Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Levenscyclus

Week 3 - Urologie en seksuologie

QuestionAnswer
Nefrolithiasis/Urolithiasis: kenmerken, oorzaken, -Risico op nierstenen:10%. Man:vrouw, 2:1. Meestal tussen 22-55 jaar. Kans op recidief=50-70% -Meestal calciumoxalaatstenen (40-50%) -O: <citraat, >zouten, steenvormende bacterie, structurele afwijking -K: Rusteloze patiënt met pijn, bleekheid, zweten.
UWI (cystitis) -Incidenthie hoogst bij vrouw 60 jaar -Meestal door E.coli -K: veel plassen, dysurie, hematurie, buikpijn, stinkende urine, troebele urine !Koorts: pyelitis of pyelonefritis!
BPH ->60j -Transitiezone: hyperplasie --> urethracompressie K: Mictieklachten, veel plassen, nycturie, nadruppelen, moeite met uitplassen B: zittend plassen, alfa-blokker, 5-alfa-reductase, TURP, laser therapie, TUNA, prostatectomie
Prostaatcarcinoom Langzaam groeiende adenocarcinoom, perifere zone R: >50j, (+)fam, Afro-amerikaans D: PSA >3ng/ml (kans op prostaatcarcinoom) K: Vaak geen. Mictieklachten zelden een uiting van prostaatcarcinoom !Uitzaaiing: bot/lymfogeen
Blaascarcinoom -Vaker man (4:1) 90% urotheelcarcinoom (minder agressief), 8% PCC, 2% adeno Meestal in het overgangsepitheel R: roken, industriele carcinogenen K: pijnloze hematurie, vaak UWI, >mictie, dysurie B: chirurgie, +chemo/immuno
Blaaspoliep -Voorstadium blaascarcinoom, vrijwel altijd maligne
Testiscarcinoom Zeldzaam, wel meest voorkomende kanker tussen 30-40 j Seminoom (vaak) of kiemcel (teratoom). Metastase:lymfatisch, intra-abdominaal. Bij teratoom > longen 50% heeft metastase bij presentatie R:niet-ingedaalde testis K:pijnloze testiculaire knobbel
Torsio testis -Draaien zaadstreng > obstructie vasculatuur -Meestal<3 jaar of na puberteit -Intravaginaal vs extravaginaal K: ernstige, unilaterale pijn, misselijkheid en braken De cremasterreflex is vaak afwezig. B: retorsie
Epidydimitis: bacteriële oorzaak -Bacteriële epididymitis= meest voorkomende inflammatoire aandoening van het scrotum. -Vaak secundair aan infectie van de ureter en is verspreid via de vas deferens -Vaak E.coli. Tussen 15-30j vaak soa (chlamydia of gonorrhoe)
Spermatocele: kenmerken, klachten, behandeling -cyste die spermatozoa bevat in de epididymis (groter dan 2 cm) -Meestal in hoofd epididymis (lijkt op 3e bal) O: infectieus, idio, obstructief, trauma R: vasectomie, >leeftijd K: geen B: excisie bij klachten
Hydrocele: kenmerken, klachten, behandeling -Ophoping van vloeistof tussen de pariëtale en viscerale lagen tunica vaginalis. -K:geen, zwaar onaangenaam gevoel balzak Chirurgie bij een inguinale hernia of onderliggende testiculaire pathologie Excisie bij klachten en/of cosmetische bezwaren.
Varicocele -Een varicocele staat voor dilatatie en kronkeligheid van de pampiniforme plexus van de zaadstreng. -Vaak links -K: geen, pijnlijke zwelling bij inspanning -B: percutane embolisatie !Kan leiden tot infertiliteit door >temp scrotum
Cryptorchisme (afwezige zaadbal) Normaal: met 32 weken beide ingedaald. Indien niet, vaak <3maand na geboorte. -Retractiel -Incompleet -Ectopisch B: operatie
Phimosis Fibrose voorhuid -chronische voorhuidirritatie of 'sproeien' tijdens mictie. -VG recente of terugkerende infectie onder de voorhuid. B: besnijdenis
Hypospadie Abnormale ontwikkeling van de distale urethra > meatus ergens op het ventrale oppervlak tussen Het restant van de urethra distaal van de meatus is fibrotisch, >penis naar beneden of naar de zijkant buigt bij erectie =chordee.
Epispadie Bij epispadie bij jongens bevindt de urethrale meatus zich aan de dorsale zijde van de penis. Bij meisjes kan de urinebuis over de hele lengte gespleten zijn of in de buikholte uitmonden.
Priapisme Verlengde erectie (>4u), pijnlijk. Abnormaliteit corpora cavernosa (95% veneus) -B (veneus): aspiratie, alfa-agonist, operatie. -Meest voorkomende oorzaak =bijwerking van geïnjecteerde intracavernosale drugs om erectiele disfunctie te behandelen.
Peyronie -50-60j -progressieve asymmetrische fibrotische plaques in de fascia die de corpara cavernosa omgeven > buiging penis
Erectiele dysfunctie -Vaak bij DM O: angst, depressie, >alcohol, thiazide, b-blokker, hypothy. B: PDE-5 remmers
Retrograde ejaculatie (bij DM) Bij patiënten met diabetes komt retrograde injectie vooral voor bij de patiënten met autonome neuropathie. Het sperma komt hierbij in de blaas terecht, waardoor de patiënt droog klaarkomt. Bij een kinderwens kan sperma geïsoleerd worden en gebruikt.
Behandeling urineincontinentie 1) Niet-medicamenteus: leeftstijl 2a) Alfanlokker 2b) Anti-cholinergica (bij urge-incontinentie) 3) TURP
Prostaatcarcinoom: behandeling -Brachytherapie -Bestraling -Prostatectomie -Hormoontherapie: LHRH agonisten of antagonist -Anti-androgeen Metastasen: hormoontherapie
Blaassteen Cystitis achtige klachten Urgency Blaaskrampen Hematurie of oligurie
Nier/urethersteen Koliekpijn Loze aandrang urine
Urethrasteen Mictiedrang Onvermogen tot mictie Slappe straal
Bij koliekpijn veel/weinig drinken? Weinig bij kolieken Veel drinken is ter voorkoming urolithiasis
UWI behandeling 1e keus: nitrofurantoïne 2e keus: fosfomycine eenmalige gift 3 gram, 2 3e keus: trimethoprim Bij zwangeren: 1e keus: nitrofurantoïne (niet rond à terme datum). 2e keus: amoxicilline/clavulaanzuur
Testiscarcinoom behandeling Orchidectomie 25% met stadium 1 ziekte krijgen een relapse <1j. Opties verdere behandeling van stadium 1 ziekte: -Onmiddellijke chemotherapie -Retroperitoneale lymfklierknoop dissectie. -Surveillance en behandeling als metastasen verschijnen.
Testiscarcinoom prognose 5-jaarsoverleving stadium 1 = 99%, 5-jaars overleving stadium 4 = 80%
Epidydimitis: niet-infectieus Morbus Behcet Granulomatose met polyangittis (Ziekte van Wegener) Polyartritis nodosa Henoch Schonlein
Epidydimitis: klachten en behandeling K: Zwelling, gevoelig, rood en warm, koorts, rillingen, mictieklachten. Testis niet opgetrokken! B: breedspectrum AB
Phimosis secundair meestal te wijten aan balanitis xerotica obliterans die wordt gekenmerkt door een verdikte, witachtige, fibrotische niet-terugtrekbare voorhuid. De piekincidentie is 8 jaar en de aandoening is een duidelijke indicatie voor besnijdenis.
Created by: Imranertugrul
Popular Medical sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards