Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

WW2

QuestionAnswer
Antrasis pasaulinis karas, kas tai? Karas,kuris tęsėsi nuo 1939 m. iki 1945 m., nors susiję konfliktai prasidėjo anksčiau.
Kokios buvo sąjungos, kurios kariavo viena su kita? Didžioji dauguma pasaulio šalių, įskaitant visas didžiąsias galias, galiausiai suformavo dvi priešingesnes karines sąjungas: Allies ir Axis.
Kiek žmonių kariavo šiame kare? Tai buvo labiausiai pasaulinis istorijos karas; tiesiogiai dalyvavo daugiau nei 100 milijonų žmonių iš daugiau nei 30 šalių.
Kiek žmonių žuvo jame? Antrojo pasaulinio karo laikotarpis buvo mirtiniausias konfliktas žmogaus istorijoje, kurio metu žuvo nuo 50 iki 85 milijonų žmonių, iš kurių dauguma buvo civiliniai gyventojai Tarybų Sąjungoje ir Kinijoje.
Ar žinote nors 2 geriausius Adolfo Hitlerio karo laivus? Išvardykite, Vieni iš geriausiu Adolfo Hitlerio armijoje buvusiu karo laivų buvo laivas Bismarck ir laivas Tirpitz. Šiuos laivus bandė patobulinti, bet per karą, nuskendus laivams Bismarck ir Tirpitz projektas buvo atšauktas.
Vokietijai pralaimėjus antrajį pasaulinį karą, kaip manote? Ar karas pilnai pasibaigė? Iš tikrųjų,ne, vokietija karą pralaimėjo karą apie 1944 pabaigoje, bet karas tesėsi iki 1945 rugsėjo 2d., nes karas tebevyko tarp Japonijos ir JAV.
Kaip vadinosi operacija, kai amerikiečiai, britai ir kanadiečiai išsilaipino prancūzijoje? Operacija D-DAY yra viena iš įsimintiniausia amerikiečių operacija istorijoje.Hitleris bandė sutrukdyti sąjungai Allies Išsilaipinti prancūzijoje, jis padarė daug bunkeriu su artilerija ir kulkosvaidžiais MG 42 ir MG 34
Kiek metų truko šis karas? Apie 6 metus.
Created by: GhoulDragon
Popular Military sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards