 geabsorbeerd
Wat houdt de 'honeymoonfase' bij diabetes in? a. fase kort na ontdekken van DM1, wanneer er nog weinig insuline nodig is b. fase kort na ontdekken van DM2, wanneer er nog weinig insuline nodig is a. fase kort na ontdekken van DM1, wanneer er nog weinig insuline nodig is Eerste periode na constatering vaak goede regulatie met geringe hoeveelheid insuline. Insulinebehoefte neemt vervolgens toe (alvleesklierfunctie verslechterd)
Welke van onderstaande is een secundaire efflorescentie? a. plaques b. striae c. krabeffecten d. papels c. krabeffecten Secundaire efflorescenties vormden een menggroep, samengesteld uit afwijkingen die ontstaan door invloed van buitenaf, verandering van primaire efflorescentie of uit één van de huidproducten
Hoe vindt de omzetting van schildklierhormoon plaats? a. T4 in T3 b. T3 in T4 c. evenveel a. T4 in T3 Er wordt meer T4 dan T3 door de schildklier geproduceerd, maar T4 wordt in sommige perifere weefsels (lever, nier, spier) omgezet naar het meer actieve T3.
Waarvoor staat de term 'pulmonale wiggedruk' (pulmonary wedge pressure)? a. druk in linker atrium b. druk in rechter atrium c. druk in rechter ventrikel d. druk in linker ventrikel a. druk in linker atrium Pulmonale wiggedruk is schatting van linker atrium druk. De wiggedruk wordt bepaald door een longarterietak tijdelijk te occluderen met de ballon van een Swan-Ganz-katheter.
Het BNP is verhoogd bij atriumfibrilleren. Juist Het bestaan van atriumfibrilleren is op zichzelf geen reden voor bepaling van BNP. Overigens zullen de meeste patiënten met atriumfibrilleren zonder hartfalen licht verhoogde waarden hebben.
Wat is vaak het eerste symptoom van osteoporose? a. rugpijn b. radiculair syndroom c. myelopathie d. afname van lichaamslengte d. afname van lichaamslengte Door ingezakte wervel bij wervelfractuur.
Bij psoriasis bestaat er een verhoogd risico op plaveiselcelcarcinoom (PCC). Juist UV-expositie is een risicofactor voor PCC. Behandeling van psoriasis met UV-therapie verhoogt dus het risico op huidkanker, met name PCC
Fors roken en veel alcohol drinken hebben invloed op de hoogte van de bloeddruk. Juist Personen die kleine hoeveelheden alcohol drinken, lijken een lagere bloeddruk te hebben dan die geen alcohol drinken.
Fors alcoholgebruik leidt tot atriumfibrilleren Juist 'Atriumfibrilleren kan ook optreden na zware inspanning of stress, stevige maaltijd of drinken van veel alcohol of koffie, en na gebruik van drugs of bepaalde medicijnen'
Gebruik van een statine na een MI heeft invloed op de kans op: a. alleen CVA b. CVA en MI b. CVA en MI Statines verkleinen het risico op cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit: al het atherosclerotisch vaatlijden
Een patiënt gebruikt heroïne. Hij kan een hemiplegie krijgen door endocarditis. Juist IV drugsgebruik (dus heroïne) is een risicofactor/oorzaak van (bacteriële) endocarditis. Endocarditis kan resulteren in distale embolisatie --> hemiplegie a.g.v. cerebrale embolie
Bij endocarditis kun je petechiën krijgen. Juist 50% van de patiënten met endocarditis krijgt petechiën (door distale embolisatie)
Een boer heeft een zweer op de lip. Wat is de meest waarschijnlijke diagnose? a. PCC b. BCC a. PCC BCC worden vooral op vaak door zon beschenen huiddelen waargenomen, niet op slijmvliezen, handpalmen en voetzolen. PCC ontwikkelt zich uit cellen van zowel huid als slijmvliezen.
Een voetballer met een tibiafractuur heeft een hoog AF. Dit wordt veroorzaakt door de breuk. Juist AF = alkalische fosfatase. AF is verhoogd bij botvernieuwing, en dus ook bij botvorming bij fracturen.
Welke kleur krijgt de ontlasting wanneer iemand ijzer krijgt? a. zwart b. bruin c. stopverfkleurig a. zwart Ijzerpreparaten kunnen de feces donker/zwart kleuren
Hoe is de ijzeropname bij iemand met hemochromatose? a. verhoogd b. normaal c. verlaagd a. verhoogd Hemochromatose = ijzerstapelingsziekte; eerst in de lever en later ook in andere organen
Wat is het eerste kenmerk van polyneuropathie? a. evenwichtsverlies b. pijn in de voeten b. pijn in de voeten Eerste symptomen zijn dove gevoelens, prikkelingen en pijnen in de tenen die zich geleidelijk uitbreiden over voeten en onderbenen, gevolg door zwakte van teen- en voetspieren
Is de glucosespiegel hoger in bloed of in plasma? a. bloed b. plasma b. plasma Nuchtere glucosewaarden volbloed (volw.): 3.5 - 5.3 mmol/l; nuchtere glucosewaarden plasma (volw.): 4.5-5.9 mmol/l
Hoe kan voetamputatie bij een patiënt met DM voorkomen worden? a. suikervrij dieet b. steunkousen dragen c. voeten controleren c. voeten controleren Veel problemen van de diabetische voet zijn te vermijden, daarom moeten patiënten de principes van voetzorg leren (dmv voorlichting en medische supervisie): oa. dagelijkse inspectie van de voeten
Hoe wordt de CVD gemeten? a. millimeter water b. centimeter water c. millimeter kwik d. centimeter kwik b. centimeter water Er zit water in de buis en je meet in cm. (referentiepunt R +/- aantal cm)
Iemand die een contactallergie heeft is gesensibiliseerd Juist Contactallergisch eczeem berust op een type IV-overgevoeligheidsreactie; de patiënt wordt eerst gesensibiliseerd voor en stof en treedt daarna bij ieder hernieuwd contact een eczeemreactie op
Welk risico loopt een zwangere vrouw met slecht gereguleerde diabetes? a. IUVD b. EUG c. microsomie a. IUVD IUVD = intra-uteriene vruchtdood Verder juist risico op macrosomie, niet microsomie
Hoe wordt het verschil tussen vesikels en bullae bepaald? a. grootte b. dikte c. vorm a. grootte Vesikel = zichtbare holte gevuld met helder vocht, zonder eigen wand, <1cm, intraepidermaal. Bulla = als vesikel, >1cm, intraepidermaal of subepidermaal
Codeïne mag zowel bij een productieve als niet-productieve hoest gebruikt worden. Onjuist Contra-indicatie voor codeïne: terughoudendheid is geboden bij verminderde ademreserve zoals bij overmatige slijmvorming in de luchtwegen
Bij chronische nierinsufficiëntie ontstaat anemie met name door: a. hemolyse b. tekort aan erytropoëtine c. verhoogd bloedverlies b. tekort aan erytropoëtine Alledrie wel, maar erytropoëtine deficiëntie als meest belangrijke factor
Hypertensie verandert de prognose voor chronische nierinsufficiëntie. Hypertensie en ernstige proteïnurie zijn slechte prognostische factoren. Juist
Een zieke patiënt, RR 220/110, orthopnoe en nocturnale paroxysmale dyspnoe met in de voorgeschiedenis een DVT. Meest waarschijnlijke diagnose: a. LVF b. tricuspidalisinsufficiëntie c. recidiverende longembolie a. LVF Symptomen van linksfalen zijn: vermoeidheid, inspanningsdyspnoe, orthopnoe en paroxysmale nocturnale dyspnoe.
Bij een geneesmiddelenintoxicatie ontstaan vaker urticaria dan pustuleuze dermatosen. Juist
Fibraat remt de cholesterolsynthese. Onjuist Werking: daling van triglyceridenconcentratie, daling van VLDL en LDL, verhoging van HDL concentratie, daling van totale cholesterolspiegel (gering)
Bij een stijgende concentratie triglyceriden bestaat de kans op het optreden van: a. galstenen b. trombo-embolieën c. pancreatitis c. pancreatitis Als de triglycerideconcentratie boven 6,0mmol/l komt is er risico op pancreatitis en retinale vene trombose.
Een corpulente zakenman heeft last van hartkloppingen, geduid als SVT. Wat is het beleid? a. minder koffie b. afvallen c. meer bewegen d. alledrie bovenstaande opties a. minder koffie Angst en ongerustheid leidt tot hogere afgifte van adrenaline en daardoor tot meer extrasystolen, en ook cafeïnehoudende dranken, vermoeidheid, verkeerde houding en bepaalde medicijnen kan verergering veroorzaken
Wat is een lange-termijn complicatie van een transmuraal linker ventrikel myocardinfarct? a. tamponade b. endocarditis c. aneurysma van LV c. aneurysma van LV Complicaties van MI: HF, myocardiale ruptuur en aneurysmale dilatatie, VSD, mitralis insufficiëntie, artitmien, geleidingsstoornissen, post MI-pericarditis
Welke organen kunnen aangedaan zijn door Lyme? a. nieren b. hart c. longen b. hart Symptomen in tweede fase: neurologische symptomen, radiculopathieën, cardiale problemen, artritis
Een negroïde mannelijke patiënt met hypertensie. Wat is de behandeling van eerste keus? a. calciumantagonisten b. ACE-remmers c. b-blokker a. calciumantagonisten Voorkeursgeneesmiddelen bij personen van West- of Zuid-Afrikaanse afkomst: diuretica en calciumantagonisten
Een oudere patiënte, met astma in de voorgeschiedenis, gebruikt nu antihypertensiva. Het staken van de beta-blokker kan leiden tot een astma-exacerbatie. Onjuist Beta-blokker kan juist als bijwerking bronchoconstrictie en dyspnoe geven (m.n. bij astma of COPD)
Wat is de behandeling van Bordetella Pertussis? a. erytromycine b. symptomatisch (geen antibiotica) c. tetracycline a. erytromycine B pertussis = kinkhoest. Door behandeling met macroliden (=erytromycine, azitromycine, claritromycine) wordt de bacterie geëlimineerd en secundaire ziektegevallen voorkomen.
Welk medicament leidt tot erectiele dysfunctie? a. beta-blokker b. ACE-remmer c. calciumantagonist d. thiazidediureticum a. beta-blokker FTK: overige bijwerkingen beta-blokker = hypoglykemie, droge ogen, erectiestoornis
Bij labonderzoek blijkt er sprake van MGUS. Van welk ziektebeeld kan hier sprake zijn? a. CML b. multipel myeloom c. leverfalen b. multipel myeloom (Kahler) MGUS = monoclonal gammopathy of unknown significance = fenomeen dat bij gezonde personen een geringe hoeveelheid M-proteïne wordt aangetroffen. Bij toename --> onderzoek (want kan uiting zijn van kwaadaardige aandoening)
De ductus thoracicus loopt supraclaviculair links. Juist Virchow (supraclaviculaire jlier links) ligt in drainagegebied van de ductus thoracicus.
Welk middel moet zo snel mogelijk gegeven worden bij anafylaxie? a. antihistaminicum b. adrenaline c. prednisolon b. adrenaline Acute behandeling bestaat uit 0,3ml adrenaline i.m. Daarnaast wordt een H1 antihistaminicum iv gegeven en prednisolon iv/im.
Over welke periode voor een anafylaxie moet je informatie hebben? a. 1 uur b. 12 uur c. 36 uur d. 48 uur b. 12 uur Bij het zoeken van deze reacties wordt in het algemeen 12-24 uur teruggegaan met de anamnese, met name bedoeld om context waarin reactie plaatsvond goed in kaart te brengen.
Waar komt geen seborrhoïsch eczeem voor? a. oksels b. handen en voeten c. glans penis b. handen en voeten Seborrhoïsch eczeem komt voor op plaatsen waar de talgproductie hoog is, zoals lichaamsplooien, behaarde hoofdhuid en retroauriculair.
Waar komt scabiës niet voor? a. gezicht b. handpalmen en voetzolen c. penis a. gezicht Scabiës = schurft. Voorkeursplaatsen: interdigitale ruimte, buigzijde polsen, penis, scrotum en binnenkant dijen, laterale voetrand, rond navel en tepels, strekzijde ellebogen, voorste okselplooi. Bij zuigelingen wel gelaat en rug!
Wat gebeurt er met de INR als acenocoumarol wordt gegeven? a. daalt b. gelijk c. stijgt c. stijgt Preventie van veneuze trombose en longembolie: INR streefniveau 2.0-3.0
Hoe groot is de kans op een re-infectie met H. pylori? a. 1% b. 10% c. 30% a. 1% Na een geslaagde eradicatiebehandeling is de kans op herbesmetting met H. pylori laag: naar schatting 1,5% per jaar. (NHG)
Wanneer is de kans op recidief hyperthyreoïdie groter? a. bij gebruik van medicatie b. na eenmalige jodiumkuur a. bij gebruik van medicatie 50% van patiënten met hyperthyreoïdie die medicatie gebruiken zijn na een aantal jaar weer hyperthyreoïd. Radioactief jodium heeft veel minder recidieven.
Bij welke conditie treedt geen polyurie op? a. hypercalciëmie b. hypocalciëmie c. hyperglykemie d. hypokaliëmie b. hypocalciëmie Zowel hypercalciëmie, hyperglykemie en hypokaliëmie zorgen voor polyurie.
Een 47-jarige mannelijke patiënt komt terug uit het buitenland en heeft koorts. Bij onderzoek worden er zuurvaste staven gevonden. Wat is de diagnose? a. tuberculose b. legionella c. pseudomonas a. tuberculose Zuurvaste staven zijn typisch voor tuberculose.
Wat is de beste test om vast te stellen of H. pylori verdwenen is na behandeling? a. C-ureum ademtest b. titer antistoffen a. C-ureum ademtest
Wat moet er gebeuren met de metforminedosering wanneer de nierfunctie terugloopt? a. verhogen b. niet veranderen c. verlagen c. verlagen Lactaatacidose is een zeldzame maar ernstige metabole complicatie die kan optreden door metformineaccumulatie; gemelde gevallen zijn m.n. opgetreden bij acute afname van nierfunctie, cardiopulmonale ziekte of sepsis.
Na een MI wordt er nitroglycerine i.v. gegeven. Juist Indicaties: IAP en coronaire insufficiëntie, LHF m.n. tijdens acute fase van een MI, acuut hartfalen, tijdens hartchirurgie ter preventie van hypertensie en/of ischemie.
Welke diagnose past bij roze sputum en ernstige dyspnoe? a. longembolie b. longoedeem bij DC (decompensatio cordis) b. longoedeem bij DC Bij decompensatio cordis ontstaat longoedeem met bloed en ernstige dyspnoe. Bij longembolie kunnen deze klachten ook ontstaan, maar is de dyspnoe niet perse ernstig en zal pijn vast aan ademhaling meer op voorgrond staan.
Wat gebeurt er met de cholesterolspiegel bij chronisch nierfalen? a. daalt b. stijgt b. stijgt Bij vergevorderde chronisch nierfalen is er sprake van hypercholesterolemie.
Wat gebeurt er met het LDL in het plasma wanneer de enterohepatische kringloop wordt onderbroken? a. stijgt b. daalt b. daalt Galzuurbindende harsen vormen complex met galzuren in darm -> onderbreking kringloop. Uitscheiding van complex met feces stimuleert in lever omzetting van cholesterol in galzuren. Gevolg: ^^ LDL-receptoren in lever -> verlaging LDL-gehalte.
Je geeft digoxine voor atriumfibrilleren. Wat gebeurt er met de contractiesnelheid van de ventrikels in rust? a. daalt b. stijgt a. daalt Digoxine = hartglycoside. Werking: vergroot contractiekracht, verlaagt hartfrequentie, verlaagt AV-geleiding.
Wat is de normaalwaarde van het HbA1C? a. 4% b. 7% c. 10% b. 7% = 53 mmol/mol. Diabetesfonds: een goed HbA1c gehalte is <53 mmol/mol (7%), dat is bloedsuiker gemiddeld tussen 6 - 9 mmol/l.
Een patiënt heeft een bloeddruk van 220/124. Binnen hoeveel tijd moet deze bloeddruk omlaag gebracht worden? a. binnen 24h b. binnen 24-48h c. binnen 3-5 dagen b. binnen 24-48h Hypertensieve crisis: ernstige bloeddrukverhoging (SBP > 220 BP en/of DBP >120), evt. gecompliceerd door hypertensieve orgaanschade. Behandelingsdoel: geleidelijk bloeddrukverlaging voor 24–48 uur naar aanvaardbaar niveau.
Bij een patiënt met proteïnurie kan periorbitaal oedeem optreden. Juist Periorbitaal oedeem kan optreden bij nierfalen (bijv. nefrotisch syndroom, waarbij ook proteïnurie optreedt)
Exoftalmie kan optreden bij iedere vorm van hyperthyreoïdie. Onjuist Exoftalmie = uitpuilende ogen. Treedt op bij ziekte van Graves (auto-immuun hyperthyreoïdie)
Welk orgaan verwijdert de Howell-Jolly-lichaampjes uit de erytrocyten? a. longen b. lever c. milt c. milt Howell-Jolly-lichaampjes zijn kernoverblijfselen in RBCs die normaal gesproken worden opgeruimd door de milt. Aanwezigheid van deze lichaampjes wijst op afwezigheid milt of hyposplenie.
Wanneer kunnen Howell-Jolly-lichaampjes aangetroffen worden in het bloed? a. na een splenectomie b. na een beenmergpunctie c. na het inbrengen van een centraal veneuze lijn a. na een splenectomie Bij afwezigheid van de milt worden de Howell-Jolly-lichaampjes niet opgeruimd.
Waar is mitralisinsufficiëntie het best hoorbaar? a. 2e ICR re b. 4e ICR li c. apex in rugligging d. apex in zijligging d. apex in zijligging Klassieke kenmerk bij auscultatie: mid- tot hoogfrequent en holosystolisch geruis aan de apex cordis, het best te horen in linkerzijligging.
Een patiënt heeft koorts door een bacteriële infectie en krijgt paracetamol. Hierdoor zal de ziekteduur langer zijn. b. onjuist Paracetamol voor symptoombestrijding. Ziekteduur verandert niet.
Wanneer is een verzwakte pols voelbaar bij een pulsus paradoxus? a. inspiratie b. expiratie a. inspiratie De pulsus paradoxus wordt gedefinieerd als een daling van de systolische bloeddruk groter dan 10mmHg tijdens inspiratie.
Wat zijn reticulocyten? a. jonge leukocyten b. jonge trombocyten c. jonge erytrocyten c. jonge erytrocyten
Het aantal reticulocyten bij nierinsufficiëntie is: a. verhoogd b. normaal c. verlaagd c. verlaagd Bij nierinsufficiëntie wordt minder EPO gemaakt waardoor minder aanmaak van reticulocyten. Daarnaast zijn ze groter en daardoor sneller in de nier beschadigd.
Wat gebeurt er wanneer een patiënt met gastro-enteritis een ACE-remmer krijgt? a. hypokaliëmie b. hyponatriëmie b. hyponatriëmie ACE-remmer remt RAAS-systeem (omzetting angiotensine II->aldosteron). Aldosteron zorgt voor extra resorptie van Na tegenover extra secretie van K, dus bij remming daarvan verhoogd risico op hyponatriëmie bij hypovolemie (diarree, braken)
Aortaklepsclerose bij ouderen is normaal en niet gevaarlijk. Onjuist Komt veel voor (50% bij >75j) en kan leiden tot stenose. Dus follow-up en letten op kliniek
Sarcoïdose ontstaat meestal op een leeftijd van: a. 20-40 jaar b. 40-60 jaar c. >60 jaar a. 20-40 jaar Sarcoïdose kan op alle leeftijden voorkomen, maar op kinderleeftijd komt het zelden voor. Het begint over het algemeen op jong volwassen leeftijd. De grootste piek ligt tussen de 20 en 40 jaar.
Wat is een complicatie bij bronchiëctasieën? a. dyspnoe b. amyloïdose c. pleuritis d. hevige pulmonale bloedin g d. hevige pulmonale bloeding Uptodate: bronchiectasis is a common cause of life-threatening hemoptysis, likely due to rapid bleeding from a ruptured tortuous bronchial artery or from hypertrophied submucosal and peribronchial blood vessels.
Een Barrett oesofagus is een onschuldigde bevinding bij ouderen. Onjuist Barrett is inderdaad een veel gevonden beeld bij oudere (mannen), maar aanwezigheid zorgt voor verhoogd risico op adenocarcinoom, dus niet onschuldig.
Wanneer er rechts midden een longaandoening is hoor je pleurawrijven aan de rechter longtop. Onjuist De rechter middenkwab is aan de voorzijde het best te onderzoeken. Bij vrouwen met veel borstweefsel soms beter te beluisteren in voorste axillairlijn
Bij centrale cyanose is er ook altijd sprake van perifere cyanose. Juist
Een patiënt kronkelt voortdurend van de pijn. Er is sprake van peritoneale prikkeling. Onjuist Bij peritoneale prikkeling houdt een patiënt zich juist stil. Bewegingsdrang is typerender voor koliekpijn.
Wat is een bijwerking van nitroglycerine? a. hoofdpijn b. tremor c. koude handen en voeten d. spierkrampen a. hoofdpijn Nitroglycerine = vaatverwijder. Veel voorkomende bijwerking (1-10%): hoofdpijn (meestal in het begin van de behandeling, verdwijnt doorgaans bij langdurig gebruik).
Een vierde harttoon noem je een 'Korotkoff toon'. Onjuist Tonen van Korotkoff bij bloeddrukmeting: Korotkoff fase I als bij leeglopen van manchet een eerste geluid wordt gehoord (bovendruk), Korotkoff fase V moment van wegvallen van de tonen (onderdruk).
Diverticulose en diverticulitis komen met name voor in het: a. sigmoïd b. colon ascendens c. colon transversus c. colon descendens a. sigmoïd Divertikels kunnen overal in het maagdarmkanaal voorkomen, maar meestal in het colon: 95% in het sigmoïd. Diverticulitis is complicatie bij diverticulose.
Atriumfibrilleren geeft een verhoogd risico op: a. herseninfarct b. kuitvenentrombose a. herseninfarct Atriumfibrilleren kan leiden tot ernstige complicaties, in het bijzonder ischemisch CVA. DVT kan niet ontstaan door atriumfibrilleren, een eventuele trombus uit de atria zou in de arteriële capillairen van het been komen, niet de venen
Bij longemfyseem hoor je: a. versterkt ademgeruis b. verzwakt ademgeruis b. verzwakt ademgeruis Bij emfyseem gaan de wanden van de alveoli kapot. Hierdoor is de geluidsgeleiding verminderd.
Welke diagnose past bij een diafane zwelling in het scrotum? a. hydrokèle b. rode tot oranjekleurige zwelling die erg pijnlijk is c. geen van beide a. hydrokèle Diafaan = doorschijnend.
Wat is de meest voorkomende verwekker van folliculitis? a. herpes zoster b. s. aureus c. candida b. s. aureus Folliculitis = ontsteking van haarzakje. Presenteert zich als jeukende of gevoelige papels en pustels. Gaat vaak om S. aureus (huidbacterie)
Een jongen wordt tijdens het sporten plotseling onwel en wordt naar het ziekenhuis gebracht. Daar blijkt hij een hyperkaliëmie te hebben. Sporten kan leiden tot een hyperkaliëmie. Juist Hyperkaliëmie kan voorkomen na hevig sporten, gaat vanzelf over en is niet pathologisch (K&C)
Een obese, 40-jarige man heeft last van bovenbuikspijn. Hij blijkt galstenen te hebben en ook flinke leververvetting. Wat is de behandeling voor zijn leververvetting? a. gewichtsreductie b. statine c. beide d. geen van beide a. gewichtsreductie Meestal kan steatose verdwijnen door achterliggende oorzaak weg te nemen. Belangrijkste therapie is meestal gewichtsverlies. Gewichtsverlies, strikte controle van hypertensie, DM en lipidelevels zijn enige behandeling in vroeg stadium
Welk symptoom past het best bij hyperkaliëmie? a. tremor b. dorst c. ritmestoornis c. ritmestoornis Kalium hoger dan 7 mmol/l is geassocieerd met ECG veranderingen. Hyperkaliëmie veroorzaakt depolarisatie van celmembranen, wat leidt tot daling van cardiale activiteit, hypotensie, bradycardie, evt. asystole
Bij welke aandoening hoort een 'flapping tremor'? a. hyperthyreoïdie b. leverfalen c. alcoholintoxicatie b. leverfalen Flapping tremor = asterixis. Hepatische encefelopathie is een potentieel reversibel syndroom van neurologische symptomen bij patiënten met leverfalen. Symptomen: verwardheid, gedaald
Een vetknobbel op de achillespees is pathognomisch voor familiaire hypercholesterolemie. Juist Verdikking op de achillespees of op extensorpezen van de vingers is typische klinische factor bij heterozygote familiaire hypercholesterolemie.
De bovengrens van de lever ligt tussen de 4e en 6e rib. Juist
Erysipelas is een risicofactor voor het ontstaan van een ulcus cruris. Juist Erysipelas = bacteriële infectie van huid en onderhuids weefsel, door streptokok. Soms krijgt de bacterie de kans om zich te verspreiden en ontstaan er meer problemen. Oa. ulcus cruris.
Pityriasis rosea reageert goed op tetracylcine. Onjuist Pityriasis rosea is een acuut verlopende, spontaan genezende (in 5-6 weken) erythemato-squameuze dermatose. Onschuldig. Behandeling meestal niet nodig (self-limiting)
Welke stof wordt bij de ziekte van Crohn met name minder goed geresorbeerd? a. Vit. B12 b. foliumzuur c. ijzer d. calcium a. vit. b12 'Chronic malabsorption in Crohn disease may cause nutritional deficiencies, particularly of vitamins D and B12.'
Diarree bij de ziekte van Crohn ontstaat door malabsorptie van zure galzouten. Juist Als het terminale ileum (vaak aangedaan bij Crohn) galzouten niet kan resorberen kan diarree ontstaan, doordat niet-opgenomen galzouten de secretie van water en elektrolyten in het colon stimuleren (cholerrheic diarrhea)
Waardoor wordt ringworm veroorzaakt? a. schimmel b. bacterie c. virus d. parasiet a. schimmel Dermatofyt (=soort schimmel) geeft ringwormachtige rash. Verantwoordelijke schimmels: trichpython, microsporum, epidermophyton.
Bij hyperparathyreoïdie is de concentratie fosfaat in het bloed meestal: a. verhoogd b. normaal c. verlaagd c. verlaagd Parathyroidhormoon zorgt voor: fosfaatuitscheiding nieren en hoger calciumconcentratie in bloed (osteoclastactiviteit, ca absorptie darmen, ca reabsorptie door nier). Hyperparathyreoïdie -> meer fosfaat uitgescheiden -> verlaagd fosfaat
Vrouw, 32. Kennismakingsgesprek. VG: acute pancreatitis (oorzaak onbekend). Intox: roken -, overgewicht -, 4EH alcohol/weekend. Lab: fors verhoogd triglyceriden. Beleid? a. geen behandeling b. alcoholgebruik totaal stoppen c. fibraat voorschrijven b. alcoholgebruik totaal stoppen Beleid: eerst leefstijladviezen (geen alcohol, afvallen, dieet). Wanneer leefstijladviezen niet werkt: fibraat voorschrijven (remt triglyceridensynthese)
Bij een toxische nodus in de schildklier is toediening van radioactief jodium (131) de juiste behandeling. Juist Behandeling in eerste instantie medicamenteus of met radioactief jodium. Radioactief jodium beschadigt de hypertrofe cellen in de schildklier binnen 6-18 weken.
Vrouw met HT en ernstige mitralisstenose, weigert OK. Med: thiazide, digoxine. Nu tekenen van decompensatio cordis en verminderde nierfunctie. Thiazide vervangen door lisdiureticum in hoge dosis. Risico op digoxine intox: a. lager b. gelijk c. hoger c. hoger Hypokaliëmie-veroorzakende stoffen (bepaalde laxantia en diuretica) kunnen optreden digoxine-intoxicatie versnellen. Lisdiureticum bevordert (indirect) kaliumexcretie. Verhoogde kaliumexcretie kan leiden tot toename digoxine toxiciteit
Een jonge vrouw heeft last van dove vingers bij kou. Niet alle vingers zijn aangedaan. Bij verwarming worden ze rood/blauw en pijnlijk. Dit past bij fenomeen van Raynaud. Juist 1. bleekheid door vasoconstrictie. 2. cyanose door trage bloodflow 3. roodheid door secundair hyperemie
Een escaperitme komt het meest voor bij: a. sick sinus syndrome b. 3e graads AV-block c. Wolff-Parkinson-White syndroom b. 3e graads AV-block = totaalblok : geen communicatie meer tussen atria & ventrikels. Er zijn P-toppen die onafhankelijk van het ventriculaire escaperitme optreden. Hemodynamische stabiliteit en klachten zijn afhankelijk van frequentie v/h escaperitme.
Wat kan ontstaan bij langdurig gebruik van H2-remmers? a. maagcarcinoom b. darminfectie c. galsteenlijden b. darminfectie Bij langdurige en sterke onderdrukking van maagzuurproductie ontstaat oa. verhoogde kans op infecties door verminderde antrimicrobiële werking van het maagsap. Kunnen ook symptomen maligniteit maskeren (dus niet doen ontstaan)
Bij linkerventrikelfalen stijgt het BNP. Juist BNP stijgt oa bij hartfalen. Een normale waarde sluit hartfalen uit.
Welk effect heeft plantenesterol in margarine op de lipidenhuishouding? a. verlaging triglyceriden b. verhoging HDL c. verlaging LDL c. verlaging LDL Plantenesterolen reduceren opname van cholesterol. Margarine met plantenesterol verlaagt LDL cholesterol met 0,35-0,5mmol/l --> verlaagt kans op HVZ
Bij iemand met HIV en TBC kan de mantoux-test negatief zijn. Juist
Een man heeft hypertensie aan beide armen en een lagere tensie in de bovenbenen. Wat is het juiste aanvullend onderzoek om de diagnose te kunnen stellen? a. MRI buik b. MRI thorax c. MRI brein b. MRI thorax Hypertensie in de armen en evt. zwakke pols in de benen past bij coarctatie van de aorta. Deze is goed te zien op een MRI van de borst.
De norm voor hypertensie bij ambulante bloeddrukmeting (continue meting overdag) is hoger/lager dan of gelijk aan die bij bloeddrukmeting op het spreekuur? a. hoger b. gelijk c. lager c. lager Drempelwaarde voor de diagnose van hypertensie bij ambulante meting is 125/80 mmHg. Normale drempelwaarde is 140/90. Reden: witte jassen fenomeen, waardoor bloeddrukmeting op spreekuur vaak hoger uitvalt.
Wat verhoogt het risico op een melanoom het meest? a. zonlichtgevoelige huid b. 2 1e of 2e graads familieleden met melanoom c. dysplastische naevi d. >60 naevi b. 2 1e of 2e graads familieleden met melanoom Grote risicofactoren: melanoom bij 2-meer familieleden. Kleine(re) risicofactoren: zonlichtgevoelig huidtype, >5 klinisch atypische naevi, >60 naevi.
Een zieke mannelijke patiënt heeft koorts, pijn in een flank en leukocyten in zijn urine. Een echo onderzoek is geïndiceerd. Juist Ongecompliceerde UWI heeft vaak geen radiologisch onderzoek nodig tenzij: vaker voorkomen, bij mannen/kinderen, ongewone ernstige verschijnselen.
Wat meet je om het vitamine D te bepalen bij iemand met een goede nierfunctie? a. 1,25-dihydroxycholecalciferol b. 25-hydroxycholecalciferol b. 25-hydroxycholecalciferol (25OHD) Serum 25OHD geven de vitamine D status weer: 25(OH)2D3 wordt gevormd als de vitamine D voorraden voldoende zijn
Vrouw heeft onlangs een metalen kunstklep gekregen ter vervanging voor haar aortaklep. Nu presenteert zij zich met moeheidsklachten en een microcytaire anemie. Deze klachten worden veroorzaakt doort een hemolytische anemie tgv de metalen kunstklep. Onjuist Een kunstklep kan een hemolytische anemie geven, maar een hemolytische anemie is normocytair en niet microcytair.
Een man heeft behandelingen ondergaan voor een lymfoom. Nu presenteert hij zich met moeheidsklachten en is hij fors afgevallen. Deze klachten horen bij de B-symptomen van een lymfoom. Juist 'B'-symptomen van een lymfoom: koorts, nachtzweten, gewichtsverlies.
Bij welke aandoening is het ASAT meer verhoogd dan het ALAT? a. virale hepatitis b. alcoholische hepatitis c. intrahepatische biliaire cirrose b. alcoholische hepatitis Bij de meeste leveraandoeningen is ALAT>ASAT. Uitzondering daarop is alcoholische hepatitis, waarbij ASAT>ALAT.
Een vrouw heeft een hoge bloeddruk. Bij controle blijkt dit veroorzaakt te worden door een bijnieradenoom. Ze wil geen operatie, maar wel bloeddrukregulatie. Een renine-inhibitor is een optie. Onjuist Behandel met spironolacton (aldosteron antagonist)
Een patiënt heeft een verlaagd Hb (5.2), een verlaagd haptoglobine en een verhoogd LDH. Waar kan dit op wijzen? a. ijzergebrek b. hemolyse c. chronische ziekte d. chronische nierinsufficiëntie b. hemolyse Verhoogde afbraak van RBCs (hemolyse) leidt tot: verhoogd serum bilirubine (non-con), overvloedig urobilinogeen in urine, verminderd plasma haptoglobine en verhoogd serum LDH.
Rokers hebben een verhoogd CO-gehalte in hun bloed. Juist CO = koolstofmonoxide: o.a. aanwezig in uitlaatgassen van auto's en tabaksrook; rokers hebben een meetbaar percentage koolstofmonoxide in hun bloed
Mensen die omkomen door koolstofmonoxidevergiftiging hebben altijd een centrale cyanose. Onjuist Bij koolstofmonoxidevergiftiging is er géén cyanose: de huid kleurt roze-rood.
Een neuropatische ulcus cruris bevindt zich voornamelijk op: a. mediale malleolus b. laterale malleolus c. voetrug d. hak d. hak Neuropatische ulcera worden meestal gezien op drukgebieden van de voet (e.g. metatarsaalkopjes, hak)
Een vrouw met een UWI krijgt nitrofurantoïne. Dit verandert de nierfunctie. Onjuist Nitrofurantoïne: werkzaam tegen meeste grampositieve en-negatieve micro-organismen die UWIs veroorzaken. Bactericide werking: interferentie met verschillende bacteriële enzymsystemen betrokken bij (an)aerobe afbraak van glucose&pyruvaat.
Een man heeft CML. Dit zal altijd gezwollen lymfeklieren in de hals geven. Onjuist Vaak sluipend beloop en bij toeval aan het licht. Klinische verschijnselen: kan asymptomatisch zijn met leukocytose, maar ook anemie of splenomegalie.
Hematurie kan optreden bij topsport. Juist Inspanningsgebonden hematurie komt frequent voor en wordt beschreven bij diverse sporten, zowel bij contactsporten (boksen, AF..) als niet-contactsporten (zwemmen, hardlopen..). Micro/macroscopisch. Weg binnen 24-72h. Correlatie met intensiteit
Een vrouw presenteert zich met vaginale afscheiding en klachten van UWI. Een dipstick geeft positieve leuko's, negatief nitriet en positieve ery's. Een hoge UWI is hierdoor uitgesloten. Onjuist Afwezigheid van nitriet sluit een bacteriële UWI niet uit. Daarnaast verhoogde ery's; kan bij UWI (pyelonefritis, cystitis)
Een hyperventilatieaanval kan door verschillende factoren worden uitgelokt. Longembolie is daar één van. Juist Klassiek arterieel bloedgaspatroon bij longembolie: respiratoire alkalose met hypocapnie ten gevolge van hyperventilatie bij hypoxie.
Bij verlaagd albumine is het geïoniseerd calcium in het bloed: a. toegenomen b. gelijk gebleven c. afgenomen b. gelijk gebleven Geïoniseerd calcium = ongebonden calcium. Daarnaast ook deel serumcalcium gebonden aan oa albumine. Bij kritisch zieke patiënten is er meestal hypoalbuminemie waardoor totaal calcium daalt, maar geïoniseerd calcium kan normaal zijn.
Een patiënt heeft nier insufficiëntie en vit D tekort. Hoe moet dit worden behandeld? a. vit D b. 1 vit D c. 1.25 vit D c. 1.25 vit D Bij nier insufficiëntie wordt agv het nierparenchymverlies onvoldoende calcitriol (1.25 vit D) gevormd. Bij deze aandoening is toediening van calcitriol (1.25 vit D) geïndiceerd
Glucagon zorgt voor een verhoging van de insulinespiegel in het bloed. Onjuist Glucagon heeft de tegenovergestelde werking van insuline: insuline verlaagt de glucosespiegel, glucagon verhoogt de glucosespiegel (dmv glycogenolyse en gluconeogenese). Glucagon zorgt dus niet voor verhoging insuline maar glucose
Iemand heeft na een bijensteek een anafylactische shock. De ambulancebroeder vraagt welke dosering adrenaline gegeven moet worden: a. 0.1mg b. 0.3mg c. 1.0mg b. 0.3mg 0.3mg zit in een epipen. Geef intramusculair. Bij college over allergie staat volgende op de slide: Therapie anafylaxie: 1. ABCDE 2. Platleggen 3. adrenaline 0.5mg (IM) (epipen 0.3 IM) 4. evt herhalen 5. tavegil 2mg iv 7. O2 8. predn 30mg
Man komt op SEH met koorts. 5 dagen eerder chemo gehad voor Hodgkinlymfoom en gebruikt antihypertensiva (b-blokker, ACE-remmer, thiazide). Welke waarde in het bloed is waarschijnlijk verlaagd? a. leukocyten b. natrium c. calcium a. leukocyten Behandeling met chemotherapie kan beenmergsuppressie veroorzaken -> trombopenie/neutropenie/anemie. Dus verlaagde leuko's
Wat is de meest voorkomende extra gastro-intestinale manifestatie van IBD? a. artritiden b. uveitis c. erythema nodosum d. sicca syndroom a. artritiden 16% bij UC, 34.2% bij Crohn
Jeuk als symptoom komt niet voor bij: a. levercirrose b. nier insufficiëntie c. Crohn d. Hodgkinlymfoom c. Crohn Gegeneraliseerde pruritis (jeuk) komt ook voor bij interne aandoeningen (ezelsbruggetje: HUIDPASTA): Hodgkin, Uremie, Icterus, Diabetes, Psychogeen, Anemie, Senilitas, Toxicodermie, Ancylostoma.
Welk van onderstaande ziekten veroorzaakt vaker op een gegeven moment coloncarcinoom? a. Colitis ulcerosa b. Crohn c. Beide evenveel d. Allebei niet a. Colitis ulcerosa Crohn patienten ook risico, maar lager dan bij CU
Scheidsrechter na 40min op veld neer met ventrikelfibrilleren. Na schock weer normaal sinusritme en frequentie. Halfuur later op CSO: op ECG ST-elevatie in voorwandafleiding. Acute fase-eiwitten niet verhoogd. Wss is er toch sprake van voorwandinfarct. Juist Eiwitten: troponine en CK-MB. Troponine stijgt meestal 2-3h na infarct en is dan meetbaar in bloed. CK-MB stijgt meestal 4-6h na infarct, maar is niet bij alle patiënten meetbaar vóór 12h na infarct.
Een vrouw komt bij de huisarts met een inzakkingswervelfractuur (pijn in de rug na het opmaken van het bed). Dit wordt veroorzaakt door chronisch ijzergebrek. Onjuist Met name andere risicofactoren voor osteoporose. Wel ergens online gevonden: 'Ijzergebrek is mogelijk een risicofactor voor osteoporose'
Een complicatie van coeliakie op de lange duur is: a. ascites b. spieratrofie c. osteoporose d. leververvetting c. osteoporose Veranderingen in het slijmvlies van de dunne darm maakt absorptie moeilijker. Malabsorptie van calcium en vitamine D kan leiden tot osteopenie of osteoporose.
Angio-oedeem bevindt zich in de: a. cutis b. subcutis c. dermis b. subcutis (?) NHG: Angio-oedeem is plotselinge, meer pijnlijke dan jeukende zwelling van de onderste dermis en subcutis, mucosa en/of submucosa.
Een man presenteert zich met jeukende, niet-verheven vlekjes op zijn huid, er zit een grote rode niet-verheven plek op de rug (daar begon het mee). Hij heeft een neef met psoriasis. Wat is de diagnose? a. psoriasis b. rosacea c. pityriasis rosea c. pityriasis rosea Pityriasis rosea: onschuldige huidaandoening. Roze, licht jeukende schilferende plekjes verspreid over lichaam. 80% voorafgegaan door een grotere plek met roze schilferende rand en huidkleurig centrum (Herald patch/moederplek)
Langdurige hyperthyreoïdie leidt tot toename van kalk in het bot. Onjuist Schildklierhormoon -> botresorptie -> verhoogd serum calcium -> remt bijschildkliersecretie en conversie van calcidiol naar calcitriol -> verhoogde klaring van calcitriol -> netto effect: osteoporose bij chronische hyperthyreoïdie
Wanneer is er officieel sprake van ondergewicht? a. BMI <18.5 b. vetpercentage <5% c. uitval van lichaamsfuncties (menstruatie e.d.) a. BMI <18.5
Een jongen van 24 jaar komt op de SEH. Hij braakt en zit voorovergebogen. Hij wil absoluut niet liggen. Wat is de meest waarschijnlijke diagnose? a. pneumothorax b. pericarditis c. aortadissectie b. pericarditis Symptomen pericarditis: centrale POB geexacerbeerd door beweging, respiratie en liggen. Verbetering bij voorover zitten. Meestal koorts.
Iemand heeft leverfalen, waarbij de concentratie ammoniak in zijn bloed is gestegen. Welk symptoom krijgt hij? a. convulsies b. hypertensie c. flapping tremor c. flapping tremor (asterixis) Bij Hepatische Encefalopathie (HE) is lever niet langer in staat gifstoffen (mn ammoniak in dit geval) uit bloed te verwijderen -> dringen hersenen. Symptomen: fetor hepaticus, asterixis, apraxie, afname mentale functie
Waardoor ontstaat polycythemie? a. decompensatio cordis b. respiratoire insufficientie b. respiratoire insufficientie Chronische longziekte is een oorzaak van secundaire polycythemie.
Wat is het eerste onderzoek bij verdenking op een pneumothorax? a. X-thorax b. MRI thorax c. CT thorax a. X-thorax
Wanneer pas je carotismassage toe? a. bij atriumfibrilleren b. bij AV-tachycardie c. bij ventrikeltachycardie b. bij AV-tachycardie Vagusstimulatie (zoals bij carotismassage) vertraagt geleiding door de AV knoop. Als een tachycardie door carotismassage stopt, dan betekent dit dat de AV knoop deel uitmaakt vh geleidingstraject dat de tachycardie veroorzaakt
Welke medicatie is gecontraindiceerd bij een patiënt met hartfalen? a. ACE-remmer b. b-blokker c. calciumantagonist c. calciumantagonist Note: b-blokker is gecontraindiceerd in geval van instabiel of onbehandeld hartfalen! En calcium-antagonist is überhaupt gecontraindiceerd bij hartfalen.
Waardoor wordt jicht uitgelokt? a. melk b. koffie c. thee d. alcohol d. alcohol
Een oudere patiënt op de SEH heeft een achterwandinfarct. Waar zit het infarct? a. in de linker coronairarterie b. in de rechter coronairarterie c. op de splitsing tussen linker- en rechter coronairarterie b. in de rechter coronairarterie De achterwand (posterior) wordt meestal door de RCA van bloed voorzien (80%, bij ongeveer 20% vanuit de RCX).
Een patiente op de SEH heeft koorts, bij LO een vergrote milt en grijs beslag op de tonsillen. Dit past bij een gonokokkeninfect met angineuze tonsillitis. Onjuist Koorts, splenomegalie en tonsillitis past wel bij EBV.
Een oudere man heeft een septuminfarct gehad. Twee dagen later is er bij LO een duidelijke mitralis insufficiëntie te horen. Waardoor wordt dit veroorzaakt? a. ventrikelseptumdefect (VSD) b. ischemie in de papillairspieren b. ischemie in de papillairspieren Mitralis regurgitatie kan voorkomen bij een stemi, door 3 mechanismen: ernstige LV dysfunctie en dilatatie (annular dilatation klep), inferior infarct (waardoor dysfunctie papillairspieren), infarct van papillairspier
Een jonge vrouw wordt bewusteloos gevonden met diepe en versnelde ademhaling. Waardoor kan dit gekomen zijn? a. hypoglykemie b. hyperglykemie b. hyperglykemie
Gordelroos is besmettelijk. Juist Gordelroos = waterpokken. Besmettelijk zolang er blaasjes of open wondjes aanwezig zijn.
Waarbij vind je waarschijnlijk geen leukocytose? a. stress b. statinegebruik c. Mexicaanse griep d. prednisolongebruik b. statinegebruik Neutrofilie (neutrofiele leukocytose) kan secundair optreden bij bijv. roken, infectie, ontstekingsproces, medicatie (oa corticoiden), stress en maligniteit. Statine is dus niet geassocieerd met leukocytose.
Wat is een bijwerking van prednison? a. emfyseem b. osteoporose b. osteoporose
Waar heeft een patiënt met hypertensie meer kans op? a. myocardinfarct b. herseninfarct b. herseninfarct Hypertensie geeft 6x verhoogde kans op herseninfarct en 3x verhoogde kans op myocardinfarct.
Een patiënt met gestegen LDL en TSH wordt behandeld met thyroxine. Hierdoor daalt het LDL. Juist
Een calciumoxalaatsteen is te zien op X-BOZ. Juist Want calcium licht op op röntgenfoto's (net als bot)
Er is sprake van proteïnurie bij waarden tussen de 30 en 300mg. Juist Gezonde individuen scheiden <30mg albumine per 24h uit. 30-300mg/24h wordt microalbuminurie genoemd. >300mg/24h = macroalbuminurie.
Een patiënt krijgt cotrimoxazol. Wat voor invloed heeft dit op het creatinine? a. daalt b. blijft gelijk c. stijgt c. stijgt Cotrimoxazol = antibioticum. Bijwerking van cotrimoxazol die vaak (1-10%) optreedt is verhoogd serum creatinine. Cotrimoxazol verlaagt creatinine-uitscheiding zonder nierfunctie te verlagen --> creatinine hoger, nierfunctie lijkt slechter
Na een miltextirpatie heeft een patiënt de meeste kans op een infectie met: a. schimmels b. stafylokokken c. pneumokokken c. pneumokokken De milt is dé plaats voor productie van IgM antilichamen die nodig zijn voor opsonisatie van gekapselde pathogenen. Pneumokokken zijn gekapselde bacteriën, dus bij miltextirpatie geen IgM meer tegen pneumokokken
In voorovergebogen houding is een aorta-insufficientie het best te horen. Juist
Om AAA op te sporen wordt tegenwoordig echo buik gemaakt. Welke risicofactor telt het minst mee voor indicatie voor echo? a. roken b. leeftijd >60 jaar c. bekend met atherosclerose d. hypertensie b. leeftijd >60 jaar Aneurysma ontstaat a.g.v. atherosclerose. Risicofactoren: roken, hypertensie, DM, hypercholesterolemie. Het feit dat m.n. oudere mannen te maken krijgen met aneurysma komt omdat deze factoren bij hen meer voorkomen.
Een niet-comateuze patiënt heeft een benzodiazepinen-overdosering genomen. Wat gebeurt er met het PaCO2? a. stijgt b. daalt b. stijgt Benzodiazepine OD leidt tot coma en respiratoire depressie. Waarschijnlijk is bij deze patiënt door ademdepressie het PaCO2 gestegen, maar is nog niet comateus.
Claudicatio van de kaakspieren kan optreden door: a. atherosclerose van de a. carotis externa b. arteriitis temporalis c. CVA b. arteriitis temporalis Bekendste symptomen van arteriitis temporalis: hoofdpijn, gezichtspijn, visuele problemen. Gezichtspijn is erger bij eten (kaak claudicatie)
Polyurie treedt niet op bij: a. hyperglykemie b. hypokaliemie c. hyperkaliemie d. hypercalciemie c. hyperkaliemie Bij een hyperkaliemie zal er meer kalium uitgescheiden worden en in ruil daarvoor ook meer natrium(en water) geresorbeerd worden, wat leidt tot vasthouden van vocht = oligurie
Een COPD patiënt, zonder symptomen, heeft een FEV1 van 82% van voorspeld. Welke GOLD-classificatie is dit? a. 0 b. 1 c. 2 d. 3 e. 4 a. 0 Fase 0 = FEV1 >80% en geen symptomen.
Periorbitaal oedeem is 's avonds erger dan 's ochtends. Onjuist Vooral 's morgens, dan heb je gelegen.
Bij een patiënt met atriumfibrilleren is gekozen voor ritmecontrole. Metoprolol werkt niet meer goed genoeg. Wat is het vervolg? a. vervangen door digoxine b. aanvullen met digoxine c. vervangen door amiodarone d. aanvullen met amiodarone b. aanvullen met digoxine 'Voeg digoxine toe bij onvoldoende daling van de ventrikelfrequentie bij maximale dosering van b-blokker of calciumantagonist.' Metaprolol = b-blokker.
Een plakproef wordt uitgevoerd bij een allergische reactie type: a. 1 b. 2 c. 3 d. 4 d. 4 De type IV reactie speelt een belangrijke rol bij de genese van allergisch contacteczeem. Een belangrijk hulpmiddel bij het stellen van de diagnose allergisch contacteczeem is de zogenaamde plakproef
Voor mestceldegeneratie is nodig: a. IgG b. IgE b. IgE Mestceldegranulatie treedt op bij een type 1 allergische reactie: IgE bindt mestcel
Eczeem op de behaarde hoofdhuid en in de nasolabiale plooi is: a. atopisch eczeem b. seborrhoisch eczeem c. orthoergisch eczeem b. seborrhoisch eczeem Voorkeurslocatie seborrhoisch eczeem: gebieden met veel talgklieren (behaarde hoofd, wenkbrauwen, nasolabiale plooien e.d.) Atopisch eczeem: plooien, knieën, schaamstreek, nek Orthoergisch eczeem: contact met irriterende stof
Welke waarde in het bloed is verhoogd na een maagbloeding? a. LDH b. ureum c. creatinine d. albumine b. ureum Ureumproductie oa. verhoogd bij toegenomen endogeen katabolisme zoals bij inwendige bloedingen. Maagbloeding bevat eiwitten, deze worden in darmen weer opgenomen en gekatholiseerd wat zorgt voor verhoogd ureum.
Bij een patiënt met nefrotisch syndroom is de concentratie albumine in het bloed: a. verhoogd b. normaal c. verlaagd c. verlaagd Er is hypoalbuminemie agv proteinurie
De ziekte van Buerger komt met name voor bij mensen die verslaafd zijn aan: a. tabak b. cocaine c. heroine/morfine d. alcohol a.tabak Ziekte van Buerger = trombangiitis obliterans: chronische onsteking van (slag)aders mn distaal. Vooral jonge (zwaar)rokende mannen. Klassiek: niet-atherosclerotische afsluiting van distale arteriën -> claudicatie en rustpijn leidend tot gangreen
Bij een zwerver die oa rookt en drinkt worden gesegmenteerde macrocysten gevonden. Waar past dit het beste bij? a. alcohol b. tabak c. chronische ontsteking d. foliumzuurgebrek d. foliumzuurgebrek Belangrijkste oorzaken van macrocytaire anemie: vitamine-B12- en/of foliumzuurtekort. Hypersegmentatie van neutrofiele granulocyten vormt een aanwijzing voor tekort aan vitamine B12 of foliumzuur. Dus: macrocyten en hypersegmentatie
Cilindrische erytrocyten in de urine wijzen op: a. pyelonefritis b. glomerulonefritis b. glomerulonefritis Bij glomerulonefritis sprake van hematurie: typisch zijn rode-cellen cilinders (cilindrische erytrocyten) Bij pyelonefritis: witte cellen in urine (leukos)
Dysmorfe erytrocyten in de urine wijzen op een glomerulair probleem. Juist Door beschadiging tijdens passage van erytrocyten -> dysmorf uiterlijk. En vorming van erytrocytcilinders.
Een vrouwelijke patiente heeft familiaire hyperlipidemie. Is het LDL van patiente hoger of lager dan dat van mannen met dezelfde aandoening? a. hoger b. gelijk c. lager c. lager Lipoproteinegehalten, in bijzonder LDL, stijgen met leeftijd. Bij mannen zijn de gehalten gewoonlijk hoger dan bij vrouwen, maar bij vrouwen nemen ze toe na de menopauze.
De GFR bij een jonge, gezonde man is: a. 100ml/min b. 120 ml/min c. 180 ml/min d. 240 ml/min b. 120 ml/min Mannen: 90-140 ml/min (120 is dus meest juist want meer gemiddeld, maar 100 kan in dit geval ook nog..) Vrouwen: 80-125 ml/min
Bij een maligne beenmergwoekering is er sprake van reticulocytose. Onjuist Bij maligne beenmergwoekering is er sprake van reticulopenie: verlaagd aantal reticulocyten wijst op slecht functionerend beenmerg, bijv. bij leukemie
Droge hoest is een veel voorkomende bijwerking van: a. b-blokkers b. ACE-remmers b. ACE-remmers Prikkelhoest is een algemene bijwerking van ACE-remmers (prikkelhoest = niet-productieve hoest = droge hoest)
Een streptokokkeninfectie kan verergering van psoriasis veroorzaken. Juist Factoren die psoriasis veroorzaken/verergeren: infecties (mn keelinfectie met streptokokken), medicijnen (oa b-blokkers), psychosociale stress
Een vrouw komt terug uit Sierra Leone en heeft een Shigella snoei infectie. Zonder antibiotica is een infectie met Shigella snoei meestal dodelijk. Onjuist Meestal is de ziekte self-limiting in 7-10 dagen, maar bij kinderen in ontwikkelingslanden ligt de mortaliteit rond de 20%. AB kan het beloop en duur gunstig beïnvloeden.
Bij een patiënt met DM is de E/A index: a. te hoog b. te laag a. te hoog Eigenlijk: fout-normaal. Omdat bij DM eerst de kleinere arteriën zijn aangetast (microangiopathie), kan er een normale E/A index zijn bij aanwezigheid van perifeer vaatlijden.
Wanneer wordt er geen endocarditisprofylaxe gegeven bij een tandheelkundige ingreep? a. kunstklep b. pacemaker c. eerdere endocarditis b. pacemaker Geef endocarditisprofylaxe (AB) bij hoogrisicopatienten: eerder doorgemaakte infectieve endocarditis, kunstklep, mitraalklepprolaps, congenitale hartziekte
De behandeling van een ulcus duodeni/ventriculi veroorzaakt door een NSAID bestaat uit: a. antacida b. protonpompremmer c. H2-antagonist b. protonpompremmer (PPI) Ulcus = maagcomplicatie. In dit geval behandeling met PPI. Bij alleen maagklachten door NSAID (dus geen ulcus), dan eerst behandeling met H2-antagonist.
Bij verhoging van de dosis fraxiparine wordt de INR: a. verhoogd b. verandert niet c. verlaagd b. verandert niet Heparine (eg. fraxiparine) heeft geen invloed op de INR. Coumarine derivaten (eg. acenocoumarol) verhogen de INR wel.
Wat is geen bijwerking van prednisolon? a. spierzwakte b. rijfracturen c. emfyseem c. emfyseem Bijwerkingen: oa. osteoporose door verhoogd eiwitkatabolisme/remming osteoblastactiviteit/beinvloeding calciumresorptie; spieratrofie door verhoogd eiwitkatabolisme (dus spierzwakte)
Bij een patiënt met chronische diabetes insipidus is de glucosespiegel verhoogd. Onjuist Dorst en waterregulatie wordt voor groot deel gereguleerd door vasopressine (ADH). Diabetes insipidus is een ADH deficiëntie of insensitiviteit op de actie en leidt tot polyurie, nycturie en compensatoire polydipsie. Glucosespiegels zijn normaal
Bij een niet-comateuze patiënt zal een daling van de hoeveelheid ADH leiden tot een ... mictiefrequentie: a. verhoogde b. verlaagde a. verhoogde ADH zorgt voor concentratie van de urine. Bij laag ADH krijg je dus veel urine met lage osmolariteit, bij hoog ADH krijg je weinig urine met hoge osmolariteit.
De neurohypofyse produceert: a. FSH b. LH c. ADH c. ADH Neurohypofyse = hypofyse achterkwab. Produceert ADH en oxytocine. Adenohypofyse = hypofyse voorkwab. Produceert oa. FSH en LH.
Een van de symptomen die kunnen ontstaan bij levercirrose is gynaecomastie. Juist Door endocriene dysfunctie (gynaecomastie, verlies van libido, amenorroe)
Bij een pre-hepatische oorzaak van icterus is het ongeconjuceerd bilirubine: a. verhoogd b. normaal c. verlaagd a. verhoogd Prehepatische oorzaak: er is sprake van verhoogd ongeconjugeerd bilirubine door verhoogde afbraak van Hb en dus meer aanbod van ongeconjugeerd bilirubine aan de lever. Geconjugeerd bilirubine level is normaal want geen leverprobleem.
De diagnose bij coeliakie berust op een: a. ademtest b. faecesonderzoek c. biopsie c. biopsie Eerst bloedtest voor antistoffen tegen gluten, daarna verwijzing voor dunnedarmbiopsie (=gouden standaard -> vlokatrofie)
Een patiënt heeft buikpijn. Braken verlicht. Wat kan hier aan de hand zijn? a. pylorusstenose b. Meckels divertikel c. cholecystitis a. pylorusstenose Bij alledrie is sprake van misselijkheid en braken, alleen bij pylorusstenose lucht dit op, en kan ook sprake zijn van projectielbraken
De belangrijkste veroorzaker van een community acquired pneumonie (CAP) is: a. S. pneumoniae b. Influenza A c. S. aureus a. S. pneumoniae S. pneumoniae 50%, Influenza A 5%, S. aureus 2%
Je hoort een harde S2 en crepitaties achter het hart. Wat kan hier aan de hand zijn? a. pericarditis b. mitralisinsufficientie b. mitralisinsufficientie Mitralisinsufficientie kan leiden tot pulmonale hypertensie en longoedeem. Luide S2 treedt op bij pulmonale hypertensie, crepitaties wijst op longoedeem.
Wanneer is er meer kans op het tegelijkertijd krijgen van de ziekte van Hodgkin? a. monozygote tweeling b. dizygote tweeling c. geen verschil a. monozygote tweeling Monozygote tweelingen hebben 100x meer kans op het tegelijk ontwikkelen van een Hodgkinlymfoom. Er wordt geen verhoging gezien bij dizygote tweelingen.
Bij gastro-oesofageale reflux is er geen relatie tussen de afwijkingen in de slokdarm en de mate van reflux. Juist Er bestaat een slechte correlatie tussen GORD symptomen en de aanwezigheid van endoscopisch bevestigde oesofagitis.
Als de zuurstofsaturatie daalt, ontstaat bij een anemie eerder cyanose dan bij polycythemie. Onjuist Je moet 3mmol ongesatureerd Hb hebben om cyanotisch te worden. Iemand met anemie heeft lager Hb, en moet dus lagere saturatie hebben om cyanotisch te worden dus duurt langer om cyanotisch te worden (dus juist later cyanose bij anemie)
Bij COPD Patienten die al langer een cyanose hebben, ontstaat minder snel hypercapnie als zuurstof wordt toegediend dan bij patiënten die geen cyanose hebben. Onjuist COPD patienten met langer bestaande cyanose krijgen juist sneller hypercapnie bij toediening van O2.
Wat is het probleem voor de omzetting van vitamine D bij nierinsufficientie? a. Er wordt onvoldoende vit D opgenomen b. Er is meer vit D nodig c. De omzetting van 25-hydroxycalciferol naar 1,25 hydroxycalciferol c. De omzetting van 25-hydroxycalciferol naar 1,25 hydroxycalciferol Cholecalciferol (vitamine D) wordt omgezet in de lever tot 25-hydroxycholecalciferol en verder door het renale 1-a-hydroxylase tot het actieve metaboliet 1,25 dihydroxycholecalciferol
Wat gebeurt er met de bloeddruk bij een acute bijnierschorsinsufficientie (=Addisone crisis)? a. gaat omhoog b. blijft gelijk c. gaat omlaag c. gaat omlaag Bij een bijnierschors insufficiëntie is er verminderd aldosteron en daardoor in de tubulus vermindert heropname van natrium/excretie van kalium, en dus vergrootte uitscheiding van vocht wat resulteert in bloeddrukdaling.
De valiumspiegel in het plasma zal door insuline: a. stijgen b. gelijk blijven c. dalen c. dalen Opname van kalium wordt gestimuleerd door: insuline, b-adrenerge stimulatie, theofyllines. Opname van kalium wordt geremd door: a-adrenerge stimulatie, acidose, celschade of -dood
Wat is de oorzaak van een antrumgastritis? a. h. pylori b. NSAIDs c. alcohol a. h. pylori De meest voorkomende oorzaak van gastritis is h. pylori (80%). Deze gastritis zit vooral in het Antrum van de maag. De meest voorkomende oorzaak van gastropathie is mucoseschade door aspirine, NSAID, alcohol
Bij beginnende DM2 is het C-peptide: a. verhoogd b. verlaagd a. verhoogd Pancreas maakt proinsuline wat wordt afgebroken in gelijke hoeveelheden insuline en C-peptide. Bij DM2 wordt er genoeg of juist meer insuline aangemaakt en is C-peptide dus normaal/verhoogd. Bij DM1 niet want gestoorde insuline-aanmaak.
Bij een man met een cardiaal probleem wordt een erectiefractie van 58% vastgesteld. Dit is: a. verhoogd b. normaal c. verlaagd b. normaal Een normale ejectiefractie is >55%.
Een multinodulair struma levert meestal euthyreoidie op. Juist Patienten met multinodulair struma zijn meestal euthyroid maar kunnen ook hyperthyreoïd zijn (toxisch struma). Multinodulair struma is de meest voorkomende oorzaak van trachea/oesofagus compressie en kan voor laryngeale zenuwverlamming zorgen.
Hyperplasie is het groter worden van 1 cel. Onjuist Hypertrofie is het groter worden van 1 cel. Hyperplasie is vergroting van bepaald orgaan of weefsel adv abnormaal hoge celdeling.
Psoriasis pustulosa is: a. steriel b. veroorzaakt door s. aureus c. veroorzaakt door een streptokok a. steriel Hierbij ontstaan uit micro-abcesjes steriele pustulae in de hoornlaag, waaruit zich door confluering met pus gevulde bullae kunnen vormen. Meestal gepaard met tempverhoging, pijn en algehele malaise.
Een jongen krijgt een tik ten hoogte van zijn linkernier, deze ligt nu caudaal van de rechternier. Ligt de linkernier normaal meer craniaal of meer caudaal tov de rechternier? a. craniaal b. caudaal a. craniaal De rechternier ligt normaal meer naar caudaal vanwege de lever.
Iemand wordt 3 dagen na een barbecue ziek. Verwekker? a. Yersinia b. Salmonella c. Campylobacter jejuni c. Campylobacter jejuni Campylobacter: vee, kip. 48-96h later ziek. Salmonella: vee, kip. 12-48h later ziek. Yersinia: melk, varken. 2-14h later ziek.
Een patiënt met hypertensie (220/110) is bleek en zweterig, heeft een regelmatige pols en geen polsdeficit. Wat kan hier aan de hand zijn? a. feochromocytoom b. carcinoid syndroom a. feochromocytoom Feochromocytoom = gezwel van bijniermerg, leidt tot verhoogde afgifte van stresshormonen ((nor)adrenaline). Klachten: oa. hoge bloeddruk, hoofdpijnaanvallen, zweten, hartkloppingen, misselijkheid, trillen, bleekheid
Astmapatiënten hebben vaak de meeste klachten: a. tussen 2:00 en 4:00 b. tussen 8:00 en 10:00 c. tussen 12:00 en 14:00 d. tussen 18:00 en 20:00 a. tussen 2:00 en 4:00 Symptomen zijn vaak 's nachts het ergst.
Een patiënt heeft een probleem met het slikken van vast voedsel, maar geen probleem met het slikken van vloeistoffen. Dit berust het meest waarschijnlijk op een mechanische belemmering van de slokdarm. Juist Mechanische afsluiting: vast voedsel een probleem, vloeibaar gaat goed Neurologische afsluiting (bijv. achalasie): probleem met zowel vast als vloeibaar
Bij een vrouw van 81 jaar met een maagbloeding door acetylsalicylzuur ga je het volgende toedienen: a. trombocytentransfusie b. vitamine K intraveneus a. trombocytentransfusie = bloedplaatjestransfusie. Overweeg dit bij patiënten met (levensbedreigende) bloedingen die anticoagulantia zoals aspirine (acetylsalicylzuur) of clopidogrel gebruiken.
Bij een stoornis in de functie van een stollingseiwit ontstaat de heftige bloeding direct in aansluiting op een trauma. Onjuist Bij een stollingsstoornis vaak een korte vertraging tussen voorgaande gebeurtenis en bloeding (nabloeding) Bij vasculair/trombocytenprobleem wel direct bloeding na trauma (doorbloeding; snel blauwe plekken e.d.)
Bij hypoglykemie mag je een b-blokker geven. Onjuist Niet-selectieve b-blokkers hebben ook invloed op regeling van bloedglucosespiegel door remming van glycogenolyse, zodat hypoglykemie minder snel wordt gecorrigeerd. Ongewenst bij diabetes.
Een b-blokker moet langzaam afgebouwd worden. Juist
Een aantal dingen kunnen acute hartdood veroorzaken. Hypertrofische cardiomyopathie is daar één van. Juist Patienten met hypertrofische cardiomyopathie presenteren zich met POB, dyspnoe, syncope, arritmieen en acute hartdood.
Als iemand met DM2 afvalt, waardoor zijn BMI lager wordt, dan neemt de insulinegevoeligheid toe. Juist Bij patienten met een BMI >25 leidt 5-10% gewichtsverlies al tot lagere glucosewaarden, een betere vetstofwisseling en een lagere bloeddruk.
Een aortaklepinsufficientie hoor je het best in linker zijligging Onjuist Eventueel in zittende houding (het hart ligt dan meer naar voren)
Een van de verschijnselen bij een vrouw die langdurig prednisolon in hoge dosering gebruikt is hirsutisme. Juist Hirsutisme is een endocriene bijwerking van prednisolon. Ook kan prednisolongebruik leiden tot Cushing syndroom: de meest voorkomende oorzaak van Cushing is namelijk glucocorticoid gebruik (eg. dexamethason, prednison)
Een vrouw heeft een vergrote lever en hierin een echoden oplichting van 2cm doorsnee. Ze slikt anticonceptie. Wat is de meest waarschijnlijke diagnose? a. levercarcinoom b. leveradenoom c. levercyste d. metastase b. leveradenoom Hepatische adenomen zijn geassocieerd met orale anticonceptiva, buikpijn en intraperitoneale bloedingen. Bij staken van OAC verdwijnt hepatomegalie waarschijnlijk.
Wat gebeurt er met de urineosmolaliteit en het natriumgehalte bij nierinsufficientie door uitdroging? a. urineosmol verhoogd, Na verlaagd b. beide verhoogd c. beide verlaagd d. urineosmol verlaagd, Na verhoogd a. urineosmol verhoogd, Na verlaagd
Welke deficiëntie komt relatief vaker voor bij vegetariërs? a. ijzer b. vitamine b12 c. vitamine d b. vitamine b12 Vitamine b12 zit in vlees, vis, eieren en melk.
Waardoor is de levensverwachting bij nierfalen verlaagd? a. CVA b. complicaties nierinsufficientie c. hartfalen door pericarditis d. hartinfarct door elektrolytverschuiving d. hartinfarct door elektrolytverschuiving
De FEV1/FVC bij obstructieve longproblemen is <70%. Juist Obstructief longprobleem: FEV1 wordt proportioneel lager dan FVC, dus ratio gaat omlaag. Restrictief longprobleem: FEV1 en FVC verlagen in dezelfde proportie dus ratio blijft normaal of stijgt een beetje (door elastic recoil)
Patiente heeft lange tijd Crohn, gaat nu goed met haar. Cholesterol is goed en gebruik geen alcohol, maar ze rookt wel 5 pakjes sigaretten per week. Zij heeft als ze stopt met roken meer kans op exacerbatie van Crohn. Onjuist Roken kan juist tot exacerbatie van Crohn leiden.
Wat komt er overeen bij een ijzergebreksanemie en anemie van de chronische ziekte? a. ijzer in beenmerg is afwezig b. de totale ijzerbindingscapaciteit is verhoogd c. het serum ijzer is verlaagd c. het serum ijzer is verlaagd
Een contactallergie door nikkel is een type 4 reactie Juist
Een patiënt ligt continu te kronkelen van de pijn. Hier is sprake van koliekpijn. Onjuist Koliekpijn is in aanvallen, dus niet continu. Kronkelen past er wel bij, patienten hebben bewegingsdrang bij koliekpijn
De broer van 'n 35-jarige vrouw met familiaire hyperlipidemie is op 41-jarige leeftijd overleden aan myocardinfarct. Wanneer deze vrouw ook een myocardinfarct krijgt zal dit wss gebeuren op: a. eerdere leeftijd b. gelijke leeftijd c. latere leeftijd c. latere leeftijd Mannelijk geslacht is risicofactor voor coronary disease, vandaar deze vrouw later
Welke aandoening wordt door hetzelfde virus veroorzaakt als gordelroos? a. griep b. baarmoederhalskanker c. waterpokken c. waterpokken Beide veroorzaakt door varicella zoster (gordelroos = herpes zoster)
Toxicodermie presenteert zich vaker als vesiculaire dermatose dan met urticaria. Onjuist Toxicodermie = geneesmiddeleneruptie. Presenteert zich vaak als urticaria of maculeus/maculopapuleus exantheem
Purpura zijn wegdrukbaar Onjuist Purpura = zichtbare bloeding van huid of slijmvliezen, 'niet wegdrukbare roodheid'
Een patiënt heeft 3 dagen geleden een myocardinfarct ondergaan. Trombolyse is nog zinvol. Onjuist Trombolyse is meestal niet meer zinvol >12h na een myocardinfarct.
Hyperpigmentatie bij iemand met bijnierschorsinsufficientie wordt veroorzaakt door een hypothalamusprobleem. Onjuist Hyperpigmentatie komt door verhoging van ACTH. Mechanisme: primaire adrenale insufficiëntie -> te weinig cortisol -> + feedback naar hypofyse -> meer ACTH. ACTH heeft zelfde effect als melanocyt stimulating hormone
Wat is de primaire uiting van acuut eczeem? a. vesikels b. pustels c. maculae a. vesikels Vesikels of bullae aan de handen
Jongeman, 28jr, voetballer. Geen myocardinfarct doorgemaakt, maar wel linkerventrikelhypertrofie en een souffle thv 2e ICR. Meest waarschijnlijke diagnose? a. aortastenose b. pulmonalisstenose c. aortainsufficientie d. pulmonalisinsufficientie a. aortastenose
Een oude man heeft zeurende pijn in de buik, uitstralend naar het scrotum. Palpatie is moeilijk vanwege vet. De patiënt komt in shock binnen op de SEH. Gerupteerd AAA staat hoog in je DD. Juist
Bij een nefrotisch syndroom worden eerder steunkousen voorgeschreven dan lisdiuretica. Onjuist Bij alle nefrotische syndromen is symptomatische behandeling van oedeem aangewezen. De therapie bestaat uit beperking van zoutinname en soms zeer intensieve behandeling met diuretica. FK: lisdiuretica
Diep ademhalen geeft verlichting bij pleuritis. Onjuist Diep ademhalen verergert klachten bij pleuritis door schuren van pleurabladen.
Obstructie van het colon ascendens geeft uitstraling van de pijn naar de linker schouder. Onjuist Pijn straalt uit naar onder de navel.
Hereditaire hemochromatose komt op de leeftijd van 40 jaar voor bij: a. mannen > vrouwen b. vrouwen > mannen c. evenveel a. mannen > vrouwen Erfelijke hemochromatose: ijzerstapelingsziekte in verschillende organen. Bij vrouwen zijn, door ijzerverlies tijdens zwangerschappen/menstruatie de klinische symptomen pas op latere leeftijd zichtbaar
Een vrouw heeft enkele dagen geleden een uterusextirpatie ondergaan. Zij is ontslagen uit het ziekenhuis en meldt zich nu op de spoed. Haar snelle pols pleit tégen een intra-abdominale bloeding. Onjuist
Bij patienten met microhematurie die acenocoumarol gebruiken moet onderzoek gedaan worden naar de oorzaak van de hematurie. Juist Altijd contact opnemen met huisarts als er sprake is van hematurie. Medicijnen veroorzaken geen hematurie, maar bloedverdunnende medicijnen kunnen er wel voor zorgen dat een bloeding waar dan ook heviger is en bloedverlies zal dus sneller opvallen
De onderkant van de bloeddrukmanchet moet zich 3cm boven de elleboogplooi bevinden. Juist
Created by: lvdk
Popular Medical sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards