Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Dermatologie Efflore

Efflorescentie Dermatologie volgens dermatovenereologie voor de eerste lijn

TermDefinition
Macula omschreven kleurverandering in het niveau van de huid zonder andere epidermale of dermate afwijkingen
Dyschromia niet nader omschreven kleurverandering van de huid die niet berust op vaatverwijding (niet wegdrukbaar)
Erythema Niet nader omschreven, rode kleurverandering van de huis, die beruste op vaatverwijding
Purpura zichtbare bloeding van huid of slijmvliezen ('niet wegdrukbare roodheid'), men ziet rode tot paarsblauwe onscherp begrensde verkleuringen in de loop van de tijd, afhankelijk van het ontleden van de hemoglobine, geelbruin van kleur worden
Teleangiectasie blijvende verwijding van de kleinere bloed- of lymfevaten ('wegdrukbare roodheid'), zichtbaar als streepvormige of puntvormige felle roodheid
Papula circumscriptive, solide verhevenheid van de huid <1 cm, die ontstaan is door cel-, weefsel- of vochttoename en die geneest zonder littekenvorming
Urtica vlakke, circumscripte, vluchtige verhevenheid van de huid als gevolg van oedeemvorming in de dermis, ontstaan door vasodilatatie en verhoogde vasopermeabliteit
Nodulus circumscripte palpabele weerstand in de cutis of subcuts gelegen, al dan niet boven de huid verheven, <1 cm, over het algemeen genezend met littekenvorming (dit is niet altijd zichtbaar)
Nodus als nodulus, >1cm
Tumor solide uitstekende verhevenheid van de huid, >1 cm, die onder andere ontstaat door celvermeerdering
Plaque solide vlakke verhevenheid van de huid, >1 cm
Vesicula zichtbare holte gevuld met helder vocht, zonder eigen wand, < 1 cm, gelokaliseerd in de epidermis
Bulla als vesicula, > 1 cm, subcorneaal, intra- of subepidermaal gelegen
Pustula zichtbare holte gevuld met purulent vocht, zonder eigen wand, < 1 cm, in de epidermis gelegen
Squama loslatend conglomeraat van hoorncellen (schilfer)
Crusta korst die samengesteld is uit ingedroogd exsudaat, bloed, cellen, necrotisch materiaal of vuil
Comedo een afgesloten talgklieruitvoergang met ophoping van talgkliermateriaal
Lichenificatie vergroving van het huidrelief
Eczema polymorfe eruptie, bestaande uit het na of naast elkaar voorkomen van erytheem, squamae, papulae, vesiculae, natten, cristae en lichenificatie
Erosie een defect van de huid tot de epidermis (bij erosie worden geen bloedingen gezien)
Excoriatie een epidermodermaal defect dat iets dieper gelegen is dan een erosie (hierbij zijn puntvormige bloedingen zichtbaar)
Vulnus een defect van de huid dat niet veroorzaakt is door een onderliggend pathologisch proces
Ulcus een defect van de huid tot in de subcutis met geen of geringe tendens tot genezing, ontstaan na voorafgaand huidverandering
Ragade (fissuur) een inscheuring van de huid, variƫrend van oppervlakkig tot diep
Atrofie een afname van het volume van de huidsamenstellende bestanddelen; epidermale atrofie heeft enkele aparte kenmerken
Created by: Wimiley