Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

SPUT

Casus en DD bij SPUT

QuestionAnswer
Knobbeltje in de borst: DD * Cyste (30-45 j) * fibroadenoom (<35j) * Ductaal papiloom * lipoom (elastisch) * multinododulair mastopathie (jong+pijnlijk) * mastitis (koorts&rubor) * abces (pijnlijk) * vetnecrose (trauma/operatie) * hematoom * carcinoom * lymfoom * PMS
Knobbeltje in de borst: anamnese 1. Zwelling: wanneer, continue, uni-of bilat, lokalisatie, consistentie, bewegelijk, grootte, vorm, pijn. 2. leeftijd, etniciteit, FA 3. Gyn: GxPx, pil, menarche, menstruatie, PMS, borstvoeding 4. Tepelafvloed? kleur
Knobbeltje in de borst: lichamelijk onderzoek checklist: onderzoek van borsten * bij inspectie letten op peau d' orange, tepelintrekkingen, huidintrekkingen, tekenen van infectie (dolor, calor, tumor, rubor)
Pijn onderbuik vrouw: DD gynaecologisch * Gyna - EUG (IVF, VG tubachirurgie, SOA, DES) - Abortus (provocatus, spontaan, missed) - PID/Salpingitis - Torsie ovaria - Myoom - Dysmenorroe - endometriose
Pijn onderbuik vrouw: DD niet-gyneacologisch *Niet-gyn - Appendicitis - m. Crohn/ Collitis U. - Diverticulitis (ouder/obstipatie) - carcinoom (colon/rectum) - gastroenteritis/ collitis - obstipatie - IBS - Ileus - Cystitis - nefrolithiasis
Pijn onderbuik vrouw: anamnese * Gyn: GxPx, Zwanger, SOA, Cyclus (PMS OAC), mictie * Digistivus: locatie, flatus, VG (buikOK) - def (freq, kleur, bloed, slijm, laatste keer) - peritoneale prikkeling (vervoer, houding, nausea) *Alg: ziek, koorts, rillingen, eetlust, gewicht mictie
Pijn onderbuik vrouw: lichamelijk onderzoek * Buikonderzoek, rectaal en vaginaal toucher * zwangere geen VT, torsie eerst echo + geen bi-manueel
Sinusitis: DD Bovenste luchtw. inf Allergische rhinitis Mucor mycosis Rhinovirus Sinus tumor Wegener granulomatose Gebitsproblemen Otitis media acuta Corpus alienum Hoofdpijn (Migraine, cluster, spanning) Artritis temporalis Temporomandibulaire afw.
Sinusitis: Anamnese alarmsymptomen * Koorts >3 dagen jong />5 dagen bij volwassenen/ na koortsvrije dagen * Geen afname klachten in 2 wk/ >3 episoden p/j * Kwetsbare pt: afweer, <3 mnd, ouderen * unilat oedeem/rubor oogleden, neuro. uitval, gedaald bewustzijn, slecht drinken zuigeling
Sinusitis: Anamnese non-alarm NEUS: loop/verstopte, hoesten, niezen BIJHOLTE: pijn aangezicht, frontale, tand, kauwen, bukken ALG: koorts, ziek, prikkelbaar, onrust nacht VG: rhinosinusitis, operaties, anatomische afw, astma Gestoorde afweer: DM, corticosteroïd, HIV, chemo/RT
Sinusitis: lichamelijk onderzoek *Checklist KNO - Temp -Inspectie oogleden op oedeem of roodheid -Bij hoesten: auscultatie longen -Ernstig zieke patiënten: onderzoek visusstoornissen, meningeale prikkeling en neurologische uitvalsverschijnselen
Galstenen: DD - Cholelithiasis - Cholecystitis - Cholangitis - IBS - Colon/rectum carcinoom - Ulcus pepticum (ulcus duodenum/ventriculum) - Nefrolithiasis - Pancreatitis - Ileus - Appendicitis - Diverticulitis - Pneumonie
Galstenen: Anamnese Lokatie/ uitstraling flanken/rug nausea of braken relatie pijn& eten (tijdens/na, bij vet, pittig, koffie, alcohol, melk) Def: freq, kleur, bloed, slijm, laatste keer Mictie: freq, kleur, bloed, pijn. Icterus Bewegingsdrang of vervoerspijn Hoesten
Galstenen: lichamelijk onderzoek checklist buikonderzoek
Melaena/rectaal bloedverlies: DD - Colon/rectum carcinoom - IBD (Morbus Crohn, Colitis ulcerosa) - Hemorroïden - Fistels - Anaal fissuur - Diverticulitis - Obstipatie - Corpus alienum - Trauma
Melena/rectaal bloedverlies: Anamnese - Melaena: zwart, kleverig, stinkend Def: freq, kleur, bloed, slijm, bloed aan toiletpapier? (hemorroïden) (peri)anaal: pijn, jeuk, zwelling, lekkage Diarree? Aften? Fistels? (M. Crohn) Loze aandrang (rectum CA) Ferro > zwarte ontlasting. MSM passief/ontvangend (proctitis)
Melaena/rectaal bloedverlies: lichamelijk onderzoek Checklist: Rectaal toucher, Buikonderzoek tensie & pols
Vrouw, 59, buikpijn RO 4mnd, verplaatst naar RB: DD gyn. - Caecumcarcinoom met levermetastase * PID/ salpingitis * Torsio ovarium * Cyste * Maligniteit Afhankelijk van de leeftijd sommige dingen niet van toepassing! * Ovulatie/ menstruatiepijn * Zwangerschap/ EUG * Myoom * Endometriose
Vrouw, 59, buikpijn RO 4mnd, verplaatst naar RB: DD non-gyn. - Caecumcarcinoom met levermetastase - itis: appendic, pancreat, periton, hepat, cyst, gastroenter diverticul, cholecyst, pyelonefr - Obstipatie, Cholelithiasis, Ulcus duodeni/ventriculi , Voedselallergie/-intollerantie, IBS, Ileus RIP, Hernia femor/inguin/umbili Nefrolithiasis
Vrouw, 59, buikpijn RO 4mnd, verplaatst naar RB: anamnese - Caecumcarcinoom met levermetastase Gyn + alg Lokatie/ uitstraling flanken/rug nausea of braken relatie eten (tijdens/na vet pittig koffie alcohol melk) Def: freq kleur bloed slijm laatste keer obstipatie loze aandrang Mictie: freq kleur Icterus Bewegingsdrang vervoer/koliekpijn
Vrouw, 59, buikpijn RO 4mnd, verplaatst naar RB: lichamelijk onderzoek - Caecumcarcinoom met levermetastase Checklist Buikonderzoek Noemen: tensie, pols, temp, RT
Pijn enkel: DD Distorsie fibula/ tibiale avulsie breuk Ruptuur lig. TFA/ CF/ TFP Jicht, RA Tendinitis post. tibialis (post. tot med. malleolus)/peroneaal (lat. malleolus) Arteriële insuf. ulcer +/- osteomyelitis Charcot gewricht Avasculaire necrose
Pijn enkel: Anamnese Tijdstip, aard trauma (verzwikking, val, geweld van buitenaf) Belastbaarheid direct na trauma (staan, lopen) Pijn: ernst, lokalisatie, verloop na trauma Eerder klachten of trauma van de enkel Roken Wonden *geen trauma: alcohol/eetgewoonte
Pijn enkel: lichamelijk onderzoek VERGELIJKEN BEIDE KANTEN! - Inspectie: stand voet tov onderbeen, zwelling, hematoom, belasting - Palpatie: Achterzijde onderste zes cm van lat&med malleolus, Basis os metatarsale V, os naviculare, Voorzijde lat malleolus - Voorste schuifladetest
Man met bilaterale claudicatio: DD - Veneus: varicosis, trombose - tendovaginitis - Gewrichtsproblemen - Jicht - Diabetische polyneuropathie - Neurologische aandoeningen (hernia nuclei pulposi, polyneuropathie, wervelkanaalstenose, caudasyndroom) - RLS - LeRiche
Man met bilaterale claudicatio: anamnese Pijn: lopen, stilstaan, hurken/ kuit, bovenbeen, bil/ rust, nacht/ duur, progressie, links-rechts Temp, loopafst 100m, afw nagels/huid Risico: DM/HVZ/roken/hypertensie/hypercholesterolemie, FA+ Medicatie, OAC/trauma/immobilisatie QoL, erectiestoornis
Man met bilaterale claudicatio: Lichamelijk onderzoek Checklist: perifere vaten, EAI met dopler * inspectie huid, wondjes, nagels, beharing en huidtemperatuur van voeten en onderbenen * afwijkende pulsaties van de voetarteriën: onderzoek hart, aorta abdominalis en meet de bloeddruk
peesontsteking/peesschede ontsteking (trigger finger): DD Artrose, RA, psoriasis, osteoartritis Sarcoïdose Schimmel/ atypische mycobacteriële Tenosynovitis Tendovaginitis Quervain tenosynovitis Scheur MCP gewricht Duputrens contractuur Posttraumatische osteo-artritis Verspreide gonokokken infectie
peesontsteking/peesschede ontsteking (trigger finger): anamnese - Pijn bij bewegen, welke bewegingen - Acuut of al langer problemen met strekken - Trauma - Soort werk - Eerdere handproblemen - Koorts - Gewichtsproblemen in de VG
peesontsteking/peesschede ontsteking (trigger finger): lichamelijk onderzoek Checklist onderzoek van de hand
Pijn in onderbuik man: DD diverticulitis IBS appendicitis colorectaal carcinoom gastro-enteritis obstipatie IBD (Crohn/ colitis)
Pijn in onderbuik man: Anamnese IBS misselijkheid, braken, koorts, vervoerspijn/ pijn bij hoesten Gewicht, flatus, kramp, ziek, loze aandrang Def: freq, kleur, bloed, slijm, consistentie REIZEN VG: buikOK
IBS anamnese IBS: recidiverende, langere tijd pijn/ongemak + 2/> : * verlichting na defecatie; * geassocieerd met een verandering in de freq van defecatie; * geassocieerd met een verandering in de consistentie van de ontlasting.
Pijn in onderbuik man: lichamelijk onderzoek checklist buikonderzoek Noemen: tensie, pols, temp, RT
Zwelling hals en keelpijnklachten: DD m. pfeiffer (mononucleosis infectosa) acute HIV Virale/ bacteriële faryngitis peritonsilaire abcessen chronische vermoeidheid lymfoom parotitis (BOF) Zenker's divertikel virale hepatitis toxoplasmose, leukemie
Zwelling hals en keelpijnklachten: Anamnese vaccinaties katten zoenen Ziek, koorts (in omgeving?) pijn: eenzijdig, uitstralen, slikken, kwijlen, stemgeluid, openen/sluiten mond ademen, stridor, piepen Medicatie (cortico's), VG verminderde afweer (DM/ HIV/ chemo/RT) Gewicht, vemoeidheid
Zwelling hals en keelpijnklachten: Lichamelijk onderzoek Checklist KNO palpatie halsklieren Temp, tensie, pols
Erectiele dysfunctie: DD psych: stress, depressie, relatieproblemen seks: faalangst, inadequate seksuele stimulatie body: DM, HVZ, behandeling prostaatcarcinoom, hypogonadisme med: TCA’s. SSRI’s, Clonidine, B-blockers, diuretica Overgewicht, roken, alcohol, gebrek beweging
Erectiele dysfunctie: anamnese seksueel: nachts, ochtends, stijf/halfslap/slap, pijn, altijd/situaties, orgasme, vroeg/laat, bevredigend, Opwinding, masturbatie Relatie: duur, seksleven, problemen, gay Intox, VG, TCA/SSRI moe, prikkelbaar, geheugen&stemmingsveranderingen, spierzwakt
Erectiele dysfunctie: lichamelijk onderzoek Tensie, pols Bij pijn evt. inspectie penis
60 jaar met schouderklachten: DD * Frozen shoulder Impingement Bursitis Tendinitis calcarea Acute tendinopathie Bicepspeestendinitis Frozen shoulder Artrose Neoplasma Referred pain Acrominoclaviculaire luxatie Schouderluxatie Ruptuur van de rotatorenmachet Septische/ reactieve artritis
60 jaar met schouderklachten: anamnese * Frozen shoulder Pijn: plaats, uitstraling, bewegen, hinder, nachtrust nekklachten, trauma/spontaan, VG Impingement (40-60jaar, thv m. Deltoideus, pijn neemt toe bij gebruik van de hand boven schouderniveau en ook ’s nachts)
60 jaar met schouderklachten: lichamlijk onderzoek * Frozen shoulder Inspectie schouder Beweging: actieve en passieve abductie, passieve exorotatie, * impingement en tendinitis calcarea bewegingsbeperking 60-120* *AC-afwijking bewegingsbeperking 160-180* Frozen shoulder: exotrotatie opvallend sterk beperkt
Man in rolstoel: DD Cauda equina - Hernia - Tumor of uitzaaiing - Bloeding - Wervelfractuur (Th10 t/m L2) - Wervelstenose - Bestraling - Ontsteking met abcesvorming - Guillain-Barré - Minder plotseling is ALS of MS
Man in rolstoel: anamnese Cauda equina Pijn laag in de rug Uitstralende pijn zwakte/parese één/ beide benen Gevoelsstoornissen in één/ beide benen Vaak is typisch de gevoelloosheid in het kruis en rond de anus Mictie (retentieblaas/incontinentie) Ontlasting Seksuele functies (uitval)
Man in rolstoel: lichamelijk onderzoek cauda equina - Sensibiliteit - Kracht - Reflexen - Uitval is vaak asymetrisch - Laseque is vaak positief
Dementie: DD - Alzheimer - Frontotemporale - Lewy-lichaampjes - Ziekte van Huntington - Creutzfeld-Jacob - Parkinsonisme - Vasculaire - Depressie (evt. psychotisch) - Delier - Verminderd gehoor en/of visus - Alcoholgebruik - Trauma
Dementie: Anamnese MMSE * gebeurtenis gisteren, verder verleden * ADL (telefoon, boodschappen, koken, hulp in huis, douchen) * VG, medicatie, intoxicaties, voeding
Dementie: lichamelijk onderzoek oriënterend neurologisch onderzoek: looppatroon, reflexverschillen, latente paresen, hemianopsie, motoriek van het gelaat en de extremiteiten en Parkinson-symptomen (maskergelaat, hypokinesie, tremor, rigiditeit of tandradfenomeen) BENOEM: Visus&gehoor
Hoofdpijn: DD acuut SAB Migraine Intracraniële bloeding Hoofdpijn bij een orgasme Neuralgie van Horton Hoesthoofdpijn Bij feochromocytoom of carcinoïd Veneuze sinustrombose Meningitis Hypertensieve crisis Acute hydrocefalie
Hoofdpijn: DD chronisch - problemen vanuit: CWK, kaak, keel, sinussen, dubbelzien, refractieproblemen - na een hoofdtrauma - expositie: genot- of voedingsmiddelen, medicatie, koolmonoxide - onttrekking, OAC, chronische hypertensie, psychische stress, spierspanninghoofdpijn
Hoofdpijn: DD subacuut - virale meningitis - parasitaire meningitis - arteritis temporalis - sinustrombose - sinusitis frontalis - idiopathische intracraniele hypertensie - ruimte-innemend proces - arteriele hypertensie - subarachnoidale bloeding - hydrocefalie
Hoofdpijn: anamnese * nieuw&50+, 1e migraine&40+, <6, aura unilat, ochtendbraken, persoonlijkheidsveranderingen, schoolprestaties * zwangerschap, trauma, acuut, nekstijfheid * patroon, duur, plaats, aura, nausea, koorts, gewicht, gebit, caffeine, provocerende factoren
Hoofdpijn: lichamelijk onderzoek Bloeddruk Pols Nekstijfheid Meningetiden Neurologisch onderzoek
vrouw, 50 jaar, recidiverende lage rugpijn: DD Trauma, tumor, ontsteking, radiculair syndroom Degeneratieve spondylolisthesis, HNP, Discopathie, Spondylartrose Osteoporose lumbago, scoliose, kyfose
vrouw 50 jaar, recidiverende lage rugpijn: lichamelijk onderzoek - Inspectie rug - Lokalisatie van de pijn en de mate van bewegingsbeperking na. - Wortelprikkelingsproeven - Reflexen
Created by: farihahfaizi
Popular Medical sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards