Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Psychology 1

TermDefinition
abuse (alcohol, child, elder, spouse, substance abuse) visszaélés, megalázás, kihasználás
abusing (very rude and using offensive language, especially because you are angry) megalázó
adaptable alkalmazkodó
addiction függőség
adventurous kalandvágyó
affiliation hovatartozás
agreeable kellemes
aimless céltalan
alienated elidegenedett
amiable (a characteristic of a phlegmatic person) szeretetreméltó
analytical (a characteristic of a melancholic person) analitikus, elemző
angered easily könnyen dühbe guruló
animated élénk
argumentative érvelő
balanced kiegyensúlyozott
bashful szégyenlős
behaved jó magaviseletű
Big Five ( the fundamental dimensions of human personality: extraversion, agreeableness, conscientiousness, neuroticism, and openness to experience or intellect) az öt nagy jellemtényező
blank üres
bold bátor, vakmerő
bossy főnökösködő
bouncy goromba
brassy szemtelen
break the spell megtörni az átkot
changeable változékony
character (the aggragate or combination of psychological traits that distinguish a person from others) karakter, jellem, jellemző vonás
chartmaker rendezett menetrendet készítő és aszerint élő
cheerful vidám
chief főnök típus
choleric kolerikus
chronically dysfunctioning krónikusan rosszul működő
co-dependency társult függőség
compassionate könyörületes
competitive versenyszellemű
compromising kompromisszumkész, megalkuvó
compulsive kényszeres
confident magabiztos
conscientious lelkiismeretes
conscious living tudatos élet
considerate megfontolt
consistent következetes
contented megelégedett
controlled önuralommal bíró, fegyelmezett
convincing meggyőző
crafty ravasz
critical kritikus
cultured művelt, kulturált, kifinomult
cute cuki, aranyos
daring bátor, vakmerő
decisive határozott, döntésképes
deep mély
defective hiányos, hibás
delightful bűbájos
demonstrative meggyőző
depressed lehangolt, letört
detailed részletes, részletező
diplomatic diplomatikus
disorganised rendszertelen, szétszórt
doer (a characteristic of a choleric) cselekvő, tevékeny ember
domineering leuraló, uralkodó, domináló
doubtful kételkedő
driver a characteristic of a choleric; vezéregyéniség
dry humour száraz humor
ego (a largely conscious part of the mind, governed mainly (though not exclusively) by the reality principle, mediating between external reality, the id, and the superego) ego
egocentric egocentrikus
egomaniac egocentrikus
egotism (the belief that you are much better or more important than other people, or behaviour that shows this) egoizmus, énközpontúság
egotistical egoista, önző
expressive a characteristic of a sanguine; kifejező
extrovert a characteristic of a sanguine and a choleric; extrovertált, kifelé forduló
faithful hűséges
family (rule-bound social system; the place where self-esteem is first raised, nurtured or shamed) család
fearful félelmetes
feeler (a person who prefers to make decisions on personal values and how your actions affect others) érző ember
flawed hibás
forceful erőteljes, erőszakos
forgetful feledékeny
frank őszinte, szókimondó
friendly barátságos
funny vicces
fussy fontoskodó
guilt (a strong feeling of shame and sadness because you have done something that you know is wrong) bűnösség, bűntudat
haphazard rendszertelen, szedettvedett
hard to please nehéz neki megfelelni
headstrong makacs
healthy shame egészséges szégyenérzet
hesitant elbizonytalanodott, döntésképtelen, hezitáló
humour (any of the four cardinal bodily fluids, the balance of which was believed to determine a person’s temperament or personality: sanguine, melancholic, choleric, or phlegmatic; also called a cardinal humour) humor
idealistic idealista
impatient türelmetlen
incest vérfertőzés
inclusion befogadás
inconsistent nem következetes
indecisive döntésképtelen, határozatlan
independent független
indifferent közömbös
inoffensive ártalmatlan, nem bántó
insecure bizonytalan
inspiring inspiráló, ösztönző
integration integráció
intellectual (a characteristic of a melancholic person) entellektüell
internalisation internalizáció, beépítés
interrupts közbevág, közbeszól
intolerant nem toleráns
introvert (a characteristic of a melancholic and a phlegmatic person) introvertált, befelé forduló
intuitive (a person who prefers to take in information by imagining the possibilities of how things could be) intuitív ember
judger (a person who prefers to live their outer life according to plans and want to know what they are getting into) helyzetfelmérő, helyzetet megítélő ember
lazy lusta
leader vezető
liberation felszabadulás
listener jó hallgató, figyelmes
lively élénk
loner magának való
lord over others uralkodik másik felett
loud hangos
loyal hűséges
manipulative manipulatív, számító
mediator közvetítő, békekövet
melancholic melankolikus
messy rendetlen
mixes easily könnyen barátkozik és vegyül el
mood (a temporary but relatively sustained and pervasive affective state, often contrasted in psychology and psychiatry with a more specific and short-term emotion) hangulat, jellemvonás
moody hangulatember, rosszkedvű
mover dolgokat mozgásba lendítő, beindító
mumbles magában bosszankodó, mormogó
musical zenei
Myers-Briggs Type Indicator (one of the most popular personality questionnaires) Myers-Briggs Jellem Indikátor
naive naív
negative attitude negatív hozzáállású
nervy ideges
nonchalant nemtörődöm, hanyag
nurture self-esteem táplálni, növelni az önbizalmat
obliging udvarias, engedelmes, meghunyászkodó
optimist (a characteristic of a sanguine and a choleric) optimista
orderly szabályos, rendszerető
outspoken szókimondó
patient türelmes
peaceful békés
perceiver (a person who prefers to live their outer life spontaneously and enjoys surprises and new situations) érzékelő ember
perfectionist maximalista, tökéletességre törekvő
permissive megengedő
persecuted üldözött
persistent kitartó
personal integrity személyes integritás, sértetlenség
personality (The sum total of the behavioural and mental characteristics that are distinctive of an individual. Also, informally, the personal qualities that make a person socially popular) személyiség
persuasive meggyőző
pessimist (a characteristic of a melancholic and a phlegmatic person) pesszimista
phlegmatic flegmatikus
plain egyszerű, nyílt
planner tervező
playful játékos
popular népszerű
positive pozitív
productive termékeny
promoter támogató, elősegítő
proud büszke
purposeful living céltudatos élet
rash hebehurgya, türelmetlen
raise self-esteem növelni a magabiztosságot
refreshing üdítő jellem
reluctant vonakodó
repetitious ismétli önmagát
resentful bosszús
reserved visszafogott
resistant ellenálló
resourceful találékony
respectful tisztelettudó, tiszteletteljes
restless nyughatatlan
revengeful bosszúszomjas
sanguine szangvinikus
satisfied megelégedett
scatterbrained kelekótya, szétszórt
scheduled ütemezett, menetrendszerű
self (a person’s distinctive individuality, identity, essential nature, or collection of personal characteristics) az én
self-acceptance (an individual’s satisfaction with oneself) önelfogadás
self-actualization (to realize one’s full potential) önmegvalósítás
self-assertiveness (behaving in a confident way so that people notice you) önértékelés
self-awareness (the ability to recognize oneself as an individual separate from the environment and other individuals) öntudat, öntudatosság
self-concept (what we think about the self) önkép, énkép
self-confidence (one’s personal judgement, ability, power; belief or assurance in oneself, trusting one’s abilities, judgements, or decisions, either in general or in relation to a specific situation or activity; also called self-assurance) önbizalom
self-doubts (lack of confidence in the reliability of one’s own motives, personality, thought, etc.) önbizalomhiány
self-efficacy (the extent or strength of one's belief in one's own ability to complete tasks and reach goals, to achieve desired results) önmagunkba vetett hit, önbizalom, hatékonyság
self-esteem (/self-evaluation: a person's overall subjective emotional evaluation of his or her own worth; the immune system of consciousness; one’s attitude towards oneself or one’s opinion or evaluation of oneself) önbizalom, önbecsülés
self-evaluation (the process or an instance of assessing oneself and weighing up one's achievements) önértékelés, önbecsülés
self-image (the idea or conception that one has of oneself in general) énkép
self-integrity (being true to our values, beliefs, convictions) önazonosság
selfish (characterized by self-interest or promotion of one’s own interests without regard to the welfare of others) önző
self-love (caring about oneself and taking responsibility for oneself) önszeretet
self-perception (people develop their attitudes, opinions and other internal states by observing their overt behaviour and the circumstances in which that behaviour occurs, concluding what attitudes must have caused it) önértékelés
self-regard (regard for or consideration of oneself or one’s own interests) önbecsülés
self-reliant önmagára támaszkodó, önmagában bízó
self-report (to give details about something yourself, rather than having them reported by someone else) önálló nyilatkozat
self-respect (proper respect for yourself as a human being) önbecsülés, önérzet
self-responsibility önnön felelősség
self-sacrificing önfeláldozó
self-schema (refers to a longlasting and stable set of memories that summarize a person’s beliefs, experiences and generalizations about the self, in specific behavioural domains) önismeret
self-understanding (realistic awareness of one's strengths and weaknesses) önismeret
self-worth (is the foundation of our ability to believe in ourselves. It is the portal through which self-esteem is received) önértékelés, értékességünk tudata
sensitive érzékeny
sensor (a person who prefers to take in information based on their direct experience and focus on the reality of how things are) értelemre és érzékelésre támaszkodó ember
shame szégyen
short-tempered indulatos
show-off magamutogató
shy félénk
skeptical szektikus, kétkedő
slow lassú
sluggish lassú, tunya
sociable társasági ember
spirited bátor, lelkes
spontaneous spontán
strong-willed erős akaratú
stubborn makacs
submissive alázatos
suspicious gyanakvó
sure biztos, magabiztos
tactless tapintatlan
talkative beszédes
talker (a characteristic of a sanguine) beszédes ember
temperament (character or personality; the characteristic mode of behaviour or reaction of a person or an animal; originally character or personality determined by the particular mixture of the four humours in an individual’s body) temperamentum
temperament theory (a popular typology of personality, based on the Myers-Briggs Type Indicator, focusing on four basic temperaments rather than the standard 16) temperamentum elmélet
tenacious állhatatos
thinker (a characteristic of a melancholic person) gondolkodó
thinker (a person who prefers to make decisions in an impersonal way, using logical reasoning) gondolkodó ember
thoughtful gondolkodó, figyelmes
timid félénk
tolerant toleráns
toxic shame mérgező szégyenérzet
trait (a characteristic or quality distinguishing a person or a thing, especially a more or less consistent pattern of behavior that a person possessing the characteristic would be likely to display in relevant circumstances) jellemvonás, jellemző
unaffectionate szenvtelen, érzéketlen, nem szeretetteljes
undisciplined fegyelmezetlen
unenthusiastic nem lelkes
unforgiving nem megbocsátó
uninvolved kívülálló, nem résztvevő
unpopular népszerűtlen
unpredictable kiszámíthatatlan
unsympathetic nem szimpatikus
wants credit elismerésre szomjazik
watcher (a characteristic of a phlegmatic) szemlélő ember
withdrawn visszafogott
workaholic munkamániás
worrier aggódó
Created by: Jrdn
Popular Hungarian sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards