Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Levenscyclus

Week 2 - Gynaecologie

QuestionAnswer
Meest voorkomende oorzaak vulvuvaginitis? bacteriële vaginosis (22-50%), vulvovaginale candidiasis (17-39%) en trichomoniasis (4-35%)
Amine whiff test? Vaginale pH test Normale pH= 3.5-4.7
Trichomonale vulvovaginitis -T. Vaginalis -Seksueel overdraagbaar, zwembaden -Associatie met PID, endometriose, infertiliteit, vroeggeboortes -Jeuk, branderigheid, dysurie, geelgroene afscheiding (vaak echter asymptomatisch) -B: orale metronidazole of tinidazole
Candidiasis -Jeuk, branderigheid, dikke, witte afscheiding -Microscopie: schimmeldraden -B: invaginale synthetische imidazol of orale fluconazol
Hepatitis B -Via bloed, sperma en vaginaal vocht -Moeder>kind -2-3 maand incubatietijd -Vaak asymptomatisch, hepatitis, levercirrose, levercelcarcinoom -Serologie 3 maand
Syfilis -Treponema pallidum -SOA, moeder>kind (screening) -10-90 incubatiedagen -1e stadium: pijnloos ulcus -2e stadium: huidafwijkingen -3e stadium: orgaanlues (2-30j) -Vatbaar voor HIV! -Serologie + NAAT/PCR 3 maand -B: Benzathinebenzylpenicilline
HIV -Bloed, sperma, vaginaal vocht -Moeder>kind -Max 3 maand incubatietijd -Griepklachten > asymptomatische fase -Serologie 3 maand
Chlamydia -Slijm, genito-genitaal, -anaal -M>kind -1-3 week -Vrouw: urethritis, cervicitis, contactbloedingen, intermenstrueel -Man: urethritis -NAAT/PCR 3 week !PID, fertiliteitsproblemen, epididymitis !neonaat: conjuctivitis, pneumonie B: azitromycine
Gonorroe -Man>vrouw groter dan andersom -Incubatie: 2-14 dagen (gem. 8) -Vrouw: urethritis, cervicitis (geelgroen) -Man: urethritis -NAAT/PCR of kweek 3 week -B: ceftriaxon
Herpes genitalis -HPV type 1 en 2 -Moeder>kind -Incu: 2-12 dagen -Profomale fase: koorts, malaise, spierpijn -Vrouw: pijn, jeuk, dysurie, fluor -Man: urethritis, balanitis -Na 1 week: Blaasjes met helder vocht -Levenslang! !herpes neonatorum -B: valaciclovir
Gardenerella (bacteriële vaginose) -Prevalentie: 45% -Onaangename geur, pH >4.5 -Homogene witgrijze fluor, dun van textuur -Clue cells -B: Metronidazol of clindamycine
Vulvitis bij kinderen -Erytheem en ontsteking van de vaginale mucosa -Gekleurde afscheiding -Meisjes: 2-9 jaar (hogere pH door <oestrogeen). -Indien infectieuze oorzaak: H. influenzae groep A hemolytische streptokok. Chlamydia wijst op seksueel misbruik. B: miconazolcreme
Polycysteus ovariumsyndroom (PCOS) (1 op de 5 vrouwen): kenmerken, klachten, behandeling -Meest voorkomende oorzaak van excessieve androgenen en hirsutisme -Multipele smalle cystes i/d ovaria -Toename LH:FSH ratio -K: oligomenorroe, amenorroe, acne, infertiliteit, virilisatie, androgene alopecia, overgewicht, acanthosis nigricans
PID (salpingitis of adnexitis) -Ontsteking kleine bekken -C. trachomatis en N. Gonorrhoeae -R: eerdere PID, soa -K: Pijn in de onderbuik -B: ofloxacine en metronidazol
Ovariumcarcinoom: oorzaken, risicofactoren en kenmerken -O: 18-24% door BRCA1 of BRCA2, Peutz-Jeghers syndroom, Lynch syndroom -R: vroege menarche, nullipariteit, late menopauze. >R bij multipariteit, borstvoeding en ligatie van de tuba uterina. OAC zorgen voor <30-50% -90% epitheliaal
Cervixcarcinoom: kenmerken -Plaveiselcelcarcinoom (75-80%): hr-HPV-infectie (soa). CIN>kanker -Adenocarcinoom (20-25%): hr-HPV-infectie kolomepitheel. ACIS>kanker -Adenosquaam carcinoom (<5%) In NL veroorzaken HPV 16 en 18 70% van alle cervixcarcinomen !!Roken
Endometriumcarcinoom type 1 Meest voorkomend(80%) Overgwicht, DM, HT, >oestrogeen en infertiliteit Mutatie PTEN. PI3K/AKT verhoogt het vermogen van de oestrogeenreceptor om de expressie aan te zetten van targetgenen >endometriumhyperplasie> hyperplasie met atypische cellen
Adrenogenitaal syndroom Enzymdefect (21-hydroxylase) door mutatie CP21A2 gen Hormoonproductie bijnierschors: geen cortisol en aldosteron (soms) productie <Negatieve terugkoppeling van cortisol, zal ACTH (hypofyse), de bijnieren blijven stimuleren >hyperplasie>>androgenen
Stoornissen bij anorexia nervosa -Hypothalame dysfunctie > hypogonadotroop hypogonadisme -Geen cyclus, androgenen worden niet omgezet tot oestrogenen door tekort aan vetweefsel
Hormoonsuppletie na verwijdering ovaria Oestrogenen:bij postmeno. vermindering vasomotorische en urogenitale klachten postmeno en preventie verlies botmassa Progestagenen: remmen de door oestrogenen gestimuleerde endometriumproliferatie, verlaging risico endometriumhyperplasie en -carcinoom
Uterus myomatosus (vleesbomen/leiomyomen) -25% alle >30j -Groei is afhankleijk van oestrogenen(regressie menopauzaal) -K: Asymp, menorragie, metrorragie, fluor, onderbuikspijn, druk omliggende organen -B: bij menorragie NSAID's, anti-conceptie, chirurg !0.1%=myosarcoom(snelgroeiend, postmeno)
Endometriose (7-10% alle vrouwen): kenmerken, diagnose, klachten -extra-uterien baarmoederslijmvlies -Vaak op vruchtbare leeftijd -Retro-flexed uterus -Vaak op ovaria, bilateraal -K: asymp, progressieve dysmenorroe en dyspareunie -D: biopt, serum CA-125 !Infertiliteit (geen directe oorzaak-gevolg)
Endometriose: pathogenese theorieën? Sampson theory: Directe implantatie van endometriale cellen t.g.v. retrograde menstruatie Halban theory: Vasculaire en lymfatische verspreiding van endometriale cellen Meyer theory: Coelomische metaplasie van multipotente cellen in de peritoneale holte
Endometriose: behandeling -Expectatief -OAC + NSAID (1e keus) -Danazol = steroidhormoon (remt LH en FSH afgifte). Veel bijwerkingen. GnRH agonisten= Lijkt op danazol, minder bijwerkingen -Chirurgie conservatief -Chirurgie extirpatie
Ovariële disfunctie Ovariële disfunctie treedt op wanneer de ovariële follikels opraken of ‘resistent’ worden voor stimulatie door FSH en LH.
Hypothalamus-hypofyse disfunctie GnRH wordt in ‘golven’ door de hypothalamus afgegeven> afgifte van FSH en LH. Wanneer de secretie van GnRH is verstoord wordt dus ook de afgifte van FSH en LH niet gestimuleerd>geen folliculogenese> geen ovulatie, corpus luteum en menstruatie
PCOS: behandeling OAC, afvallen, clomifeencitraat, exogene gonadotrofinen, aromatase inhibitoren, insuline sensitizers
Hyperthecosis -Ernstige vorm van PCOS -De androsteendion productie is zo groot dat de testosteronconcentratie virilisatie veroorzaakt -K: kaal worden, vergroting clitoris, zwaardere stem, remodeling arm-schouderregio
Ovariumcarcinoom: klachten -Vroeg= asymp -Laat= opgeblazen gevoel, ongemakkelijk gevoel en pijn n de bekken, verminderde eetlust en urinewegproblemen
Ovariumcarcinoom: diagnose -RMI -CA125 -Biopt Bij vermoeden non-epitheliale ovariumcarcinoom moet ook het serum humaan choriongonadotrofine en α- fetoproteïne bepaald worden. Inhibine wordt gesecreteerd door de granulosa celtumoren en is een handige marker voor deze aandoening.
Ovariumcarcinoom: behandeling -Epitheliaal= chirugisch (vroeg), chirurgie+chemo(gevorderd), chemo (recidiverend), palliatief -Niet-epitheliaal= chirurgie+chemo
Endometriumcarcinoom type 2 (sereuze carcinoom) Vaak op iets hogere leeftijd Endometriale atrofie Slecht gedifferentieerd TP53 mutatie Uitzaaiing via lymfe >peritoneum
Ovariumcarcinoom: Sereus -Benigne (60%): Bilateraal, Glad van oppervlak en gevuld met helder vloeistof -Borderline (10-15%): Bilateraal, glad opervlak, vergrote pseudo-gestratificeerde kernen -Maligne (10-15%): Laaggradige en hooggradige carcinomen, lage differentiatie
Ovariumcarcinoom: Slijmerig -Benigne: Grote unilaterale cysten, dunwandig en vezelig; -Borderline: Eenzijdig of bilateraal indien uitgezaaid, tot 50 cm groot, gevuld met slijmvlies, villiform papillair kenmerk -Maligne: Eenzijdige, vaste, cystische massa met papillaire kenmerken
Ovariumcarcinoom: Endometrioide -Beningne endometrioide: Cystisch endometrioom of cystadenomen; -Borderline-endometrioide: Zeldzaam; -Maligne endometrioide: Bilateraal, tot 15 cm groot, bast/cystic met bloed, cribriform projecties, overvolle klierstructuren en grote kernen
Ovariumcarcinoom: kiemcel (niet-epitheliaal) -Benigne: Volwassen teratomen, gevuld met talg en haar -Maligne: Ontstaan door onvolwassen of neuroectodermale weefsels -Dysgerminoom: Primitieve kiemtumoren zonder differentiatie, veel voorkomend bij jonger vrouwen, tumoren zijn tot 10 cm groot
Cervixcarcinoom: klachten -Vroeg=geen -Gevorderd= abnormale vaginale bloedingen, afscheiding en bekkenpijn. Tumorgroei in aangrenzende organen kan leiden tot dysurie, incontinentie, ontlastingsproblemen, pijn in het bekken, de rug en billen of gerefereerde pijn in de benen.
Cervixcarcinoom: diagnose -Het tumormarker plaveiselcarcinogeen kanker (SCC) wordt soms bepaald in het geval van plaveiselcelcarcinoom en CA125 voor adenocarcinoom. -FIGO stadiering
Cervixcarcinoom: metastase Voornamelijk via de lymfesysteem van het parametrium naar de iliacale en obturator-knooppunten Hematologische verspreiding: naar de longen of bot, bij >FIGO-stadia Lokaal: blaas, het rectum, de vagina en het parametrium groeien
Adrenogenitaal syndroom: klachten -Meisjes: hirsutisme, vroege groeispurt, vroeg sluiten groeischijven (kind blijft klein). -fertiliteitsproblemen, virilisatie, acne, hirsutisme, alopecia, seksuele stoornissen Screening: hielprik
Adrenogenitaal syndroom: behandeling Glucocorticoïd- en mineralocorticoïdmedicijnen (suppletie cortisol en aldosteron) Complicatie: addisoncrisis
Kans op zwangerschap Na 12 maanden onbeschermde seks= 80% zwanger (vrouw <40 jaar is). Na 12+36 maanden: 50%. Het cumulatieve percentage is dus 90%. Hierna geen zwangerschap dan is het waarschijnlijk dat de infertiliteit zal blijven bestaan zonder medische interventie.
Wat is oligo-ovulatie? Sporadische en onvoorspelbare ovulatie. Onderliggende oorzaak: -PCOS -Schildklierproblemen -Hyperprolactinemie
Wat is anovulatie? Afwezigheid eiersprong Onderliggende oorzaak: -PCOS -Schildklierproblemen -Hyperprolactinemie
Azoöspermie volledige afwezigheid van zaadcellen (sparmatozoa)
Oligospermie te weinig zaadcellen
Asthenospermie onvoldoende beweeglijkheid van de zaadcellen
Teratospermie afwijkende vorm van de zaadcellen
Definitie menopauze Periode van amenorroe van 1 jaar
Created by: Imranertugrul
Popular Medical sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards