Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

BW Nov. 2018 vragen

Vragen gestuurd door studenten

QuestionAnswer
De ziekte van Alzheimer is een vorm van: a. corticale dementie b. subcorticale dementie c. frontotemporale dementie a. corticale dementie
Welk symptoom hoort niet bij de trias van hydrocephalie? a. misselijkheid en braken b. loopstoornis c. mictiedrang en incontinentie d. cognitieve achteruitgang a. misselijkheid en braken
Wat is de eerste pijnstillende behandeling bij migraine? a. paracetamol b. NSAID’s c. triptanen a. paracetamol
Om de werkzaamheid van sumatriptan bij een migraineaanval zo groot mogelijk te krijgen, dien je deze bij de start van de aura gelijk in te nemen. a. juist b. onjuist b. onjuist
Informatie over de smaak van de tong komt via 2 hersenzenuwen binnen. Welke zijn dit? a. nervus vagus en nervus abducens b. nervus facialis en nervus glossopharyngeus c. nervus trigeminus en nervus accessorius b. nervus facialis en nervus glossopharyngeus
Myasthenia Gravis is een: a. Postsynaptische aandoening b. Presynaptische aandoening c. Degeneratieve aandoening motorische voorhoorncellen d. Demyelinisatie aandoening a. Postsynaptische aandoening
Bij valgus-exorotatie trauma is de … aangedaan a. voorste kruisband b. achterste kruisband a. voorste kruisband
De noduli van Bouchard en Heberden komen voor bij a. artrose b. de ziekte van Lyme c. Dupuytren d. reumatoide artritis a. artrose
Een 3-jarige loopt plots mank, verder is hij wat verkouden. Wat is de meest waarschijnlijke diagnose? a.Perthes b.Coxartrose c.Heupdysplasie d.Coxitis fugax d.Coxitis fugax
Bij ernstige depressieve stoornissen met psychotische kenmerken zijn TCA’s effectiever dan SSRI’s. a. Juist. b. Onjuist. a. Juist.
Welke van de onderstaande antipsychotica geven meer bewegingssymptomen in een gemiddelde dosis? a. Haloperidol. b. Amisulpride. c. Clozapine. d. Quetiapine. a. Haloperidol.
Welke wortelprikkelingsproef wordt gebruikt om een wortelcompressie op L3 te provoceren? a. Proef van Lasègue b. Proef van Bragard c. Gekruiste proef van Lasègue d. Omgekeerde proef van Lasègue d. Omgekeerde proef van Lasègue
Proef van Romberg:. Pt staat stil met open ogen. Wanneer hij zijn ogen sluit, valt hij. 1e keer, naar Re, de 2e keer naar voren, en derde keer naar Li. Waarschijnlijk heeft de pt een: a. cerebellair aandoening b. proprioceptieve c. vestibulaire. b. proprioceptieve aandoening
Het ligamentum collaterale laterale is verbonden met het gewrichtskapsel en de laterale meniscus. a. Juist b. Onjuist b. Onjuist
De oogarts ziet een 40-jarige vrouw met aan één oog een pijnlijke, ontstoken zwelling aan de rand van het onderste ooglid. Deze patiënte heeft waarschijnlijk: a. een chalazion b. een hypopyon c. een hordeolum d. een virale conjunctivitis c. een hordeolum
Welk van de symptomen is geen onderdeel van de DSM-criteria voor depressie? a. Gewichtsvermindering, gewichtstoename b. Moeheid c. Psychomotorische agitatie of remming d. Recidiverende agressie-aanvallen e. Slapeloosheid of overmatig slapen d. Recidiverende agressie-aanvallen
aar kruisen de vezels van n. II die vanuit het nasale deel van de retina lopen? a. Radiatio optica b. Corpus geniculatum laterale c. Chiasma opticum d. Occipitale hersenschors c. Chiasma opticum
Welke van de volgende kenmerken wordt niet als een alarmsymptoom beschouwd bij een acuut ontstaan rood oog? a. Visusdaling b. Jeuk c. Lichtschuwheid d. Pijn b. Jeuk
Een Cheyne-stokes-ademhaling is een onregelmatige ademhaling die wordt afgewisseld met tussenpozen van vrijwel volledige ademstilstand. Waar kan deze manier van ademhalen op wijzen? a. Diabetische coma b. Nierfalen c. hartfalen d. Syncope c. hartfalen
Welke bewegingsbeperking staat op de voorgrond bij coxartrose? a. Adductie b. Exorotatie c. Endorotatie d. Abductie c. Endorotatie
Bij Bellse parese prake van plotseling optredende perifere verlamming van CN VII. Wat is geen symptoom van? a. Niet meer kunnen fluiten b. Sensorische uitval van achterste ⅓ tong c. Toegenomen luidheid van harde geluiden d. Uitgedroogd oog b. Sensorische uitval van achterste ⅓ tong
Géén DSM-5 crit voor autisme? a. beperkingen soc communic en interacties in diverse situaties b. Symp verklaard door verstandelijke beperking of globale ontwikkelingsachterstand c. Beperkte, herhaalde patronen van gedrag, interesses, activiteiten b. Symptomen verklaard door verstandelijke beperking of globale ontwikkelingsachterstand
Een psychotische 50-jarige man kan niet meer spreken. Je ziet dat hij graag wat wilt zeggen, maar er komt geen geluid uit. Dit heet: a. mutisme b. afonie b. afonie
Bij adhesive capsulitis (frozen shoulder) onderscheiden we 3 verschillende fasen. Welke fase kenmerkt zich met een toenemende passieve en actieve bewegingsbeperking? a. Fase 1 b. Fase 2 c. Fase 3 b. Fase 2
40j man malletvinger (wijsvinger R). Flexiestand van DIP, actief strekken distale falanx niet mogelijk. Wanneer operatie? a. Nooit b. zowel peesruptuur als kleine avulsiefractuur c. avulsiefractuur + > 30% van gewrichtsoppervlak betrokken, of onv. c. Wanneer er sprake is van een avulsiefractuur waarbij meer dan 30% van het gewrichtsoppervlak is betrokken, of er onvoldoende resultaat is bij een conservatief beleid
Patiënten met reumatische artritis moeten zoveel mogelijk rust houden. a. onjuist b. juist a. onjuist
Welke zenuwtak van de nervus trigeminus is bij een trigeminusneuralgie het minst vaak aangedaan? a. De eerste tak b. De tweede tak c. De derde tak a. De eerste tak
Coördinatie en sensibiliteit beïnvloeden het motorisch systeem. Een patiënt met Diabetes mellitus heeft een positieve proef van Romberg, welk systeem is het meest waarschijnlijk aangedaan? a. Motorisch systeem b. Sensibiliteit c. Coördinatie b. Sensibiliteit
Welk symptoom past niet bij de typische presentatie van RA? a. Tumor b. Calor c. Rubor d. Dolor c. Rubor
Artrose: intra-artic. corticost.injecties bij persist. acute pijn, ondanks (niet-)med beleid. Interval injecties? a. max 4 ing x j, int. min 6 wk b. max 6 inj x j, int. min 4 wk. c. max 6 inj x j, int. 8 wk. d. max 4 inj x j, int. min 12 wk. a. max 4 injecties x jaar, interval van min 6 wk
Wat is géén klinisch verschijnsel bij acute iritis (ook wel anterieure uveïtis genoemd)? a. Niet-doorschijnende, oedemateuze cornea b. Fotofobie c. Doffe pijn in het oog of voorhoofd d. Overmatig tranen (epifora) a. Niet-doorschijnende, oedemateuze cornea
Bij primair afgesloten kamerhoek glaucoom, is de intraoculaire druk plots is verhoogd vanwege verminderde afvoer van kamervocht. HIerbij zijn de kamervocht aanmaak en de weerstand van het trabeculair netwerk... a. verhoogd b. normaal c. verlaagd b. normaal
Rabiës door de beet van honden, vossen, fretten, vleermuizen die besmet zijn. Weinig voorkomende virusinfectie van CZS. Symptoom veel voorkomt hydrofobie, die wordt vero. door: a. angst ten gevolge van veranderde waarneming b. reflectoire kramp van de f b. reflectoire kramp van de farynxspieren
Bij hersenletsel kan afasie voorkomen. Afasie wordt meestal veroorzaakt door een gestoorde bewegingsregulatie. a. juist b. Onjuist b. Onjuist
Welke patiënt is het meest waarschijnlijk gediagnosticeerd met Neuralgie van Horton (clusterhoofdpijn)? a. Een man met bonzende pijn die een half uurtje duurt. b. Een vrouw met (elektrische) pijnscheuten die 5 minuten duren. a. Een man met bonzende pijn die een half uurtje duurt.
Wat is een indicatie voor een ziekte van de motorische voorhoorncellen? a. Verhoogde reflexen b. Positieve Babinski c. Verminderde sensibiliteit d. Aanwezigheid van fasciculaties d. Aanwezigheid van fasciculaties
64j M naar neuroloog na 1 j vermoeid gevoel en loopproblemen. LO: pt moeite met starten van lopen + zwaait R arm niet zo sterk als L. Verder: geen afwijkingen. MRI: geen afwijkingen. Meest waarschijnlijke D? a. Parkinson b. Huntington c. Alzheimer a. Ziekte van Parkinson
Proef van Romberg (evenwicht en propioceptie) Juiste reeks bewegingen? Armen gestrekt voor pt en a. 1e ogen dicht, dan benen open, dan benen dicht b. 1e benen open, dan benen dicht, dan ogen dicht c. 1e benen dicht, dan ogen dicht, dan benen open b. 1e benen open, dan benen dicht, dan ogen dicht
Als het zenuwstelsel beschadigd raakt, kunnen er stoornissen in de reflexen optreden. Wat zal het gevolg zijn van een schade aan het centrale zenuwstelsel? a. Hyperreflexie b. Hyporeflexie a. Hyperreflexie
Met welk diagnostisch middel wordt een herpes simplex oogontsteking aangetoond? a. Fluoresceïne oogdruppels b. Oogdruk meting c. Bloedonderzoek d. Polymerase kettingreactie diagnostiek a. Fluoresceïne oogdruppels
Welke spier zorgt niet voor adductie van de heup? a.Adductor longus b.Adductor brevis c. Adductor hallucis d. Adductor magnus c. Adductor hallucis
Welke wervel is het vaakst aangedaan bij spondylolyse? a. L4 b.L5 c. S1 b.L5
Als scoliose bij een patiënt in zittende positie verdwijnt is er sprake van functionele/niet-structurele scoliose. a. juist b. onjuist a. juist
24 j M knie op uitstekend stoep bij voetballen. Kan slecht op aangedane been staan. Bij LO kan pt knie niet strekken. Zwelling+blauwe plekken. Xray: verticale fractuur patella, stabiel, niet verplaatst. Beleid? a. Kirschner draden b. Afwachten en na c. 6 weken in cylinder gips
Bij een Monteggia fractuur-dislocatie, is er sprake van een fractuur van de radius en een dislocatie van het distale radio-ulnaire gewricht. Dit antwoord is: a. juist b. onjuist b. onjuist
Welke zenuwwortel wordt bij een hernia van L4-L5 meestal bekneld? a. Zenuwwortel L4 b. Zenuwwortel L5 c. N. Vagus b. Zenuwwortel L5
Wat is een klassiek beeld bij uitval van de L4? a. Kniepeesreflex uitval b. Geen verstoord reflex c. Achillespeesreflex afwezig a. Kniepeesreflex uitval
Zonder enige aanwijzing van stromale aantasting kan huisarts zelf 1e episode van keratitis dendritica (HSV) behandelen. Met welke? a. Aciclovir-oogzalf 3% b. Lokale corticosteroïden c. Oraal antiviraal middel d. Systemisch antibiotica a. Aciclovir-oogzalf 3%
Acuut, pijnloze, lakrode en scherp begrensde sclerale roodheid. Pt heeft GEEN fotofobie, dubbelzien, zwelling, irritatie, jeuk, tranen. Diagnose? a. Allergische conjunctivitis b. Uveitis Anterior c. Subconjunctivale bloeding d. Cornea-erosie c. Subconjunctivale bloeding
Een vrouw komt bij de huisarts ivm met slecht zien met afstand. Ze heeft ook regelmatig hoofdpijn. Welke oogafwijking is het meest waarschijnlijk bij deze patiënt? a. Myopie b.Hypermetropie c.Presbyopie d.Astigmatisme b.Hypermetropie
Geelbruine, vlakke ophopingen op het mediale deel van het boven- of onderooglid wijzen op xanthelasmata. Deze ophopingen kunnen bij jonge mensen duiden op een… a. Gestoorde vetstofwisseling b. Bacteriële conjunctivitis c. Herpes simplexinfectie a. Gestoorde vetstofwisseling
Welke onderdelen maken deel uit van het uvea? a. Iris, corpus vitreum, sclera b. Pupil, corpus vitreum, choroidea c. Iris, corpus ciliare, choroidea c. Iris, corpus ciliare, choroidea
25 j V tijdens het sporten haar knie bezeerd. Op de SEH wordt zij door de co-assistent onderzocht en haar voorste kruisbanden blijken gescheurd te zijn. Welke test was bij deze vrouw positief? a. Lachman test b. Mc Murray test c. Gravity sign a. Lachman test
Welke naam wordt er ook wel gebruikt voor de meniscusprovocatietest? a. De Lachman test b. De Godfrey test c. De Mc Murray test d. De McConnell test c. De Mc Murray test
In de psychiatrie wordt er onderscheid gemaakt tussen primaire en secundaire wanen. Stelling: Een secundaire waan wordt voorafgegaan door een eerder bestaand abnormaal idee of beleving, zoals bijvoorbeeld een hallucinatie. a. Juist b. Onjuist a. Juist
70j M behandeld voor hypertensie en glaucoom ontwikkelt daarnaast depressie. De huisarts kiest med behandeling. Uit welke groep anti-depressiva, op basis van bovenstaande gegevens? a.SSRI’s b.TCA’s c.MAO-remmers d.Geen anti-depressiva a.SSRI’s
Er zijn een aantal specifieke tests om een lumbaal radiculair syndroom te onderzoeken. Bij een positieve omgekeerde proef van Lasègue is de uitstralende pijn aan de voorkant van het bovenbeen. a. Juist b. Onjuist a. Juist
Welk ligament in de knie is het vaakst beschadigd bij een sportblessure? a. Cruciatum anterius (voorste kruisband) b. Cruciatum posterius (achterste kruisband) c. Collaterale mediale d. Collaterale laterale a. Cruciatum anterius (voorste kruisband)
Wat is geen kenmerk van een delier? a. Symptomen fluctueren over het etmaal b. Het kortetermijngeheugen is gestoord c. De aandacht is ongestoord d. Hallucinaties zijn doorgaans aanwezig c. De aandacht is ongestoord
Verschillende angststoornissen met ieder eigen kenmerken. Een kenmerk kan zijn: ‘angst voor situaties waaruit je moeilijk kunt ontsnappen’. Bij welke angststoornis past dit kenmerk het beste? a. Paniekstoornis b. Agorafobie c. Sociale fobie b. Agorafobie
Een acute stress stoornis mag maximaal hoeveel weken duren? a. 2 weken b. 4 weken c. 2 maanden b. 4 weken
Bij angststoornissen kunnen, naast niet-med opties, antidepressiva geïndiceerd zijn. SSRI voorkeur boven TCA. Bij welk angststoornis TCA niet geïndiceerd? a. Sociale fobie b. Gegeneraliseerde angststoornis c. Specifieke fobie d. Paniekstoornis a. Sociale fobie
Parkinson: D op grond van anamnese en LO. Waarvan moet er altijd sprake zijn om de D te kunnen stellen? d. Er moet altijd bewegingsarmoede zijn met daarnaast ten minste 1 van de overige kernsymptomen, nl. rigiditeit, tremor, houdingsinstabiliteit. d. Er moet altijd bewegingsarmoede zijn met daarnaast ten minste 1 van de overige kernsymptomen, nl. rigiditeit, tremor, houdingsinstabiliteit.
60j M afgelopen j toenemend vreemd gaan lopen. Enkele keer gevallen, evenwicht niet kon houden. LO: breed gang met te grote passen. Loopt als dronk. Hiel-knieproef: atactisch. Romberg gestoord. D? a. Cerebellaire stoornis a. Cerebellaire stoornis
Created by: martinadellerba
Popular Medical sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards