Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Alteracions digestiu

Aparell digestiu

QuestionAnswer
Inflamació de la mucosa gàstrica Gastritis
Inflamació de la mucosa intestinal Enteritis
Inflamació de la faringe Faringitis
Dificultat per la deglució Disfàgia
Sortida sobtada del contingut digestiu per la boca Vòmit
Evacuació repetida en un mateix dia de femta de consistència pastosa o fluïda Diarrea
Estat dels intestins en que les evacuacions són escasses i dificultoses Restrenyiment
Infecció vírica del fetge que pot ser A, B o C entre altres Hepatitis
Inflamació del pancrees Pancreatitis
Sortida total o parcial d'un òrgan o d'una part tova del cos per una obertura en la paret del seu receptacle. Hèrnia
Inflamació de la mucosa bucal Estomatitis
Inflamació de les genives Gingivitis
Inflamació de la llengua Glossitis
Inflamació de l'apèndix Apendicitis
Lesió de la pell amb pèrdua de substancia deguda a un procés necròtic, d'escassa tendència a la cicatrització Úlcera
Llaga petita rodona i blanca que apareix a l'interior dels llavis o a la mucosa de la boca Afta
Úlcera gàstrica Llaga a l'estómac
Malaltia inflamatòria intestinal crònica que cursa amb inflamació i úlceres al budell gros Colitis ulcerosa
Malaltia crònica que cursa amb inflamació i úlceres d'alguna part del budell Malaltia de Crohn
Sensació subjectiva i desagradable de malestar a l'estómac Nàusees
Dolor localitzat a la cavitat abdominal Dolor abdominal
Òrgan musculós en forma de sac situat a la part superior del abdomen Estómac
Malaltia degenerativa del fetge en la qual el teixit hepàtic es va destruint Cirrosi
Inflamació del peritoneu Peritonitis
Created by: angelsfri