Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

city vocabulary ++

EnglishCzech
café kavárna
pedestrian crossing přechod pro chodce
pedestrian precinct pěší zóna
postbox poštovní schránka
hoarding reklamní poutač
street light pouliční světlo
lamp post sloup pouličního osvětlení
high street hlavní třída
road sign dopravní značka
kerb obrubník
pavement chodník
cycle lane pruh pro cyklisty
busker pouliční umělec
flag pole vlajkový stožár
railings zábradlí (z kovu)
banister zábradlí (u schodiště)
taxi rank stanoviště taxi
car park parkovistě
office block kancelářská budova
alley ulička (mezi budovami)
litter bin pouliční koš na odpadky
dustbin popelnice
arcade podloubí, obchodní pasáž
awning plátěná stříška proti slunci
parking meter parkovací metr
market stall trhovecký stánek
skyscraper mrakodrap
crane jeřáb
traffic lights semafor
roundabout kruhový objezd
crossroads křižovatka
sewer stoka, kanál
traffic refuge dopravní ostrůvek
digger bagr
van dodávka
fire engine hasičský vůz
ambulance sanitka
dustcart popelářské auto
phone booth telefonní budka
bookstall novinový stánek (na nádraží atd.)
manhole kanál (průlez do kanalizace)
pram (pushchair) kočár (golfky)
statue socha
fountain fontána
square náměstí
bench lavička
shrub (bush) keř
hedge živý plot
fence plot, ohrada
flyover nadjezd
underpass podchod, podjezd
lorry nákladní auto
police car policejní auto
tram tramvaj
trolleybus trolejbus
underground metro, podzemní dráha
cemetery hřbitov
shop window výloha
flowerbed květinový záhon
lawn trávník
a skip kontejner (velkoobjemový)
Created by: tmull