Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

SBMS cursus

QuestionAnswer
Man met dyspnoe op de SEH. Lichamelijk onderzoek bij triage: AF 24/min, sat 96%, pols 110/min, temp 37.2C Deze man voldoet aan de citeria van een SIRS a. juist b. onjuist a. juist
Bij welke van de onderstaande ziektebeelden dient men het meest alert te zijn op een letsel van de cervicale wervelkolom? a. artrosis deformans b. reumatoide artritis c. ziekte van Duchenne b. RA
De wijze van zuurstoftoediening bepaalt de bereikte inspiratoire zuurstoffractie (FiO2). De maximale bereikte FiO2 met een non-rebreathing masker met reservoir met 12-15L O2/min bedraagt: a. 60% b. 85% c. 100% b. 85%
Vaak wordt gestart met de maximale O2 toediening via non-rebreathing masker. Soms is het wenselijk om voorzichtig te zijn. Voorzichtigheid is niet geboden bij: a. methemoglobinemie b. ACS c. bleomycinetoxiciteit d. postreanimatie a. methemoglobinemie
Pulse oximetrie is geschikt om hypoventilatie te meten a. juist b. onjuist b. onjuist
Een oorzaak van een foute uitslag van pulse oximetrie is hypertermie a. juist b. onjuist b. onjuist
Teken van Kussmaul: geen normale daling van CVD bij inspiratie. Wanneer wordt het teken van Kussmaul het minst frequent gevonden? a. effusieve pericarditis b. dubbelzijdige pneumonie c. rechter ventrikel infarct d. massale LE b. dubbelzijdige pneumonie
Een patient opent de ogen op aanspreken, buigt normaal bij toedienen pijnprikkel en spreekt inadequaat (enkele woorden, geen zinnen) De emv score: a. 11 b. 10 c. 9 b. 10
Man (53) niet aanspreekbaar thuis aangetroffen. Op de SEH verlaagde EMV (7) en snurkende ademhaling a. O2 met 15L non-rebreathing mask b. luchtwegmanoeuvre c. anesthesist bellen voor intubatie d. uitzuigen van luchtweg b. luchtwegmanoeuvre
Cyanose wordt bij een zelfde mate van hypoxie sneller zichtbaar bij een patient met anemie dan bij een patient met normaal Hb. a. juist b. onjuist b. onjuist
Vrouw (73) met HTN en hartfalen met LVF 40% op de SEH met urosepsis.Pols 130/min, RR 90/60 en CR 5sec. Behandeling: 500ml NaCl 0.9% in 10min 500ml NaCl 0.9% in 30min 100ml NaCl 0.9% in 10min gezien hartfalen 500ml NaCl 0.9% in 10min + forusemide 20mg 500ml NaCl 0.9% in 10min
Hoofddoel van beoordeling C bij primary assessment? Shock
Bij verdenking CWK lersel en een bedreigde luchtweg. a. head tilt/chin lift b jaw thrust b. jaw thrust
Welke van de onderstaande factoren is het minst een voorspeller van een moeilijke kapbeademing? a. EMV <6 b. hogere leeftijd c. abnormale anatomie van de nek d. BMI >30 b. EMV <6
Vrouw (60) met hemibeeld links. In rust snurkende adem. Opent ogen op aanspreken, voert opdrachten uit rechts, spraak verward. a. oropharyngeale tube b. endotracheale tube c. geen van beiden c. geen van beiden (nasopharyngeale tube)
Patient met exacerbatie astma heeft een silent chest a. vernevelen met bronchospasmolytica b. 15 L/O2 met non-rebreathing masker c. intubatie en beademing c. intubatie en beademing
Patient met exacerbatie COPD. Sat 78% en krijgt 15L O2. Streefsaturatie? a. 88-92% b. 92-95% c. 95-98% a. 88-92%
Een normaal ECG maakt hartfalen onwaarschijnlijk. a. juist b. onjuist a. juist
Bij een patient met hartfalen dient men voorzichtig te zijn in bepaalde situaties met toediening van nitraten. Dit geldt het minst voor: a. aortastenose b. mitralisinsufficientie c. rechter ventrikel infarct d. tamponade b. mitralisinsufficientie
Meest voorkomende verwekker community acquired pneumonie a. H influenzae b. S. pneumoniae c. legionella d. M pneumoniae b. S pneumoniae
Vrouw (55) op de SEh ivm astma cardiale. LO: helder, angstig, forse dyspnoe, AF 36, sat 88% met 15L non-reb. RR 170/100, p 130. Krijgt furosemide en nitraten. Verbetering oxygenatie: Boussignac masker (CPAP) mayo tube fentanyl iv intubatie Boussignac masker (CPAP)
Type 1 resp falen = hypoxemie zonder hypercapnie Dit komt meestal door ventilatie-perfusie mismatch of shunt. a. juist b. onjuist Juist Type 2 is met hypercapnie dus verminderde alveolaire ventilatie
Patient met myasthenia gravis, nu resp. insuff. Meest geschikte parameter in bloedgasanalyse voor beoordeling probleem? a. pO2 b. pCO2 c. alveolaire-arteriele zuurstofgradient pCO2. Bij gezonde patienten A-a zuurstofgradient
Bij pad asystolie/PEA van het ALS protocol bestaat de eerste stap uit iv toediening van: a. adrenaline 1mg b. adrenaline 5mg c. atropine 1mg d. atropine 3mg adrenaline 1mg
Pad VF/VT zonder output Iv toediening tijdens eerste stap: a. adrenaline 1mg b. amiodaron 300mg c. adrenaline 1m + amiodaron 300mg c. adrenaline 1m + amiodaron 300mg
Dialysepatient krijgt voor dialyse VF. Start reanimatie. Welk middel: a. magnesiumsulfaat b. natriumbicarbonaat c. calciumgluconaat c. calciumgluconaat
Wat draagt het meest bij aan een hartstilstand? a. hypokaliemie b. hypercalciemie c. hypnatriemie a. hypokaliemie
Wat draagt het meest bij aan een hartstilstand? a. hypercapnie b. hypothermie c. uremie b. hypothermie
Wat is het meest geschikt tijdens eerste minuut bij VF? a. intubatie b. defibrillatie c. amiodarone d. adrenaline defibrillatie
Wat zie je het meest met CVD? a. linker ventrikel infarct b. aortadissectie c. spanningspneumothorax spanningspneumothorax
Risicofactor voor aortadissectie? a. Vrouwelijk geslacht b. hypertensie c. DM hypertensie
Pijn op de thorax en tussen schouders BIj welk symptoom hoogste kans op aortadissectie? a. acuut ontstaan van pijn b. aanwezigheid neurologische symptomen c. verbreed aorta/mediastinum op X-thorax b. aanwezigheid neurologische symptomen
Patient met POB + Wells score 6. normale D-dimeer. Verder onderzoek naar LE niet nodig a. juist b. onjuist b. onjuist
Patient met dyspnoe 2 maal gecollabeerd. LO: AF 36, sat 82, RR 78/50, p 132 ECG sinustachycardie met RBTB meest wss? a. rechter ventrikel infarct b. LE c. aortadissectie d. pneumosepsis LE
Waar thoracocentese bij spanningspneu? a. 2e intercostaalruimte midclaviculair boven rib a. 2e intercostaalruimte midclaviculair onder rib a. 2e intercostaalruimte midclaviculair boven rib
Shock betekent? a. stoornis in weefselperfusie b. hypotensie c. verhoogde lactaatproductie stoornis in weefselperfusie
Patient met bloedbraken, LO: verward, AF 36, RR 98/74, p 130 CR 6 Ernst van de shock? a. graad 1, bloedverlies <0.75L b. graad 2, bloedverlies 0.75-1.5L c. graad 3, bloedverlies 1.5-2L c. graad 3, bloedverlies 1.5-2L
Meest waarschijnlijk bij harttamponade? a. tachycardie b. longoedeem c. enkeloedeem tachycardie
Bij een patient met shock wordt sterke bloeddrukvariatie met ademhaling waargenomen. Insp 100, exp 118 Oorzaak van shock? a. harttamponade b. sepsis c. myocardinfarct harttamponade
Een man krijgt jeuk, braken met krampende buikpijn en urticaria. Man voldoet aan criteria voor anafylaxie a. juist b. onjuist juist
Hoe adrenaline geef je bij anafylactische shock? 0.5 mg im 0.5 iv 1mg im 1mg iv 0.5 mg im
Patient met helder rood rectaal bloedverlies en stolsels. Geen antistolling of medicatie. Pols is 110, RR 120/70. Acra zijn wat koel en CR 3sec a. MDL arts b. chirurg c. radioloog angiografie met intercentie d. supportive care, vulling+transfusie d. supportive care, vulling+transfusie
Er zijn een aantal onafhankelijke voorspellers van een cardiale oorzaak van palpitaties welke niet gepaard met missleijkheid
Popular Medical sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards