Save
Busy. Please wait.
Log in using Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Alteracions digestiu

Aparell digestiu

QuestionAnswer
Inflamació de la mucosa gàstrica Gastritis
Inflamació de la mucosa intestinal Enteritis
Inflamació de la faringe Faringitis
Dificultat per la deglució Disfàgia
Sortida sobtada del contingut digestiu per la boca Vòmit
Evacuació repetida en un mateix dia de femta de consistència pastosa o fluïda Diarrea
Estat dels intestins en que les evacuacions són escasses i dificultoses Restrenyiment
Infecció vírica del fetge que pot ser A, B o C entre altres Hepatitis
Inflamació del pancrees Pancreatitis
Sortida total o parcial d'un òrgan o d'una part tova del cos per una obertura en la paret del seu receptacle. Hèrnia
Inflamació de la mucosa bucal Estomatitis
Inflamació de les genives Gingivitis
Inflamació de la llengua Glossitis
Inflamació de l'apèndix Apendicitis
Lesió de la pell amb pèrdua de substancia deguda a un procés necròtic, d'escassa tendència a la cicatrització Úlcera
Llaga petita rodona i blanca que apareix a l'interior dels llavis o a la mucosa de la boca Afta
Úlcera gàstrica Llaga a l'estómac
Malaltia inflamatòria intestinal crònica que cursa amb inflamació i úlceres al budell gros Colitis ulcerosa
Malaltia crònica que cursa amb inflamació i úlceres d'alguna part del budell Malaltia de Crohn
Sensació subjectiva i desagradable de malestar a l'estómac Nàusees
Dolor localitzat a la cavitat abdominal Dolor abdominal
Òrgan musculós en forma de sac situat a la part superior del abdomen Estómac
Malaltia degenerativa del fetge en la qual el teixit hepàtic es va destruint Cirrosi
Inflamació del peritoneu Peritonitis
Created by: angelsfri
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards