Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

3.1.1

Blok 3.1.1 geneeskunde

QuestionAnswer
Bij welke PO2 daalt zuurstofsaturatie drastisch snel? 5,3 kPa/mmHg
wanneer schuift zuurstof-sat curve naar rechts? - acidose - verhoogde lichaamstemp - verhoogde 2,3 DPG-concentratie - verhoogde concentratie CO2
Meten van de cardiac output kan op twee manieren, welke 2? met 1) pulmonale arterie katheter met 2) doppler echografie
wat is het 1e symptoom bij shock? hypotensie
welke 3 mechanismen zijn er die hypotensie tegengaan bij shock? 1) stimulatie baro- en chemoreceptoren (vrijkomen (nor)adrenaline, vasoconstrictie) 2) verlaagde perfusie van de nieren --> vrijkomen renine + angiotensine (vasthouden natrium en water) 3) ADH + cholesterol komt vrij (vasthouden water)
Wat zien we vaak bij patienten in shock? hyperglycaemie door verhoogde concentratie glucagon en cortisol (insuline antagonist)
wat is karakteristiek bij septische shock? - vasodilatatie - hoge cardiac output
SIRS kan leiden tot... sepsis, dat is SIRS door infectie
sepsis kan leiden tot... ernstige sepsis, dat is sepsis met orgaandysfunctie, hypotensie of hypoperfusie.
ernstige sepsis kan leiden tot... septische shock, dat is ernstige sepsis waarbij toedienen van vocht bij de patiënt niet helpt.
welke waardes zijn verhoogt bij leverfalen? 1)bilirubine 2)serum glutamic oxaloacetic transminase 3)lactaatdehydrogensa
welke waardes zijn verhoogt bij nierfalen? plasma creatinine, er is daarnaast ook een lage urine output.
Welke ondersteuning wordt er gegeven bij sepsis? - insuline en dextroseinfusie - omega 3 zuren - steroïden - bloedfiltratie (wegvangen cytokinen)
Klasse I hypovolemische shock <15% bloedverlies
klasse II hypovolemische shock - 15 - 30% bloedverlies - verhoogde diastolische bloeddruk - pols 100-120
klasse III hypovolemische shock - 30 - 40% bloedverlies - algehele bloeddruk verlaagd - pols >120
klasse IV hypovolemische shock - >40% bloedverlies - algehele bloeddruk zeer verlaagd - pols >120, nauwelijks voelbaar - suf/warrig/buiten bewustzijn
Bij trauma alleen CT scan indien patient stabiel bij trauma met grote kracht: altijd CT-scan na stabiel maken patient
hoeveel % wordt geopereerd na steekwonden? 30%
hoeveel % wordt geopereerd na schotwonden? 100%
Bij hoeveel % van stomp letsel wordt er laparotomy gedaan, en wat is het vaakst aangedaan? in 20% van de gevallen, milt is het vaakste aangedaan.
wat is het standaard middel om vasculair letsel te diagnosticeren? angiografie
Wat is het sterftepercentage binnen een jaar bij een collumfractuur? 10 - 30%
wat is het verschil bij trauma bij kinderen ten opzichte van volwassenen kinderen zijn/hebben... 1) gevoeliger voor onderkoeling 2) betere compensatie voor hypovolemie zonder ontwikkeling lage bloeddruk
waar op te letten bij grote snijwonden in gezicht? 1) goed schoonmaken 2) dat er voor verdoving gecontroleerd wordt of n. fascialis nog functioneert.
wat is de behandeling bij compartimentsyndroom? fasciotomie
Gasgangreen is infectie van de spieren. Door welke ziekteverwekker? clostridium perfringes
welke behandeling is aangewezen bij gasgangreen? 1) chirurgie 2) geef penicilline + clinamycine
wat is de pathofysiologie van crush syndroom? Wanneer zwaar voorwerp lang op extremiteit heeft gelegen en dit zware voorwerp wordt opgetild zal er veel vocht richting dit aangedane deel gaan wat leidt tot hypovolemie
wat is de aangewezen behandeling bij compressie, contusie of tractieverwondingen aan zenuwen eerst 8 weken aankijken --> geen herstel? --> binnen een maand chirurgie
welke 3 zone's heeft een brandwond? 1) centrale zone (hierbij is de schade onomkeerbaar) 2) zone van statis (cellen kunnen overleven/afsterven) 3) erythema (telt niet mee met aangedane huid, deze zone herstelt binnen 7 dagen)
welke creme geeft antibacteriele werking bij brandwonden? zilver sulfadiazine.
brandwonden met volledige diepte vereise ALTIJD een huidverband. !!!
met welke 2 formules kan er berekend worden hoeveel vocht er moet worden toegediend bij brandwonden? 1) Muir en Barclay's formule 2) Parkland formule
Wat is een risico bij brandwonden >20% van het lichaamsoppervlak? hypovolemische shock
Wat is het beleid bij acute longschade? beperken pulmonale oedeemvorming door 1) vloeistofrestrictie 2)diuretica (furosemide) 3)hemofiltratie (pas als bovenstaand faalt)
wanneer spreken we van respiratoir falen? 1. bij PaO2 < 8 kPa/60 mmHg 2. bij PaCO2 > 7 kPa/55 mmHg
verschil type 1 en type 2 respiratoir falen type 1 is acuut, type 2 langdurig type 1: laag/normale PaCO2 vs hoog bij type 2 type 1: cardiogeen, pulmonaal oedeem, pneumonie (bv.) type 2: COPD, misvormingen thorax wand
problemen bij massieve bloedtransfusie 1) de zuurstofaffiniteit voor Hemoglobine stijgt (door minder 2,3 DPG) 2) opgeslagen bloed is kouder: hypothermie 3) citraat in opgeslagen bloed bind calcium: hypocalciemie 4) coagulopathie (slechte stolling) 5) hyperkaliemie
AB bij gastro enteritis. AB vaak niet nodig, <48 h --> ciprofloxacine/metronidazol
AB bij pseudomembraneuze collitis metronidazol/ vancomycine(2e lijn)
AB bij peritonitis galwegen co-amoxicilline-clavunalaat of ampicilline + gentamicine + metronidazol
AB bij oesofagale perforatie fluconazole of itraconazol + co-amoxicilline-clavunalaat
AB bij borstabces/mastitis flucloxacilline, cefradine of erytromycin
AB bij pneumonie co-amoxicilline-clavunalaat + claritromycine
AB bij beten (hond, mens, kat) co-amoxicilline-clavunalaat of doxycycline
AB bij necrotiserende fasciitis chirurgie + piperacilline-tazobactam + clindamycine
AB bij wondinfectie na chirurgie co-amoxicilline-clavunalaat
AB bij geinfecteerde traumawond cefradine of erytromycine
Bekkenfracturen Type A (type's) Type A - stabiel A1 - ring is niet betrokken A2 - ring is wel betrokken
Bekkenfracturen Type B (type's) Type B - rotatie instabiel, verticaal stabiel B1 - AP - compressie fracturen (open boek) B2 - laterale compressie (ipsilateraal) B3 - laterale compressie (contralateraal)
Bekkenfracturen Type C (type's) Type C - rotatie & verticaal instabiel C1 - unilateraal verticaal instabiel C2 - bilateraal verticaal instabiel
Over welke botstructuur moet bij de initiele behandeling van een bekkenfractuur de bekkenringrand altijd overheen worden geschoven? trochantor major
behandeling bekkenfracturen A1 + A2 conservatief B1 externe/interne fixatie B2 + B3 interne fixatie bij verplaatsing, anders conservatief C1 + C2 interne fixatie
Wat is de werkzame stof bij het bicarbonaat buffersysteem? H2CO3 (uit CO2 en H2O)
wat is de werkzame stof bij het fosfaatbuffersysteem? H2PO4-
bij ernstige hypercapnie wordt de ademhaling... onderdrukt
welke factoren zorgen voor hogere waterstofsecretie en HCO3- reabsorptie? - PCO2 verhoogd - H+ verhoogd - HCO- verlaagd - laag extracellulair vloeistofvolume - verhoogde angiotensine/aldosteron - hypokaliemie
waar vind de omzetting van glutamine naar NH4+ en HCO3- plaats? in de proximale tubulaire cellen
Type A en B lactaatacidose type A: door slechte weefselperfusie Type B: adequate weefselperfusie met ziekte, door medicijnen of als gevolg van aangeboren fouten
plateaufase myocardcontractie veroorzaakt door calciumionen die L-type calcium channels binnengaan
zenuwinnervatie hart: adrenerge zenuwen via B1 receptoren, positief inotroop effect na binding met (nor)adrenaline
zenuwinnervatie hart: cholinerge zenuwen via M2 receptoren (nervus vagus). remmende effecten overheersen sympaticus
Obstructie rechter/linker coronair arterie rechter obstructie geeft sinusbradycardie en AV-knoop blokkade linker obstructie geeft myocard dysfunctie
waar wordt de CVP gemeten? in de vena jugularis interna
Harttonen (S1 t/m S4) S1 - sluiten AV kleppen S2 - sluiten aorta- en pulmonalisklep S3 - te snelle vulling ventrikels, pathologisch bij volumeoverbelasting S4 - krachtige contractie atria, altijd pathologisch
1e graads AV-blok verlenging PR-interval --> verlate contractie ventrikels
2d graads AV-blok Mobitz I (wenkebach) - progressieve PR verlenging Mobitz II - sporadische afwezigheid QRS comlpex(indicatie pacemaker)
3 graads AV-blok complete blokkade van AV knoop, atria en ventrikels contraheren onafhankelijk van elkaar.
behandeling atriumfibrilleren 1) cardioversie 2) anti coagulantia
brugada syndroom erfelijke aandoening waarbij de elektrische activiteit van het hart is verstoord. oorzaak = verlies van functie van natriumkanalen. HOGE KANS ventrikel fibrilleren --> ICD inbrengen!!!
Hartcellen gebruiken oxidatieve fosforylering als enegiebron gevoelig voor ischemie!!!
hypertrofie door te hoge druk. nieuwe sacromeren worden gemaakt PARALLEL aan bestaande
hypertrofie door te hoog volume. nieuwe sacromeren worden gemaakt IN SERIE aan bestaande
Wat dienen ALLE patienten met acuut hartfalen te ontvangen? heparine als profylactische antistolling
diagnostische criteria linkzijdige hypertensieve hartziekte - hypertrofie linker ventrikel zonder andere cardiale pathologie - een geschiedenis van hypertensie
wat is de meest voorkomende oorzaak voor mitralisklepstenose? reumatische koorts met als gevolg reumatische hartziekte
Alle symptomatische patienten hebben een aortaklep vervanging nodig bij aortaklepstenose!!! !!!
Quincke's sign cappilaire pulsatie in het nagelbed
Messet's sign knikken van hoofd bij elke hartslag
pulmonalisklepstenose vs. pulmonalisklepinsufficientie pulmonalisklepstenose wordt behandelt met pulmonaire valvotomie. bij pulmonalisklepinsufficientie is er bijna nooit behandeling nodig
behandeling oesofagusruptuur (hoog sterftecijfer) chirurgie + breedspectrum AB
behandeling pericarditis behandel onderliggende oorzaak. + bedrust + NSAID (aspirine 1e keus). bij constrictieve pericarditis is chirurgische verwijdering van pericard geindiceerd.
wanneer wordt er gesproken van een positieve familieanamnese gaande hartziekte wanneer 1e graads familielid voor leeftijd van 50 jaar ischemische hartziekte heeft gehad.
wat is gecontra indiceerd bij instabiele angina pectoris? beta blockers.
Created by: stijn748
Popular Medical sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards