Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Spreekuurtoets

QuestionAnswer
Overgangsklachten anamnese Cyclus en bloedverlies, vasomotore klachten, vaginale klachten (jeuk, droogheid, dyspareunie), operaties/bestraling bekken, anticonceptie, alcoholgebruik, hyperthyreoïdie, medicatie, seksualiteit, stress/paniekaanvallen
Overgangsklachten LO LO: inspectie vagina, VT, bloeddruk
Overgangsklachten AO AO: glucose, lipidenspectrum, zwangerschapstest, Hb, TSH
Overgangsklachten, uitvragen bij overwegen hormoontherapie Cadiovasculaire risicofactoren, thrombose, risicofactoren mammacarcinoom
Overgangsklachten beleid Uitleg + hormoontherapie (met uterus: oestrogeen + progestageen/ zonder uterus: oestrogeen - estradiol 1 mg/dag oraal of estradiolpleister 50 microg/24 uur = 2 pleisters/week) (vaginale klachten: estriol creme 1 dd 0,5mg voor 2 weken) controle 3 maanden
Secundaire amenorroe anamnese Menstruatiepatroon, zwangerschap en anticonceptie, geneesmiddelengebruik, operaties/bestraling bekken, functioneel (stress, anorexia), hyperandrogonisme (acne, beharing), galacteroe, opvliegers, impact/zwangerschapswens
Secundaire amenorroe LO LO: inspectie (hirtruisme, acne, gewicht, galacterroe, zwangerschap, 2ndaire geslachtskenmerken,) + VT
Secundaire amenorroe AO AO: zwangerschapstest (PCOS: transvaginaal echo/POF: FSH, oestradiol/prolactinoom: prolactine/schildklier: TSH)
Secundaire amenorroe beleid
Incontinentie anamnese Urineverlies tijdens hoesten, springen, tillen etc/ sterke aandrang/ zonder aandrang of drukverhoging, impact, zwangerschap (vaginale bevalling), medicatie, operaties/bestraling bekken, comorbiditeit (COPD, astma, chronische obstipatie)
Incontinentie LO LO: abdomen + VT (littekens, prolaps, tumoren onderbuik, palpalbele blaas, bekkenbodemspieren aan&ontspannen tijdens VT)
Incontinentie AO AO: mictiedagboek (UWI: nitriet+leuko/dipslide)
Incontinentie DD DD: stress incontinentie, urge (infectie, tumor, obstructie, neurologisch -parkinson, cva, rugtrauma) retentie (medicatie (anticholinergica, ca-antagonisten) neurologisch (DM, MS, ruggemergletsel)
Incontinentie beleid Voorlichting + bij stress (bekkenbodemoefeningen/pessarium) urge (mictieschema, afleiding, interval tussen mictie langzaam uitbreiden, tolterodine 4 mg 1dd) evaluatie na 6 weken
Kraamvrouw koorts anamnese beloop partus, tijdstip koorts (1/2e dag=sepsis gr A, 3/4e dag=stuwing, endometritis, 2e week=mastitis, DVT), riekende lochia (endometritis), borstvoeding, dik rood been, kortademigheid, pijnlijke mictie
Kraamvrouw koorts LO LO: temp, buikonderzoek+slagpijn nierloges, VT, inspecitie mammae, inspecitie extremiteiten
Kraamvrouw koorts AO AO: bloedbeeld, nitriet/dipslide, lochiakweek, d-dimeer
Kraamvrouw koorts beleid UWI: nitrofurantoine 7 dagen/ mastitis: 24 uur frequent voeden, ijskompressen na voeding, paracetamol, zo nodig: fluclox 3dd 500 mg voor 7 dagen
Nierstenen anamnese Bewegingsdrang, uitstraling, misselijk en braken, haematurie, vg en familiaire nierstenen, nierfunctiestoornis, overweeg: EUG, galsteenkoliek, ileus, pancreatitis, peritonitis, AAA
Nierstenen LO LO: temp, bloeddruk, buikonderzoek: slagpijn nierloge, tekenen peritoneale prikkeling (past niet bij nierstenen!)
Nierstenen AO AO: dipstick
Nierstenen beleid pt urine laten zeven om steen op te vangen, normaal eten en drinken, contact opnemen bij koorts, pijnbestrijding: diclofenac 75 mg i.m. & diclofenac 50 mg tabletten, controle 7 dagen, verwijs uroloog bij koorts of oncontroleerbare pijn (cave pyelonefrose)
Prostaatklachten anamnese mictietractus, incontinentie, nycturie, impact leven, pijn bij plassen, algehele malaise/koorts, haematurie, DM, neurologische ziekten (CVA, parkinson, MS), SOA (in vg), trauma, medicatie (antipsychotica, antidepressiva, lisdiuretica, opiaten)
Prostaatklachten LO LO: abdomen (littekens, percussie blaas) inspectie genitaal (phimosis) RT (vorm, consistentie, grootte en pijnlijkheid prostaat)
Prostaatklachten AO AO: dipstick, echo blaas, nieren en urinewegen bij retentie, PSA bij vermoeden prostaatCA
Prostaatklachten beleid Uitleg + advies (regelmatig plassen +tijd nemen, contact opnemen bij acute retentie!) tamsulosine 0,4mg 1dd, cave orthostatische hypotensie! na 3 maanden stoppen medicatie, verwijzing uroloog voor operatieve TURP (bijw: ED, ejaculatieproblemen!)
SOA anamnese seksuele anamnese (onveilig, risicogroepen, klachten partner, anaal/orogenitaal) mictie, afscheiding (kleur/geur) jeuk, contactbloedingen of intermenstrueel bloedverlies, koorts, lyfeklieren, blaasjes, wratjes, i.v. drugsgebruik
SOA LO LO: inspectie, speculumonderzoek + uitstrijkje, palpatie lymfeklieren
SOA AO AO/beleid: SOA-test +partnerwaarschuwing + voorlichting veilige seks
Vaginaal bloedverlies anamnese cyclus, intermenstrueel/postcoitaal bloed, stolsels, anemie, zwangerschap, anticonceptie, pijn, soarisico, stollingstoornis (blauwe plekken), opvliegers, medicatie (antistolling, tamoxifen (mammaca), ssri's, cortico's), postmenopauzaal (alarmsymptoom!)
Vaginaal bloedverlies LO LO: VT (palpatie uterus en adnexen op groote, consistentie, pijnlijkheid) + speculum (uitstrijkje), temp (vermoeden PID)
Vaginaal bloedverlies AO AO: zwangerschapstest, chlamydia, cervixuitstrijk, menstruatiekalender, transvaginale echo, Hb, stollingsonderzoek (APTT, PT, thrombo's)
Vaginaal bloedverlies beleid Postmenopauzaal: uitsluiten endometriumcarcinoom/ reproductieve levensfase: NSAIDS tijdens 3 hevigste dagen van menstruatie, combinatiepil, hormoonspiraal
Peuterdiarree anamnese Defecatiepatroon, buikpijn, voedingsanamnese, gewicht/groei curve, bolle buik, bloed bij ontlasting (IBD), eetlust, omgeving soortgelijke klachten(GE), eczeem (voedselallergie), onverteerde resten in ontlasting
Peuterdiarree LO LO: voedingstoestant (letten op atrofie) buikonderzoek (feces linkeronderkwadrant, opgezette buik), lengte, gewicht en groeicurve
Peuterdiarree beleid De 4 V's: meer vet, meer vezels, minder vocht, minder vruchtensappen
Pylorushypertrofie anamnese Inhoud braaksel (gal?), voedingsanamnese (borstvoeding), drinkt baby goed, uitdroging (tranen bij huilen, laatste plasluier), gewicht/groei, projectielbraken, andere zieken in omgeving, familiair voorkomen (vader)
Pylorushyptertrofie LO Tekenen dehydratie (fontanel ingezakt, huidturgor, cap. refill), temperatuur, buikonderzoek (palpaltie letten op 'olijf')
Pylorushypertrofie beleid Insturen voor echografie en directe operatie (pyloromyotomie) + i.v. vocht
Gele baby anamnese Beloop zwangerschap en bevalling, voeding (borstvoeding, stuwing), dehydratie (tranen, natte luiers), koorts, hoog huilen, hypertonie, hematomen, ontlasting (meconium, stopverf) donkere urine, gewichtsafname tov geboorte, familiair erytrocyt deformaties
Gele baby LO LO: inspectie (huid, romp, sclera) tekenen dehydratie (cap. refill, huidturgor, fontanel), temperatuur
Gele baby AO AO: transcutane bilirubinemeting, zo nodig bili prikken. Bij geel zien <24uur of te hoog bili: bloedgroep, resusfactor, coombstest, bloedbeeld, albumine
Gele baby beleid Advies (borstvoeding 8-12x aanleggen/24uur) , bijvoeding (kunstvoeding of afgekolfd), zo nodig fototherapie/wisseltransfusie
Erectiele disfunctie anamnese Ochtenderecties, seksuele anamnese (ejaculatie, libido, pijn, psychische impact), psychisch (stress, depressie) sociaal (relatie), intoxicaties (roken, alcohol, medicatie (antidepressiva!)) vaatlijden (leriche, DM, hart&vaatziekten), vormverandering penis
Erectiele disfunctie LO LO: perifere vaten + hartonderzoek + bloeddruk, inspectie penis (verhardingen, paraphimosis)
Erectiele disfunctie AO AO: testosteron, glucose, lipidenspectrum
Erectiele disfunctie beleid Voorlichting (roken, lichaamsbeweging, voeding, gewicht en alcoholgebruik), verwijzing seksuoloog, switch SSRI naar TCA of andersom (iom psychiater), PDE-5-remmer (sildenafil: opwinding noodzakelijk, werkt na 30 min, lege maag innemen, bijw: hoofdpijn)
Frozen shoulder anamnese Uitstraling pijn, bewegingsbeperking, nekklachten, trauma, overbelasting, impact (nachtrust), ontstekingstekenen, andere gewrichten, koorts
Frozen shoulder LO LO: inspectie (pijn laten aanwijzen), PV schouder (actief en passief - painful arc - passieve exorotatie) beide kanten vergelijken! - zo nodig bij nekklachten ook cervicale wervelkolom actief bewegingsonderzoek (ante, retro, rotaties & lateroflexie)
Frozen shoulder beleid Voorlichting (vermijden pijnlijke bewegingen, belasten op geleide van de pijn) + pijnbestrijding max. paracetamol, zo nodig injectie corticosteroid (passieve bewegingsbeperking=glenohumeraal/zonder beperking mét pijnlijk traject abductie=subacromiaal)
Cauda equina anamnese Pijn, uitstraling (been voorbij knie), zwakte of verlamming, gevoelsstoornissen (been, rijbroekgebied), mictie (retentieblaas), ontlasting, seksuele functies, HNP (hoesten niezen persen), trauma, maligniteit vg, gewicht, OK rug, tekenbeet
Cauda equina LO LO: sensibiliteit, kracht (hakken/tenenlopen, reflexen (APR en KPR bdz vergelijken), laseque (omgekeerd en gekruisd) + sens rijbroekgebied + anaalreflex
Cauda equina beleid Met spoed verwijzen neuroloog bij cauda equina, MRI en spoed OK
Hoofdpijn beleid Migraine: metoclopramide + paracetamol 1000mg bij aanval of preventief metoprolol 1dd 100mg/ clusterhoofdpijn: 100% O2, 6 mg sumatriptan subcutaan, voorlichting (stress, slaapgebrek, intoxicaties)
Lumboradiculair syndroom anamnese maligniteit (nachtelijke pijn, vg, gewichtsverlies) wervelfractuur (vrouw, mager, cortico's, lengtevermindering) radiculitis (DM, lyme, herpes zoster) cauda equina (mictieklachten, rijbroek sens stoornis)
Lumboradiculair syndroom LO LO: kracht (hakken tenen lopen) sensibiliteit, reflexen, lasegue, kemp, sens rijbroekgebied + RT (sfincterspanning)
Lumboradiculair syndroom beleid Voorlichting (blijf bewegen, geen bedrust, vaak 6-8 weken) + pijnmedicatie, anders herbeoordelen en verwijzen voor chirurgische ingreep + contact opnemen bij krachtverlies, urineincontinentie of retentie en doof gevoel rijbroek
Wervelfractuur/osteoporose anamnese Rugpijn, lengtevermindering, risicofactoren osteoporose (vit D tekort, calciumtekort, corticosteroidgebruik, vrouw, >50jaar, zuivelconsumptie) trauma, eerdere fracturen, maligniteit (botpijn, nachtzweten, afvallen) ochtendstijfheid, gewrichten, valrisico
Wervelfractuur/osteoporose LO LO: Lengte & gewicht, onderzoek wervelkolom (inspectie vorm, klop, druk,asdruk-pijn)
Wervelfractuur/osteoporose AO AO: x-thorax, botdichtheidsmeting, TSH, parathormoon, BSE, AF
Wervelfractuur/osteoporose beleid leefstijladviezen (zuivelconsumptie, zonlicht,lichaamsbeweging, valtraining) + vit D + calcium + bisfosfonaten (CI: nierfunctiestoornis!, bijw: oesofagus beschadiging, dus 30 min na inname met groot glas water nuchter blijven en rechtop zitten!)
Visusverlies anamnese Uitval gezichtsveld, lichtflitsen, pijn, dubbelzien, fotomorpsie, hart&vaatziekten, bloeddruk, migraine, éénzijdig vs dubbelzijdig, dicht/veraf, jeuk, tranen, roodheid, trauma, oog vg, DM, glaucoom (familiair, hoofdpijn, misselijk) artitis temp (kaakpijn
Visusverlies LO LO: Visus meten (beide ogen, links, rechts met correctie, stenopeische opening) gezichtsveld volgens donder, amslergridkaart, oogvolgbewegingen, inspectie (ontsteking, lens, pupilreacties, RAPD, bloeddruk
Visusverlies beleid Retinaloslating: spoedverwijzing oogarts, pt plat liggen / Amoris fugax: spoedverwijzing neuroloog / uitval deel gezichtsveld één oog: oogarts / twee ogen: neuroloog
Gewrichtsklachten anamnese Acuut vs chronisch, 1 of meerdere gewrichten, koorts, ontsteking, systeemziekten (huid, darm, SOA, oog, raynaud) trauma, ochtend/start-stijfheid, ochtend vs avond, rust vs bewegingsbeperking, uitstraling, impact
Gewrichtsklachten LO LO: (vergelijk altijd twee kanten!) inspectie (zwelling, rood, thophi/nodulen DIP en PIP) palpatie (temp, tangentiele druk) bewegingsonderzoek (actief&passief), bloeddruk (jicht)
Gewrichtsklachten beleid Artritis: voorlichting (bewegen en koelen) + NSAIDS (naproxen)/ jicht: voedingspatroon (alcohol) + NSAIDS/cholchicine / artriden doorverwijzen naar reumatoloog
Pijn op de borst anamnese Klachten in rust >15min, uitstraling, vegetatieve verschijnselen (zweten, bleek, misselijk) dyspnoe, hart&vaatziekten (fam), roken, collaps, uitlokkende fact (kou, maaltijd) zuurbranden, koorts, hoesten, pijn aan ademhaling, huid (herpeszoster), psychisch
Pijn op de borst LO LO: vitale functies (pols, RR, AF, sat, temp), hartonderzoek, longonderzoek, perifere vaten
Pijn op de borst beleid Acuut coronair syndroom: nitrospray onder tong, acetylsaliczuur, zuurstof, infuus, insturen met ambu / stabiele angina pectoris: leeftstijladvies (roken, alcohol, bewegen, voeding, gewicht) + nitraat (aanval) acetylsaliczuur 1dd 80mg + zn statine
Buikpijn anamnese Eerdere episoden, bewegingsdrang vs stilliggen, vervoerspijn, koorts/koude rillingen, relatie (vet) voedsel, uitstraling, kolieken, eetlust, afvallen, eerdere buikOK's, geelzucht, obstipatie, urine (donker/bloed), hoesten, alcoholgebruik
Buikpijn LO LO: (acute buik: vitale functies!) inspectie (aanwijzen pijn, dehydratie, buikademhaling, littekens) longonderzoek, buikonderzoek, RT, VT
Buikpijn beleid Vermoeden AAA/pancreatitis: insturen met spoed/diverticulitis: CRP, voorlichting vezels, vocht en beweging (contact opnemen bij braken, temp >39, rectaal bloedverlies) + macrogol en paracetamol / galstenen: leefstijladviezen, insturen echo + ercp
Dyspneu anamnese Tractus respiratorius, tractus circulatorius, pijn (longembolie, pleuritis, pericarditis) koorts (pneumonie, pericarditis) piepen (COPD, astma) hypertensie, MI in vg, DVT, hooikoorts, eczeem, allergieen, haemoptoe, gewichtsverlies
Dyspneu LO LO: bloeddruk, pols, temp, CVD, longonderzoek, hartonderzoek, extremiteiten inspecteren op DVT en oedeem, leverpalpatie, inspectie:cyanose, anemie
Dyspneu beleid Hartfalen: doorsturen cardioloog voor ecg +BNP (natriumbeperkt dieet + diureticum + aceremmer) / Astma: spirometrie, allergietest + pufje + zo nodig inhalatie corticosteroide (of verwijzen longarts)
Vermoeidheid anamnese
Created by: AncheeB
Popular Medical sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards