Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Dermatologie Efflore

Efflorescentie Dermatologie volgens dermatovenereologie voor de eerste lijn

TermDefinition
Macula omschreven kleurverandering in het niveau van de huid zonder andere epidermale of dermate afwijkingen
Dyschromia niet nader omschreven kleurverandering van de huid die niet berust op vaatverwijding (niet wegdrukbaar)
Erythema Niet nader omschreven, rode kleurverandering van de huis, die beruste op vaatverwijding
Purpura zichtbare bloeding van huid of slijmvliezen ('niet wegdrukbare roodheid'), men ziet rode tot paarsblauwe onscherp begrensde verkleuringen in de loop van de tijd, afhankelijk van het ontleden van de hemoglobine, geelbruin van kleur worden
Teleangiectasie blijvende verwijding van de kleinere bloed- of lymfevaten ('wegdrukbare roodheid'), zichtbaar als streepvormige of puntvormige felle roodheid
Papula circumscriptive, solide verhevenheid van de huid <1 cm, die ontstaan is door cel-, weefsel- of vochttoename en die geneest zonder littekenvorming
Urtica vlakke, circumscripte, vluchtige verhevenheid van de huid als gevolg van oedeemvorming in de dermis, ontstaan door vasodilatatie en verhoogde vasopermeabliteit
Nodulus circumscripte palpabele weerstand in de cutis of subcuts gelegen, al dan niet boven de huid verheven, <1 cm, over het algemeen genezend met littekenvorming (dit is niet altijd zichtbaar)
Nodus als nodulus, >1cm
Tumor solide uitstekende verhevenheid van de huid, >1 cm, die onder andere ontstaat door celvermeerdering
Plaque solide vlakke verhevenheid van de huid, >1 cm
Vesicula zichtbare holte gevuld met helder vocht, zonder eigen wand, < 1 cm, gelokaliseerd in de epidermis
Bulla als vesicula, > 1 cm, subcorneaal, intra- of subepidermaal gelegen
Pustula zichtbare holte gevuld met purulent vocht, zonder eigen wand, < 1 cm, in de epidermis gelegen
Squama loslatend conglomeraat van hoorncellen (schilfer)
Crusta korst die samengesteld is uit ingedroogd exsudaat, bloed, cellen, necrotisch materiaal of vuil
Comedo een afgesloten talgklieruitvoergang met ophoping van talgkliermateriaal
Lichenificatie vergroving van het huidrelief
Eczema polymorfe eruptie, bestaande uit het na of naast elkaar voorkomen van erytheem, squamae, papulae, vesiculae, natten, cristae en lichenificatie
Erosie een defect van de huid tot de epidermis (bij erosie worden geen bloedingen gezien)
Excoriatie een epidermodermaal defect dat iets dieper gelegen is dan een erosie (hierbij zijn puntvormige bloedingen zichtbaar)
Vulnus een defect van de huid dat niet veroorzaakt is door een onderliggend pathologisch proces
Ulcus een defect van de huid tot in de subcutis met geen of geringe tendens tot genezing, ontstaan na voorafgaand huidverandering
Ragade (fissuur) een inscheuring van de huid, variƫrend van oppervlakkig tot diep
Atrofie een afname van het volume van de huidsamenstellende bestanddelen; epidermale atrofie heeft enkele aparte kenmerken
Created by: Wimiley
Popular Medical sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards