Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

city vocabulary ++

EnglishCzech
café kavárna
pedestrian crossing přechod pro chodce
pedestrian precinct pěší zóna
postbox poštovní schránka
hoarding reklamní poutač
street light pouliční světlo
lamp post sloup pouličního osvětlení
high street hlavní třída
road sign dopravní značka
kerb obrubník
pavement chodník
cycle lane pruh pro cyklisty
busker pouliční umělec
flag pole vlajkový stožár
railings zábradlí (z kovu)
banister zábradlí (u schodiště)
taxi rank stanoviště taxi
car park parkovistě
office block kancelářská budova
alley ulička (mezi budovami)
litter bin pouliční koš na odpadky
dustbin popelnice
arcade podloubí, obchodní pasáž
awning plátěná stříška proti slunci
parking meter parkovací metr
market stall trhovecký stánek
skyscraper mrakodrap
crane jeřáb
traffic lights semafor
roundabout kruhový objezd
crossroads křižovatka
sewer stoka, kanál
traffic refuge dopravní ostrůvek
digger bagr
van dodávka
fire engine hasičský vůz
ambulance sanitka
dustcart popelářské auto
phone booth telefonní budka
bookstall novinový stánek (na nádraží atd.)
manhole kanál (průlez do kanalizace)
pram (pushchair) kočár (golfky)
statue socha
fountain fontána
square náměstí
bench lavička
shrub (bush) keř
hedge živý plot
fence plot, ohrada
flyover nadjezd
underpass podchod, podjezd
lorry nákladní auto
police car policejní auto
tram tramvaj
trolleybus trolejbus
underground metro, podzemní dráha
cemetery hřbitov
shop window výloha
flowerbed květinový záhon
lawn trávník
a skip kontejner (velkoobjemový)
Created by: tmull
Popular TOEFL sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards