Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove Ads
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Kunigaikščiai

Lietuvos istorija

QuestionAnswer
Kunigaikštis, 1327 metais įkūręs Vilnių Gediminas
Mindaugo karūnavimo diena Liepos 6-toji
LDK kunigaikščiai broliai, visą gyvenimą dalijęsi valdžia Kęstutis ir Algirdas
Lietuvos valdovų laidojimo vieta Šventaragio slėnis, Vilniuje, Vilnios ir Neries santakoje
LDK kunigaikštis, kurio nuopelnas yra pergalė Žalgirio mūšyje Vytautas
Mindaugo žmona Karalienė Morta
Didysis Lietuvos kunigaikštis, kurio svarbiausia pilis buvo Kernavėje Traidenis
Kunigaikštis, kuris po krikšto gavo Kazimiero vardą Skirgaila
Viduramžiais laikytas ilgaamžiu, Vytautas išgyveno 60 metų
Pirmasis iš Lietuvos valdovų, kuris tapo ir Lenkijos Karaliumi Jogaila
Created by: Jelena1