Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Z&d1.1, 1.2, 1.3

QuestionAnswer
Geef een beschrijving van de term anatomie De kennis en bouw van het menselijk lichaam
Op welke manieren kan de kennis van de inwendige bouw worden verkregen? - macroscopische anatomie (ontleedkunde, waarnemen met het blote oog, waarbij ontleed wordt met pincet en mes) - microscopische anatomie (de structuren van weefsels en cellen worden zichtbaar gemaakt)
Wat is macroscopische anatomie? Ontleedkunde, wordt gedaan met pincet en mes, waarnemen met blote oog, Organen leren kennen, plaats in het lichaam en hoe ze eruitzien
Wat is microscopische anatomie? Aanvulling op macroscopische anatomie, Wordt met beeldvormende instrumenten gewerkt. Bijv. Lichtmicroscoop, elektronenmicroscoop. De normaal onzichtbare structuren van de weefsels en cellen worden hierdoor zichtbaar gemaakt.
Geef een beschrijving van de term fysiologie. De wetenschap die het functioneren van levende organismen bestudeerd.
Wat onderzoekt de fysiologie? - de werking van organen - de wijze waarop organen zich onderling beïnvloeden - reacties van het lichaam op de omgeving
Wat is het verschil tussen anatomie en fysiologie? Anatomie: - kijkt men voornamelijk naar het lichaam als een structuur - soorten van organen en weefsels worden onderscheiden op basis van bouw en structuur Fysiologie: - wordt gekeken naar functies van cellen en weefsels.
Welke manieren zijn er om anatomie te bestuderen? - regionale anatomie - systemische anatomie
Welke onderdelen worden omschreven in de regionale anatomie? - Hoofd - Nek - Romp - Bovenste extremiteiten - Onderste extremiteiten
Welke onderdelen vallen onder de romp? - Thorax - Abdomen - Pelvis/ perineum - Rug
Welke verschillende orgaansystemen bestaan er? - Dermatologie - Skeletsysteem - Gewrichtsstelsel - Spierstelsel - Zenuwstelsel - Circulatoirstelsel - Verteringsstelsel - Resperitoirstelsel - Urinairsysteem - Reproductiesysteem - Endocriensysteem
Welke systemen vallen onder het circulatoirstelsel? - Cardiovasculair systeem - Lymfesysteem
Wat is de anatomische positie? - hoofd recht omhoog - ogen kijken anterior - tenen wijzen anterior - handpalmen wijzen naar voren - onderste extremiteiten staan dicht bij elkaar - voeten staan parallel aan elkaar
Welke vlakken bestaan er in de anatomie? - mediane vlak - saggitale vlak - frontale vlak (coronale vlak) - transversale vlak
Hoe loopt het mediane vlak? Van voor naar achter, door het midden van het lichaam
Hoe loopt het saggitale vlak? Van voor naar achter.
Hoe loopt het frontale vlak (ook wel coronale vlak genoemd)? Dwars, van links naar rechts. Verdeelt het lichaam in een voor en achterkant.
Hoe loopt het transversale vlak (ook wel horizontale vlak genoemd)? Horizontale doorsnede van het lichaam. Kan op elk willekeurig niveau worden gemaakt (van kruin tot aan voetzolen) Verdeelt het lichaam in een boven en onderzijde.
Wat is de functie van een slagader? Vervoeren van zuurstofrijk bloed met voedingsstoffen naar de organen
Wat is de functie aders? Vervoeren van: - zuurstofarm bloed naar het hart - afvalstoffen
Wat is de functie van botten? - beschermen van het lichaam - ondersteunen van het lichaam - mogelijk maken van beweging
Waaruit bestaat een spier? Spiervezels en peesweefsel. Spiervezels bestaan uit: - myofibrillen En deze bestaan weer uit: - actine (eiwitten) - myosine
Uit welke 2 delen bestaat de schedel? - Hersenschedel (cranium cerebrale/ neurocranium) - Aangezichtschedel (cranium viscerale/ viscerocranium)
Waaruit bestaat de hersenschedel? - os frontale (voorhoofdsbeen) - ossa parietalia (wandbeenderen) - os occipitale (achterhoofdsbeen) - ossa temporalia (slaapbeenderen) - os ethmoidale (zeefbeen) - os sphenoidale (wiggebeen)
Waaruit bestaat de aangezichtsschedel? - maxilla - mandibula - ossa zygomatica (jukbeenderen) - ossa lacrimalia (traanbeentjes) - ossa nasalia (neusbeentjes) - ossa palatina (gehemeltebeenderen) - vomer (ploegschaarbeen) (- os hyoideum —> tongbeen)
Uit hoeveel botten bestaat de schedel? Uit 22 botten
Benoem de functies van de schedel. - huisvesten organen en hersenen - beschermen - ondersteuning voor het aangezicht
Wat bevindt zich allemaal in de schedel? - hersenen - bloedvaten -zenuwen - spieren - zintuigen
Benoem welke vliezen zich onder de schedel bevinden. - Dura mater - Arachnoid mater - Pia mater
Welke neusgangen worden er onderscheiden? - meatus nasi superior (bovenste neusgang) - meatus nasi media (middelste neusgang) - meatus nasi inferior (onderste neusgang)
Wat zijn de neusbijholtes? - sinus maxillaris (bovenkaaksholte) - sinus frontalis (voorhoofdsholte) - sinus sphenoidalis (wiggebeensholte) - cellulae ethmoidales (zeefbeencellen)
Wat betekent epistaxis? Bloedneus (door trauma of infecties)
Wat is sinusitis? Bijholteontstekingen. Wordt veroorzaakt door bacteriën of virussen in de slijmvliezen van de neusbijholten.
Wat is rhinitis? Ontsteking in de neus en het neusslijmvlies
Wat is de vertaling van een processus? Uitsteeksel
Welke soorten anatomie zijn er? - pathologische anatomie - histologie - cytologie - embryologie - topografische anatomie
Wat wordt verstaan onder pathologische anatomie? De studie van zieke organen.
Wat wordt er verstaan onder histologie? De leer van de bouw en functie van de weefsels.
Wat verstaat men onder cytologie? De leer van de bouw en functie van de cellen.
Wat wordt er verstaan onder embryologie? Ontwikkelingsleer. Dit is de studie van de vroege ontwikkeling van organismen (Vanaf bevruchting eicel tot het ontstaan van de foetus)
Wat is topografische anatomie? Dit bestudeert de ligging van de organen tov elkaar
Benoem de richtingsaanduidingen. - superior (naar boven) - inferior (naar beneden) - posterior (naar achteren) - anterior (naar voren) - dextra (naar rechts) - sinistra (naar links)
Wat zijn de kenmerken van een levend organisme? - homeostase - het in stand houden van t inwendige milieu. - organisatie en structuur - relatie tussen bouw en functie - stofwisseling - groei - adaptatie - prikkelbaarheid - voortplanting
Waarvoor zorgen vegatieve functies? Voor de instandhouding van het lichaam, dus voor de energievoorziening en voor de bouw en groei
Welke functies vallen onder vegatieve functies? - stofwisseling - ademhaling - warmtehuishouding - uitscheiding (van afvalstoffen door nieren en darm) - transport (van zuurstof, koolzuur en voedingsstoffen via bloedvaatstelsel) - de coordinatie van bovenstaand (door auton. zenuwst. en hormoonst.
Welke functies vallen onder de animale functies? - voortplanting - beweging - contact met omgeven (dmv zintuigen) - psychische processen (in hersenen)
Wat is het verschil tussen vegatieve en animale functies? Vegatieve functies hebben het doel het lichaam in stand te houden, maar de animale en vegatieve functies kunnen niet los van elkaar worden gezien.
Beenstukken kunnen op verschillende manieren met elkaar zijn verbonden. Benoem deze. - suturae (naadverbindingen) - juncturae fibrosae (bindweefselverbindingen) - juncturae cartilaginea (kraakbeenverbindingen) - junctura synovialis / articulatio (gewricht)
Wat is de hypofyse en waar bevindt zich deze? - is een klier die hormonen produceert - ligt in het os sphenoidale
Hoe heten de 2 uitsteeksels van de mandibula? - caput mandibulae (kaakkopje - achterste uitsteeksel) - processus coronoideus
Waaruit bestaat een gewricht? - gewrichtskraakbeen (cartilago articularis) - gewrichtskapsel (capsula articularis) - synoviaal vlies (scheidt synovia af) - bindweefselbanden (ligamenten) - evt. Menisci (bv. In de knie)
Wat is synovia? Een dik, vloeibaar, geelachtig gewrichtsvocht dat fungeert als smeermiddel voor een gewricht, dat daardoor soepel zonder noemenswaardige weerstand kan bewegen.
Hoe worden beenstukken die een gewricht vormen op hun plaats gehouden? Door het gewrichtskapsel en de daaroverheen lopende ligamenten, de omliggende spieren bieden daarbij extra steun
Wat is de definitie van een gewricht? Een junctura synovialis / articulatio - beweeglijke verbinding van 2 beenstukken. De uiteinden van beide beenstukken zijn bedekt met een laagje cartilago articularis. De uiteinden liggen tegen elkaar en passen meestal precies in elkaar
Noem de verschillende type gewrichten. - scharniergewricht - zadelgewricht - kogelgewricht/ eigewricht - vlak gewricht
Geef voorbeelden van scharniergewrichten -knie - elleboog - temperomandibulair gewricht
Voorbeelden van zadelgewrichten -Gewricht tussen handwortelbeentjes. - gewricht tussen duim en os trapezium.
Voorbeelden van kogel-/ eigewricht - schoudergewricht - heupgewricht
Voorbeelden vlak gewricht - tussenwervelschijven - temperomandibulair gewricht
Noem de kenmerken van een gewricht (articulatio synoviales) * bot - stevigheid * kraakbeen - opvangen krachten / voorkomen slijtage * kapsel - stevigheid * synoviaal membraan - smering * ligament - stevigheid * evt. Menisci - corrigeren uiteinden beenstukken die niet mooi op elkaar passen
Wat wordt verstaan onder een gewrichtskapsel en hoe wordt dit ook wel genoemd? Benaming: capsula articularis. Is een bindweefselkap om de uiteinden van 2 botten.
Wat is de functie van een gewrichtskapsel (capsula articularis)? - zorgt voor bij elkaar blijven van een gewricht, - biedt stevigheid, - zorgt voor proprioceptie
Wat is een ligament en uit wat voor type weefsel bestaat het? Een vorm van bindweefsel, dat een brug vormt over het gewricht (dat bot met bot verbind). Het bestaat uit collageen.
Wat is de functie van een ligament? Stevigheid bieden aan gewrichten. Zorgen ervoor dat niet te grote bewegingen in het gewricht gemaakt worden. Een pees is ook een ligament.
Uit welke delen bestaat de mandibula? - ramus, - corpus, - angulus.
Wat is de functie van de mandibula? - huisvesten ondertanden, - openen en sluiten van de mond.
Geef de Latijnse benaming voor het ‘kaakgewricht’ Temporomandibulair gewricht
Wat voor soort gewricht is het temporomandibulair gewricht? Scharniergewricht
Welke bewegingen zijn mogelijk in het temporomandibulair gewricht? - protrusie en retrusie (translatie), - elevatie en depressie (rotatie), - laterodeviatie - laterorotatie
Met welke botten is de maxilla vergroeid of verbonden? - ossa nasalia - concha nasalis - os zygomaticus - ossa palatina
Created by: Kjhhorsmans