Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove ads
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Вікторина

Виберіть один правильний варіант

QuestionAnswer
Історична наука, що вивчає далеке минуле за речовими джерелами Археологія
Форма господарської діяльності, в основі якої лежить збирання в природному середовищі різноманітних продуктів харчування Збиральництво
Самостійне виготовлення продуктів для споживання первісною людиною Відтворювальне господарство
Форма релігії первісного суспільства, яка пропагує безсмерття душі Анімізм
Форма організації первісного суспільства, за якої жінці належить провідна роль Матріархат
Біологічний вид первісної людини, який існував на землі близько 100-35 тисяч років тому Неандерталець
Розведення домашньої худоби Тваринництво
Походження групи людей від спільного предка Рід
Віра первісної людини в надприродні сили Релігія
Допоміжна історична дисципліна, що вказує на точні дати подій Хронологія
Первісна форма релігії, що сповідує родинні з'язки людей з тваринами Тотемізм
Він був з тих, кому первісні люди поклонялися Ідол
Created by: tayamacenko