Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

sports plus

sports vocabulary

EnglishCzech
athletics lehká atletika
track běžecká trať
weightlifting vzpírání
hurdles (běh přes) překážky
shot-put vrh koulí
hammer kladivo, hod kladivem
relay štafeta
javelin oštěp
decathlon desetiboj
vault skok
trampoline trampolína
springboard odrazový můstek
mat žíněnka
somersault kotoul, přemet, salto
rings kruhy
beam kladina
stadium stadion
goal branka
draw remíza
shoot střílet
pass přihrát
head dát hlavičku
pitch hřiště (fotbalové)
shuttlecock badmintonový míček
compete soutěžit
smash smeč
net síť
love nula (v tenise)
Treadmill rotoped
Squats dřepy
bodybuilding kulturistika
spectator divák
baton štafetový kolík
slope sjezdovka
Coach trenér
mountaineering horolezectví
parachuting seskoky s padákem
competitor soutěžící
cran jeřáb
diver potápěč
equipment vybavení
amateur amatér
rifle puška
stalk vysledovat
shotgun brokovnice
Archery lukostřelba
Bow luk
Arrow šíp
hunting lov,myslivost
fencing šermování, šerm
athletics (AmE track and field) lehká atletika
track běžecká trať
weightlifting vzpírání
long jump skok do dálky
high jump skok do výšky
pole vault skok o tyči
triple jump trojskok
hurdle race překážkový běh
shot-put vrh koulí
discus disk, hod diskem
hammer kladivo, hod kladivem
relay štafeta
javelin oštěp, hod oštěpem
decathlon desetiboj
landing pit doskočiště
vault skok
(vaulting) horse kůň na přeskok
trampoline trampolína
springboard odrazový můstek
mat žíněnka
somersault kotoul, přemet, salto
horizontal bar hrazda
parallel bars bradla
rings kruhy
beam kladina
magnesium powder magnéziový prášek
rope climbing šplh na laně
in a stadium na stadionu
goal branka
penalty penalta
draw (AmE tie) remíza
The match ended in a draw (tie). Zápas skončil remízou.
to shoot střílet
to pass přihrát
to head dát hlavičku
forward útočník
a football pitch (AmE a soccer field) fotbalové hřiště
to block blokovat
the ball bounced Míč se odrazil.
shuttlecock badmintonový míček
to achieve the aim dosáhnout cíle
a tennis court tenisový kurt
clay, concrete, lawn court antukový, betonový, travnatý kurt
visor tenisový kšilt
compete soutěžit
singles dvouhra
doubles čtyřhra
to serve podávat
to smash the ball smečovat
racket raketa
net síť
table tennis bat pingpongová pálka
love nula (v tenise)
playing surface hrací plocha
stroke úder
breaststroke prsa (plavecký styl)
backstroke znak
crawl kraul
diving suit skafandr
fins ploutve
snorkel šnorchl
goggles ochranné brýle
lifebuoy záchranný kruh
lifeguard plavčík
snorkel šnorchl
goggles ochranné brýle
lifebuoy záchranný kruh
backstroke znak
fins ploutve
Created by: tmull