Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Mobilitat-orientació

Termes relacionats amb problemes de mobilitat i orientació

TermDefinition
Amputació Seccionament i separació d'una extremitat del cos mitjançant traumatisme o cirurgia
Sensació de membre fantasma Sentir la presencia d'una extremitat amputada
Dolor fantasma Sensació de dolor en una extremitat amputada
Artrosi Malaltia degenerativa articular
Decúbit lateral Posició del cos sobre un costat, amb els braços endavant.
Decúbit pron Posició sobre el tòrax i l'abdomen, amb el cap girat cap un costat i els braços estesos
Distròfia muscular Malaltia hereditària que causa debilitat muscular i pèrdua de la massa muscular.
Artritis Inflamació d'una articulació
Esclerosi Lateral Amiotròfica (ELA) Malaltia del SN deguda a la degeneració de neurones motores
Esclerosi múltiple Malaltia neurodegenerativa i crònica del SNC per destrucció de la mielina que embolcalla les fibres nervioses
Espina bífida Malformació congènita en la qual els ossos de la columna vertebral no estan ben tancats
Escoliosi Desviació de lateral columna vertebral
Fibromialgia Síndrome clínica que cursa amb dolor crònic musculoesquelètic a tot el cos i un gran esgotament
ICTUS Accident vascular cerebral
Hemiplègia Paràlisi de la meitat del cos, afectant el tronc i les extremitats del mateix costat
Decúbit supí Posició en la qual la persona està estirada sobre l'esquena amb els braços i les cames estesos.
Ergonomia Disciplina que es fa càrrec del disseny de llocs de treball, eines, i forma d'execució de tasques per prevenir lesions
Espasticitat Rigidesa o tensió inusual dels músculs deguda a un dany neurològic
Miastènia gravis Malaltia neuromuscular autoimmunitària i crònica causada per un defecte en la transmissió dels impulsos nerviosos als músculs.
Abducció Moviment lateral de separació de les extremitats de la línia mitjana del tronc
Adducció Moviment medial d'aproximació de les extremitats a la línia mitjana del tronc
Circumducció Moviment circular d'un membre que descriu un con
Posició de Fowler Posició semiasseguda amb una inclinació del tronc de 45º respecte a l'horitzontal.
Posició de Sims Posició semiprona, intermedia entre el decúbit pron i el decúbit lateral.
Posició de Trendelenburg Posició de la persona estirada amb les cames més elevades que el cos.
Paràlisi cerebral Terme que es refereix a les paràlisis no progressives degudes a una lesió cerebral permanent
Pàrkinson Malaltia neurodegenerativa d'origen desconegut que cursa amb tremolors, rigidesa, bradicinèsia i inestabilitat postural.
Bradicinèsia Lentitud de moviments voluntaris i automàtics
Created by: angelsfri