Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Szózat #1

QuestionAnswer
Vörösmarty Mihály: Szózat
Hazádnak rendületlenűl Légy híve, oh magyar;
Bölcsőd az s majdan sírod is, Mely ápol s eltakar.
A nagy világon e kivűl Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze; Itt élned, halnod kell.
Ez a föld, melyen annyiszor Apáid vére folyt;
Ez, melyhez minden szent nevet Egy ezredév csatolt.
Itt küzdtenek honért a hős Árpádnak hadai;
Itt törtek össze rabigát Hunyadnak karjai.
Szabadság! itten hordozák Véres zászlóidat,
S elhulltanak legjobbjaink A hosszu harc alatt.
És annyi balszerencse közt, Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem, Él nemzet e hazán.
S népek hazája, nagy világ! Hozzád bátran kiált:
"Egy ezredévi szenvedés Kér éltet vagy halált!"
Az nem lehet hogy annyi szív Hiában onta vért,
S keservben annyi hű kebel Szakadt meg a honért.
Az nem lehet, hogy ész, erő, És oly szent akarat
Hiába sorvadozzanak Egy átoksúly alatt.
Még jőni kell, még jőni fog Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez Százezrek ajakán.
Vagy jőni fog, ha jőni kell, A nagyszerű halál,
Hol a temetkezés fölött Egy ország vérben áll.
S a sírt, hol nemzet sűlyed el, Népek veszik körűl,
S az ember millióinak Szemében gyászköny űl.
Légy híve rendületlenűl Hazádnak, oh magyar:
Ez éltetőd, s ha elbukál, Hantjával ez takar.
Created by: MRX71
Popular Hungarian sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards