Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Beweging M1 oktnov18

Nieuwe vragen blok beweging van start okt en start nov 2018

QuestionAnswer
M 38 jr, sinds 2 mnd progressieve onderrugpijn, ook 'snachts en ochtendstijfheid. Bij beweging minder, niet uitstralend. VG Crohn. Diagnose? a. Hernia nuclei pulposi b. Morbus Bechterew c. Osteoporotische wervelfractuur b. Morbus Bechterew
Tina zegt dat Jan (73 jaar) anders loopt. Rechterhand beweegt niet mee tijdens het lopen en hij maakt kleinere pasjes. Bij LO intentietremor van zijn rechterhand heeft. Diagnose? a. CVA b. Hersentumor c. Ziekte van Parkinson d. Subcorticale dementie c. Ziekte van Parkinson
Welke structuur is niet betrokken bij de zogenaamde ‘unhappy triad’? a. Mediale meniscus b. Laterale collaterale band c. Voorste kruisband d. Mediale collaterale band b. Laterale collaterale band
Welke groep medicijnen is de eerste keus bij depressie met verhoogd suïciderisico? a. SSRI b. TCA c. Benzodiazepines d. MAO remmers a. SSRI
Welke vorm van artritis past bij kristallen van calciumpyrofosfaat? a. Jicht b. Reactieve artritis c. Pseudojicht d. Reumatoïde artritis c. Pseudojicht
Bij coxartrose zie je vooral dat er pijn is bij endo en exorotatie van de heup. Waardoor is dit te verklaren? a. Versmalling van de gewrichtsspleet b. Door afname van de druk in het gewricht c. Doordat de lat. zijde van het acetabulum vaak aangedaan is a. Versmalling van de gewrichtsspleet
De prevalentie van angstklachten bij mannen in de bevolking ligt het dichtste bij: a. 1% b. 8% c. 15% b. 8%
Op bovenstaande afbeelding (dendritische keratitis) ziet u een aandoening van het oog. Wat is de behandeling? a. Ofloxacine b. Corticosteroïden c. Trifluridine c. Trifluridine
Welke zenuwtak van de nervus trigeminus is bij een trigeminusneuralgie het minst vaak aangedaan? a. De eerste tak b. De tweede tak c. De derde tak a. De eerste tak
Een patiënt klaagt over doofheid links. U wil weten of er sprake is van een geleidings- of een perceptiedoofheid. Bij LO wilt u stemvorkproeven uit te voeren om dit te achterhalen, hoeveel moet u er doen? a. 1 b. 2 c. 3 a. 1 --> De studenten dienen hierbij in te zien dat de patiënt al klaagt over doofheid van het linkeroor (dus perceptie of geleidingsdoofheid van het linkeroor). Hierdoor hoef je dus nog 1 proef uit te voeren om het onderscheid te kunnen maken (weber)
Welk type gezichtsvelduitval verwacht je bij een patiënt met een hypofysetumor met chiasmacompressie? a. Nasale uitval aan een oog b. Bitemporale hemianopsie c. Homonieme hemianopsie d. Kwadrantanopsie b. Bitemporale hemianopsie
Een delier is een primaire stoornis in: a. het bewustzijn b. het denken c. de oriëntatie d. het waarnemen a. het bewustzijn
Bij een patiënt is er parese van het linkerbeen en onhandigheid van de linkerarm. DD herseninfarct. In het stroomgebied van welke arterie is dit infarct waarschijnlijk gelegen? a. a. cerebri anterior b. a. cerebri media c. a. cerebri posterior a. a. cerebri anterior
Welke type bloedvat is betrokken bij een epiduraal hematoom en in welke ruimte? a. arterieel, tussen dura mater en arachnoïd b. arterieel, tussen schedel en dura mater c. veneus, tussen dura mater en arachnoïd d. veneus, tussen schedel en dura mater b. arterieel, tussen schedel en dura mater
Meneer de Vries kan zijn gedachten niet goed in woorden uit leggen, maar zijn taalbegrip is intact. DD Broca-afasie. Waar in de hersenen probeem? a. Achterste frontale schors b. Voorste frontale schors c. Temporale kwab d. Fasciculus arcuatus a. Achterste frontale schors
Beknelling van welke zenuw leidt tot een zogenaamde ‘klauwhand’? a. Nervus medianus b. Nervus radialis c. Nervus ulnaris c. Nervus ulnaris
In welke gewrichten zitten noduli van Heberden? a. MCP b. DIP c. PIP b. DIP
Uitspraken over EMG bij spierziekten: Een spieraandoening leidt tot kleine actiepotentialen. Bij een spieraandoening zijn er minder actiepotentialen. Welke juist? a. 1 juist, 2 onjuist b. 1 onjuist, 2 juist c. Beide juist d. Beide onjuist a. 1 juist, 2 onjuist
Bij osteoporose spelen zowel een verhoogde botresorptie als een verminderde botformatie een rol. a. Juist b. Onjuist a. Juist
Welke van onderstaanden is geen waarschijnlijke oorzaak van osteoporose? a. Post-menopauzale oestrogeendeficiëntie b. Ziekte van Cushing c. Ziekte van Addison d. Hyperthyreoïdie c. Ziekte van Addison
Wat is geen risicofactor voor osteoporose? a. Hoog lichaamsgewicht b. Late menarche c. Behandeling met corticosteroïden d. Overmatig alcoholgebruik a. Hoog lichaamsgewicht
Bij een dunnevezelneuropathie is er sprake van gnostische uitval. a. Juist b. Onjuist b. Onjuist
Bij mevrouw de Groot is er sprake van uitval zowel de achillespeesreflex als de voetzoolreflex. Welke zenuwwortel is waarschijnlijk aangedaan? a. L4 b. L5 c. S1 c. S1
Wat is de meestvoorkomende oorzaak van een niet-traumatische subarachnoïdale bloeding? a. Arterioveneuze malformatie b. Sacculair aneurysma c. Fusiform aneurysma d. Bloeding bij vasculitis b. Sacculair aneurysma
Parkinsonisme is vaker een bijwerking van: a. haloperidol b. clozapine c. olanzapine a. haloperidol
Bij gebruik van welk antipsychoticum moet het bloedbeeld gecontroleerd worden? a. Clozapine b. Haloperidol c. Olanzapine a. Clozapine
Een contra indicatie voor het gebruik van haloperidol is: a. de ziekte van Parkinson b. risico op nauwe-kamerhoek glaucoom c. gestoorde beenmergfunctie a. de ziekte van Parkinson
Liquor wordt voornamelijk geproduceerd door de … en geresorbeerd door de … a. plexus choroideus van de zijventrikels; arachnoïdale villi in de sinus sagittalis b. arachnoïdale villi in de ventrikels; plexus choroideus van de sinus sagittalis a. plexus choroideus van de zijventrikels; arachnoïdale villi in de sinus sagittalis
De theoretische maximale EMV score van een geïntubeerde patiënt is: a. 15 b. 10 c. 3 b. 10
Men spreekt van een coma bij een EMV score van: a. 1-5-2 of lager b. 1-4-3 of lager c. 2-4-2 of lager d. 2-3-3 of lager a. 1-5-2 of lager
In het acute moment beslist een rechter of een inbewaringstelling (IBS) geldig is. a. juist b. onjuist b. onjuist
Pt 73jr met CVA. Bij follow-up geeft pt langzaam antwoord en zoekt hij naar woorden. In stroomgebied van welke slagaders heeft t CVA wrs plaatsgevonden? a. a. cerebri anterior re b. a. cerebri anterior li c. a. cerebri media re d. a. cerebri media li d. a. cerebri media li
Welke van onderstaande spieren behoort NIET tot de rotatorcuffmusculatuur? a. Musculus supraspinatus b. Musculus subscapularis c. Musculus infraspinatus d. Musculus teres major d. Musculus teres major
Welke structuur wordt voornamelijk getest bij de McMurray-test? a. Meniscus b. Ligamentum cruciatum anterius c. Ligamentum cruciatum posterius d. Ligamentum collaterale tibiale e. Ligamentum collaterale fibulare a. Meniscus
Welke structuur wordt voornamelijk getest bij de Lachman-test? a. Meniscus b. Ligamentum cruciatum anterius c. Ligamentum cruciatum posterius d. Ligamentum collaterale tibiale e. Ligamentum collaterale fibulare b. Ligamentum cruciatum anterius
De musculus quadriceps femoris bestaat uit vier afzonderlijke spieren. Welke van deze spieren is als enige bi-articulair? a. Musculus rectus femoris b. Musculus vastus medialis c. Musculus vastus lateralis d. Musculus vastus intermedius a. Musculus rectus femoris
De ziekte van Osgood-Schlatter komt met name voor bij patiënten in de leeftijdscategorie van: a. 8-15 jaar b. 25-35 jaar c. > 70 jaar a. 8-15 jaar
Welke structuur is er aangedaan bij een ‘jumper’s knee’? a. Ligamentum cruciatum anterius b. Ligamentum popliteum obliquum c. Ligamentum patellae d. Ligamentum cruciatum posterius c. Ligamentum patellae
Wat zijn de verschijnselen bij een laesie onderin de medulla oblongata? A. Spinale shock gevolgd door spasticiteit B. Strek reactie van alle extensoren C. Extensoren en flexorreactie A. Spinale shock gevolgd door spasticiteit
Pt is terminaal en bekend met Parkinson. Hij is motorisch onrustig en ontwikkelt ook een delier. Welk middel is de minst slechte keus als het gaat om het bestrijden van zijn delier? a. Clozapine B. haloperidol C. diclofenac D. paroxetine a. Clozapine
Wat is een verschil tussen Alzheimer en een vasculaire dementie? Bij vasculaire dementie is er sprake van A. een sluipend begin van de ziekte B. Loopstoornissen in vroege fase C. VG van schizofrenie D. aanwezigheid van prionen in de liquor B. Loopstoornissen in vroege fase
Mw vanochtend koorts, misselijk ziek. Sinds paar uur re polsgewricht gezwollen en pijnlijk, roder/warmer dan links. Beleid? a. niks doen, zelflimiterend b. met spoed verwijzen naar het ziekenhuis c. prednisolon 1dd 30mg gedurende 5 dg b. met spoed verwijzen naar het ziekenhuis
Een patiënt heeft sinds 3 maanden een verlamming aan zijn linkerbeen tgv een hersenaandoening rechts. A. De kniepeesreflex is rechts levendiger dan links B. De kniepeesreflex is links levendiger dan rechts C. Beide reflexen zijn even hoog B. De kniepeesreflex is links levendiger dan rechts
Om de diagnose depressie te kunnen stellen moet aan >1 kernsymptoom worden voldaan. Welke is een kernsymptoom? A. Vermoeidheid/verlies van energie B. Verminderd vermogen tot nadenken/concentreren C. Verlies van interesse of plezier C. Verlies van interesse of plezier
Wat is de beste beschrijving van een schizoïde persoonlijkheidsstoornis? A. Afstandelijkheid in sociale relaties, beperkt bereik emotionele expressies B. Sociale beperkingen, eigenaardigheden C. Een diepgaand wantrouwen en achterdocht tov anderen A. Afstandelijkheid in sociale relaties, beperkt bereik emotionele expressies
Er komt een patiënt bij de huisarts met klachten van de hand. Bij LO zijn DIP-gewrichten gezwollen, rood, afwijking van de nagels. Li>re. Wat is de waarschijnlijksdiagnose? A. Rheumatoïde artritis B. Osteoartritis C. Artritis psoriatica C. Artritis psoriatica
De Lachmann-test is een test voor: a. de voorste kruisband b. de achterste kruisband c. het laterale collaterale ligament d. het mediale collaterale ligament a. de voorste kruisband
Drukpijn op het caudale deel van de patella duidt op: a. de ziekte van Osgood-Schlatter b. beknelling van de n. peroneus communis. c. een meniscusprobleem d. jumper’s knee (tendinopathie) d. jumper’s knee (tendinopathie)
Welke loopstoornis past bij een extrapiramidaal probleem? a. ‘Dronkenmansloop’ b. Vallen of deviatie van het gangspoor naar één kant c. Moeilijk starten en stoppen d. Klapvoeten of hanentred (distaal) c. Moeilijk starten en stoppen
Het gnostische systeem verloopt in de achterstrengen en kruist in het ruggenmerg. a. Juist b. Onjuist b. Onjuist
Bij een acute verstoring van het centraal motorisch neuron is er bij het onderzoek van de voetzoolreflex een reflex volgens Babinski waarneembaar. a. Juist b. Onjuist b. Onjuist
Pt op SEH reageert niet op verbale stimuli. Bij pijnprikkel openen ogen, li arm buigreactie en re arm flexie met re schouder in endorotatie. Pt spreekt hierbij enkele woorden. EMV-score op basis van dit verhaal? a. 2-3-3 b. 3-4-4 c. 2-4-3 d. 2-5-4 c. 2-4-3
Patiënten met een afasie kunnen goed verstaanbaar zijn, maar verkeerde of niet-bestaande woorden gebruiken. Afasie wordt in 95% van de gevallen veroorzaakt door een laesie in de … hemisfeer. a. linker b. rechter a. linker
Het geven van een voorwerp in de hand (muntstuk, sleutel) van een patiënt met gesloten ogen, waarna de patiënt het voorwerp benoemt, is onderdeel van het onderzoek naar: a. bewustzijn en aandacht b. gnosis c. geheugen d. oordeelsvermogen en affect b. gnosis
Reumatoïde artritis treft vooral de kleine gewrichten van de extremiteiten met een voorkeur voor: a. de PIP-, DIP- en MCP- gewrichten b. de MTP-, PIP, en MCP- gewrichten c. de MTP-, DIP- en MCP- gewrichten d. de PIP-, DIP- en MTP- gewrichten b. de MTP-, PIP, en MCP- gewrichten
Noduli van Heberden zijn benigne knobbeltjes van het DIP- gewricht a. Juist b. Onjuist a. Juist
Bij een langdurig bestaand carpaletunnelsyndroom treedt specifiek atrofie van het spatium interosseum tussen duim en wijsvinger op a. Juist b. Onjuist b. Onjuist
1. Bij syndr Horner sprake van mydriasis, ptosis, soms anhidrosis. 2. Clusterhoofdpijn vaak met misselijk/braken. 3. Profylaxe voor clusterhoofdpijn bètablokkers a. 1 en 2 juist, 3 onjuist b. 1, 2, en 3 juist c. 1, 2, en 3 onj d. 1 en 3 juist, 2 onj c. 1, 2, en 3 onj
Jonge mw sinds een week last van een in aanvallen komende hoofdpijn gepaard met tranende ogen, uitvloed uit de neus en zweten. Diagnose? a. Clusterhoofdpijn b. Migraine met aura c. Spierspanningshoofdpijn d. Trigeminusneuralgie a. Clusterhoofdpijn
Meneer Willemsen heeft al een tijdje last van klachten die passen bij de ziekte van Parkinson. Om een definitieve diagnose bij meneer Willemsen vast te stellen wordt er een MRI-scan gemaakt. Dit is: a. Juist b. Onjuist a. juist
M32 jr, 6 wk last re been. Gevoelloos, pijnzin van tenen tot lies weg, vibratiezin weg in enkels, reflex normaal, kan been niet bewegen. Li been+armen normaal. DD? a. Bloeding ruggenmerg b. Beschadiging plexus lumbosacralis c. Geen neuro verklaring c. Geen neuro verklaring
Wat is GEEN bijwerking van het klassieke antipsychoticum haloperidol? a. Agranulocytose b. Agitatie c. Extrapiramidale verschijnselen d. Slaperigheid a. Agranulocytose
Wat is de eerste keus in het medicatieprotocol voor het behandelen van een depressie? a. Lithium b. Mirtazapine c. Paroxetine d. Moclobemide c. Paroxetine
Welke van onderstaande is GEEN pathologische reflex? a. Voet-zool reflex b. Snout-reflex c. Reflex van Mendel-Bechterew d. Palmomentale reflex a. Voet-zool reflex
Bij het testen van de masseterreflex test je de… a. n. facialis b. n. vagus c. n. trigeminus d. n. accessorius c. n. trigeminus
Hoeveel synoviale gewrichten zijn er in de schoudergordel? a. 1 b. 2 c. 3 d. 4 c. 3
Hoe wordt een verstopping van de afvoergang van een kliertje van Meibom genoemd? a. Chalazion b. Horleodeum c. Xanthelasmata d. Ptosis a. Chalazion
Bij een man met lage rug klachten en uitstralingen naar de linker been is er een verzwakte achillespees reflex links vergeleken met rechts. Welke wortel is waarschijnlijk bekneld? a. L4 b. L5 c. S1 d. S2 c. S1
Bij welke radiculopathie is er een positieve omgekeerde lasegue? a. L2 b.L4 c.S1 b. L4
Een nystagmus wordt benoemd naar de snelle fase van de beweging. a. Juist b. Onjuist a. juist
In welk gewricht is artrose het minst vaak zichtbaar? a. DIP b. PIP c. MCP c. MCP
Bij pt met pseudojicht bestaat er een ophoping van een bepaald soort kristallen in gewrichten. Waar bestaan deze uit? a. Urinezuur b. Calciumpyrofosfaat c. Calciumfosfaat d. Calciumoxalaat b. Calciumpyrofosfaat
M60jr koorts en acute monoartritis enkel re. Binnen enkele uren ontstaan, hevige pijn in rust en beweging. Klachten een jaar eerder ook gehad. Diagnose? a. Bacteriële artritis b. Jicht artritis c. Reactieve artritis d. Reumatoïde artritis b. Jicht artritis
Pt heeft monoartritis na episode van diarree. Diagnose? a. jicht b. reactieve artritis c. reumatoïde artritis d. septische artritis b. reactieve artritis
Sommige pt met jicht krijgen meerdere malen een aanval. De beste strategie om recidieven te voorkomen is profylactisch gebruik van: a. allopurinol b. colchicine c. diclofenac a. allopurinol
Hoe heten de noduli die bij reuma kunnen ontstaan aan het DIP-gewricht? a. Noduli van Bouchard b. Noduli van Heberden b. Noduli van Heberden
Pijn hand. Vastpakken gaat moeizaam, laat vaker dingen vallen. Meer last na een periode van rust. Na anamn en LO blijken klachten in PIP 2,3 links en PIP 3,4,5 rechts. DD? a. Reumatoide Artritis b. Artritis Psoriatica c. Artrose d. Jicht c. Artrose
M50jr sinds 2mnd pijn in rechterlies, verergert na sporten. Hij squasht elke week, eerste dagen daarna vooral last, sprake van ochtendstijfheid. Wat is de meest waarschijnlijke diagnose? a. Coxartrose b. Artritis c. Liesbreuk d. Bursitis a. Coxartrose
Een positieve varustest duidt op letsel van de: a. ligamentum collaterale laterale b. ligamentum collaterale mediale a. ligamentum collaterale laterale
Bij een positieve proef van Trendelenburg rechts is er sprake van: a. Zwakte heupadductoren rechts b. Zwakte heupadductoren links c. Zwakte heupabductoren rechts d. Zwakte heupabductoren links c. Zwakte heupabductoren rechts
Welke functie van de heup gaat als eerste achteruit bij cox-artrose? a. Endorotatie b. Exorotatie c. Flexie d. Extensie a. Endorotatie
Een patiënt met een hersentumor presenteert zich met extreme opvliegendheid en woede. In welke hersenkwab is de tumor het meest waarschijnlijk gelocaliseerd? a. Frontaal b. Parietaal c. Occipitaal d. Temporaal a. Frontaal
Pasgeborene ernstige ademhalings- en slikstoornissen. DD spieraandoening, fam van moeder +. Vrouw weinig klachten, laatste tijd voeten moeilijker optillen. Geen kramp. DD kind? a. Duchenne b. Spierdystrofie van Becker c. Mitochondriele myopathie a. Duchenne
Trias van Cushing? a. Bradycardie, verhoogde ademfreq, hypotensie. b. Bradycardie, irreg. en verminderde ademhaling, hypertensie. c. Tachycardie, irreg. en verminderde ademhaling, hypertensie. d. Tachycardie, verhoogde ademfreq, hypotensie. b. Bradycardie, irreg. en verminderde ademhaling, hypertensie.
De ziekte van Wernicke-Korsakoff ontstaat door een deficiëntie van: a. Thiamine b. Foliumzuur c. Cobalamine a. Thiamine
Antipsychotica kunnen extrapiramidale symptomen veroorzaken door het blokkeren van bepaalde neuroreceptoren. Welke van de volgende medicijnen geeft de minste kans op extrapiramidale bijwerkingen? a. Haloperidol b. Risperidon c. Olanzapine c. Olanzapine
Wat is de minst waarschijnlijke oorzaak van een halfzijdige aangezichtsverlamming? a. Otitis media b. Tekenbeet met Borrelia burgdorferi c. HSV-1 infectie d. Diabetes mellitus d. Diabetes mellitus
Pt 67jr, kleine pupil links, een hangend ooglid links, en minder zweetsecretie aan de linkerhelft van het gezicht ten opzichte van rechts. DD? a. Syndroom van Horner b. Ziekte van Kahler c. Neurofibromatose type 2 d. Chiari malformatie a. Syndroom van Horner
Voor welk van de volgende ziektebeelden zijn rugpijn en ochtendstijfheid belangrijke symptomen? a. Wervelmetastase bij prostaatcarcinoom b. Ankyloserende spondylodiscitis c. Artrose d. Lumbosacraal radiculair syndroom b. Ankyloserende spondylodiscitis
Een 16-jarige man heeft een hersentumor. Dit is ontdekt op een MRI, die gemaakt was vanwege zijn looppatroon. Tumor in linker cerebellum. Waar verwacht je de meeste afwijkingen bij LO? a. Ipsilateraal (links) b. Contralateraal (rechts) a. Ipsilateraal (links)
Homonieme hemianopsie wijst op een probleem achter het chiasma. a. Juist b. Onjuist a. juist
Welke hersenzenuw is het meest waarschijnlijk aangedaan bij ongekruist dubbelzien? a. Nervus Oculomotorius b. Nervus Abducens c. Nervus Opticus d. Nervus Trochlearis b. n. abducens
Welke kenmerken maken een beroerte meer waarschijnlijk? a.Een licht of zweverig gevoel in het hoofd b. Een ‘mars’ van symptomen verspreid over het lichaam c. Alle verschijnselen zijn tegelijk ontstaan d. Geïsoleerd voorkomen van verwardheid of amnesie c. Alle verschijnselen zijn tegelijk ontstaan
Wat is niet kenmerkend voor de ziekte van Parkinson? a. Bewegingsarmoede b. Rusttremor c. Spasticiteit c. Spasticiteit
Welke zijn affectieve symptomen? a. Lichamelijke klachten: vermoeidheid of eetlustvermindering b. Somberheid en verlies van interesse of plezier c. Verlies van concentratie en geheugen d. Vertraagde motoriek en ineengezakte houding b. Somberheid en verlies van interesse of plezier
Welke somatische aandoening zou geen verklaring kunnen zijn voor manische symptomen bij een patiënt? A. Multiple Sclerose B. Hyperthyreoidie C. Diabetes Mellitus D. Carcinoïd syndroom C. Diabetes Mellitus
Wat is de meest voorkomende oorzaak van passieve bewegingsbeperking van voornamelijk de exorotatie van de schouder: a. Afwijkingen in het subacromiale gebied b. Afwijkingen in het glenohumerale gewricht b. Afwijkingen in het glenohumerale gewricht
Welk van de volgende angststoornissen ontstaat meestal op de jongste leeftijd? A. Specifieke fobie B. Paniekstoornis C. Obsessieve-compulsieve stoornis a. specifieke fobie
Bij een halfz laesie links op niveau L1: a. zal gnostiche sensibiliteit in het linkerbeen intact zijn b. zal vitale sensibiliteit in het linkerbeen intact zijn. c. zullen gnostische en vitale sensibiliteit in het linkerbeen niet intact zijn. b. zal vitale sensibiliteit in het linkerbeen intact zijn.
Bij een rijbewijskeuring wordt een 70-jarige man onderzocht met de confrontatiemethode volgens Donders. Wat wordt er met deze confrontatiemethode onderzocht? a. De coordinatie b. De gezichtsvelden c. Het reactievermogen d. De visus b. De gezichtsvelden
Kenmerken van Lumbosacraal radiculair syndroom (LRS) zijn a. 30-64 jaar, meestal eenzijdig, scherp pijn b. >60 jaar, meestal eenzijdig, scherp pijn c. 30-64 jaar, dof pijn, meestal beide benen a. 30-64 jaar, meestal eenzijdig, scherp pijn
Bij een van de volgende geneesmiddelen treedt, zij het zelden, jicht op als bijwerking. Dit betreft: a. colchicine b. enalapril c. hydrochloorthiazide d. metaprolol c. hydrochloorthiazide
M70jr heeft rugpijn, uitstralend naar li been. Binnenzijde linkerbovenbeen voelt doof. Bij passief heffen linkerbeen in buikligging felle pijn voorzijde linkerbovenbeen. Reflexonderzoek? a. Een afwezige APR links b. Een afwezige kniepeesreflex links b. Een afwezige kniepeesreflex links
M25jr paar dagen onderrugpijn. Geen uitlokkend moment. Voetbalt weer sinds 1 wk. Pijn gaat tot linkerbil. Bukken pijnlijk, lopen gaat goed. LO: pijn, stijf laaglumbaal, lasègue negatief. DD: a. coxartrose b. Bechterew c. aspec lage rugpijn d. LRS c. aspec lage rugpijn
Created by: BentevdBoom
Popular Medical sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards