Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Anatomie Beweging

Structuren bovenste en onderste extremiteit in blok Beweging

TermDefinition
Sternum Borstbeen
Sternoclaviculair gewricht (SC-gewricht) Gevormd door uiteinde clavicula en het sternum
Clavicula Sleutelbeen
Acromioclaviculair gewricht (AC-gewricht) Verbinding tussen acromion en clavicula
Processus coracoïdeus Ravenbekuitsteeksel. Steekt uit boven gewrichtskom, stabiliseert samen met acromion het schoudergewricht
Acromion Schouderdak. Steekt uit boven gewrichtskom, stabiliseert samen met processus coracoïdeus het schoudergewricht
Tuberculum minus Net onder caput humerus. Hieraan hecht de m. subscapularis
Sulcus intertubercularis Spleet in humerus, hierin ligt pees van m. biceps brachii. Aan beide zijde liggen tuberculum minus en majus
Tuberculum majus Net onder caut humerus. Hieraan hechten de m. supraspinatus, m. infraspinatus en m. teres minor
Glenohumerale gewricht Schoudergewricht, ookwel articulatio humeri
Humerus Opperarmbeen
Scapula Schouderblad
Spina scapulae Richel aan achterzijde van scapula
Ulna Ellepijp, onderarmbeen aan zijde van de pink
Radius Spaakbeen, onderarmbeen aan zijde van de duim
Olecranon Deel van de ulna dat de buitenkant van elleboog vormt
m. sternocleidomastoideus Nekspier die hecht aan sternum en clavicula. Geïnnerveerd door n. accersorius. Kan hoofd buigen en draaien.
m. serratus anterior Ligt lateraal en diep tegen ribben, verbindt scapula met bovenste 9 ribben. Functie: naar voren en rondom trekken scapula, omhoog/beneden/midden trekken van scapula
m. pectoralis minor Kleine borstspier, ligt onder pectoralis major
m. pectoralis major Grote borstspier
m. latissimus dorsi Brede rugspier. Antagonist = m. deltoïdeus
m. deltoïdeus Spier boven schouder en begin bovenarm. Abductie van de bovenarm. Antagonist = m. latissimus dorsi
m. trapezius Monnikskapspier. Loopt van schedelbasis tot midden van de rug. Innervatie door n. accesorius.
m. supraspinatus Bovendoornspier. Vast aan tuberculum majus. Functie abductie en onderdeel rotator cuff
m. infraspinatus Onderdoornspier. Vast aan tuberculum majus. Bedekt door m. deltoïdeus. Functie exorotatie bovenarm en onderdeel rotator cuff
m. teres minor Kleine ronde armspier. Vast aan tuberculum majus. Functie exorotatie en onderdeel rotator cuff
m. teres major Grote ronde armspier. Dorsale spier. adductie en retroflexie arm
m. subcapularis Vast aan tuberculum minor. Functie endorotatie en onderdeel rotator cuff
Rotator cuff Rotatorenmanchetspieren. Spieren van schoudergordel: m. supraspinatus, m. infraspinatus, m. teres minor en m. subscapularis. Functie: stabiliseren schoudergewricht
m. biceps brachii Bovenarmspier. Buigende spier
m. triceps brachii Strekkende spier, hecht aan olecranon
n. suprascapularis Uit plexus brachialus, C5-6. Innerveert m. supraspinatus en infraspinatus.
n. thoracicus longus Uit plexus brachialus, C5-7. Innerveert m. serratus anterior
n. axillaris Uit plexus brachialus, C5-6. Voorste tak innerveert m. deltoïdeus, achterste tak innerveert m. teres minor en m. detoïdeus
n. subscapularis Uit plexus brachialus, C5-6. Innerveert m. subscapularis
n. musculocutaneus Uit plexus brachialus, C5-7. Innerveert m. coracobrachialis, m. brachialis en m. biceps brachialis
n. ulnaris Uit plexus brachialus C8-T1. Innerveert m. flexor carpi ulnaris en sensorische gebied pink en helft ringvinger beide zijde van de hand
n. medianus Uit plexus brachialus, C8-T1. Sensorische gebied palmaire zijde hand duim tot helft ringvinger, rug van de hand bovenzijde van deze vingers
n. radialus Uit plexus brachialus, C5-T1. Innerveert m. triceps brachii en extensoren onderarm, sensorische gebied handrug behalve pink, helft ringvinger en bovenste deel vingers
v. cephalica Oppervlakkige ader van bovenarm die helpt bij drainage van hand er onderarm. Staat in contact met v. basilica via de median capital vein bij de elleboog. Loopt aan de anteriolaterale kant van de m. biceps brachii
v. basilica Oppervlakkige ader van bovenarm die helpt bij drainage van hand er onderarm. Staat in contact met v. cephalica via de median capital vein bij de elleboog.
a. subclavia Slagader die armen van bloed voorziet, ter hoogte van de oksel gaat die over in de a. axillaris. Linker ontspringt uit aortaboog, rechter uit truncus brachiocephalicus
a. axillaris Ontstaat uit a. subclavia bij de oksel en gaat over in de a. brachialis.
a. brachialis Bovenarmslagader, ontstaat uit a. axillaris.
bursa subacromialis Slijmbeurs (met vocht gevuld kussentje tussen pees en onderliggend bot) onder het acromion
Created by: S2669021