Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

WW2

QuestionAnswer
Antrasis pasaulinis karas, kas tai? Karas,kuris tęsėsi nuo 1939 m. iki 1945 m., nors susiję konfliktai prasidėjo anksčiau.
Kokios buvo sąjungos, kurios kariavo viena su kita? Didžioji dauguma pasaulio šalių, įskaitant visas didžiąsias galias, galiausiai suformavo dvi priešingesnes karines sąjungas: Allies ir Axis.
Kiek žmonių kariavo šiame kare? Tai buvo labiausiai pasaulinis istorijos karas; tiesiogiai dalyvavo daugiau nei 100 milijonų žmonių iš daugiau nei 30 šalių.
Kiek žmonių žuvo jame? Antrojo pasaulinio karo laikotarpis buvo mirtiniausias konfliktas žmogaus istorijoje, kurio metu žuvo nuo 50 iki 85 milijonų žmonių, iš kurių dauguma buvo civiliniai gyventojai Tarybų Sąjungoje ir Kinijoje.
Ar žinote nors 2 geriausius Adolfo Hitlerio karo laivus? Išvardykite, Vieni iš geriausiu Adolfo Hitlerio armijoje buvusiu karo laivų buvo laivas Bismarck ir laivas Tirpitz. Šiuos laivus bandė patobulinti, bet per karą, nuskendus laivams Bismarck ir Tirpitz projektas buvo atšauktas.
Vokietijai pralaimėjus antrajį pasaulinį karą, kaip manote? Ar karas pilnai pasibaigė? Iš tikrųjų,ne, vokietija karą pralaimėjo karą apie 1944 pabaigoje, bet karas tesėsi iki 1945 rugsėjo 2d., nes karas tebevyko tarp Japonijos ir JAV.
Kaip vadinosi operacija, kai amerikiečiai, britai ir kanadiečiai išsilaipino prancūzijoje? Operacija D-DAY yra viena iš įsimintiniausia amerikiečių operacija istorijoje.Hitleris bandė sutrukdyti sąjungai Allies Išsilaipinti prancūzijoje, jis padarė daug bunkeriu su artilerija ir kulkosvaidžiais MG 42 ir MG 34
Kiek metų truko šis karas? Apie 6 metus.
Created by: GhoulDragon