Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Rašybos taisyklės

Rašybos taisyklių kartojimas-1 klasė

KlausimasAtsakymas
Kokia raide pradedame rašyti sakinį? Didžiąja raide.
Kokie ženklai dedami sakinių pabaigoje? Taškas. Klaustukas. Šauktukas.
Kokiomis raidėmis pradedame rašyti vardus, pavardes? Didžiosiomis raidėmis.
Jeigu žodis atsako į klausimą ką? ir reiškia vieną daiktą, kokią raidę rašome jo galūnėje? -ą , -ę , -ų , -į .
Jeigu žodis atsako į klausimą daug ko?, kokią raidę rašome jo galūnėje? -ų arba -ių.
Pabaikite sakinį- taisyklę. Ką veikia?... -a arba -ia rašyti reikia.
Pabaikite sakinį- taisyklę. Kur? Kame?... visuomet galūnė -e.
Po j niekada nerašomas... minkštumo ženklas.
Kokiomis raidėmis pradedame rašyti miestų, kaimų, gatvių pavadinimus? Didžiosiomis raidėmis.
Kokius žinote šešis dvibalsius? au, ai, ei, ui, uo, ie.
Kaip vadinama raidė, kurios žodyje netariame? Minkštumo ženklas.
Kas yra sakinys? Sakinys- tai mintis, išreikšta žodžiais.
Į kokį klausimą atsako žodžiai, kurie nusako veiksmą, vykusį praeityje? Ką veikė?
Į kokį klausimą atsako žodžiai, nusakantys veiksmą, kuris vyks ateityje? Ką veiks?
Į kokį klausimą atsako žodžiai, nusakantys veiksmą, vykstantį dabar? Ką veikia?
Created by: Eugenija