Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Mobilitat-orientació

Termes relacionats amb problemes de mobilitat i orientació

TermDefinition
Amputació Seccionament i separació d'una extremitat del cos mitjançant traumatisme o cirurgia
Sensació de membre fantasma Sentir la presencia d'una extremitat amputada
Dolor fantasma Sensació de dolor en una extremitat amputada
Artrosi Malaltia degenerativa articular
Decúbit lateral Posició del cos sobre un costat, amb els braços endavant.
Decúbit pron Posició sobre el tòrax i l'abdomen, amb el cap girat cap un costat i els braços estesos
Distròfia muscular Malaltia hereditària que causa debilitat muscular i pèrdua de la massa muscular.
Artritis Inflamació d'una articulació
Esclerosi Lateral Amiotròfica (ELA) Malaltia del SN deguda a la degeneració de neurones motores
Esclerosi múltiple Malaltia neurodegenerativa i crònica del SNC per destrucció de la mielina que embolcalla les fibres nervioses
Espina bífida Malformació congènita en la qual els ossos de la columna vertebral no estan ben tancats
Escoliosi Desviació de lateral columna vertebral
Fibromialgia Síndrome clínica que cursa amb dolor crònic musculoesquelètic a tot el cos i un gran esgotament
ICTUS Accident vascular cerebral
Hemiplègia Paràlisi de la meitat del cos, afectant el tronc i les extremitats del mateix costat
Decúbit supí Posició en la qual la persona està estirada sobre l'esquena amb els braços i les cames estesos.
Ergonomia Disciplina que es fa càrrec del disseny de llocs de treball, eines, i forma d'execució de tasques per prevenir lesions
Espasticitat Rigidesa o tensió inusual dels músculs deguda a un dany neurològic
Miastènia gravis Malaltia neuromuscular autoimmunitària i crònica causada per un defecte en la transmissió dels impulsos nerviosos als músculs.
Abducció Moviment lateral de separació de les extremitats de la línia mitjana del tronc
Adducció Moviment medial d'aproximació de les extremitats a la línia mitjana del tronc
Circumducció Moviment circular d'un membre que descriu un con
Posició de Fowler Posició semiasseguda amb una inclinació del tronc de 45º respecte a l'horitzontal.
Posició de Sims Posició semiprona, intermedia entre el decúbit pron i el decúbit lateral.
Posició de Trendelenburg Posició de la persona estirada amb les cames més elevades que el cos.
Paràlisi cerebral Terme que es refereix a les paràlisis no progressives degudes a una lesió cerebral permanent
Pàrkinson Malaltia neurodegenerativa d'origen desconegut que cursa amb tremolors, rigidesa, bradicinèsia i inestabilitat postural.
Bradicinèsia Lentitud de moviments voluntaris i automàtics
Created by: angelsfri
Popular Medical sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards