Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

банківська система

закріплення знань

QuestionAnswer
Інвестиційний банк особлива кредитно-фінансова установа, що спеціалізується на організації випуску цінних паперів і торгівлі ними
Ощадний банк універсальна кредитна установа , яка створюється для залучення грошових ресурсів і розміщення їх від свого імені на умовах повернення платності
Комерційний банк комерційна установа , яка залучає грошові заощадження населення з використанням їх для видачі кредитів населенню або розділу вільних коштів серед інших комерційних банків
Іпотечний банк банк, який спеціалізується на видачі довгострокових кредитів під заставу нерухомості : землі, будівель та іншого нерухомого майна
Банківський кредит це основна форма кредиту, який надається комерційними банками у грошовій формі господарським органам у тимчасове користування за оплату на умовах повернення і цільового використання
Комерційний кредит форма кредиту, яка характеризує відносини позички між двома суб’єк­тами господарської діяльності, що виникають у результаті одержаних авансів у рахунок наступних поставок продукції (робіт, послуг) чи одержання товарів з відстрочкою платежів
Кредит надання у борг грошей або товару
Кредитор юридична або фізична особа, яка має підтверджені у встановленому порядку вимоги щодо грошових зобов'язань до боржника Подробнее:
Кредитоспроможність спроможність позичальника своєчасно здійснювати розрахунки за усіма видами своїх зобов’язань, що виникають у процесі його господарської діяльності
Платоспроможність здатність позичальника у повному обсязі та у встановлений термін розрахуватись за всіма борговими зобов’язаннями
Позичальник суб’єкт кредитних відносин, який одержав у тимчасове користування грошові кошти на умовах повернення, платності та строковості
Активні операції використання власних і залучених коштів для одержання поточних і майбутніх доходів
лізинг придбання засобів виробництва для передачі їх в оренду
Банківська система законодавче визначена та чітко структурована сукупність банків
Спеціалізований банк банк, що виконує, лише частину базових операцій на грошовому ринку чи функціонує у вузькому секторі ринку, обслуговуючи окремі галузі економіки
Created by: Svetik180976